Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Danfoss

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej uvádzané ako „Podmienky“) sa vzťahujú na všetky dodávky Produktov a služieb (spoločne uvádzané ako „Produkty“) spoločnosti Danfoss A/S alebo jej dcérskych spoločností (každá uvádzaná ako „Danfoss“) pre všetkých zákazníkov („Zákazník“). V týchto podmienkach termín „dcérska spoločnosť“ znamená akýkoľvek subjekt, ktorý je priamo alebo nepriamo riadený spoločnosťou Danfoss A/S, či už prostredníctvom akcií alebo hlasovacích práv na valnom zhromaždení. Predaj všetkých Produktov je výslovne podmienený akceptovaním týchto Všeobecných obchodných podmienok Zákazníkom. Tieto podmienky sa vzťahujú na dohodu o vylúčení akýchkoľvek iných podmienok, pričom žiadne iné podmienky nebudú pre spoločnosť Danfoss a Zákazníka záväzné, pokiaľ sa títo výslovne písomne nedohodnú inak. Súhlas Zákazníka s prepravou alebo poskytnutím Produktov, alebo prijatie Produktov Zákazníkom sa považuje za potvrdenie týchto Podmienok.

Download sales conditions

1. Potvrdenie objednávky / Prijatie cenovej ponuky
Nákupná objednávka predstavuje požiadavku Zákazníka na zakúpenie Produktov v súlade s týmito podmienkami. Má sa za to, že spoločnosť Danfoss neprijala nákupnú objednávku, pokiaľ nedoručí Zákazníkovi písomné potvrdenie tejto nákupnej objednávky, vrátane elektronickej textovej podoby, takéto potvrdenie bude následne predstavovať záväznú dohodu („dohoda“). Prijatie cenovej ponuky alebo ponuky Produktov predloženej spoločnosťou Danfoss Zákazníkom bude predstavovať dohodu a prijatie týchto Podmienok.

2. Podmienky dodania
Ak nie je dohodnuté inak, Produkty sú dodávané EXW na základe rozhodnutia spoločnosti Danfoss z ktoréhokoľvek ich závodu alebo prevádzky. V prípade nedodržania špecifických pokynov má spoločnosť Danfoss právo odoslať svoje Produkty Zákazníkovi dopravou, ktorú si spoločnosť Danfoss vyberie, na riziko a náklady Zákazníka. EXW alebo iné dohodnuté podmienky dodania budú vykladané v súlade s podmienkami Incoterms platnými v čase uzavretia platnej dohody.

3. Omeškanie
Ak je dohodnutý pevný dátum dodávky a spoločnosť Danfoss nedodá Produkty v dohodnutý čas, Zákazník má právo požadovať dodanie písomne a stanoviť konečnú primeranú časovú lehotu na dodanie Produktu. Pokiaľ nebude dodávka zrealizovaná ani v rámci tejto časovej lehoty, Zákazník je oprávnený odstúpiť od dohody o predaji, v súlade so zrieknutím sa nároku alebo obmedzením zodpovednosti v zmysle týchto Podmienok, a požadovať náhradu za svoje zdokumentované straty. Náhrada nesmie v žiadnom prípade prekročiť sumu rovnajúcu sa cene Produktov, s ktorých dodávkou sa spoločnosť Danfoss omeškala. Akýkoľvek nárok na odškodnenie musí byť podaný do jedného mesiace po dohodnutom dátume dodania. Zákazník nemôže predložiť žiadne ďalšie nároky vzniknuté v dôsledku omeškania.

