Danfoss allmänna köpvillkor

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) om köp av varor eller tjänster (gemensamt ”Produkter ”) ska vara tillämpliga på alla leveranser av Produkter som avtalas mellan Danfoss A/S eller något av dess koncernbolag (alla bolag i koncernen refereras nedan till som ”Danfoss”) och alla kunder (”Kunden”). I de Allmänna Villkoren avses med ”Koncernbolag” ett bolag som direkt eller indirekt kontrolleras av Danfoss A/S. För giltighet av överenskommelse om villkor som avviker från dessa Allmänna Villkor krävs skriftligt avtal mellan Danfoss och Kunden. Ett bemyndigande från Kunden att tillhandahålla eller leverera Produkter, eller Kundens mottagande av dessa, innebär ett godkännande av dessa Allmänna Villkor.

Specifika Servicevillkor.
Segments eller divisionsspecifika villkor för viss service som erbjuds av Danfoss gäller enligt länken som anges här ("Servicevillkor"): Service Terms. I händelse av konflikt med dessa Allmänna Villkor har sådana Servicevillkor företräde. Kunden bekräftar att kunden mottagit, tagit del av och godkänner Servicevillkoren genom godkännande av dessa Allmänna Villkor.

Download Sales Conditions

1. Orderbekräftelse / Accept av offert
En inköpsorder innebär ett godkännande av dessa Allmänna Villkor. Danfoss ska inte anses ha godkänt en inköpsorder förrän Danfoss skriftligen bekräftat ordern, detta kan ske genom elektroniskt meddelande, varvid avtal (”Order”) ingås. Om Kunden accepterar en offert eller ett erbjudande om Produkter från Danfoss, ska bindande Order anses ha kommit till stånd och Kunden ska anses ha godkänt dessa Allmänna Villkor. Om inget annat anges är en offert endast giltig i nittio (90) dagar. Danfoss förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller korrigera offerter.

2. Leveransvillkor, kostnader, och äganderättsövergång
Om inget annat avtalats ska leverans av Produkter ske DAP (till angiven plats) från, enligt Danfoss eget gottfinnande, den fabrik eller det affärsställe som Danfoss väljer. Om inte annat avtalats eller uttryckligen angetts i offert, orderbekräftelse eller faktura har Danfoss rätt att fakturera transportkostnader separat från fabrik eller verksamhetsställe till destinationen. Om produkter levereras enligt leveransvillkoren EXW eller FCA har Danfoss rätt att på Kundens risk och bekostnad, välja leveranssätt. DAP eller andra avtalade leveransvillkor ska tolkas i enlighet med de senaste Incoterms som är giltiga vid den tidpunkt då en Order görs.

Om Kunden inte tar emot en leverans av Produkter har Danfoss rätt att kräva betalning för lagring och hantering av Produkterna samt förbehålla sig rätten att säga upp Ordern och kräva skadestånd. Danfoss förbehåller sig även rätten att göra delleveranser och att fakturera varje delleverans separat. Kunden ska inom två (2) arbetsdagar från mottagandet av Produkterna informera Danfoss om eventuella synliga transportskador samt avvikelser i kvantitet eller identitet.

Danfoss har rätt att ta ut ytterligare avgifter för att på begäran av Kunden upprätta fraktsedlar och liknande formulär. Om inget annat avtalats skriftligen ansvarar Danfoss inte för fraktkostnader för att påskyndad leverans eller på grund av upphämtning initierad av Kunden.

Äganderättsförbehåll:
Danfoss behåller äganderätten till alla Produkter som levereras av Danfoss fram till att Danfoss mottagit betalning för alla fakturerade belopp, inklusive ränta och avgifter. På begäran av Danfoss är Köparen skyldig att vara Danfoss behjälplig och lämna all information och dokumentation som är nödvändig för Danfoss registrering av eller ianspråktagande av äganderätten. Vid utmätning (“udlæg i”) av Produkter ska Kunden upplysa om Danfoss äganderätt och omedelbart informera Danfoss om sådan utmätning. Äganderättsförbehållet ska inte påverka riskens övergång enligt tillämpliga leveransvillkor.

