Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Danfoss

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej uvádzané ako „Podmienky“) sa vzťahujú na všetky dodávky Produktov a služieb (spoločne uvádzané ako „Produkty“) spoločnosti Danfoss A/S alebo jej dcérskych spoločností (každá uvádzaná ako „Danfoss“) pre všetkých zákazníkov („Zákazník“). V týchto podmienkach termín „dcérska spoločnosť“ znamená akýkoľvek subjekt, ktorý je priamo alebo nepriamo riadený spoločnosťou Danfoss A/S, či už prostredníctvom akcií alebo hlasovacích práv na valnom zhromaždení. Predaj všetkých Produktov je výslovne podmienený akceptovaním týchto Všeobecných obchodných podmienok Zákazníkom. Tieto podmienky sa vzťahujú na dohodu o vylúčení akýchkoľvek iných podmienok, pričom žiadne iné podmienky nebudú pre spoločnosť Danfoss a Zákazníka záväzné, pokiaľ sa títo výslovne písomne nedohodnú inak. Súhlas Zákazníka s prepravou alebo poskytnutím Produktov, alebo prijatie Produktov Zákazníkom sa považuje za potvrdenie týchto Podmienok.

Špecifické podmienky služby.
Podmienky špecifické pre daný segment alebo divíziu pre určité služby ponúkané spoločnosťou Danfoss platia podľa odkazu uvedeného v tomto dokumente („Podmienky poskytovania služieb“): Service Terms. V prípade rozporu s týmito Podmienkami budú mať prednosť a budú platiť takéto Podmienky poskytovania služieb. Zákazník potvrdzuje prijatie, preštudovaním a akceptovanie týchto podmienok služby prijatím týchto podmienok.

Download Sales Conditions

1. Potvrdenie objednávky / Prijatie cenovej ponuky
Nákupná objednávka predstavuje požiadavku Zákazníka na zakúpenie Produktov v súlade s týmito podmienkami. Má sa za to, že spoločnosť Danfoss neprijala nákupnú objednávku, pokiaľ nedoručí Zákazníkovi písomné potvrdenie tejto nákupnej objednávky, vrátane elektronickej textovej podoby, takéto potvrdenie bude následne predstavovať záväznú dohodu („objednávka“). Prijatie cenovej ponuky alebo ponuky Produktov predloženej spoločnosťou Danfoss Zákazníkom bude predstavovať objednávku a prijatie týchto Podmienok. Ak nie je uvedené inak, cenová ponuka je platná iba deväťdesiat (90) dní. Danfoss si vyhradzuje právo aktualizovať, zmeniť alebo vykonať akékoľvek opravy cenových ponúk.

2. Podmienky dodania, náklady a prevod vlastníckeho práva
Ak nie je dohodnuté inak, Produkty sú dodávané DAP (na určené cieľové miesto) na základe rozhodnutia spoločnosti Danfoss z ktoréhokoľvek ich závodu alebo prevádzky. Pokiaľ nie je dohodnuté inak alebo to nie je výslovne uvedené v cenovej ponuke, potvrdení objednávky alebo faktúre, môže spoločnosť Danfoss účtovať náklady na dopravu z továrne alebo miesta podnikania do miesta určenia osobitne. Ak sú produkty dodané podľa dodacích podmienok EXW alebo FCA má spoločnosť Danfoss právo odoslať svoje Produkty Zákazníkovi akoukoľvek dopravou, ktorú si spoločnosť Danfoss vyberie, na riziko a náklady Zákazníka. DAP alebo iné dohodnuté podmienky dodania budú vykladané v súlade s najnovšími podmienkami Incoterms platnými v čase vykonania objednávky.

Ak zákazník neprevezme produkty, spoločnosť Danfoss je oprávnená požadovať platbu za skladovanie a manipuláciu a vyhradzuje si právo ukončiť objednávku a požadovať náhradu škody.
Danfoss si tiež vyhradzuje právo uskutočniť čiastočné dodávky a fakturovať každú dodávku samostatne. Zákazník musí do dvoch (2) pracovných dní od prijatia Produktov informovať Danfoss o akomkoľvek viditeľnom poškodení pri preprave, ako aj o akýchkoľvek nezrovnalostiach v množstve alebo identite.
Spoločnosť Danfoss môže na žiadosť zákazníka účtovať dodatočné poplatky za vyplnenie formulárov v súvislosti s prepravou. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, spoločnosť Danfoss nebude znášať náklady na poplatky za prepravu na urýchlenie prepravy alebo za vyzdvihnutie iniciované zákazníkom.

Výhrada vlastníckeho práva:
Spoločnosť Danfoss si ponecháva vlastnícke právo na všetky Výrobky dodané spoločnosťou Danfoss až do prijatia platby všetkých fakturovaných súm vrátane úrokov a poplatkov. V prípade, že Zákazník opätovne predá Výrobky pred tým, ako na neho prejde vlastnícke právo v súlade s týmto článkom, Zákazník vyúčtuje spoločnosti Danfoss všetky výnosy z akéhokoľvek opätovného predaja a pred vyplatením týchto výnosov spoločnosti Danfoss ich bude držať ako správca, pričom ich bude držať oddelene od svojich ostatných peňazí. Zákazník týmto postupuje spoločnosti Danfoss časť pohľadávky zákazníka voči jeho konečnému zákazníkovi v rozsahu, v akom boli výrobky spracované, transformované alebo kombinované s inými výrobkami, ktoré zákazník predal takémuto konečnému zákazníkovi. Spoločnosť Danfoss je oprávnená vymáhať priamo od koncového zákazníka Zákazníka akúkoľvek nezaplatenú časť hodnoty Výrobku, ktorú Zákazník dlhuje. Na žiadosť spoločnosti Danfoss Zákazník identifikuje postúpenú pohľadávku a jej dlžníka spoločnosti Danfoss, sprístupní spoločnosti Danfoss všetky informácie a materiály potrebné na vymáhanie pohľadávky a oznámi postúpenie pohľadávky tretej strane - dlžníkovi. Ak sú Výrobky zabavené alebo inak zaťažené, Zákazník upozorní na právny titul spoločnosti Danfoss a bezodkladne informuje spoločnosť Danfoss o zabavení alebo zaťažení. Spoločnosť Danfoss je oprávnená vykonať všetky žiadosti a registrácie, ktoré považuje za potrebné na zabezpečenie svojho vlastníckeho práva, a Zákazník je povinný na požiadanie poskytnúť súčinnosť. Výhrada vlastníckeho práva nemá vplyv na prechod rizika podľa platných dodacích podmienok.