4. Ceny
Ceny za Produkty sú uvedené bez DPH, iných daní alebo ciel. Spoločnosť Danfoss si vyhradzuje právo upravovať ceny za nedodané Produkty v prípade zmien vo výmennom kurze, zmien v cenách surovín, nárastu cien subdodávateľov, zmien ciel, platov, zmien štátnych podmienok alebo podobných podmienok, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Danfoss, alebo jej kontrola je len obmedzená.
Spoločnosť Danfoss môže Zákazníkovi osobitne účtovať príplatky a poplatky, napr., okrem iného, za: malé objednávky, prepravovaný tovar a manipuláciu s ním, expresnú dodávku, vrátenie a zrušenie dodávky za predpokladu, že spoločnosť Danfoss o takýchto príplatkoch a poplatkoch Zákazníka informovala, napr. v potvrdení objednávky, ako súčasť cenníka, alebo inak poskytla túto informáciu Zákazníkovi.

5. Balenie
Jednorazový obal Produktu je zahrnutý v cene Produktu a v prípade vrátenia nebude dobropisovaný. Vratný obal nie je zahrnutý v cene Produktu, ale v prípade jeho okamžitého vrátenia v nepoškodenom stave na náklady Zákazníka a v súlade s pokynmi spoločnosti Danfoss, bude tento vratný obal dobropisovaný.

6. Platobné podmienky
Ak nie je dohodnuté inak, dátum splatnosti je 30 dní od dátumu uvedeného na faktúre. Akýkoľvek dobropis uspokojí spoločnosť Danfoss na základe jeho predloženia Zákazníkom, pričom sa však môže spoločnosť Danfoss (podľa vlastného uváženia) zdržať dodania Produktov, kým Zákazník nesplní platobné požiadavky spoločnosti Danfoss, ako je platba vopred a/alebo zaplatenie neuhradených súm, ktoré môžu byť po splatnosti. Všetky platby musia byť vykonané pomocou bankového prevodu alebo priameho inkasa bez zrážky o akékoľvek poplatky za prevod alebo inkaso pri okamžite dostupných zdrojoch na bankový účet uvedený v príslušnej faktúre. Odo dňa splatnosti faktúry sa započítava: i) 2 % mesačný úrok alebo ii) najvyššia úroková sadzba aplikovateľná podľa zákona.

7. Započítanie pohľadávok v rámci skupiny
Spoločnosť Danfoss a jej dcérske spoločnosti sú oprávnené započítať akékoľvek pohľadávky spoločnosti Danfoss a/alebo jej dcérskych spoločností voči Zákazníkovi voči akýmkoľvek pohľadávkam Zákazníka voči spoločnosti Danfoss a/alebo jej dcérskym spoločnostiam.

8. Informácie o Produkte
Akékoľvek informácie, vrátane, okrem iného, informácií o výbere Produktu, jeho použití alebo aplikácii, Zákazníckeho dizajnu Produktu, hmotnosti, rozmerov, výkonu alebo iných technických údajov uvádzaných v katalógových popisoch, reklamách, a pod., ktoré sú prístupné v písomnej, ústnej, elektronickej forme, on-line alebo prostredníctvom sťahovania, sa považujú za informatívne a sú záväzné iba vtedy a do tej miery, ako sú výslovne uvedené v cenovej ponuke alebo v potvrdení objednávky. Špecifické požiadavky zo strany Zákazníka sú záväzné len vtedy a do tej miery, ako boli písomne potvrdené spoločnosťou Danfoss. Zákazník nesie výhradnú zodpovednosť za svoje Produkty a aplikácie, ktoré obsahujú alebo používajú Produkty spoločnosti Danfoss. Všetky Produkty, ktoré sú dodané ako vzorky, prototyp alebo typ identifikácie (bez ohľadu na to, či sú spoplatnené alebo nie) môžu byť použité len na účely hodnotenia, a nesmú byť ďalej predávané alebo použité ako súčasť Produktov Zákazníka za účelom ďalšieho predaja.