3. Tid för leverans och dröjsmål
Ledtiderna är endast till som referens och kan komma att ändras. Frakt- eller leveransdatum som bekräftas av Danfoss under normal beställningsprocess är endast uppskattningar. Krav på design- och/eller specifikationsändringar från Kunden förutsätter granskning för eventuella justeringar av leveransen. Om ett särskilt leveransdatum är avtalat separat och Danfoss inte levererar i avtalad tid, har Kunden rätt att skriftligen begära leverans, varvid parterna därefter gemensamt kommer överens om slutlig leveranstidpunkt inom en skälig tidsfrist.
Om leverans inte sker inom denna tidsfrist, har Kunden rätt att häva Ordern och har då med de begränsningar som anges i dessa Allmänna Villkor, rätt till ersättning för dokumenterad direkt skada som Kunden orsakats av dröjsmålet, dock högst med ett belopp som motsvarar tio (10) % av köpeskillingen för de försenade Produkterna. Alla ersättningsanspråk måste framställas inom en (1) månad från den avtalade slutliga leveransdagen. Kunden får inte framställa några andra anspråk med anledning av dröjsmålet.

4. Priser och skatt
Om inget annat angivits i Danfoss offert ska den tillämpliga valutan vara valutan i landet där Danfoss säljande enhet har sitt verksamhetsställe. Priser för Produkter (”Priser”) anges exklusive moms/skatt för varor och tjänster (GST), andra skatter och avgifter, premiumfraktkostnader, anpassad förpackning, demontering, återtagande, återvinning, bortskaffande av avfall eller andra kostnader som gäller vid leveransdatumet. Danfoss förbehåller sig rätten att justera priserna och ändra eller lägga till tilläggsavgifter för icke-levererade Produkter vid förändrad valutakurs, underleverantörers prishöjning, förändrade materialkostnader, transportkostnader, energikostnader, förändrade tull- eller tariffkostnader, löneökningar, statliga rekvisitioner eller liknande förhållanden som Danfoss inte råder över.
I händelse av en sådan prishöjning- eller tilläggsavgifts har Kunden, utan angivande av skäl, rätt att säga upp berörda Ordrar inom sju (7) dagar från mottagandet av meddelandet från Danfoss.
Om Kunden orsakar en försening i leveransen kan priserna ändras till de som gäller vid leveransen.
Danfoss kan komma att debitera Kunden separat för kostnader såsom t.ex. men inte begränsat till, små ordrar, frakt och hantering, expressleveranser, retur och avbokningar, under förutsättning att Danfoss informerat Kunden om att sådana kostnader tillkommer i t.ex. Danfoss orderbekräftelse, genom prislistor, eller att detta på annat sätt tillgängliggjorts för Kunden.

Danfoss kommer efter förhandsgranskning och skriftlig begäran att fakturera utan moms/ skatt på varor och tjänster enligt gällande moms-/skatte-bestämmelser, om produkter levereras av Danfoss i ett land ("Leveranslandet") och Kunden hämtar och transporterar Produkterna från Leveranslandet till ett annat land. Som ett villkor för fakturering av Danfoss utan moms/skatt intygar och garanterar Kunden att: (i) Produkterna kommer att transporteras direkt ut ur Leveranslandet, och (ii) Kunden kommer att tillhandahålla all nödvändig dokumentation som krävs av tillämpliga myndigheter för bevis på sådan transport och för att säkerställa att moms/skatt ej är tillämplig. Om Kunden bryter mot föregående utfästelser och garantier ska Kunden a) erlägga tillämplig moms/skatt, och b) kompensera Danfoss för eventuell skada, förlust eller kostnad som Danfoss ådragit sig. I denna punkt avses med "moms/skatt på varor och tjänster" mervärdesskatt, försäljnings- och omsättningsskatter, varu- och tjänsteskatter och liknande indirekta skatter.

5. Paketering
Engångsförpackningar är inräknat i priset för Produkter och Kunden kommer därför inte att krediteras om förpackningarna returneras. Returförpackningar ingår inte i Produktpris och kommer krediteras Kunden enbart om Danfoss har godkänt detta skriftligen före retur och om de returneras i oskadat skick och utan dröjsmål i enlighet med Danfoss instruktioner. Danfoss har rätt att ta ut tilläggsavgifter för särskild nationell paketering, paketering för utlandstransport eller särskild märkningar som sker på Kunden begäran och som Danfoss accepterat. Förpackningsmaterial kommer inte kunna returneras om Danfoss inte skriftligen accepterat detta.

