Frigör den digitala omvandlingen i fjärrenerginät med smarta styrlösningar

måndag 6 mars 2023

Dagens fjärrvärmenät är fulla av outnyttjad potential. Digitalisering är det grundläggande verktyget för att frigöra nästa generations fjärrenergi – nya nätverk och nätverksexpansion i syfte att uppnå heltäckande optimering och energieffektivitet.

Frågan är då ”På vilket sätt?”. I den här artikeln tar vi upp varför komplexiteten hos fjärrenerginät är en fördel som möjliggör större motståndskraft och flexibilitet med användbara insikter – när nätverken övervakas och regleras av intelligenta styrlösningar.

Hitta vägen genom labyrinten: Den outnyttjade potentialen hos komplexa fjärrenerginätverk

Komplexa nätverk liknar labyrinter eftersom det kännetecknas av komplexitet och krökar. Traditionella labyrinter har endast en startpunkt och en slutpunkt, men dagens fjärrvärmenätverk är en ny sorts labyrint med flera startpunkter för produktion av värme eller kyla och tusentals slutpunkter på konsumentnivå.

I takt med att systemets komplexitet ökar, blir det viktigare att tillämpa effektiv styrlogik för att säkerställa stabil och optimerad drift. I ett modernt system med flera värmeanläggningar som använder olika bränslen blir det allt viktigare att styra när, var och hur energin produceras, distribueras, och konsumeras.

Avancerad styrlogik i hela försörjningssystemet, baserad på intelligenta digitala lösningar, gör att du kan få en mer kostnadseffektiv energiproduktion samtidigt som CO₂-utsläppen minskas och komforten för slutanvändarna bibehålls.

Hur digitaliserade fjärrvärmenät förbättrar motståndskraften genom flexibilitet och effektivitet

Fjärrenergi erbjuder unika möjligheter för leverans av hållbar värme och kyla från olika förnybara källor – som kanske inte är tillgängliga på individuell byggnadsnivå och som därför förstärker uppfattningen om att detta handlar om en komplex värme- eller kyllabyrint. Genom minimal användning av primärenergi kan emellertid värme och kyla produceras, hela vägen från produktion till distribution och förbrukning, med intelligenta styrsystem för att systemets fulla potential ska utnyttjas.

Användning av förnyelsebara energikällor – t.ex. värmepumpar som fångar upp överskottsvärme från en datacentral eller stormarknad, biomassa som träflis, eller geotermisk energi – gör det möjligt att välja en energikälla baserat på tillgänglighet. På så sätt går det att på ett enklare sätt absorbera kostnadsfluktuationer i nätverket. Övergången från fossila bränslen till förnybar energi säkerställer en grönare verksamhet: historiskt sett har fjärrvärme gjort att CO₂-utsläppen sänkts med 3–4 %, och med digitalisering kan du möjliggöra en allt snabbare omställning genom minskad energianvändning och full insyn i fjärrenergilabyrinten.

Denna kombination av flexibilitet, effektivitet, och exceptionell öppenhet för nya energikällor gör fjärrenergiinfrastrukturen idealisk för expandering eller införlivande av fler källor i systemet samtidigt som systemets motståndskraft ökar.

Detaljerad kunskap om hur minsta lilla ventil, styrenhet eller värmeväxlare i ”värme- eller kyllabyrinten” är uppbyggd är avgörande för att man ska kunna skapa smarta komponenter som uppgraderats med avancerad AI-baserad programvara och digitala tvillinglösningar. I slutänden maximerar detta värdet av tillgänglig information och tillgängliga data samtidigt som det gör det lättare för energibolag och fastighetsägare att fatta bättre beslut med hjälp av digitala verktyg.

Ladda ned hela artikeln som PDF

Relaterade lösningar