9. Vlastnícke informácie a Dôvernosť
Akékoľvek neverejné informácie, vrátane, ale nielen, cien, výkresov, opisov a technických dokumentov, ktoré spoločnosť Danfoss vypracuje pre Zákazníka alebo sprístupní pre Zákazníka („Dôverné informácie“) zostávajú vlastníctvom spoločnosti Danfoss, pričom Zákazník a jeho zástupcovia budú s nimi nakladať ako s dôvernými informáciami. Tieto informácie nesmú byť bez písomného súhlasu spoločnosti Danfoss kopírované, reprodukované alebo prenášané na tretie strany alebo používané na iné účely ako účely, ktoré boli upravené v okamihu sprístupnenia takýchto dôverných informácií Zákazníkovi alebo jeho zástupcom. Dôverné informácie budú na základe požiadavky spoločnosti Danfoss vrátené.

10. Zmeny
Spoločnosť Danfoss si vyhradzuje právo bez upozornenia vykonať zmeny na Produkte, ktoré výrazne neovplyvňujú dohodnuté špecifikácie Produktu alebo jeho prevedenie, vhodnosť alebo funkčnosť.

11. Bezplatné opravy alebo výmeny
Spoločnosť Danfoss sa zaväzuje, že vykoná opravy, výmenu alebo vyplatí hodnotu, podľa vlastného uváženia, takých Produktov, ktoré boli vyhodnotené ako chybné v čase dodávky, a to následkom chyby vo výrobnom procese, chybného dizajnu a/alebo chyby materiálu, za predpokladu, že Zákazník vznesie nárok voči spoločnosti Danfoss do 12 mesiacov od dátumu dodania, avšak, nie neskôr, ako 18 mesiacov od dátumu uvedeného na pečiatke na Produkte, alebo, ak nie je na Produkte žiadny odtlačok pečiatky, od dátumu výroby („lehota na uplatnenie nároku“).
Ak sú chyby zistené v rámci lehoty na uplatnenie nároku, Zákazník je povinný informovať spoločnosť Danfoss písomne, v súlade s pokynmi od spoločnosti Danfoss. Ak o to požiada spoločnosť Danfoss, Zákazník dopraví Produkty na vlastné náklady a na vlastné riziko spoločnosti Danfoss, spoločne s písomným oznámením, ktoré opisuje dôvod vrátenia Produktu. Produkty vrátené alebo dopravené späť pre účely opravy, musia byť bez cudzích súčastí, ak nie je dohodnuté inak. Ak zisťovanie vykonané spoločnosťou Danfoss zistí skutočnosť, že Produkt nie je chybný, spoločnosť Danfoss môže vrátiť Produkt Zákazníkovi na náklady a riziko Zákazníka, pričom spoločnosť Danfoss si môže účtovať poplatok za spotrebovaný čas a materiál pri zisťovaní chyby. Ak sa pri zisťovaní v spoločnosti Danfoss zistí, že Produkt bol skutočne chybný, spoločnosť Danfoss, podľa vlastného uváženia, pošle opravený alebo vymenený Produkt Zákazníkovi, vykoná opravu alebo výmenu Produktu na mieste, alebo vyplatí hodnotu Produktu Zákazníkovi. Zákazník je, v prípade opravy alebo výmeny na mieste, povinný zaistiť vstup pre personál spoločnosti Danfoss. Spoločnosť Danfoss si môže vybrať spôsob dopravy a bude znášať náklady na dopravu a poistenie. Produkty alebo časti Produktu, ktoré boli nahradené, budú vo vlastníctve spoločnosti Danfoss.
Služby alebo poradenstvo budú poskytnuté s primeranou odbornosťou a dôkladnosťou, spoločnosť Danfoss však neposkytuje žiadnu záruku na ich primeranosť a vhodnosť. Zodpovednosť spoločnosti Danfoss za služby, konzultácie, poradenstvo, podporu pre konkrétnu aplikáciu a iné služby sú obmedzené na opravu chýb alebo opakované vykonanie služby. Spoločnosť Danfoss vykoná opravu chyby za predpokladu, že Zákazník vznesie nárok voči spoločnosti Danfoss v rámci lehoty na uplatnenie nároku. Spoločnosť Danfoss nenesie žiadnu zodpovednosť za služby, ktoré poskytuje bezplatne.
Spoločnosť Danfoss môže na konkrétny Produkt alebo Produktovú divíziu poskytnúť okrem povinností spoločnosti Danfoss, ktoré sú uvedené v tomto článku 11, obmedzenú záruku výrobcu. V takom prípade sa môže koncový používateľ odvolať na všeobecnú záruku výrobcu, ak nie je dohodnuté inak.
V rozsahu povolenom zákonom nesmie byť Zákazníkom vznesený žiadny nárok v súvislosti s Produktmi po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o porušenie na základe zmluvy, záruky, trestného činu, porušenia stanov alebo iné.
Všetky záruky, podmienky alebo iné skutočnosti, ktoré sa vzťahujú na stanovy alebo podobne (vrátane domnelej záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétne účely) budú vylúčené zo zmluvy, ak nie sú vylúčené platnou legislatívou a nariadeniami. Okrem vyššie uvedených všeobecných ustanovení, ak nie je uvedené inak výslovne v týchto Podmienkach, sú Produkty dodávané v stave „ako sú“, „kde sú“ a „so všetkými chybami“.