6. Betalningsvillkor
Med förbehåll för Danfoss godkännande av kundkredit, och såvida inte annat avtalats, ska Kunden erlägga betalning senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Fakturor kommer att utfärdas när transport av Produkterna påbörjas från Danfoss. Kunden kan beviljas kredit under förutsättning att Danfoss godkänner Kundens kreditreferenser. Danfoss får välja att avstå från att leverera Produkter eller uppfylla andra skyldigheter till dess att Kunden uppfyllt Danfoss betalningskrav, såsom förskottsbetalning och/eller reglering av alla utestående belopp som kan komma att förfalla till betalning till Danfoss. Alla betalningar ska göras till det bankkonto som anges i den aktuella fakturan och ska ske i omedelbart tillgängliga medel, genom banköverföring eller direktbetalning från Kunden, utan avdrag för eventuella transaktions- eller debiteringsavgifter. Kunden har inte rätt att tillåta tredje part att betala för dess räkning. Från förfallodagen löper en ränta på i) två (2) % per månad, eller ii) den högsta tillåtna räntan enligt tillämplig lag, beroende på vilken som är lägst. Dessutom ska Kunden betala alla kostnader och utgifter som Danfoss ådrar sig, inklusive rimliga advokatkostnader och rimliga inkasso- och indrivningsavgifter för alla åtgärder som uppstår till följd av Kundens underlåtenhet att betala i tid.

7. Koncernkvittning
Danfoss och dess Koncernbolag har rätt att kvitta alla förpliktelser som något av Danfoss och/eller Koncernbolagen har gentemot Kunden, mot någon av Kundens förpliktelser mot Danfoss och/eller Koncernbolagen.

8. Produktinformation
All information som lämnas rörande Produkter inklusive men ej begränsat till information om val av Produkter, Produkters tillämpning eller användning, Kundens produktdesign, Produkters vikt, dimensioner, kapacitet eller annan teknisk data i katalogsbeskrivningar, annonser, etc., och oavsett om information framförts i skriftlig, elektronisk eller muntlig form, tillgängliggjorts på internet eller genom nedladdning, ska enbart betraktas som informativ. Information om Produkter är endast att anse som bindande om detta uttryckligen framgår i en offert eller i en orderbekräftelse. Specifika krav från Kunden är endast bindande om och i den mån de har bekräftats skriftligen av Danfoss. Kunden är ansvarig för de av sina produkter och applikationer som innebär att de används eller sammanfogas med Danfoss Produkter.

Produkter som tillhandahålls Kunden i form av prover, prototyp eller liknande
får, oavsett om dessa tillhandahållits mot betalning, endast användas i utbildningssyfte och får inte säljas vidare eller sammanfogas med andra produkter för att säljas.

Teknisk hjälp som tillhandahålls av Danfoss personal eller representanter för systemdesign ska tolkas som förslag och inte en rekommendation. Ansvaret för att fastställa genomförbarheten ligger hos användaren och bör testas.

9. Skyddad information och sekretess
All icke-offentlig information, inklusive men inte begränsat till, prisuppgifter, ritningar, beskrivningar eller tekniska dokument som Danfoss har gjort eller kan komma att göra tillgänglig för Kunden (”Konfidentiell Information”) ska tillhöra Danfoss samt ska hållas konfidentiell av Kunden och dess företrädare. Konfidentiell Information får inte, utan skriftligt medgivande från Danfoss, kopieras, reproduceras, eller överföras till tredje part eller användas för andra syften än de som avsågs när den Konfidentiella Informationen lämnades till Kunden. Konfidentiell Information ska återlämnas till Danfoss på begäran.

10. Ändringar och avbeställningar
Danfoss förbehåller sig rätten att utan förvarning förändra Produkter, om förändringen inte väsentligt påverkar de avtalade produktegenskaperna, Produkters form, passform eller funktion. I händelse av design-, specifikation- eller beställda kvantitetsändringar som resulterar i en prishöjning, kommer Kunden att meddelas och ges möjlighet att avbeställa.

Avbeställning och ombokning
Ändringar och/eller avbeställningar av gällande leveransdatum eller Order förutsätter Danfoss skriftliga förhandsgodkännande och skäliga omboknings- eller avbeställningsavgifter, inklusive men inte begränsat till, alla förskotts- eller delfaktureringar, ersättning från Kunden för Danfoss direkta tillverkningskostnader, all hantering, återförande i lager/lagerhållning, arbetskostnader och utgifter, kostnader för material som inte kan (åter)användas av Danfoss, och alla andra kostnader eller förluster som uppkommer, eller andra icke ersättningsgilla kostnader som uppkommit. Sådana uppkomna kostnader och avgifter kommer att fastställas av Danfoss och meddelas Kunden skriftligen. Överenskommen ombokning kan resultera i en prishöjning per produkt. Om Danfoss har accepterat ett ombokat leveransdatum (en eventuell tillfällig period som inte överstiger trettio (30) dagar) förbehåller sig Danfoss rätten att återuppta leveranser i enlighet med det överenskomna ombokade leveransdatumet, eller om Kunden inte tar emot leveransen, annullera beställningen och göra anspråk på alla relaterade kostnader, skador och förluster.