3. Doba dodania a Omeškanie
Dodacie lehoty sú len orientačné a môžu sa zmeniť. Termíny odoslania alebo dodania potvrdené spoločnosťou Danfoss v bežnom priebehu procesu objednávania sú len odhadované. Požiadavky zákazníka na zmenu dizajnu a/alebo špecifikácie podliehajú preskúmaniu z hľadiska možných úprav dodávky. Ak je pevný dátum dodania dohodnutý osobitne a spoločnosť Danfoss nedodá Produkty v dohodnutý čas, Zákazník má právo požadovať dodanie písomne a zmluvné strany si dohodnú konečnú primeranú časovú lehotu na dodanie Produktu. Pokiaľ nebude dodávka zrealizovaná ani v rámci tejto časovej lehoty, Zákazník je oprávnený odvolať objednávku, v súlade so zrieknutím sa nároku alebo obmedzením zodpovednosti v zmysle týchto Podmienok, a požadovať náhradu za svoje zdokumentované straty. Náhrada nesmie v žiadnom prípade prekročiť sumu rovnajúcu sa 10% z ceny Produktov, s ktorých dodávkou sa spoločnosť Danfoss omeškala. Akýkoľvek nárok na odškodnenie musí byť podaný do jedného (1) mesiaca po konečnom dohodnutom dátume dodania. Zákazník nemôže predložiť žiadne ďalšie nároky vzniknuté v dôsledku omeškania.

4. Ceny a dane
Pokiaľ nie je v cenovej ponuke spoločnosti Danfoss uvedené inak, platnou menou bude mena miesta podnikania predávajúceho subjektu Danfoss.
Ceny za Produkty sú uvedené bez DPH/dane z obratu, iných daní alebo ciel, prémiových nákladov na prepravu, na vlastné balenie, demontáž, spätný odber, recykláciu, likvidáciu odpadu alebo iné náklady uplatniteľné v deň dodania. Spoločnosť Danfoss si vyhradzuje právo upravovať ceny a zmeniť alebo pridať príplatky za nedodané Produkty v prípade zmien vo výmennom kurze, zmien v cenách surovín, prepravy, energií, nárastu cien subdodávateľov, zmien ciel alebo taríf, platov, zmien vládnych podmienok alebo podobných podmienok, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Danfoss, alebo jej kontrola je len obmedzená.
V prípade takéhoto zvýšenia ceny alebo príplatku je Zákazník oprávnený ukončiť dotknuté Objednávky z dôvodu výhodnosti do siedmich (7) dní od prijatia oznámenia od spoločnosti Danfoss.
Ak Zákazník spôsobí oneskorenie dodávky, ceny sa môžu zmeniť na ceny platné v čase dodávky.
Spoločnosť Danfoss môže Zákazníkovi osobitne účtovať poplatky, napr., okrem iného, za: malé objednávky, prepravovaný tovar a manipuláciu s ním, expresnú dodávku, vrátenie a zrušenie dodávky za predpokladu, že spoločnosť Danfoss o takýchto poplatkoch Zákazníka informovala, napr. v potvrdení objednávky, ako súčasť cenníka, alebo inak poskytla túto informáciu Zákazníkovi.

Spoločnosť Danfoss vystaví na základe predchádzajúcej kontroly a písomnej žiadosti faktúru s nulovou sadzbou DPH podľa platných predpisov o DPH v prípade, že spoločnosť Danfoss dodáva Výrobky v jednej krajine ("Krajina dodania") a Zákazník vyzdvihne a prepraví Výrobky z Krajiny dodania do inej krajiny. Ako podmienku pre fakturáciu spoločnosti Danfoss na základe nulovej sadzby DPH Zákazník vyhlasuje a zaručuje, že: (i) Výrobky budú prepravené priamo z Krajiny dodania a (ii) Zákazník poskytne všetku potrebnú dokumentáciu požadovanú príslušnými orgánmi na preukázanie takejto prepravy a na zabezpečenie nulovej sadzby DPH. Ak Zákazník nedodrží vyššie uvedené vyhlásenia a záruky, Zákazník a) zaplatí príslušnú DPH/GST a b) nahradí spoločnosti Danfoss všetky straty alebo náklady, ktoré jej v dôsledku toho vzniknú. Na účely tohto článku sa pod pojmom "DPH/GST" rozumie daň z pridanej hodnoty, daň z predaja a používania, daň z tovaru a služieb a akékoľvek podobné nepriame dane.

5. Balenie
Jednorazový obal Produktu je zahrnutý v cene Produktu a v prípade vrátenia nebude dobropisovaný. Vratný obal nie je zahrnutý v cenách Produktu, a len v prípade len v prípade, ak to spoločnosť Danfoss vopred písomne odsúhlasí a bude okamžite vrátený v nepoškodenom stave na náklady Zákazníka a v súlade s pokynmi spoločnosti Danfoss, bude tento vratný obal dobropisovaný. Za špeciálne domáce balenie, zahraničné balenie alebo špeciálne označenie môžu byť účtované dodatočné poplatky, ak sa vykoná na žiadosť zákazníka a ak s tým spoločnosť Danfoss súhlasí. Baliaci materiál spoločnosť Danfoss neprevezme späť, pokiaľ to nie je písomne dohodnuté.

