Danfossin yleiset myyntiehdot

Näitä yleisiä myyntiehtoja (”Ehdot”) sovelletaan tuotteiden ja palveluiden (yhdessä ”Tuotteet”) kaikkiin toimituksiin, joissa myyjänä on Danfoss A/S tai jokin sen läheisyhteisö (joista kustakin käytetään nimitystä ”Danfoss”) ja ostajana asiakas (”Asiakas”). Näissä Ehdoissa ”Läheisyhteisö” tarkoittaa yhteisöä, joka on Danfoss A/S:n välittömässä tai välillisessä määräysvallassa joko omistusosuuden tai äänioikeuksien perusteella. Tuotteiden myynnin nimenomaisena edellytyksenä on, että Asiakas hyväksyy nämä Ehdot. Näitä Ehtoja sovelletaan sopimukseen kaikki muut ehdot pois sulkevasti. Mitkään muut ehdot eivät sido Danfossia ja Asiakasta, elleivät Danfoss ja Asiakas nimenomaisesti kirjallisesti muuta sovi. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen nämä Ehdot, kun Asiakas on vahvistanut Tuotteiden tilauksen tai kun Asiakas on vastaanottanut Tuotteet.

Erityiset palveluehdot
Tiettyjä Danfossin tarjoamia palveluita koskevat segmentti- tai divisioonakohtaiset ehdot, jotka löytyvät tästä osoitteesta (”Palveluehdot”): Service Terms. Mikäli näiden Ehtojen ja Palveluehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti Palveluehtoja. Hyväksymällä Ehdot Asiakas vahvistaa vastaanottaneensa, tarkastaneensa ja hyväksyneensä myös Palveluehdot.

Download Sales Conditions

1. Tilauksen vahvistaminen / Tarjouksen hyväksyminen
Ostotilaus on Asiakkaan tekemä tarjous ostaa Tuotteita näiden Ehtojen mukaisesti. Danfossin katsotaan hyväksyneen ostotilauksen vasta sitten, kun Asiakas on vastaanottanut ostotilaukseen Danfossin lähettämän kirjallisen vahvistuksen, jonka myötä sitova sopimus (”Tilaus”) syntyy. Kirjallinen vahvistus voidaan lähettää myös sähköisesti. Kun Asiakas hyväksyy Danfossin antaman hinta-arvion tai tarjouksen Tuotteista, Tilauksen katsotaan syntyneen ja Asiakkaan katsotaan hyväksyneen nämä Ehdot. Ellei toisin mainita, hinta-arvio on voimassa vain yhdeksänkymmentä (90) päivää. Danfoss pidättää oikeuden päivittää, muuttaa tai korjata hinta-arvioita.

2. Toimitusehdot -kustannukset ja omistusoikeuden siirto
Ellei toisin sovita, Tuotteet toimitetaan DAP (määrättyyn kohteeseen) miltä tahansa Danfossin tehtaalta tai mistä tahansa Danfossin toimipaikasta Danfossin valinnan mukaan. Ellei toisin ole sovittu tai nimenomaisesti mainittu hinta-arviossa, tilausvahvistuksessa tai laskussa, Danfoss voi veloittaa erikseen kuljetuskustannukset tehtaalta tai toimipaikasta kohteeseen. Jos Tuotteet toimitetaan EXW- tai FCA-toimitusehtojen mukaisesti, Danfossilla on oikeus toimittaa Tuotteet Asiakkaalle Asiakkaan riskillä ja kustannuksella Danfossin valitsemalla kuljetustavalla. DAP-toimitusehtoa tai muuta sovittua toimitusehtoa tulkitaan Tilauksen tekohetkellä voimassa olevien uusimpien Incoterms-ehtojen mukaisesti.

Jos Asiakas ei vastaanota Tuotteita, Danfossilla on oikeus vaatia maksua varastoinnista ja käsittelystä, ja se pidättää oikeuden purkaa Tilaus ja vaatia vahingonkorvausta.
Danfoss pidättää myös oikeuden tehdä osatoimituksia ja laskuttaa jokaisesta toimituksesta erikseen. Asiakkaan on ilmoitettava Danfossille kahden (2) arkipäivän kuluessa Tuotteiden vastaanottamisesta kuljetuksen aikana syntyneistä näkyvistä vahingoista sekä siitä, jos Tuotteet tai Tuotteiden määrä eivät ole oikein.