11. Felansvar & Garantipolicy
Segments- eller divisionsspecifika garantier gäller enligt länken som anges här ("Garantipolicy"): Warranty Policy. Varje sådan tillämplig Garantipolicy kommer att gälla genom införlivande häri, och Kunden bekräftar att Kunden mottagit, tagit del av och godkänner dem genom att acceptera dessa Allmänna Villkor.

Om inget annat anges i ovanstående separata tillämpliga Garantipolicy:
Är Produkter vid leveranstidpunkten felaktiga med avseende på konstruktion, design och/eller felaktigt material, går Danfoss med på att inom skälig tid, efter eget val (i) återta, (ii) ersätta, eller (iii) omarbeta felaktiga Produkter, förutsatt att Köparen inom tolv (12) månader från leveransdagen, dock aldrig senare än arton (18) månader från det datum som stämplats på Produkter, eller om inget sådant datum anges, från tillverkningsdatum (”Reklamationsfrist”) skriftligen framställer krav till Danfoss.
Om ett fel framträder under Reklamationsfristen, ska Kunden informera Danfoss skriftligen om detta i enlighet med Danfoss instruktioner. På Danfoss begäran ska Kunden på egen bekostnad och risk skicka Produkter till Danfoss, tillsammans med ett skriftligt meddelande där skälen till returneringen av Produkter anges. Om inte annat anges ska Produkter som returnerats eller som gjorts tillgängliga för reparation vara fria från extrautrustning. Om Danfoss undersökning visar att Produkter inte är belastad med fel, får Danfoss (i)returnera Produkter till Kunden på Kundens bekostnad och risk och (ii)ta ut en avgift för tids- och materialåtgången som undersökningen av Produkter orsakat. Om Danfoss upptäcker att Produkter är belastad med fel ska Danfoss efter eget val skicka reparerade eller utbytta Produkter till Kunden, reparera eller byta ut Produkter på plats, eller kreditera Kunden köpeskillingen för de aktuella Produkter. Danfoss ska beredas tillgång till den plats där reparation eller utbyte av Produkter ska ske. Om Produkter ska skickas får Danfoss välja på vilket sätt Produkter ska skickas, Danfoss ansvarar i dessa fall för fraktkostnader och försäkring. Produkter eller delar av Produkter som blivit utbytt ska tillhöra Danfoss. Danfoss kan tillhandahålla en renoverad Produkt som ersättningsprodukt. Reklamationsfristen förblir oförändrad oavsett reparation eller utbyte.
Tjänster och råd ska utföras med erforderlig omsorg och skicklighet och Danfoss ger inga garantier beträffande lämpligheten därav. Danfoss ansvar för felaktigt utförda tjänster, rådgivning, vägledning vid användning och andra tjänster ska begränsas till korrigering av felet eller återutförande av tjänsten. Danfoss ska korrigera felet under förutsättning att Kunden riktar anspråk mot Danfoss inom Reklamationsfristen. Inga anspråk på grund av fel kan riktas mot Danfoss om tjänsten tillhandahålls utan kostnad.