12. Zodpovednosť za Produkt
Spoločnosť Danfoss nepreberá zodpovednosť za žiadne škody na majetku (hnuteľnom a nehnuteľnom), ktoré boli spôsobené Produktom po jeho dodaní a v čase, keď bol jeho držiteľom Zákazník. Zároveň sa spoločnosť Danfoss zrieka zodpovednosti za akékoľvek škody na Produktoch vyrobených Zákazníkom alebo na Produktoch, ktorých súčasťou sú Produkty vyrábané Zákazníkom.
Ak spoločnosť Danfoss vznesie akékoľvek nároky voči akejkoľvek tretej spoločnosti za škody, ktoré sú opísané v odseku vyššie, Zákazník odškodní, ochráni a vykoná všetky opatrenia, ktoré zabránia vzniku akýchkoľvek škôd spoločnosti Danfoss v súvislosti s vyššie uvedeným. Zákazník sa zaväzuje, že odškodní, ochráni a vykoná všetky opatrenia, ktoré zabránia vzniku akýchkoľvek škôd a voči akýmkoľvek nárokom v súvislosti so škodami súvisiacimi s používaním alebo prevádzkou Produktov z dôvodu nesprávnej inštalácie, opravy, údržby alebo prevádzky Produktov vykonávanej Zákazníkom, pochybením Zákazníka v súvislosti s primeraným zaškolením personálu pracujúceho s Produktmi alebo nedodržaním platnej legislatívy, predpisov a pod. zo strany Zákazníka. Ak je vznesený treťou stranou akýkoľvek nárok voči spoločnosti Danfoss alebo voči Zákazníkovi na odškodnenie, príslušná strana okamžite písomne informuje druhú stranu. Zákazník je povinný sa zúčastniť súdneho alebo rozhodcovského konania pri posudzovaní nárokov na náhradu škody údajne spôsobenej Produktom, ktoré je vedené voči spoločnosti Danfoss.