6. Platobné podmienky
S výhradou schválenia zákazníckeho kreditu spoločnosťou Danfoss a pokiaľ nie je dohodnuté inak, dátum splatnosti je tridsať (30) dní od dátumu uvedeného na faktúre. Faktúry budú vystavené po odoslaní výrobku od spoločnosti Danfoss. Akýkoľvek dobropis uspokojí spoločnosť Danfoss na základe jeho predloženia Zákazníkom, pričom sa však môže spoločnosť Danfoss (podľa vlastného uváženia) zdržať dodania Produktov alebo plnenia akýchkoľvek povinností, kým Zákazník nesplní platobné požiadavky spoločnosti Danfoss, ako je platba vopred a/alebo zaplatenie neuhradených súm, ktoré môžu byť po splatnosti. Všetky platby musia byť vykonané pomocou bankového prevodu alebo priameho inkasa priamo od Zákazníka bez zrážky o akékoľvek poplatky za prevod alebo inkaso pri okamžite dostupných zdrojoch na bankový účet uvedený v príslušnej faktúre. Zákazník nie je oprávnený povoliť tretím stranám, aby platili v jeho mene. Odo dňa splatnosti faktúry sa započítava: i) dvoj (2) % mesačný úrok alebo ii) najvyššia úroková sadzba aplikovateľná podľa zákona. Okrem toho Zákazník uhradí všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú spoločnosti Danfoss, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie a primeraných poplatkov za vymáhanie pohľadávok v súvislosti s akýmkoľvek konaním, ktoré vznikne v dôsledku toho, že Zákazník nezaplatil včas.

7. Započítanie pohľadávok v rámci skupiny
Spoločnosť Danfoss a jej dcérske spoločnosti sú oprávnené započítať akékoľvek pohľadávky spoločnosti Danfoss a/alebo jej dcérskych spoločností voči Zákazníkovi voči akýmkoľvek pohľadávkam Zákazníka voči spoločnosti Danfoss a/alebo jej dcérskym spoločnostiam.

8. Informácie o Produkte
Akékoľvek informácie, vrátane, okrem iného, informácií o výbere Produktu, jeho použití alebo aplikácii, Zákazníckeho dizajnu Produktu, hmotnosti, rozmerov, výkonu alebo iných technických údajov uvádzaných v katalógových popisoch, reklamách, a pod., ktoré sú prístupné v písomnej, ústnej, elektronickej forme, on-line alebo prostredníctvom sťahovania, sa považujú za informatívne a sú záväzné iba vtedy a do tej miery, ako sú výslovne uvedené v cenovej ponuke alebo v potvrdení objednávky. Špecifické požiadavky zo strany Zákazníka sú záväzné len vtedy a do tej miery, ako boli písomne potvrdené spoločnosťou Danfoss. Zákazník nesie výhradnú zodpovednosť za svoje Produkty a aplikácie, ktoré obsahujú alebo používajú Produkty spoločnosti Danfoss. Všetky Produkty, ktoré sú dodané ako vzorky, prototyp alebo typ identifikácie (bez ohľadu na to, či sú spoplatnené alebo nie) môžu byť použité len na účely hodnotenia, a nesmú byť ďalej predávané alebo použité ako súčasť Produktov Zákazníka za účelom ďalšieho predaja. Akákoľvek technická pomoc poskytnutá zamestnancami alebo zástupcami spoločnosti Danfoss pri návrhu systému sa považuje za návrh a nie za odporúčanie. Zodpovednosť za určenie realizovateľnosti nesie používateľ a mala by byť predmetom skúšky.

9. Vlastnícke informácie a Dôvernosť
Akékoľvek neverejné informácie, vrátane, ale nielen, cien, výkresov, opisov a technických dokumentov, ktoré spoločnosť Danfoss vypracuje pre Zákazníka alebo sprístupní pre Zákazníka („Dôverné informácie“) zostávajú vlastníctvom spoločnosti Danfoss, pričom Zákazník a jeho zástupcovia budú s nimi nakladať ako s dôvernými informáciami. Tieto informácie nesmú byť bez písomného súhlasu spoločnosti Danfoss kopírované, reprodukované, prenášané na tretie strany alebo používané na iné účely ako účely, ktoré boli upravené v okamihu sprístupnenia takýchto dôverných informácií Zákazníkovi alebo jeho zástupcom. Dôverné informácie budú na základe požiadavky spoločnosti Danfoss vrátené.

10. Zmeny a Zrušenia
Spoločnosť Danfoss si vyhradzuje právo bez upozornenia vykonať zmeny na Produkte, ktoré výrazne neovplyvňujú dohodnuté špecifikácie Produktu alebo jeho prevedenie, vhodnosť alebo funkčnosť. V prípade akýchkoľvek zmien dizajnu, špecifikácie alebo objednaného množstva, ktoré majú za následok zvýšenie ceny, bude zákazník informovaný a bude mať možnosť odmietnuť takúto zmenu.

