Hur fungerar fjärrvärme?

Hur fungerar fjärrvärme?

Genom ett fjärrvärmenätverk pumpas vatten från värmeverket ut till konsumenter där det används för rumsvärme och golvvärme och för att värma tappvarmvatten. Tappvarmvattnet värms i en värmeväxlare där det uppvärmda vattnet överför värme till vattnet som finns i rören.

Tilloppsvattnet kan användas direkt för rumsuppvärmning. En värmeväxlare kan också användas för att överföra värmen till intern cirkulation. Tilloppsvattnet är nu kallt, eftersom värmen överförts till tappvarmvattnet och till rumsuppvärmning och pumpas sedan tillbaka till fjärrvärmeanläggningen. Tilloppsvattnet från fjärrvärmeinstallationen cirkulerar runt i ett slutet kretslopp.

Vissa fjärrvärmesystem använder ånga som medium för värmedistribution istället för vatten. Ånga används för att nå högre temperaturer, vilket ofta är nödvändigt för industriprocesser. En nackdel med ånga är att detta medium har högre värmeförluster än vatten.

Miljövänlig och energieffektiv värmeförsörjning

På grund av den samtidiga produktionen av el och värme i kraftvärmeanläggningar är fjärrvärme mycket energieffektivt. Användningen av förnybara energikällor och spillvärme från industrin gör att miljövinsterna hos fjärrvärme blir ännu tydligare. Den här typen av energianvändning gynnar både miljön och samhället i allmänhet.

Jämfört med individuella värmesystem är fjärrvärmeanläggningar bättre på att minska utsläppen av farliga ämnen eftersom de är utrustade med mer avancerad kontrollutrustning för föroreningar och genererar värme under mer kontrollerade förhållanden. Fjärrvärme är dessutom mycket behändigt för konsumenterna som inte behöver bekymra sig för hur deras radiatorer och tappvarmvatten värms upp varje dag.

Fjärrvärme gör framtiden grönare

Fjärrvärme är kompatibelt både med dagens och framtidens förnybara energislag; med ett etablerat fjärrvärmenät går det även att använda framtidens energikällor centralt och distribuera värme till konsumenterna genom fjärrvärmerören.

Lägg till en överlägsen effektivitet och kapacitet för att utnyttja spillvärme från elproduktionen så har du ett system som kan bli en hörnsten i framtidens energiförsörjning.

Förnybar energi – fossila bränslen ersätts av hållbara alternativ

I takt med att miljöproblemen förvärras har förnybar energi blivit en allt viktigare fråga. Flexibiliteten hos fjärrvärmesystemen underlättar övergången till miljövänligare energialternativ.

Förnybar energi är energi som genereras av naturresurser som bland annat geotermisk energi, förbränning av biomassa, vindkraft, vattenkraft och solkraft.

Den är också växthusgasneutral. Det betyder att den inte ökar koncentrationerna av växthusgaser (t.ex. CO2, metan, kväveoxid och klorfluorkarboner) i atmosfären.

Dessa alternativa förnybara energikällor är kompatibla med fjärrvärme, antingen direkt eller indirekt. Energikällor som vanligtvis används för att producera el, såsom vatten- och vindkraft, används sällan i fjärrvärmesystem, men de flesta förnybara energisorterna används i hög grad för fjärrvärme.