13. Obmedzenie zodpovednosti
Spoločnosť Danfoss nepreberá žiadnu zodpovednosť voči Zákazníkovi za žiadne škody v prípade nasledujúcich typov škôd alebo strát, ktoré vyplývajú alebo sa vzťahujú na podmienky upravené touto zmluvou: 1) akékoľvek straty na zisku, obchodnej činnosti, uzatvorení zmlúv, predpokladaných úsporách, dobrom mene alebo tržbách; alebo 2) akékoľvek straty alebo poškodenie dát; alebo 3) akékoľvek straty alebo ujmy, ktoré neboli rozumne predvídaľne v dobe uzatvorenia Zmluvy ako dôseldok porušenia tejto Zmluvy zodpovednou stranou; a to aj v prípade, že spoločnosť Danfoss bola vopred upozornená na riziko takýchto škôd alebo strát, a ktoré sú následkom porušenia záručných podmienok, úmyselnom porušení predpisov alebo stanov, oneskorenia, chybných Produktov, zodpovednosti za Produkt, zvolávacej akcie a podobne, a to aj v prípade, ak sa výslovné záruky minú svojho účinku.
Komplexná zodpovednosť spoločnosti Danfoss vyplývajúca alebo vo vzťahu k podmienkami upravených touto zmluvou nesmie presiahnuť čiastku, ktorú spoločnosť Danfoss fakturovala Zákazníkovi v zmysle tohto dokumentu.
Zákazník potvrdzuje a vyjadruje súhlas s tým, že spoločnosť Danfoss má stanovené ceny a uzatvorila tento zmluvný vzťah s odvolaním sa na zrieknutie sa záruk a obmedzenie zodpovednosti, ktoré sú upravené v tomto dokumente, a zároveň berie na vedomie alokáciu rizika medzi zmluvnými stranami, ktoré sú východiskom pre vzájomné vyjednávanie.

14. Povinná zodpovednosť
Nič v týchto podmienkach (vrátane, ale nielen výnimky a obmedzenia uvedené v bodoch 11 až 13) nesmie byť vnímané ako vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti ktorejkoľvek strany za smrť alebo zranenie vyplývajúce z nedbalosti, úmyselného uvedenia do omylu alebo pre akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorá nemôže byť vylúčená alebo obmedzená zákonom.

15. Oznámenie o nárokoch
Nároky alebo sťažnosti na chyby a/alebo oneskorenia v dodávke Produktov alebo iné nároky a požiadavky musia byť predložené spoločnosti Danfoss Zákazníkom v písomnej forme bez neopodstatneného oneskorenia.

16. Práva k duševnému vlastníctvu a Použitie softvéru
Ak je Produkt dodávaný so vstavaným softvérom, Zákazníkovi je udelená softvérová licencia bez exkluzivity, a to vo forme práva na používanie softvéru výhradne na účely uvedené v príslušnej časti špecifikácií Produktu a v súlade so všetkými dostupnými licenčnými podmienkami. Okrem toho, Zákazník nezískava žiadne práva vo forme licencie, patentu, autorského práva, obchodnej značky alebo iného vlastníckeho práva k Produktu. Zákazník nezískava žiadne práva k zdrojovému kódu takéhoto softvéru. Softvér je poskytovaný samostatne, bez ohľadu na to, v akej forme je poskytovaný, a je v stave „ako je“, „kde je“ a „so všetkými chybami“, môže byť používaný výhradne na účely, na ktoré je určený, a podlieha príslušným licenčným podmienkam. Spoločnosť Danfoss nesmie byť považovaná za zodpovednú za žiadne chyby alebo za žiadne straty alebo škody spôsobené použitím takéhoto samostatného softvéru alebo súvisiaceho softvéru tretích strán.

Podľa vlastného uváženia môže spoločnosť Danfoss obhajovať Zákazníka v akomkoľvek súdnom spore alebo konaní v prípade, že tento súdny spor alebo konanie sa opiera o tvrdenie, že akýkoľvek Produkt alebo jeho časť dodaná spoločnosťou Danfoss predstavuje v krajine dodania porušenie práv duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany, pokiaľ bola spoločnosť Danfoss informovaná o tejto skutočnosti okamžite v písomnej forme a bola jej poskytnutá právomoc, informácie a pomoc pri takejto obhajobe, a za predpokladu, že toto údajné porušenie nevzniklo v dôsledku dizajnu alebo iných špeciálnych požiadaviek špecifikovaných Zákazníkom alebo v dôsledku aplikácie alebo použitia tohto Produktu, ktoré bolo určené Zákazníkom alebo inou stranou. Ak sa spoločnosť Danfoss rozhodne obhajovať Zákazníka v takomto súdnom spore alebo konaní, spoločnosť Danfoss uhradí všetky škody a náklady, ktoré Zákazníkovi vzniknú počas tohto súdneho sporu alebo konania. Ak Produkt alebo jeho časť porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva takejto tretej strany a jeho používanie je prikázané, spoločnosť Danfoss podľa svojho uváženia a) zaobstará Zákazníkovi právo pokračovať v používaní tohto Produktu, b) vymení tento Produkt za Produkt(-y), ktorý nebude porušovať toto právo, c) upraví tento Produkt takým spôsobom, aby viac neporušoval toto právo, alebo d) tento Produkt alebo jeho časť stiahne a vráti Zákazníkovi kúpnu cenu. Vyššie uvedené vyhlásenia vyjadrujú úplnú zodpovednosť spoločnosti Danfoss za porušenie práv duševného vlastníctva.