Zrušenie a zmena termínu
Zmeny a/alebo zrušenie existujúcich dodacích termínov alebo objednávok podliehajú predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti Danfoss a primeraným poplatkom za zmenu harmonogramu alebo zrušenie, vrátane, ale nie výlučne, všetkých priebežných faktúr, úhrady priamych výrobných nákladov spoločnosti Danfoss zo strany zákazníka, všetkých manipulačných nákladov, nákladov na doplnenie zásob, nákladov a výdavkov na prácu, nákladov na materiál, ktorý spoločnosť Danfoss nemôže (opätovne) použiť, a akýchkoľvek iných vzniknutých nákladov alebo strát, alebo iných vzniknutých nákladov, ktoré nie sú vymáhateľné. Takéto vzniknuté náklady a poplatky určí spoločnosť Danfoss a písomne ich oznámi zákazníkovi. Odsúhlasená zmena harmonogramu môže mať za následok zvýšenie ceny za výrobok. Ak spoločnosť Danfoss akceptovala zmenu termínu dodania (akákoľvek dočasná doba zadržania nesmie presiahnuť tridsať (30) dní), spoločnosť Danfoss si vyhradzuje právo opätovne začať dodávky v súlade s dohodnutým zmeneným termínom dodania, alebo ak Zákazník neprevezme dodávku, zrušiť Objednávku a požadovať všetky súvisiace náklady a straty.

11. Bezplatné opravy alebo výmeny & Záručné podmienky
Záručné podmienky pre jednotlivé segmenty alebo divízie sa uplatňujú podľa odkazu uvedeného v tomto dokumente ("Záručné podmienky"): Warranty Policy. Každá takáto príslušná záručná politika sa uplatňuje prostredníctvom začlenenia do tohto dokumentu a zákazník potvrdzuje jej prijatie, preskúmanie a akceptovanie svojím súhlasom s týmito podmienkami.

Pokiaľ nie je uvedené inak vo vyššie uvedených samostatných platných záručných podmienkach:
Spoločnosť Danfoss sa zaväzuje, že vykoná opravy, výmenu alebo vyplatí hodnotu, podľa vlastného uváženia, takých Produktov, ktoré boli vyhodnotené ako chybné v čase dodávky, a to následkom chyby vo výrobnom procese, chybného dizajnu a/alebo chyby materiálu, za predpokladu, že Zákazník vznesie nárok voči spoločnosti Danfoss do (dvanásť) 12 mesiacov od dátumu dodania, avšak, nie neskôr, ako (osemnásť) 18 mesiacov od dátumu uvedeného na pečiatke na Produkte, alebo, ak nie je na Produkte žiadny odtlačok pečiatky, od dátumu výroby („lehota na uplatnenie nároku“).
Ak sú chyby zistené v rámci lehoty na uplatnenie nároku, Zákazník je povinný informovať spoločnosť Danfoss písomne, v súlade s pokynmi od spoločnosti Danfoss. Ak o to požiada spoločnosť Danfoss, Zákazník dopraví Produkty na vlastné náklady a na vlastné riziko spoločnosti Danfoss, spoločne s písomným oznámením, ktoré opisuje dôvod vrátenia Produktu. Produkty vrátené alebo dopravené späť pre účely opravy, musia byť bez cudzích súčastí, ak nie je dohodnuté inak. Ak zisťovanie vykonané spoločnosťou Danfoss zistí skutočnosť, že Produkt nie je chybný, spoločnosť Danfoss môže vrátiť Produkt Zákazníkovi na náklady a riziko Zákazníka, pričom spoločnosť Danfoss si môže účtovať poplatok za spotrebovaný čas a materiál pri zisťovaní chyby. Ak sa pri zisťovaní v spoločnosti Danfoss zistí, že Produkt bol skutočne chybný, spoločnosť Danfoss, podľa vlastného uváženia, pošle opravený alebo vymenený Produkt Zákazníkovi, vykoná opravu alebo výmenu Produktu na mieste, alebo vyplatí hodnotu Produktu Zákazníkovi. Zákazník je, v prípade opravy alebo výmeny na mieste, povinný zaistiť vstup pre personál spoločnosti Danfoss. Spoločnosť Danfoss si môže vybrať spôsob dopravy a bude znášať náklady na dopravu a poistenie. Produkty alebo časti Produktu, ktoré boli nahradené, budú vo vlastníctve spoločnosti Danfoss. Spoločnosť Danfoss môže ako náhradu poskytnúť renovovaný výrobok. Reklamačná lehota zostáva nezmenená bez ohľadu na vykonanú opravu alebo výmenu.
Služby alebo poradenstvo budú poskytnuté s primeranou odbornosťou a dôkladnosťou, spoločnosť Danfoss však neposkytuje žiadnu záruku na ich primeranosť a vhodnosť. Zodpovednosť spoločnosti Danfoss za služby, konzultácie, poradenstvo, podporu pre konkrétnu aplikáciu a iné služby sú obmedzené na opravu chýb alebo opakované vykonanie služby. Spoločnosť Danfoss vykoná opravu chyby za predpokladu, že Zákazník vznesie nárok voči spoločnosti Danfoss v rámci lehoty na uplatnenie nároku. Spoločnosť Danfoss nenesie žiadnu zodpovednosť za služby, ktoré poskytuje bezplatne.
Spoločnosť Danfoss môže na konkrétny Produkt alebo Produktovú divíziu poskytnúť okrem povinností spoločnosti Danfoss, ktoré sú uvedené v tomto článku 11, obmedzenú záruku výrobcu pre koncového používateľa. V takom prípade sa môže koncový používateľ odvolať na všeobecnú záruku výrobcu, ak nie je dohodnuté inak.
V rozsahu povolenom zákonom nesmie byť Zákazníkom vznesený žiadny nárok v súvislosti s Produktmi po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o porušenie na základe zmluvy, záruky, trestného činu, porušenia stanov alebo iné.
Všetky záruky, podmienky alebo iné skutočnosti, ktoré sa vzťahujú na stanovy alebo podobne (vrátane domnelej záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétne účely) budú vylúčené z objednávky, ak nie sú vylúčené platnou legislatívou a nariadeniami. Okrem vyššie uvedených všeobecných ustanovení, ak nie je uvedené inak výslovne v týchto Podmienkach, sú Produkty dodávané v stave „ako sú“, „kde sú“ a „so všetkými chybami“.
NÁROKY Z VÁD UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU 11 SÚ JEDINÝMI A VÝHRADNÝMI NÁROKMI Z VÁD ZÁKAZNÍKA A JEDINÝMI ZÁVÄZKAMI SPOLOČNOSTI DANFOSS. V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK CHÝB VÝROBKU. SPOLOČNOSŤ DANFOSS NEHRADÍ NÁKLADY NA PRÁCU, ZÍSKANIE PRÍSTUPU, ODSTRÁNENIE, (OPÄTOVNÚ) INŠTALÁCIU, DOČASNÉ NAPÁJANIE ALEBO VYBAVENIE, ANI ŽIADNE INÉ VÝDAVKY, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ V SÚVISLOSTI S KONTROLOU, OPRAVOU ALEBO VÝMENOU VÝROBKOV U ZÁKAZNÍKA ALEBO TRETEJ STRANY.
Záväzky spoločnosti Danfoss podľa tohto článku 11 sú výslovne podmienené tým, že spoločnosť Danfoss obdrží včasnú písomnú reklamáciu Zákazníka, obdrží platbu za Výrobky v plnej výške a Zákazník splní požiadavky a pokyny spoločnosti Danfoss podľa tohto článku. Záväzky spoločnosti Danfoss podľa tohto článku 11 sa nevzťahujú na Výrobky, ktoré boli vystavené nehode, zneužitiu, nesprávnemu používaniu, zanedbávaniu alebo bežnému opotrebovaniu; na Výrobky alebo ich časti opravené alebo upravené neoprávneným spôsobom; alebo na Výrobky alebo ich časti zostavené, nainštalované alebo používané akýmkoľvek spôsobom alebo na akýkoľvek účel, ktorý nebol pôvodne určený spoločnosťou Danfoss alebo ktorý je v rozpore s platnými zákonmi a predpismi, správnou priemyselnou praxou a písomnými pokynmi spoločnosti Danfoss, vrátane, bez obmedzenia, pokynov spoločnosti Danfoss na prevádzku alebo údržbu. Zákazník odškodní, ochráni a zbaví spoločnosť Danfoss zodpovednosti za akékoľvek nároky tretích strán vyplývajúce z takýchto výrobkov alebo dielov alebo s nimi súvisiace, okrem iného vrátane akýchkoľvek nákladov a výdavkov, ktoré spoločnosti Danfoss vzniknú v súvislosti s obhajobou takýchto nárokov.

