Fjärrvärme

 • Översikt
 • Verktyg och appar
 • Tillhörande produkter
 • Referensobjekt
 • Nyheter

Uppnå en ny dimension av fjärrvärme

Upptäck ultimat motståndskraft hos nätverket och energieffektivitet med Danfoss Titan™ för kontinuerlig optimering av understationens prestanda.

Trender som driver på fjärrenergi

Omställningen inom fjärrenergisektorn från en enda källa till flera källor, från fossila bränslen till förnybar energi och överskottsenergi, och från högtemperatur- till lågtemperaturfjärrvärme, medför flera viktiga utmaningar.

Danfoss heltäckande fjärrenergilösningar ger värdefulla insikter som möjliggör kontinuerlig optimering och optimal temperaturstyrning för både efterfrågan och behov.

DEN illustration

Skaffa fördjupad kunskap och inspiration

Elastisk fjärrenergi
Utforma elastiska infrastrukturer
Dags att utforma
Frigör den digitala omvandlingen
Frigör den digitala omvandlingen
Jonas Loholm Hamann, Head of business development för Danfoss District Energy, berättar hur man med hjälp av smarta regleringslösningar kan omvandla komplexiteten hos värmenät till en fördel med större flexibilitet och motståndskraft.
Snabba på den globala övergången till nettonollutsläpp
Snabba på den globala övergången till nettonollutsläpp
Fjärrvärme är ett snabbt sätt att minska koldioxidutsläppen från uppvärmning och kylning inom byggnadssektorn. Läs mer i den här artikeln av Oddgeir Gudmundsson, chef för Danfoss Climate Solutions.
Utforska värmenät

Förbättring av energieffektivitet: Utforska värmenät

Fjärrenerginät kan ha en enorm inverkan på utvecklingen mot minskade koldioxidutsläpp. Ta reda på varför – och hur Danfoss huvudkontor sätter handling bakom orden – i den här podden tillsammans med Jonas Loholm Hamann, Head of Business Development för Danfoss District Energy.

Heltäckande effektivitet i stadsbyggnader

Heltäckande effektivitet i stadsbyggnader

I takt med att urbaniseringen ökar kan man ställa sig frågan: Vilket är de mest elastiska, energieffektiva och klimatvänliga värmeförsörjningssystemet? Oddgeir Gudmundsson, chef på Danfoss Climate Solutions, jämför den framtidssäkrade potentialen hos fjärrvärme och vätgas.

Helhetsoptimering

Stora utmaningar inom fjärrenergi

Hydroniskt obalanserade system ger höga flöden och höga returtemperaturer. ∆T har en direkt påverkan på värmeproduktionskostnader och energieffektivitet och kostnaderna för distributionsnät och nätverkens effektivitet. Utmaningen för fjärrenergibranschen är att maximera nätverkets och produktionens effektivitet samtidigt som man tillhandahåller bästa möjliga kvalitet.

Vår lösning

För att lösa dessa utmaningar måste man optimera matningstemperaturen, förbättra ∆T och balansera tilloppstemperatur och flöde. Genom att använda intelligenta lösningar och komponentsystem från Danfoss kan du:

 • förbättra ∆T på primärsidan genom att öka effektiviteten på sekundärsidan;
 • uppnå optimal balans mellan ∆T och flöde;
 • minska distributions- och produktionskostnaderna.

Det uppskattas att vi kan minska kostnaden för den primära energiproduktionen med minst 1°% för varje 3K-∆T-ökning genom minskade driftskostnader och ökad effektivitet.

Dålig planering och ogenomtänkta utbyggnader av nätverket leder till höga produktionskostnader på grund av onödigt slöseri med vatten och värme, omflyttning av kritiska punkter i nätverket och många andra faktorer. Utmaningen inom fjärrenergibranschen är att minimera investeringskostnaderna och maximera konsumptionstätheten genom optimal nätdimensionering och prioriterade ekonomiska investeringar.

Vår lösning

För att lösa dessa utmaningar, använd termohydrauliska modeller för att:

 • undvika överdesign och
 • verifiera kapaciteten och utvärdera påverkan på nätverket som helhet.

Det uppskattas att väl genomförd planeringsprocess vid nätverksdimensionering kombinerat med rådgivning för att hitta rätt storlek på komponenterna kan minska investeringskostnaderna med upp till 17 % jämfört med traditionella tillvägagångssätt.

Decentralisering och användning av mer komplexa värmekällor försvårar integreringen och prognosticeringen. Utmaningen inom fjärrenergibranschen handlar om hur man ska utnyttja produktionskällorna till max med bästa möjliga lönsamhet och effektivt hantera komplexa nätverk samtidigt som man optimerar olika värmekällor genom kloka investeringar.

Det går att prioritera och förbättra styrningen av värmeproduktionen från förnybara energikällor för att nå utsatta mål, eller till och med överträffa dem.

Vår lösning

Lösningen på dessa utmaningar är en effektiv produktionsplanering (bränslemix) med hjälp av:

 • prognoser,
 • nätverksbalansering i realtid och
 • simulering av värmeproduktion.