17. Zdržanie sa ďalšieho predaja a použitia na určité účely
Produkty spoločnosti Danfoss sa vyrábajú pre civilné použitie. Zákazníci nesmú používať alebo predávať Produkty na účely, ktoré majú akékoľvek spojenie s chemickými, biologickými alebo nukleárnymi zbraňami alebo s riadenými strelami, ktoré sú schopné prenášať takéto zbrane. Zákazník nesmie predávať Produkty osobám, spoločnostiam alebo akýmkoľvek iným organizáciám, ak má vedomosti alebo podozrenie, že sa táto osoba alebo tento subjekt sa spája s akýmikoľvek teroristickými alebo drogovými činnosťami.
Produkty môžu podliehať nariadeniam o kontrole pri exporte, a z toho dôvodu môžu bez obmedzenia podliehať obmedzeniam v prípade ich predaja do krajín / Zákazníkom, na ktorých sa vzťahuje zákaz exportu a importu. Tieto obmedzenia musia byť dodržiavané v prípade ďalšieho predaja Produktov.
Zákazník nie je oprávnený ďalej predávať Produkty spoločnosti Danfoss, pokiaľ existujú pochybnosti alebo podozrenie, že Produkty môžu byť použité na účely, ktoré sú v rozpore s predchádzajúcim odsekom. Ak Zákazník získa vedomosť alebo nadobudne podozrenie, že podmienky uvedené v tomto článku boli porušené, musí o tejto skutočnosti okamžite informovať spoločnosť Danfoss.

18. Vyššia moc
Spoločnosť Danfoss je oprávnená zrušiť objednávky alebo pozastaviť dodávku Produktov, pričom nebude zodpovedná za žiadne nedodanie, chybné alebo oneskorené dodávky, ak boli spôsobené okolnosťami mimo primeranej kontroly spoločnosti Danfoss, vrátane, okrem iného, nepokojov, občianskych nepokojov, vojny, terorizmu, požiaru, povstania, zabavenia, konfiškácie, embarga alebo chýb alebo meškania spôsobeného subdodávateľmi, štrajkmi, výlukami, spomaleniami, nedostatkom dopravných prostriedkov, nedostatkom materiálov alebo nedostatočnými dodávkami energie. Akékoľvek zmluvné právo z práv Zákazníka je pozastavené alebo sa stane neplatným v prípade výskytu udalostí uvedených v tomto článku. V prípade zrušenia alebo omeškania dodávky z dôvodu udalostí uvedených v tomto článku nemá Zákazník nárok na kompenzáciu škôd

19. Global Compact a protikorupčné princípy
Spoločnosť Danfoss sa pripojila k iniciatíve Global Compact pod záštitou Organizácie spojených národov, čo znamená, že spoločnosť Danfoss sa zaviazala rozvíjať 10 princípov v oblasti ľudských práv, práv zamestnancov, životného prostredia a korupcie. Tieto princípy a viac informácií nájdete na stránke Global Compact: http://www.unglobalcompact.org. Z tohto dôvodu spoločnosť Danfoss podporuje Zákazníkov, ak konajú v súlade s týmito základnými princípmi. Spoločnosť Danfoss je oprávnená zrušiť akúkoľvek dodávku, nákupnú objednávku alebo ukončiť zmluvu bez akejkoľvek zodpovednosti v prípade, ak má spoločnosť Danfoss dôvod sa domnievať, že Zákazník koná spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými zákonmi a nariadeniami o úplatkárstve a korupcii.