12. Zodpovednosť za Produkt
Spoločnosť Danfoss nepreberá zodpovednosť za žiadne škody, spôsobené Zákazníkom vlastneným a kontrolovaným majetkom na Produktoch vyrobených Zákazníkom alebo na Produktoch, ktorých súčasťou sú Produkty vyrábané Zákazníkom.
Ak spoločnosť Danfoss vznesie akékoľvek nároky voči akejkoľvek tretej spoločnosti za škody, ktoré sú opísané v odseku vyššie, Zákazník odškodní, ochráni a vykoná všetky opatrenia, ktoré zabránia vzniku akýchkoľvek škôd spoločnosti Danfoss v súvislosti s vyššie uvedeným. Zákazník sa zaväzuje, že odškodní, ochráni a vykoná všetky opatrenia, ktoré zabránia vzniku akýchkoľvek škôd a voči akýmkoľvek nárokom v súvislosti so škodami súvisiacimi s neautorizovaným používaním alebo prevádzkou Produktov z dôvodu nesprávnej inštalácie, opravy, údržby alebo prevádzky Produktov vykonávanej Zákazníkom, pochybením Zákazníka v súvislosti s primeraným zaškolením personálu pracujúceho s Produktmi, nedodržaním platnej legislatívy, predpisov a pod. zo strany Zákazníka alebo akejkoľvek poruchy Výrobku, za ktorú spoločnosť Danfoss nezodpovedá podľa vyššie uvedeného článku 11. Ak je vznesený treťou stranou akýkoľvek nárok voči spoločnosti Danfoss alebo voči Zákazníkovi na odškodnenie, príslušná strana okamžite písomne informuje druhú stranu. Zákazník je povinný sa zúčastniť súdneho alebo rozhodcovského konania pri posudzovaní nárokov na náhradu škody údajne spôsobenej Produktom, ktoré je vedené voči spoločnosti Danfoss.

13. Obmedzenie zodpovednosti
Spoločnosť Danfoss nepreberá žiadnu zodpovednosť voči Zákazníkovi za žiadne škody v prípade nasledujúcich typov škôd alebo strát, ktoré vyplývajú z objednávky alebo sa vzťahujú na podmienky upravené touto zmluvou: 1) akékoľvek straty na zisku, obchodnej činnosti, uzatvorení zmlúv, predpokladaných úsporách, dobrom mene alebo tržbách, strata používania produktov alebo akéhokoľvek súvisiaceho vybavenia, kapitálové náklady, náklady na náhradné vybavenie, zariadenia alebo služby alebo náklady na prestoje; alebo 2) akékoľvek straty alebo poškodenie dát; alebo 3) nepriame, osobitné, sankčné postihy, sankcie tretích strán, exemplárne alebo následné straty alebo škody, a to aj v prípade, že spoločnosť Danfoss bola vopred upozornená na riziko takýchto škôd alebo strát, a ktoré sú následkom porušenia záručných podmienok, úmyselnom porušení predpisov alebo stanov, oneskorenia, chybných Produktov, zodpovednosti za Produkt, zvolávacej akcie a podobne, a to aj v prípade, ak sa výslovné záruky minú svojho účinku.
Komplexná zodpovednosť spoločnosti Danfoss vyplývajúca z objednávky alebo vo vzťahu k podmienkami upravených touto zmluvou nesmie presiahnuť čiastku, ktorú spoločnosť Danfoss fakturovala Zákazníkovi v zmysle tohto dokumentu.
Zákazník potvrdzuje a vyjadruje súhlas s tým, že spoločnosť Danfoss má stanovené ceny a uzatvorila tento zmluvný vzťah s odvolaním sa na zrieknutie sa záruk a obmedzenie zodpovednosti, ktoré sú upravené v tomto dokumente, a zároveň berie na vedomie alokáciu rizika medzi zmluvnými stranami, ktoré sú východiskom pre vzájomné vyjednávanie.