Danfoss kan på en per Produkt- eller divisionsbasis erbjuda en begränsad garanti från tillverkaren till slutkunden, utöver Danfoss ansvar under denna punkt 11. I sådana fall kan slutanvändaren förlita sig på en sådan allmän tillverkargaranti, om inget annat avtalats. Utöver vad som stadgats i lag kan Kunden inte rikta några anspråk mot Danfoss med anledning av felaktiga Produkter efter Reklamationsfristen, oavsett om dessa anspråk skulle grundas på kontrakt, garantibrott, utomobligatoriskt skadestånd, lag, eller på annat sätt. Alla garantier, villkor och övriga villkor som följer av lag eller annan grund (inklusive underförstådd garanti för omsättningsbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål) ska undantas från Ordern, om de inte följer av tvingande lagstiftning. Om inte annat uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor och bortsett från föregående stycke, levereras Produkter "i befintligt skick", "där de finns" och "inklusive alla fel". DE ÅTGÄRDER SOM ANGES I DENNA PUNKT 11 ÄR KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE OCH DANFOSS ENDA SKYLDIGHET FÖR EVENTUELLA PRODUKTFEL. DANFOSS TÄCKER INTE ERSÄTTNING FÖR ARBETSKRAFT, ÅTKOMST, BORTTAGNING, (OM)INSTALLATION, TILLFÄLLIG KRAFTFÖRSÖRJNING ELLER UTRUSTNING ELLER ANDRA UTGIFTER ELLER KOSTNADER SOM KAN UPPSTÅ I SAMBAND MED INSPEKTION, REPARATION ELLER UTBYTE AV PRODUKTER HOS KUND ELLER TREDJE PART.
Danfoss skyldigheter enligt denna punkt 11 är uttryckligen villkorade att Kunden utan dröjsmål framför skriftligt anspråk och att Danfoss mottagit det, mottagande av full betalning av Produkterna och Kundens efterlevnad av Danfoss krav och instruktioner nedan. Danfoss skyldigheter enligt denna punkt 11 gäller inte för Produkter som har utsatts för olycksfall, skada, felaktig användning, försummelse eller normalt slitage; Produkter eller delar som reparerats eller modifierats på ett obehörigt sätt; eller Produkter eller delar som monteras, installeras eller används på något sätt eller för något ändamål som inte ursprungligen avsågs av Danfoss eller som strider mot gällande lagar och förordningar, god branschsed och Danfoss skriftliga instruktioner, inklusive, utan begränsning av, Danfoss instruktioner för drift eller underhåll. Kunden ska gottgöra, försvara och hålla Danfoss skadeslöst från och mot alla anspråk från tredje man som uppstår från eller är relaterade till sådana Produkter eller delar, inklusive utan begränsning, från och mot eventuella kostnader och utgifter som Danfoss ådrar sig för försvaret av sådana anspråk.

12. Produktansvar
Danfoss ansvarar inte för någon skada på Kundens som Produkt orsakat på av Kund ägd eller kontrollerad tillgång, på produkter som är tillverkade av Kunden eller på produkter i vilka Kundens produkter utgör en del. Om Danfoss ådrar sig skadeståndsansvar gentemot tredje part för sådan skada som beskrivits i föregående stycke, ska Kunden gottgöra, försvara och hålla Danfoss skadeslös från sådant ansvar. Kunden ska gottgöra, försvara och hålla Danfoss skadeslös från alla anspråk på grund av skador uppkomna vid icke-auktoriserad användning av en Produkt till följd av Kundens felaktiga eller olämpliga installation, reparation, underhåll eller hantering av Produkter, eller att Kunden misslyckats med att utbilda sin personal i hantering av Produkter, eller att Kunden inte följt gällande lagstiftning, eller på annat sätt, eller något fel på Produkten som Danfoss inte ansvarar för enligt ovanstående punkt 11. Om ett sådant skadeståndsanspråk som behandlats i denna punkt 12 framförs av en tredje part mot antingen Danfoss eller Kunden ska den svarande parten omedelbart informera den andra parten skriftligen. Kunden är skyldig att låta sig instämmas till den domstol eller den skiljedomstol där skadeståndsanspråk på grund av skada som påstås ha orsakats av Produkter, framförs mot Danfoss.

13. Ansvarsbegränsning
Danfoss är inte ansvarig gentemot Kunden för nedan angiven förlust eller skada som uppstår genom eller i samband med en Order som omfattas av dessa Allmänna Villkor; 1) utebliven vinst, affärsmöjlighet, avtal, goodwill eller uteblivna besparingar eller intäkter, förlust av utebliven användning av Produkter eller tillhörande utrustning, kapitalkostnad, kostnad för ersättningsutrustning, anläggningar eller tjänster eller stilleståndskostnader; eller 2) förlust eller förvanskning av data; eller 3) indirekt, särskild, bestraffande, avskräckande, viten eller påföljd från tredje man, eller följdskador eller någon annan skada. Ovanstående gäller även om Danfoss underrättats i förväg om möjligheten av ovan uppräknad förlust eller skada, och även i de fall skada uppstår till följd av garantibrott, otillåten civilrättslig handling, lag, dröjsmål, felaktiga Produkter, produktansvar, återkallelse eller på annat sätt, och även om uttryckliga garantier därmed inte uppfyller sitt huvudsakliga syfte. Danfoss ersättningsskyldighet till följd av eller i samband med en Order som omfattas av dessa Allmänna Villkor, kan aldrig överskrida det belopp som Danfoss fakturerat Kunden i enlighet med avtalet. Kunden är införstådd med och godtar att Danfoss vid prissättningen av Produkter och vid ingående av avtalet har förlitat sig på de garanti- och ansvarsbegränsningar som anges i dessa Allmänna Villkor, och att de återspeglar riskfördelningen mellan parterna, och är utgångspunkten för förhandlingen mellan dem.