20. Dôvernosť údajov
Osobné údaje zo zmlúv so Zákazníkmi, napríklad mená a obchodné kontakty môžu byť spracované a ukladané na globálnej úrovni aj mimo územia pôsobiska Zákazníka spoločnosti Danfoss, jeho dcérskych spoločností alebo ním oprávnených tretích strán. Spoločnosť Danfoss bude používať osobné údaje na plnenie zmluvných povinností (napríklad administratívne úkony vo vzťahu k Zákazníkovi a platobné transakcie), na analyzovanie a vylepšovanie vlastných Produktov a služieb a/alebo odosielanie informácií o Produktoch, službách a udalostiach v spoločnosti Danfoss kontaktným osobám u Zákazníka. Ak je zákonom vyžadovaný súhlas, týmto Zákazník vyjadruje súhlas s použitím osobných údajov a ich prenosu tak, ako je uvedené vyššie. Zároveň berie na vedomie, že takéto osobné údaje budú riadené legislatívou a predpismi krajiny, v ktorej budú uložené/v ktorej sa nachádza server. Spoločnosť Danfoss sa zaväzuje, že využije primerané zmluvné a technické nástroje na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Danfoss bude uchovávať osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu. Ak je to vyžadované zákonom a za predpokladu, že sú naplnené všetky nevyhnutné podmienky, Zákazník má, ako fyzická osoba, právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo žiadať informácie súvisiace s ich pracovaním. Ďalšie podrobnosti si pozrite na miestnej webovej stránke Danfoss - www.Danfoss.com.

21. Čiastková neplatnosť
Ak sa jedna alebo viaceré podmienky v týchto Podmienkach alebo jej alebo ich časť stane neplatnou, nevymožiteľnou, nezákonnou alebo nepoužiteľnou, platnosť, uplatniteľnosť, zákonnosť alebo použiteľnosť všetkých ostatných zmluvných podmienok nesmie byť ovplyvnená ani znížená.

22. Postúpenie
Spoločnosť Danfoss a Zákazník môžu kedykoľvek postúpiť alebo preniesť všetky alebo niektoré svoje práva vyplývajúce z týchto Podmienok. Žiadna zo strán nesmie postúpiť alebo preniesť žiadnu zo svojich povinností v zmysle týchto Podmienok bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

23. Rozhodujúce právo a spory
Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami, ktoré súvisia alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú zmluvy upravenej týmito podmienkami, sú riadené hmotným právom na príslušnom predajnom mieste spoločnosti Danfoss. Akékoľvek spory, ktoré súvisia alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú týchto podmienok, a ktoré nie sú strany schopné vyriešiť vzájomnou dohodou, budú postúpené a riešené v rozhodcovskom konaní v zmysle Pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory (ďalej len „Pravidlá“) jedným alebo viacerými rozhodcami, v zmysle vyššie uvedených pravidiel. Ktorákoľvek zo strán je oprávnená požiadať o súdny zákaz alebo o predbežné opatrenie, prípadne o iné dočasné opatrenie. Strany môžu požiadať o vykonanie rozhodcovského rozsudku ktorýchkoľvek kompetentný súd. Sídlo rozhodcovského súdu bude v hlavnom meste krajiny, v ktorej sa nachádza príslušné predajné miesto spoločnosti Danfoss. V rozhodcovskom konaní bude používaný anglický jazyk, ak sa strany vzájomne nedohodli inak. Rozhodcovské konanie a rozhodcovský výrok bude považovaný za dôverný a zainteresované osoby na oboch zo strán sú povinné zachovať dôvernosť.


Danfoss, 2016-09