Expressvägen till hållbar energi

måndag 6 mars 2023

Det är mer än sju år sedan Parisavtalet antogs vid COP 21, dock står svårigheterna med att begränsa den globala uppvärmningen fortfarande till hinder för större framsteg. För att vi ska kunna nå målet att begränsa den globala temperaturökningen till högst 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer är tiden knapp och det krävs radikala förändringar. Många länder kämpar dock med att omsätta sitt engagemang för Parisavtalet i handling. I den här artikeln förklaras varför man bör prioritera en minskning av koldioxidutsläppen från uppvärmning och kylning inom byggnadssektorn för att snabba på övergången till hållbar energi. Dessutom beskrivs hur man med hjälp av fjärrenergi kan snabba på denna process med hjälp av flexibel och motståndskraftig infrastruktur hos befintlig beprövad teknik för att stödja och balansera andra energisektorer.

Κomplexiteten i Parisavtalet fortsätter att försvåra övergången till grön energi

Den 12 december 2015 antogs Parisavtalet av 196 parter, inklusive 193 av FN:s medlemsländer, vid COP 21. Målet är att den globala uppvärmningen ska begränsas till väl under 2 °C i förhållande till förindustriella nivåer, och att temperaturökningen ska begränsas till högst 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer. Avtalet trädde i kraft den 4 november 2016 när 55 parter i COP 21-konventionen ratificerade avtalet, dessa parter står för 55 % av de globala utsläppen av växthusgaser. Sedan 2023 har avtalet sammanlagt ratifierats av 194 av de 198 konventionsparterna, de står för närmare 98 % av de globala utsläppen av växthusgaser.

Enligt IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6) från arbetsgrupp I från 2021 går målet om 1,5 °C fortfarande att uppnå om stränga åtgärder vidtas för att man ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Med tanke på att energisektorn (kraft, värme och transport) står för 73,2 % av de globala växthusgasutsläppen1, kommer det att krävas betydande och radikala förändringar av hur vi producerar energi. Inom energibranschen krävs en omställning från fossil till förnyelsebar energi på ett hållbart sätt och med minimal miljöbelastning. En av de lösningar som verkligen kan skynda på omställningen till ett hållbart energisystem är fjärrenergi.

Parisavtalet är ett banbrytande avtal men komplexiteten i de åtgärder som måste vidtas är enorm. Detta betonas starkt av det faktum att man vid efterföljande COP-möten har behandlat delar av avtalet för att underlätta implementeringen.

Ladda ned hela artikeln som PDF

Relaterade lösningar