14. Obligatoriskt ansvar
Ingenting i dessa Allmänna Villkor (inkluderat men inte begränsat till de begränsningar som anges i punkterna 11 till 13) ska ges innebörd så att det utesluter eller begränsar respektive parts ansvar gentemot den andra parten för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet, olagligt agerande eller för annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

15. Underrättelse om anspråk
Anspråk eller klagomål från Kunden till följd av fel på Produkter och/eller dröjsmål vid leverans av dessa, eller andra krav, ska framföras skriftligen och utan onödigt dröjsmål till Danfoss, och i enlighet med andra tidsgränser som anges i dessa Allmänna Villkor.

16. Immateriella rättigheter och användning av programvara
Om Produkter levereras med tillhörande programvara, erhåller Kunden en icke-exklusiv programvarulicens i form av en rätt att använda programvaran för de ändamål som anges i den aktuella produktspecifikationen och i enlighet med de aktuella licensvillkoren. Utöver detta ges Kunden inga rättigheter i form av licens, patent, upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt avseende immateriella rättigheter till Produkter. Kunden erhåller inte heller rättigheter till sådan programvaras källkoder. Programvara som tillhandahålls separat, oavsett på vilket sätt den tillhandahålls, görs tillgänglig i ”befintligt skick”, ”där den finns”, och ”inklusive alla fel” och får endast användas för avsett ändamål, och i enlighet med förbehåll för eventuella licensvillkor. Danfoss ansvarar inte i något avseende för fel, förlust eller skada till följd av, eller som en följd av användningen av, sådan separat programvara, eller programvara från tredje part i samband med detta. Om ett anspråk som grundas på att Produkter eller del därav som levererats av Danfoss utgör ett intrång i en tredje parts immateriella rättigheter i det land Produkter levererats, riktas mot Kunden i rättegång eller i annat förfarande får Danfoss välja att bestrida anspråket för Kundens räkning. En förutsättning för detta är att Danfoss omedelbart meddelas skriftligen, ges behörighet och information av Kunden och ges assistans av Kunden vid bestridandet av anspråket, och att det påstådda intrånget inte är ett resultat av Kundens design, andra särskilda krav från Kunden, eller Kundens tillämpning eller användning av Produkter. Om Danfoss väljer att bestrida ett sådant anspråk i rättegång eller i annat förfarande, ska Danfoss betala samtliga slutligen fastställda skadestånd och kostnader som Kunden döms ut att betala genom rättegången eller förfarandet. Om Produkter eller del därav anses utgöra intrång i tredje parts immateriella rättigheter och beslut om användningsförbud därför fattas, får Danfoss välja att (a) för Kunden införskaffa rätten fortsätta använda Produkter, (b) ersätta Produkter med produkt(er) eller delar därav som inte utgör sådant intrång (c) ändra Produkter så att de inte utgör sådant intrång, eller (d) undanröja nämnda Produkter eller del därav och återbetala köpeskillingen. Ovanstående utgör hela omfattningen och begränsningen av Danfoss ansvar gentemot Kunden för varje faktiskt eller påstått intrång i immateriella rättigheter. Kunden ska gottgöra, försvara och hålla Danfoss skadeslöst från och mot alla kostnader, utgifter, anspråk och domar som uppstår till följd av faktisk eller påstådd överträdelse av tredje parts immateriella rättigheter som uppstår till följd av Produktdesign eller andra särskilda krav som angetts av Kunden och/eller applikationen eller användningen som en sådan Produkt av Kunden eller andra, inklusive, utan begränsning, från och mot eventuella kostnader och utgifter som Danfoss ådrar sig i försvaret av sådana anspråk.

17. Uppsägning
Om en part bryter mot någon av bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor har den icke-avtalsbrytandeparten rätt att säga upp en Order enligt följande: (a) omedelbart efter skriftligt meddelande till den avtalsbrytande parten om avtalsbrottet inte kan rättas, eller (b) trettio (30) dagar efter att ha lämnat skriftligt meddelande om avtalsbrottet till den avtalsbrytande parten om den avtalsbrytande parten misslyckas med att rätta sådant avtalsbrott inom uppsägningstiden. Uppsägning av Ordern på något sätt kommer inte att påverka någondera parts rättigheter, skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningen.

Om dessa Allmänna Villkor gäller för ett löpande ramavtal eller prisavtal har Danfoss alltid rätt att säga upp ett sådant avtal efter eget gottfinnande med trettio (30) dagars uppsägningstid genom skriftligt meddelande därom, om inte annat uttryckligen överenskommits i ett sådant avtal.