14. Povinná zodpovednosť
Nič v týchto podmienkach (vrátane, ale nielen výnimky a obmedzenia uvedené v bodoch 11 až 13) nesmie byť vnímané ako vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti ktorejkoľvek strany za smrť alebo zranenie vyplývajúce z nedbalosti, úmyselného uvedenia do omylu alebo pre akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorá nemôže byť vylúčená alebo obmedzená zákonom.

15. Oznámenie o nárokoch
Nároky alebo sťažnosti na chyby a/alebo oneskorenia v dodávke Produktov alebo iné nároky a požiadavky musia byť predložené spoločnosti Danfoss Zákazníkom v písomnej forme bez neopodstatneného oneskorenia a v súlade s ostatnými lehotami stanovenými v týchto podmienkach..

16. Práva k duševnému vlastníctvu a Použitie softvéru
Ak sú Produkty dodávané so vstavaným softvérom, Zákazníkovi je udelená softvérová licencia bez exkluzivity, a to vo forme práva na používanie softvéru výhradne na účely uvedené v príslušnej časti špecifikácií Produktu a v súlade so všetkými dostupnými licenčnými podmienkami. Okrem toho, Zákazník nezískava žiadne práva vo forme licencie, patentu, autorského práva, obchodnej značky alebo iného práva duševného vlastníctva k Produktu. Zákazník nezískava žiadne práva k zdrojovému kódu takéhoto softvéru. Softvér je poskytovaný samostatne, bez ohľadu na to, v akej forme je poskytovaný, a je v stave „ako je“, „kde je“ a „so všetkými chybami“, môže byť používaný výhradne na účely, na ktoré je určený, a podlieha príslušným licenčným podmienkam. Spoločnosť Danfoss nesmie byť považovaná za zodpovednú za žiadne chyby alebo za žiadne straty alebo škody spôsobené použitím takéhoto samostatného softvéru alebo súvisiaceho softvéru tretích strán.

Podľa vlastného uváženia môže spoločnosť Danfoss obhajovať Zákazníka v akomkoľvek súdnom spore alebo konaní v prípade, že tento súdny spor alebo konanie sa opiera o tvrdenie, že akýkoľvek Produkt alebo jeho časť dodaná spoločnosťou Danfoss predstavuje v krajine dodania porušenie práv duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany, pokiaľ bola spoločnosť Danfoss informovaná o tejto skutočnosti okamžite v písomnej forme a bola jej poskytnutá právomoc, informácie a pomoc pri takejto obhajobe, a za predpokladu, že toto údajné porušenie nevzniklo v dôsledku dizajnu alebo iných špeciálnych požiadaviek špecifikovaných Zákazníkom alebo v dôsledku aplikácie alebo použitia tohto Produktu, ktoré bolo určené Zákazníkom alebo inou stranou. Ak sa spoločnosť Danfoss rozhodne obhajovať Zákazníka v takomto súdnom spore alebo konaní, spoločnosť Danfoss uhradí všetky konečné škody a náklady, ktoré Zákazníkovi vzniknú počas tohto súdneho sporu alebo konania. Ak Produkt alebo jeho časť porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva takejto tretej strany a jeho používanie je prikázané, spoločnosť Danfoss podľa svojho uváženia a) zaobstará Zákazníkovi právo pokračovať v používaní tohto Produktu, b) vymení tento Produkt za Produkt(-y), ktorý nebude porušovať toto právo, c) upraví tento Produkt takým spôsobom, aby viac neporušoval toto právo, alebo d) tento Produkt alebo jeho časť stiahne a vráti Zákazníkovi kúpnu cenu. Vyššie uvedené vyhlásenia vyjadrujú úplnú zodpovednosť spoločnosti Danfoss za akékoľvek skutočné alebo údajné porušenie práv duševného vlastníctva. Zákazník odškodní, ochráni a zbaví spoločnosť Danfoss zodpovednosti za akékoľvek náklady, výdavky, nároky a rozsudky vyplývajúce zo skutočného alebo údajného porušenia práv duševného vlastníctva tretích strán, ktoré vyplývajú z konštrukcie výrobku alebo iných osobitných požiadaviek špecifikovaných zákazníkom a/alebo z aplikácie alebo použitia, na ktoré takýto výrobok zákazník alebo iné osoby použijú, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek nákladov a výdavkov, ktoré spoločnosti Danfoss vzniknú pri obhajobe takýchto nárokov.

17.Ukončenie
Ak niektorá zo strán poruší niektoré z ustanovení týchto podmienok, strana, ktorá ich neporušila, môže ukončiť objednávku nasledujúcim spôsobom: (a) okamžite po doručení písomného oznámenia porušujúcej strane, ak porušenie nie je možné napraviť, alebo (b) tridsať (30) dní po doručení písomného oznámenia porušujúcej strane, ak porušujúca strana takéto porušenie v tejto lehote nenapraví. Ukončenie Objednávky akýmkoľvek spôsobom sa nedotýka práv, povinností a záväzkov ktorejkoľvek zo strán, ktoré vznikli pred ukončením.