Danfoss voi asettaa lisämaksuja Asiakkaan pyytämien lähettämistä koskevien lomakkeiden täyttämiselle. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Danfoss ei vastaa nopeutetun lähetyksen rahtimaksuista eikä Asiakkaan aloitteesta suoritetusta noudosta.

Omistusoikeuden pidättäminen:
Kaikkien Danfossin toimittamien Tuotteiden omistusoikeus säilyy Danfossilla, kunnes kaikki laskutetut määrät, korot ja maksut mukaan luettuna, on vastaanotettu. Jos Asiakas myy Tuotteet eteenpäin ennen kuin omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle tämän kohdan mukaisesti, Asiakas tilittää Danfossille kaikki jälleenmyynnin tuotot ja pitää tällaiset tuotot hallussaan ja erillään muista varoistaan ennen tuottojen maksamista Danfossille. Asiakas luovuttaa loppuasiakkaalta olevasta saatavastaan Danfossille osuuden siinä suhteessa kuin Tuotteita on käsitelty, muunnettu tai yhdistetty muihin tuotteisiin, joita Asiakas myy kyseiselle loppuasiakkaalle. Danfossilla on oikeus saada suoraan Asiakkaan loppuasiakkaalta Tuotteiden arvosta maksamatta oleva osa, jonka Asiakas on velkaa. Danfossin pyynnöstä Asiakas antaa Danfossille kaikki tiedot siirretystä saatavasta ja velallisesta, antaa Danfossin käyttöön kaikki perintää varten tarvittavat tiedot ja aineiston sekä ilmoittaa siirrosta kolmantena osapuolena olevalle velalliselle. Jos Tuotteita ulosmitataan tai muutoin peritään, Asiakas tuo esiin Danfossin omistusoikeuden ja ilmoittaa Danfossille välittömästi ulosmittauksesta tai perinnästä. Danfossilla on oikeus tehdä kaikki hakemukset ja rekisteröinnit, jotka se katsoo tarpeellisiksi omistusoikeutensa turvaamiseksi, ja Asiakas avustaa tässä pyydettäessä. Omistusoikeuden pidättäminen ei vaikuta vaaranvastuun siirtymiseen sovellettavien toimitusehtojen mukaisesti.

3. Toimitusajankohta ja viivästys
Toimitusajat ovat suuntaa-antavia ja voivat muuttua. Danfossin tilausprosessin tavanomaisessa kulussa vahvistamat lähetys- tai toimituspäivät ovat arvioita. Asiakkaan suunnitelmaan ja/tai erittelyyn pyytämät muutokset tarkistetaan sen osalta, aiheuttavatko ne toimitukseen muutoksia. Mikäli sitova toimituspäivä on sovittu erikseen eikä Danfoss toimita Tuotteita sovittuna ajankohtana, Asiakkaalla on oikeus vaatia toimitusta kirjallisesti, ja osapuolet määrittävät toimitukselle lopullisen, kohtuullisen määräajan. Ellei toimitus tässä määräajassa toteudu, Asiakkaalla on oikeus purkaa Tilaus ja, ellei näissä Ehdoissa mainituista vastuunrajoituksista muuta johdu, vaatia korvausta sille todistettavasti aiheutuneista välittömistä vahingoista. Korvaus ei missään tapauksessa voi ylittää määrää, joka vastaa kymmentä (10) prosenttia viivästyneiden Tuotteiden hinnasta. Korvausvaatimus on tehtävä yhden (1) kuukauden kuluessa sovitusta lopullisesta toimituspäivästä. Asiakas ei voi esittää muita vaatimuksia viivästyksen perusteella.

