Fjärrvärme

 • Översikt
 • Verktyg och appar
 • Tillhörande tillämpningar
 • Filmer

Användning av fjärrvärme innebär högre individuell komfort och bättre energieffektivitet

Om du arbetar med kommunala infrastrukturtjänster eller med att designa eller leverera fjärrvärme kan Danfoss erbjuda många års erfarenhet och djupa kunskaper om 4G-fjärrenergi och ett antal olika produkter och tjänster som maximerar uppvärmningssystemets potential i ditt distrikt. 

Utöver vår omfattande tekniska expertis inser vi att dagens fjärrvärmeleverantörer gör mer än levererar värme och kyla till slutanvändarna. De påverkar utvecklingen och arbetar enligt politiska energimål och tillgänglig teknik. Danfoss kan visa dig fjärrvärmeanläggningarnas viktiga roll för att minska koldioxidutsläppen och optimera energiförbrukningen i städer. 

Varför samarbeta med Danfoss kring fjärrenergi?

Vi tror att fjärrenergi är den mest hållbara strategin för att minska klimatförändringarna och förbättra energieffektiviteten genom att tillhandahålla optimeringslösningar och optimal temperaturstyrning för både behov och efterfrågan.  

Trender inom fjärrenergi:

 • Från en enskild energikälla till flera
 • Från fossila till förnybara bränslen och överskottsenergi
 • Från fjärrvärme med hög temperatur till fjärrvärme med låg temperatur

Stora utmaningar inom fjärrenergi

1.    ∆T-optimering

Hydroniskt obalanserade system ger höga flöden och höga returtemperaturer. ∆T har en direkt påverkan på värmeproduktionskostnader och energieffektivitet och kostnaderna för distributionsnät och nätverkens effektivitet. Utmaningen för fjärrenergibranschen är att maximera nätverkets och produktionens effektivitet och samtidigt tillhandahålla bästa möjliga kvalitet.

För att lösa dessa utmaningar måste man optimera matningstemperaturen och ∆T och balansera tilloppstemperatur och flöde. Genom att använda intelligenta lösningar och komponentsystem från Danfoss kan du:

 • förbättra primärsidans ∆T genom att öka effektiviteten för sekundärsidan
 • nå optimal balans mellan ∆T och flöde
 • minska distribution- och produktionskostnaderna.

Det uppskattas att vi kan minska kostnaden för den primära energiproduktionen med minst 1 % för varje 3K-∆T-ökning genom minskade driftskostnader och ökad effektivitet.

2. Optimal nätverksdesign

Dålig planering och ogenomtänkta utbyggnader av nätverket leder till höga produktionskostnader på grund av onödigt slöseri med vatten och värme, omflyttning av kritiska punkter i nätverket och många andra faktorer. Utmaningen inom fjärrenergisegmentet är att minimera investeringskostnaderna och maximera konsumtionstätheten genom optimal nätverksdimensionering och prioriterade ekonomiska investeringar.

Använda termohydrauliska modeller för att:

 • undvika ”överdesign”
 • verifiera kapaciteten och utvärdera påverkan på nätverket som helhet.

Det uppskattas att en väl genomförd planeringsprocess för nätverksdimensionering kombinerat med rådgivning för att hitta rätt storlek på komponenterna kan minska investeringskostnaderna med upp till 17 % jämfört med traditionella tillvägagångssätt.

3. Decentralisering – fler komplexa bränslekällor

Decentralisering och användning av mer komplexa värmekällor försvårar integreringen och prognostiseringen. Den största utmaningen inom fjärrenergibranschen handlar om hur man ska utnyttja produktionskällorna till max, med bästa möjliga lönsamhet och effektivt hantera komplexa nätverk samtidigt som man optimerar olika värmekällor genom kloka investeringar.

Det går att prioritera och förbättra styrningen av värmeproduktionen från förnybara energikällor för att nå utsatta mål eller till och med överträffa dem.

Lösningen på dessa utmaningar är en effektiv produktionsplanering (bränslemix) med hjälp av:

 • prognoser
 • nätverksbalansering i realtid
 • simulering av värmeproduktionen

På så sätt stödjer du EU:s mål på 27 % förnybar energi.

4. Krav på minskad energiförbrukning

Regelverket ställer krav på årliga energibesparingar och dokumentation som bevisar detta. Utmaningen inom fjärrenergi är att nå energibesparingsmålen för slutanvändarna och investera i den sekundära värmesidan för att förbättra effektiviteten på den primära sidan. Målet är att vi ska investera smart.