Ak sa tieto Podmienky vzťahujú na prebiehajúcu rámcovú zmluvu alebo dohodu o cenách, spoločnosť Danfoss je vždy oprávnená vypovedať takúto zmluvu z dôvodu výhodnosti s tridsať (30) dňovou výpovednou lehotou, ak nie je v takejto zmluve výslovne dohodnuté inak.

18. Zdržanie sa ďalšieho predaja a použitia na určité účely
Produkty spoločnosti Danfoss sa vyrábajú pre civilné použitie. Zákazníci nesmú používať alebo predávať Produkty na účely, ktoré majú akékoľvek spojenie s chemickými, biologickými alebo nukleárnymi zbraňami alebo s riadenými strelami, ktoré sú schopné prenášať takéto zbrane. Zákazník nesmie predávať Produkty osobám, spoločnostiam alebo akýmkoľvek iným organizáciám, ak má vedomosti alebo dôvod sa domnievať, že sa táto osoba alebo tento subjekt sa spája s akýmikoľvek teroristickými alebo drogovými činnosťami, alebo sankcionovaným osobám alebo subjektom. Ak to nie je písomne povolené oprávnenou osobou spoločnosti Danfoss, zákazník nesmie používať výrobky ani ich ďalej predávať na použitie v jadrovej, leteckej, kozmickej, vlakovej, vojenskej, ropnej a plynárenskej, automobilovej alebo životne dôležitej oblasti. Akékoľvek použitie výrobkov v takýchto aplikáciách je na výhradné riziko zákazníka.
Produkty, krajiny, zákazníci a koncoví používatelia môžu podliehať nariadeniam o kontrole zákazu pri exporte a importe alebo inom exporte. Okrem všetkých takýchto platných zákazov alebo obmedzení nesmie zákazník priamo ani nepriamo predávať alebo dodávať výrobky osobám zo zakázaných krajín/území uvedených v zozname zakázaných krajín spoločnosti Danfoss, ktorý je k dispozícii na Danfoss Restricted Country list, alebo akýmkoľvek subjektom, osobám alebo organizáciám zo zakázanej krajiny. Tieto obmedzenia musia byť dodržiavané v prípade akéhokoľvek použitia, ďalšieho predaja alebo prepravy Produktov.
Ak Zákazník získa vedomosť alebo sa dôvodne domnieva, že podmienky uvedené v tomto článku boli porušené, musí o tejto skutočnosti okamžite informovať spoločnosť Danfoss. Spoločnosť Danfoss je oprávnená pozastaviť alebo zrušiť akúkoľvek dodávku, objednávku alebo zmluvu bez toho, aby jej vznikla akákoľvek zodpovednosť, ak má spoločnosť Danfoss dôvod domnievať sa, že Zákazník koná v rozpore s platnými zákonmi, predpismi, nariadeniami alebo pravidlami akéhokoľvek vládneho orgánu, ktorý má právomoc, porušuje podmienky tohto článku alebo v prípade, že Zákazník podlieha vývozným alebo dovozným obmedzeniam. V prípade akéhokoľvek nároku alebo konania voči spoločnosti Danfoss v súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami poskytne zákazník spoločnosti Danfoss všetky potrebné informácie a pomoc a odškodní spoločnosť Danfoss, bude ju brániť a zbaví ju zodpovednosti za akýkoľvek takýto nárok alebo konanie a za všetky následné pokuty, náklady a straty, ktoré spoločnosti Danfoss vzniknú.

19. Vyššia moc
Spoločnosť Danfoss je oprávnená zrušiť objednávky alebo pozastaviť dodávku Produktov, pričom nebude zodpovedná za žiadne nedodanie, chybné alebo oneskorené dodávky, ak boli spôsobené okolnosťami mimo primeranej kontroly spoločnosti Danfoss, ktoré nie je možné rozumne predvídať a ktorému nemožno zabrániť alebo ho zneškodniť ekonomicky primeranými prostriedkami, vrátane, okrem iného, povodní, výbuchov, prírodných katastrof, nepokojov, občianskych nepokojov, vojny (deklarované alebo nie), terorizmu, vandalizmu, kybernetických útokov, požiaru, povstania, zabavenia, konfiškácie,vládneho alebo medzinárodného embarga alebo regulácie, karantény, lockdownu, epidémie chýb alebo meškania spôsobeného subdodávateľmi, štrajkmi, výlukami, spomaleniami, nedostatkom dopravných prostriedkov, nedostatkom materiálov alebo nedostatočnými dodávkami energie. Akékoľvek zmluvné právo z práv Zákazníka je pozastavené alebo sa stane neplatným v prípade výskytu udalostí uvedených v tomto článku. V prípade zrušenia alebo omeškania dodávky z dôvodu udalostí uvedených v tomto článku nemá Zákazník nárok na kompenzáciu škôd. Ak spoločnosť Danfoss kedykoľvek zistí, že jej výrobná a/alebo dodacia kapacita Výrobkov nepostačuje na pokrytie objednaných objemov všetkých jej zákazníkov (či už zmluvných alebo nezmluvných) a je to spôsobené vyššie uvedenými okolnosťami, spoločnosť Danfoss môže rozdeliť svoje dodávky medzi svojich zákazníkov akýmkoľvek spravodlivým a primeraným spôsobom, ktorý určí spoločnosť Danfoss bez toho, aby takéto rozdelenie predstavovalo porušenie akýchkoľvek zmluvných povinností.