18. Begränsning av återförsäljning och användning
Produkterna tillverkas för civilt bruk. Kunden får inte använda eller sälja Produkter för syften som har koppling till kemiska- eller biologiskavapen, kärnvapen eller till missiler som är kapabla att leverera sådana vapen. Kunden ska inte heller sälja Produkter till personer, företag eller andra organisationer om Kunden har vetskap eller anledning att tro om att dessa subjekt är relaterade till någon form av terrorist- eller narkotikaverksamhet eller till sanktionerade personer eller företag. Kunden får inte använda Produkter eller sälja dem vidare för användning i kärnkrafts-, flyg-, flygplans-, tåg-, militär-, olje- och gas-, fordons- eller livsuppehållande applikationer utan skriftligt tillstånd från en auktoriserad person inom Danfoss. All användning av Produkter i sådana applikationer sker på Kundens egen risk. Produkterna, länderna, kunderna, och slutanvändarna kan vara föremål för export- eller importförbud eller annan exportkontroll . Utöver sådana tillämpliga förbud eller begränsningar får Kunden inte direkt eller indirekt sälja eller leverera Produkter till de länder/territorier eller personer som är föremål för restriktioner, vilka anges i Danfoss Restriktionslandslista – tillgänglig på följande länk Danfoss Restricted Country list eller för företag, personer eller organisationer i ett Restriktionsland. . Dessa restriktioner ska iakttas vid all användning, vidareförsäljning eller transport av Produkterna. Om Kunden får kännedom eller har anledning att tro att villkoren i denna punkt inte har iakttagits ska Kunden omgående kontakta Danfoss.

Danfoss har rätt att avbryta eller annullera leverans, Order eller avtal utan att ådra sig något ansvar om Danfoss har anledning att tro att Kunden agerar på ett sätt som strider mot gällande lagar, förordningar, beslut eller regler från någon behörig myndighet, bryter mot villkoren i denna punkt eller om Kunden är föremål för export- eller importrestriktioner. I händelse av anspråk eller förfaranden mot Danfoss i samband med det föregående ska Kunden tillhandahålla Danfoss all nödvändig information och vara behjälplig samt ersätta, försvara och hålla Danfoss skadeslöst från och mot alla sådana anspråk eller förfaranden och eventuella böter, skada, kostnader och förluster som Danfoss åsamkats.

19. Force Majeure
Danfoss har rätt att annullera en Order eller avbryta en leverans av Produkter, och ska inte hållas ansvarig för utebliven leverans, felaktig eller försenad leverans när detta, helt eller delvis, har orsakats av omständigheter bortom Danfoss kontroll som inte rimligen kan förutses och som inte kan, med ekonomiskt rimlighet, förhindras eller återgäldas. Det föregående inkluderar men är inte begränsat till, översvämningar, explosioner, naturkatastrofer, upplopp, oroligheter, krig (även icke-förklarade krig), terrorism, vandalism, cyberattacker, brand, uppror, rekvisition, beslag, statligt eller internationellt förbud eller regleringar, karantän, nedstängningar, epidemier, fel eller förseningar i leveranser från underleverantörer, strejk, varsel, nedgång, brist på transport, brist på material, eller otillräcklig tillgång till energi. Danfoss alla förpliktelser gentemot Kunden blir under sådana omständigheter som nämns i denna punkt 18, uppskjutna eller upphävda. Kunden har inte rätt att begära någon form av anspråk på grund av avbrutna eller försenade leveranser till följd av sådana omständigheter. Om Danfoss vid något tillfälle finner att dess produktions- och/eller leveranskapacitet av Produkter är otillräcklig för att uppfylla de beställda volymerna från alla sina kunder (oavsett om de omfattas av avtal eller inte), och detta beror på ovanstående omständigheter, har Danfoss rätt att fördela sina leveranser mellan sina kunder på ett rättvist och rimligt sätt som fastställs av Danfoss utan att en sådan tilldelning utgör att avtalsbrott.

20. Global Compact och anti-korruption
Danfoss har förbundit sig att följa Förenta Nationernas ”Global Compact initiative” och har därmed åtagit sig att leva upp till tio principer om mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter, miljö och korruption. Dessa principer och ytterligare information står att finna på webbsidan http://www.unglobalcompact.org. Med anledning av detta åtagande uppmanar Danfoss Kunden att följa dessa grundläggande principer. Danfoss har rätt att avbryta leverans, Order och/eller att säga upp avtal utan att ådra sig något skadeståndsansvar om Danfoss har anledning att tro att Kunden agerar på ett sätt som strider mot gällande lagar och bestämmelser, order, eller föreskrifter från någon behörig statlig myndighet som avser ovanstående tio principer eller dylikt.