Lös dessa utmaningar genom att:

 • lokalisera och utveckla kunskap om potentiella åtgärder och metoder för garantera energibesparingar
 • genomföra åtgärder på den sekundära sidan med det bästa kostnads-/prestandaförhållandet på primärsidan.

I slutändan går det att minska slutanvändarnas energianvändning med mer än 1,5 % årligen (målsättningen för EU:s Energidirektiv, som endast är relevant för länder med obligatoriska energibesparingskrav).

5. Maximalt energibehov

Toppbelastning för värmenätet och dyra bränsleförbrukningstoppar tär på fjärrvärmeleverantörens resurser och gör uppvärmningen dyrare både för leverantörerna och slutanvändarna. Energiförbrukningstopparna har också stor påverkan på CAPEX och OPEX. Utmaningen inom fjärrenergibranschen är att minska effekten av energiförbrukningstopparna på kostnaderna för nätverksdriften och uppfylla värmebehovet vid toppbelastning med vanliga värmekällor, samtidigt som man sänker investeringskostnader och driftskostnader.

Lös dessa utmaningar genom:

 • simulering av värmeproduktionen
 • maximering av användningen av ackumulerad värme i byggnader och nätverk.
 • styråtgärder för rampning av uppvärmning.

Med hjälp av dessa åtgärder kan du minska energibehovet under belastningstoppar med upp till 20 %.

6. Föråldrade SCADA-system

SCADA-system som inte uppdaterats under längre tid gör att dataintegrering tar längre tid och blir svårare. Utmaningen inom fjärrenergibranschen är att förenkla och snabba upp dataintegreringen och samtidigt sänka investerings- och underhållskostnaderna.

Lösningen är att spara tid och kostnader genom att använda moderna SCADA-system med:

 • öppen databasåtkomst
 • öppen anslutning
 • automatiskt genererade indikatorer för viktiga processer och prestanda
 • funktioner för automatisk driftsättning.

Alla åtgärder som beskrivs ovan kommer hjälpa dig att frigöra dolda tillgångar och bör öka effektiviteten med upp till 30 % jämfört med traditionella SCADA-system.

7. Ökat fokus på kundservice

Utmaningen inom fjärrenergisektorn handlar om hur man utökar fjärrvärmeleverantörens kundservice och förbättrar kundens uppfattning av leverantören som en pålitlig, transparent och flexibel partner.

Lösningen är att fjärrvärmeleverantören positionerar sig som en expert inom energieffektivitet och etablerar sig som slutanvändarens självklara val för energiförsörjning genom att:

 • tillhandahålla fler tjänster, som t.ex. avtal om säkerhetsövervakning och underhåll
 • tillhandahålla supportverktyg som t.ex. Enspire och Heat Selector
 • tillhandahålla utbildning och rekommendationer om modernisering av sekundära system
 • tillhandahålla lösningar för modernisering och optimering av system.

Detta kommer att stödja integreringen av den primära och sekundära sidan och öka kundnöjdheten.

8. Fokus på nya affärsområden

Utmaningen inom fjärrenergi är hanteringen av den ökade konkurrensen inom segmentet, utvecklingen av nya affärsområden för att säkra lönsamheten och digital integrering.

Lösningen är att fjärrvärmeleverantören positionerar sig som en expert inom energieffektivitet och etablerar sig som slutanvändarens självklara val för energiförsörjning genom att:

 • erbjuda sänkta värmekostnader och optimerat underhåll
 • erbjuda paketlösningar för den sekundära sidan, inklusive utrustning (Enspire, TRV, stationer, ASV).

Med hjälp av dessa strategier kan leverantören öka sin konkurrenskraft och öka lönsamheten genom att använda nya försäljningskanaler. I slutändan kommer fjärrvärmeleverantören att vara både uppdaterad och gå med större vinst.

Hur vi kan hjälpa dig

Produktportfölj för tillämpningar inom fjärrvärme och fjärrkyla i nätverk och byggnader

Rådgivning och engagemang för kunderna

Innovation, optimerad teknik och exceptionell prestanda

Pålitlig kvalitet och driftsäkerhet genom samarbete

Global räckvidd med stark lokal närvaro och kunskap

En erfaren partner för optimerad anläggningsdrift, optimerad nätverksdrift och perfekt service till dina kunder

Infografik om fjärrvärme

Klicka på knappen nedan för att ta del av möjligheterna med fjärrvärme (en pdf kommer att öppnas).

Fler resurser om fjärrvärmetillämpningar

Verktyg och appar

Tillhörande tillämpningar

Filmer