20. Global Compact a protikorupčné princípy
Spoločnosť Danfoss sa pripojila k iniciatíve Global Compact pod záštitou Organizácie spojených národov, čo znamená, že spoločnosť Danfoss sa zaviazala rozvíjať 10 princípov v oblasti ľudských práv, práv zamestnancov, životného prostredia a korupcie. Tieto princípy a viac informácií nájdete na stránke Global Compact: http://www.unglobalcompact.org. Z tohto dôvodu spoločnosť Danfoss podporuje Zákazníkov, ak konajú v súlade s týmito základnými princípmi. Spoločnosť Danfoss je oprávnená zrušiť akúkoľvek dodávku, objednávku a/alebo ukončiť akúkoľvek zmluvu bez akejkoľvek zodpovednosti v prípade, ak má spoločnosť Danfoss dôvod sa domnievať, že Zákazník koná spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými zákonmi, nariadeniami, príkazmi alebo pravidlami akéhokoľvek vládneho orgánu, ktorý má danú právomoc týkajúcu sa vyššie uvádzaných 10 zásad a iných.

21. Dôvernosť údajov
Osobné údaje zo zmlúv so Zákazníkmi, napríklad mená a obchodné kontakty môžu byť spracované a ukladané na globálnej úrovni aj mimo územia pôsobiska Zákazníka spoločnosti Danfoss, jeho dcérskych spoločností alebo ním oprávnených tretích strán. Spoločnosť Danfoss bude používať osobné údaje na plnenie zmluvných povinností (napríklad administratívne úkony vo vzťahu k Zákazníkovi a platobné transakcie), na analyzovanie a vylepšovanie vlastných Produktov a služieb a/alebo odosielanie informácií o Produktoch, službách a udalostiach v spoločnosti Danfoss kontaktným osobám u Zákazníka. Ak je zákonom vyžadovaný súhlas, týmto Zákazník vyjadruje súhlas s použitím osobných údajov a ich prenosu tak, ako je uvedené vyššie. Zároveň berie na vedomie, že takéto osobné údaje budú riadené legislatívou a predpismi krajiny, v ktorej budú uložené/v ktorej sa nachádza server. Spoločnosť Danfoss sa zaväzuje, že využije primerané zmluvné a technické nástroje na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Danfoss bude uchovávať osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu. Ak je to vyžadované zákonom a za predpokladu, že sú naplnené všetky nevyhnutné podmienky, Zákazník má, ako fyzická osoba, právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo žiadať informácie súvisiace s ich pracovaním. Ďalšie podrobnosti si pozrite na miestnej webovej stránke Danfoss - www.Danfoss.com. Osobné údaje jednotlivých kontaktov spoločnosti Danfoss, ako je meno a obchodné kontaktné údaje, môžu byť spracované a uložené v súlade s platnými právnymi predpismi a výlučne tak, ako je to primerane potrebné pre zákazníka na plnenie jeho zmluvných povinností (ako je správa vzťahov so spoločnosťou Danfoss a platobných transakcií), pričom zákazník bude používať primerané zmluvné a technické mechanizmy na ochranu osobných údajov spoločnosti Danfoss.

22. Čiastková neplatnosť
Ak sa jedna alebo viaceré podmienky v týchto Podmienkach alebo jej alebo ich časť stane neplatnou, nevymožiteľnou, nezákonnou alebo nepoužiteľnou, platnosť, uplatniteľnosť, zákonnosť alebo použiteľnosť všetkých ostatných zmluvných podmienok nesmie byť ovplyvnená ani znížená.

23. Postúpenie
Spoločnosť Danfoss a Zákazník môžu kedykoľvek postúpiť alebo preniesť všetky alebo niektoré svoje práva vyplývajúce z týchto Podmienok. Žiadna zo strán nesmie postúpiť alebo preniesť žiadnu zo svojich povinností v zmysle týchto Podmienok bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany za predpokladu, že spoločnosť Danfoss je oprávnená na základe písomného oznámenia postúpiť, delegovať alebo previesť akékoľvek povinnosti alebo práva úplne alebo čiastočne na akúkoľvek dcérsku spoločnosť alebo v prípade zlúčenia alebo odpredaja predávajúceho subjektu Danfoss alebo podstatnej časti aktív predávajúceho subjektu Danfoss.

24. Rozhodujúce právo a spory
Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami, ktoré súvisia alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú zmluvy alebo objednávky upravenej týmito podmienkami, sú riadené hmotným právom na príslušnom predajnom mieste spoločnosti Danfoss. Akékoľvek spory, ktoré súvisia alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú zmluvy alebo objednávky upravených týmito podmienkami, a ktoré nie sú strany schopné vyriešiť vzájomnou dohodou, budú postúpené a riešené v rozhodcovskom konaní v zmysle Pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory (ďalej len „Pravidlá“) jedným alebo viacerými rozhodcami, v zmysle vyššie uvedených pravidiel. Ktorákoľvek zo strán je oprávnená požiadať o súdny zákaz alebo o predbežné opatrenie, prípadne o iné dočasné opatrenie. Strany môžu požiadať o vykonanie rozhodcovského rozsudku ktorýchkoľvek kompetentný súd. Sídlo rozhodcovského súdu bude v hlavnom meste krajiny, v ktorej sa nachádza príslušné predajné miesto spoločnosti Danfoss. V rozhodcovskom konaní bude používaný anglický jazyk, ak sa strany vzájomne nedohodli inak. Rozhodcovské konanie a rozhodcovský výrok bude považovaný za dôverný a zainteresované osoby na oboch zo strán sú povinné zachovať dôvernosť.
Bez ohľadu na vyššie uvedenú rozhodcovskú doložku je spoločnosť Danfoss oprávnená vymáhať pohľadávky na ktoromkoľvek príslušnom súde v mieste podnikania predávajúceho subjektu spoločnosti Danfoss alebo v mieste podnikania zákazníka.

Danfoss, 2023-04