På så sätt stödjer du EU:s mål om 27 % förnyelsebar energi.

Regelverket ställer krav på årliga energibesparingar och dokumentation som bevisar detta. Utmaningen inom fjärrenergibranschen är att nå energibesparingsmålen för slutanvändarna och investera i den sekundära värmesidan för att förbättra effektiviteten på den primära sidan. Målet är att göra smarta investeringar.

Vår lösning

Lös dessa utmaningar genom att:

 • lokalisera och utveckla kunskap om potentiella åtgärder och metoder för att garantera energibesparingar och
 • genomföra åtgärder på den sekundära sidan med bästa kostnads-/prestandaförhållandet på den primära sidan.

I slutändan går det att minska slutanvändarnas energianvändning med mer än1,5 % årligen (målsättningen för EU:s energidirektiv som endast är relevant för länder med obligatoriska energibesparingskrav).

Toppbelastning för värmenätet och dyra bränsleförbrukningstoppar tär på fjärrvärmeleverantörens resurser och gör uppvärmningen dyrare både för leverantörerna och slutanvändarna. Energiförbrukningstopparna har också stor påverkan på CAPEX och OPEX. Utmaningen inom fjärrenergibranschen är att minska effekten av energiförbrukningstopparna på kostnaderna för nätverksdriften och uppfylla toppefterfrågan med vanliga värmekällor och samtidigt sänka investerings- och driftskostnaderna.

Vår lösning

Lös dessa utmaningar genom att:

 • simulera värmeproduktionen,
 • maximera utnyttjandet av värmeackumulering i byggnader och nätverk och
 • genomföra regleringsåtgärder för upprampning.

Med detta kan du uppnå upp till 20 % minskning av toppbehovet av energi.

SCADA-system som inte uppdaterats under längre tid gör att dataintegrering tar längre tid och blir svårare. Utmaningen inom fjärrenergibranschen är att förenkla och snabba upp dataintegreringen och samtidigt sänka investerings- och underhållskostnaderna.

Vår lösning

Lösningen är att spara tid och kostnader genom att använda moderna SCADA‑system med:

 • öppen databasåtkomst,
 • öppen anslutning,
 • automatiskt genererade indikatorer för viktiga processer och prestanda och
 • funktioner för automatisk driftsättning

Alla åtgärder som beskrivs ovan kommer att hjälpa dig att frigöra dolda tillgångar och bör öka effektiviteten med upp till 30 % jämfört med traditionella SCADA‑system.

Utmaningen inom fjärrenergisektorn handlar om handlar om hur man ökar fjärrvärmeleverantörens kundservice och förbättrar kundens uppfattning av leverantören som pålitlig, transparent och flexibel partner.

Vår lösning

Lösningen är att fjärrvärmeleverantören positionerar sig som en expert inom energieffektivitet och etablerar sig som slutanvändarens självklara val för energiförsörjning genom att:

 • tillhandahålla fler tjänster, som t.ex. avtal om säkerhetsövervakning och underhåll,
 • tillhandahålla verktyg, t.ex. Enspire and Heat Selector,
 • tillhandahålla utbildning och rekommendationer om modernisering av sekundära system och
 • tillhandahålla lösningar för modernisering och optimering av system.

Detta kommer att stödjaintegreringen av den primära och sekundära sidan och öka kundnöjdheten.
 

Utmaningen inom fjärrenergibranschen är hanteringen av den ökade konkurrensen inom fjärrvärmesegmentet, utvecklingen av nya affärsområden för att säkra lönsamheten och digital integrering.

Vår lösning

Lösningen är att fjärrvärmeleverantören positionerar sig som en expert inom energieffektivitet och etablerar sig som slutanvändarens självklara val för energiförsörjning genom att:

 • erbjuda sänkta värmekostnader och optimerat underhåll och
 • erbjuda paketlösningar för den sekundära sidan, inklusive utrustning (Enspire, TRV, stationer, ASV).

Med hjälp av dessa strategier kan leverantören öka lönsamheten genom att använda nya försäljningskanaler. I slutändan kommer fjärrvärmeleverantören att vara både uppdaterad och gå med större vinst.

Upptäck potentialen hos fjärrvärme

Upptäck potentialen hos fjärrvärme

Ökning av andelen värmebehov i Europa som täcks av fjärrvärme kommer att leda till både ökade besparingar och ökad energieffektivitet. Ta en titt på vår infografik om potentialen i fjärrvärmesystem.

Hur vi kan hjälpa dig

Produktportfölj för tillämpningar inom fjärrvärme och fjärrkyla i nätverk och byggnader

Rådgivning och engagemang för kunderna

Innovation, optimerad teknik och exceptionell prestanda

Pålitlig kvalitet och driftsäkerhet genom samarbete

Global räckvidd med stark lokal närvaro och kunskap

En erfaren partner för optimerad anläggningsdrift, optimerad nätverksdrift och perfekt service till dina kunder

Fler resurser om fjärrvärmetillämpningar

Verktyg och appar

Tillhörande produkter

Referensobjekt

Nyheter