4. Hinnat ja verot
Ellei Danfossin hinta-arvioissa ole toisin mainittu, sovellettava valuutta on myyjänä toimivan Danfossin yksikön toimipaikan valuutta. Tuotteiden hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa eivätkä muita veroja tai tulleja, ylimääräisiä rahtimaksuja, räätälöidyistä pakkauksista, purkamisesta, noutamisesta, kierrättämisestä tai jätteiden käsittelystä aiheutuvia maksuja tai muita toimituspäivänä sovellettavia maksuja. Danfoss pidättää oikeuden muuttaa toimittamattomien Tuotteiden hintoja sekä muuttaa tai veloittaa lisämaksuja seuraavissa tapauksissa: valuuttakurssien muutokset, raaka-aine-, kuljetus- ja energiakustannusten muutokset, alihankkijoiden hinnankorotukset, tullimaksujen tai tariffien muutokset, muutokset palkoissa, valtion suorittamat pakko-otot tai muut olosuhteet, joihin Danfoss ei voi vaikuttaa tai joihin se voi vaikuttaa vain rajallisesti.
Jos hintoja tai lisämaksuja nostetaan, Asiakkaalla on oikeus purkaa ne Tilaukset, joihin muutos vaikuttaa, seitsemän (7) päivän kuluessa Danfossin ilmoituksen vastaanottamisesta.
Jos Asiakas aiheuttaa toimituksen viivästymisen, hintoja voidaan muuttaa vastaamaan toimitusajankohtana voimassa olevia hintoja.
Danfoss voi veloittaa Asiakkaalta erikseen maksuja, joita ovat esimerkiksi pienlaskutusmaksu, rahti- ja käsittelymaksu, pikatoimitusmaksu sekä palautus- ja peruutusmaksu. Maksujen veloittamisen edellytyksenä on, että Danfoss ilmoittaa niistä Asiakkaalle esimerkiksi Danfossin tilausvahvistuksen tai hinnastojen yhteydessä tai saattaa ne muulla tavoin Asiakkaan tietoon.

Ennalta tehdyn arvion perusteella ja kirjallisena esitetystä pyynnöstä Danfoss laskuttaa Tuotteet ilman arvonlisäveroa sovellettavien arvonlisäveromääräysten mukaisesti, jos Danfoss toimittaa Tuotteet yhdessä maassa (”Toimitusmaa”) ja Asiakas noutaa Tuotteet ja kuljettaa ne Toimitusmaasta toiseen maahan. Ehtona sille, että Danfoss laskuttaa Tuotteet ilman arvonlisäveroa, Asiakas vakuuttaa, että: (i) Tuotteet kuljetetaan suoraan pois Toimitusmaasta, ja (ii) Asiakas toimittaa kaiken viranomaisten vaatiman dokumentaation todisteeksi kuljetuksesta ja arvonlisäverottomuuden varmistamiseksi. Jos Asiakas ei noudata edellä todettuja vakuutuksia, Asiakas a) maksaa sovellettavat arvonlisäverot ja b) korvaa Danfossille sille aiheutuneet menetykset tai kustannukset. Tässä kohdassa ”arvonlisävero” tarkoittaa arvonlisäveroa, tavara- ja palveluveroa, myynti- ja käyttöveroja ja muita samankaltaisia välillisiä veroja.

5. Pakkaus
Kertakäyttöinen pakkaus sisältyy Tuotteen hintaan. Sitä ei hyvitetä mahdollisen palautuksen yhteydessä. Palautettava pakkaus ei sisälly Tuotteen hintaan, vaan se hyvitetään ainoastaan, mikäli siitä on sovittu etukäteen kirjallisesti Danfossin kanssa ja mikäli se palautetaan viipymättä ja vahingoittumattomana Asiakkaan kustannuksella ja Danfossin antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli Danfoss suostuu Asiakkaan pyytämiin erityisiin kotimaan pakkauksiin, ulkomaan pakkauksiin tai erityisiin merkintöihin, niistä voidaan vaatia lisämaksuja. Danfoss ei ota takaisin pakkaustarvikkeita, ellei siitä ole sovittu kirjallisesti.

6. Maksuehdot
Jos Danfoss hyväksyy Asiakkaan luoton eikä muuta ole sovittu, lasku erääntyy kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua sen päivämäärästä. Tuotteet laskutetaan samaan aikaan kuin ne lähetetään Danfossilta. Luoton tarjoaminen edellyttää, että Danfoss hyväksyy Asiakkaan luottotiedot. Danfoss voi (täysin oman harkintansa mukaan) pidättäytyä toimittamasta Tuotteita tai suorittamasta muita velvollisuuksia, kunnes Asiakas on noudattanut maksua koskevia Danfossin vaatimuksia, kuten maksanut mahdollisen ennakkomaksun, ja/tai kunnes Asiakas on maksanut Danfossille mahdolliset maksamattomat erät. Kaikki maksut maksetaan välittömästi käytettävissä olevina varoina laskussa mainitulle pankkitilille tilisiirtona tai suoraveloituksena suoraan Asiakkaalta siirto- tai veloitusmaksuja vähentämättä. Asiakkaalla ei ole oikeutta antaa kolmansien osapuolien maksaa puolestaan. Viivästyskorko on i) kaksi (2) prosenttia kuukaudessa tai ii) korkein sovellettavassa lainsäädännössä sallittu korko, sen mukaan, kumpi on alhaisempi. Viivästyskorkoa peritään eräpäivästä lähtien. Lisäksi Asiakas maksaa kaikki Danfossille aiheutuneet kulut ja kustannukset, mukaan luettuna kohtuulliset asianajokulut ja kohtuulliset perintäkulut, jotka johtuvat siitä, että Asiakas ei maksa ajoissa.