21. Personuppgifter
Kundens personuppgifter om enskilda såsom namn och affärskontaktuppgifter (”Personuppgifter”) får bearbetas och lagras globalt utanför Kundens verksamhetsland av Danfoss, Koncernbolag eller behörig tredje part. Danfoss använder Personuppgifter för att kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser (vid t.ex. administration och betalningstransaktioner), för att analysera och förbättra sina produkter och tjänster, för att skicka information om produkter och tjänster samt för att kontakta Kundens representanter om Danfoss evenemang. Om samtycke till utlämnande och behandling av Personuppgifter krävs enligt lag så lämnar Kunden härmed samtycke till att Personuppgifter används och överförs såsom beskrivits ovan och är införstådd med att Personuppgifterna kommer att regleras av det lands lag där servern är placerad. Danfoss använder sig av lämpliga avtal och tekniska mekanismer för att skydda personuppgifterna. Danfoss lagrar Personuppgifter under avtalstiden. Om så krävs av tvingande lag och under förutsättning att de nödvändiga villkoren är uppfyllda, har de fysiska personer som Personuppgifterna hänför sig till rätt att få tillgång till, korrigera, fråga om eller motsätta sig behandlingen av dessa. För ytterligare information kontakta din lokala Danfoss representant – se www.Danfoss.com. Personuppgifter som avser enskilda kontakter till Danfoss, såsom namn och affärskontaktsuppgifter, kan behandlas och lagras i enlighet med gällande lagar och endast i den utsträckning som rimligen är nödvändig för att Kunden ska kunna fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter (t.ex. administration av sin affärsrelation med Danfoss och betalningstransaktioner), och Kunden ska använda adekvata avtalsmässiga och tekniska mekanismer för att skydda Danfoss personuppgifter.

22. Partiell ogiltighet
Om ett eller flera av dessa Allmänna Villkor eller någon del av ett villkor häri förklaras ogiltigt, ej verkställbart, olagligt eller är omöjligt att genomföra, ska giltigheten, verkställbarheten, legaliteten och genomförbarheten av övriga villkor i dessa Allmänna Villkor inte påverkas eller reduceras.

23. Överlåtelse
Danfoss och Kunden kan när som helst överlåta eller överföra samtliga eller någon av de rättigheter som tillkommer dem genom dessa Allmänna Villkor. Ingendera parten får överlåta eller överföra någon av sina skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor utan föregående skriftligt samtycke från den andra parten, förutsatt dock att Danfoss har rätt att efter skriftligt meddelande överlåta, delegera eller överföra skyldigheter eller rättigheter helt eller delvis till en Närstående genom fusion/sammanslagning eller avyttring av den säljande enheten inom Danfoss eller en väsentlig del av tillgångarna i den säljande enheten inom Danfoss.

24. Tillämplig lag och tvister
Om tvist som härrör från eller som har samband med ett avtal eller Order som omfattas av dessa Allmänna Villkor, uppstår mellan parterna ska det lands lag tillämpas i vilket Danfoss säljande enhet har sin affärslokal. Varje sådan tvist som avses i första meningen under denna punkt 24 och som parterna inte själva kan lösa, ska hänvisas till och slutligen avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med Internationella Handelskammarens skiljedomsregler (”Reglerna”), genom en eller flera skiljedomare som utsetts i enlighet med Reglerna. Vardera parten ska ha rätt att söka om förbudsföreläggande eller interimistiska åtgärder eller andra tillfälliga åtgärder. Parterna har rätt att hänskjuta verkställighet av en skiljedom till en behörig domstol. Sätet för skiljeförfarandet ska vara huvudstaden i det land där Danfoss säljande enheten har sin affärslokal. I skiljeförfarandet ska det engelska språket användas om inte annat avtalats mellan parterna. Skiljeförfarandet och skiljedomsutslaget ska vara konfidentiellt och berörda personer på båda sidor har förbundit sig att bevara denna sekretess. Oavsett ovanstående skiljedomsklausul har Danfoss rätt att driva indrivnings- och inkassokrav i vilken behörig domstol som helst på den ort där Danfoss säljande enhets har sitt verksamhetsställe eller i den ort där Kunden har sitt verksamhetsställe.


Danfoss, 2023-04