7. Konsernin sisäinen kuittausoikeus
Danfossilla ja sen Läheisyhteisöillä on oikeus käyttää Asiakkaalla Danfossilta ja/tai sen Läheisyhteisöiltä olevia saatavia sellaisten saatavien kuittaamiseen, joita Danfossilla ja/tai sen Läheisyhteisöillä on Asiakkaalta.

8. Tuotetiedot
Kaikki kirjallisesti, suullisesti, sähköisesti, verkossa tai ladattavaksi annetut tiedot, mukaan luettuina Tuotteen valintaa, sovelluksia tai käyttöä koskevat tiedot, Asiakkaan tuotesuunnitelmat, paino-, mitta- ja kapasiteettitiedot ja muut kuvastojen kuvauksissa, mainoksissa ym. ilmoitetut tekniset tiedot, ilmoitetaan vain tiedoksi, ja ne ovat sitovia vain jos ja siltä osin kuin tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa nimenomaisesti niin ilmoitetaan. Asiakkaan yksittäiset pyynnöt ovat sitovia vain jos ja siltä osin kuin Danfoss on vahvistanut ne kirjallisesti. Asiakas vastaa yksin tuotteistaan ja sovelluksistaan, joihin on yhdistetty tai jotka käyttävät Danfossin Tuotteita. Näytteinä, prototyyppeinä tai muutoin mallikappaleina tarjottuja Tuotteita (maksuttomia tai maksullisia) voi käyttää vain arviointitarkoituksiin, eikä niitä saa jälleenmyydä tai yhdistää Asiakkaan jälleenmyytäviin tuotteisiin. Danfossin henkilökunnan tai edustajien järjestelmän suunnittelussa tarjoamaa teknistä tukea pidetään ehdotuksena, ei suosituksena. Käyttäjä on vastuussa käyttökelpoisuuden määrittelystä, ja määrittelyn pitäisi perustua testaukseen.

9. Yksinoikeuden piiriin kuuluvat tiedot ja salassapito
Kaikki tieto, joka ei ole julkista, mukaan luettuna Danfossin tähän mennessä tai myöhemmin Asiakkaan saataville asettamat hinnat, piirustukset, kuvaukset ja tekniset asiakirjat (”Luottamuksellinen Tieto”), on Danfossin omaisuutta. Asiakkaan ja sen edustajien on käsiteltävä Luottamuksellista Tietoa luottamuksellisesti, eikä sitä saa ilman Danfossin kirjallista suostumusta kopioida, toisintaa tai luovuttaa kolmansille eikä käyttää muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten Luottamuksellinen Tieto asetettiin saataville. Luottamuksellinen Tieto on palautettava Danfossin pyynnöstä.

10. Muutokset ja peruutukset
Danfoss varaa oikeuden tehdä ilman erillistä ilmoitusta Tuotteisiin muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta sovittuihin spesifikaatioihin tai Tuotteiden muotoon, soveltuvuuteen tai toimintaan. Asiakkaalle ilmoitetaan ja annetaan mahdollisuus kieltäytyä, jos jonkin suunnitelman, spesifikaation tai tilatun määrän muutos johtaa hinnankorotukseen.

Peruutus ja aikataulun muutos
Toimitusajankohtien ja Tilausten muutokset ja/tai peruutukset vaativat Danfossin etukäteen antaman kirjallisen hyväksynnän, ja aikataulun muutoksesta tai peruutuksesta veloitetaan kohtuullisia maksuja, mukaan luettuna kaikki työn edistymiseen perustuvat laskut, Asiakkaan korvaukset Danfossille aiheutuneista suorista valmistuskustannuksista, kaikki käsittely-, palautus- ja työkulut ja -kustannukset, sellaisten materiaalien kustannukset, joita Danfoss ei pysty (uudelleen)käyttämään ja muut aiheutuvat kulut ja menetykset tai ei-korvattavat kulut. Danfoss määrittelee aiheutuneet kulut ja maksut ja ilmoittaa niitä kirjallisesti Asiakkaalle. Sovitut aikataulun muutokset voivat johtaa tuotekohtaisen hinnan nousuun. Jos Danfoss on hyväksynyt uuden toimituspäivän (väliaikainen keskeytys voi olla korkeintaan kolmenkymmenen (30) päivän mittainen), Danfoss pidättää oikeuden aloittaa toimitukset uudelleen sovitun uuden toimituspäivän mukaisesti, tai jos Asiakas ei ota toimitusta vastaan, oikeuden peruuttaa Tilauksen ja vaatia kaikki siihen liittyvät kulut ja tappiot.

11. Maksuttomat korjaus- ja uusimistoimenpiteet ja takuukäytännöt
Linkissä mainittuja segmentti- tai divisioonakohtaisia takuukäytäntöjä sovelletaan (”Takuukäytäntö”): Warranty Policy. Kaikkia tähän sisällytettyjä soveltuvia Takuukäytäntöjä sovelletaan, ja Asiakas vahvistaa vastaanottaneensa, tarkastaneensa ja hyväksyneensä ne hyväksymällä nämä Ehdot.

Jos edellä mainitussa erillisessä soveltuvassa Takuukäytännössä ei toisin todeta:
Danfoss sitoutuu harkintansa mukaan korjaamaan, korvaamaan tai hyvittämään Tuotteet, jotka todetaan toimitushetkellä virheellisiksi valmistus-, suunnittelu- ja/tai materiaalivirheen vuoksi. Tämä edellyttää, että Asiakas esittää Danfossille vaatimuksen kahdentoista (12) kuukauden kuluessa toimituspäivästä ja aina viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa Tuotteeseen merkitystä päivämäärästä tai, mikäli päivämäärää ei ole merkitty, tuotantopäivästä (”Takuuaika”).
Asiakkaan on ilmoitettava Danfossille Takuuaikana havaituista virheistä kirjallisesti Danfossin ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan on Danfossin pyynnöstä omalla kustannuksellaan ja riskillään toimitettava Tuote Danfossille ja liitettävä mukaan kirjallinen selvitys Tuotteen palautuksen syystä. Korjausta varten palautetuissa tai saataville asetetuissa Tuotteissa ei saa olla ulkoisia lisälaitteita, ellei toisin neuvota. Jos Tuotteessa ei Danfossin tarkastuksen perusteella ole virhettä, Danfossilla on oikeus palauttaa Tuote Asiakkaalle Asiakkaan kustannuksella ja riskillä sekä periä korvaus virheen tutkimiseen käytetystä ajasta ja materiaalista. Jos Danfoss varmistuu Tuotteen virheellisyydestä, se voi harkintansa mukaan joko lähettää Asiakkaalle korjatun tai korvaavan Tuotteen, korjata tai vaihtaa Tuotteen itse kohteessa tai hyvittää alkuperäisen kauppahinnan Asiakkaalle. Kohteessa korjaamista tai vaihtamista varten Asiakkaan on myönnettävä Danfossille kulkuoikeus. Danfoss valitsee lähetystavan ja maksaa rahdin ja vakuutuksen. Korvatut Tuotteet tai Tuotteiden osat ovat Danfossin omaisuutta. Danfoss voi tarjota korjatun Tuotteen korvaukseksi. Takuuaika pysyy muuttumattomana Tuotteiden korjauksista tai korvauksista riippumatta.
Palveluissa ja neuvonnassa noudatetaan asianmukaista ammattitaitoa ja huolellisuutta, mutta Danfoss ei anna takuita niiden soveltuvuudesta. Danfossin vastuu virheellisestä palvelusta, neuvonnasta, sovellusohjauksesta ja muista palveluista rajoittuu virheen korjaamiseen tai palvelun uudelleen suorittamiseen. Danfoss korjaa virheen, jos Asiakas esittää vaatimuksensa Danfossille Takuuaikana. Danfoss ei ole vastuussa ilmaiseksi tarjotuista palveluista.

Danfoss voi tarjota loppukäyttäjälle Tuote- tai divisioonakohtaisesti valmistajan rajoitetun takuun tässä sopimuskohdassa 11 mainittujen Danfossin velvoitteiden lisäksi. Tällöin loppukäyttäjä voi vedota tällaiseen yleiseen valmistajan takuuseen, ellei toisin sovita.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Asiakas ei voi esittää Tuotteita koskevia vaatimuksia sovellettavan Takuuajan päätyttyä riippumatta siitä, perustuuko vaatimus sopimukseen, vakuutuksen rikkomiseen, sopimussuhteen ulkopuoliseen vahingonkorvausvastuuseen, lainsäädäntöön tai muuhun perusteeseen.
Lainsäädännöstä tai muusta johtuvat takuut ja muut ehdot suljetaan sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa Tilauksen ulkopuolelle (mukaan luettuna kaupattavuutta tai tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta koskevat hiljaiset takuut). Edellä sanotun lisäksi Tuotteet toimitetaan sellaisina kuin ne ovat, ellei näissä Ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä. TÄSSÄ KOHDASSA 11 MÄÄRITELLYT OIKEUSKEINOT OVAT ASIAKKAAN AINOAT JA YKSINOIKEUDELLISET OIKEUSKEINOT JA DANFOSSIN AINOAT VELVOLLISUUDET TUOTEVIRHEIDEN SUHTEEN. DANFOSS EI KORVAA TYÖTÄ, KULKUOIKEUDEN SAAMISTA, POISTAMISTA, (UUDELLEEN)ASENNUSTA, VÄLIAIKAISTA VIRTAA TAI LAITTEISTOA TAI MUITA TUOTTEIDEN TARKASTUKSEN, KORJAAMISEN JA KORVAAMISEN YHTEYDESSÄ ASIAKKAALLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE AIHEUTUNEITA KUSTANNUKSIA.
Danfossin tämän kohdan 11 mukaiset velvollisuudet ovat ehdollisia sille, että Danfoss saa viipymättä Asiakkaan kirjallisen vaatimuksen ja täysimääräisen maksun tuotteista, sekä sille, että Asiakas noudattaa Danfossin tämän kohdan mukaisia vaatimuksia ja ohjeita. Danfossin tämän kohdan 11 mukaiset velvollisuudet eivät koske Tuotteita, jotka ovat altistuneet onnettomuudelle, väärinkäytölle, laiminlyönnille tai normaalille kulumiselle; luvattomalla tavalla korjattuja tai muokattuja Tuotteita tai osia; Tuotteita tai osia, jotka on koottu tai asennettu ja joita käytetty muulla tavalla tai muuhun tarkoitukseen kuin Danfossin alun perin tarkoittamalla tavalla tai tarkoittamaan tarkoitukseen tai tavalla tai tarkoitukseen, joka on soveltuvien lakien ja määräysten, hyvän teollisuuskäytännön ja Danfossin kirjallisten ohjeiden vastainen, mukaan luettuna Danfossin käyttö- ja huolto-ohjeet. Asiakkaan tulee korvata Danfossille kaikki Tuotteisiin tai osiin liittyvät kolmannen osapuolen vaatimukset, mukaan luettuna muun muassa kaikki Danfossille vaatimuksiin vastaamisesta aiheutuneet kulut ja kustannukset.

12. Tuotevastuu
Danfoss ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka Tuotteista ovat aiheutuneet Asiakkaan omistamalle tai hallitsemalle omaisuudelle, Asiakkaan valmistamille tuotteille tai tuotteille, joiden osana Asiakkaan tuotteet ovat.Jos Danfoss joutuu johonkin kolmanteen osapuoleen nähden vastuuseen edellisessä kappaleessa kuvatun kaltaisista vahingoista, Asiakas korvaa Danfossille kaikki tällaiset vastuut. Asiakas korvaa Danfossille kaikki Tuotteiden luvattomasta käytöstä johtuneisiin vahinkoihin liittyvät vaatimukset, jos vahingot ovat aiheutuneet siitä, että Asiakas on asentanut, korjannut, huoltanut tai käyttänyt Tuotteita epäasianmukaisesti tai virheellisesti, tai siitä, ettei Asiakas ole perehdyttänyt henkilökuntaansa Tuotteiden käyttöön asianmukaisesti tai noudattanut sovellettavia lakeja tai määräyksiä tai muita vastaavia, tai Tuotteen käyttöhäiriöstä, josta Danfoss ei ole vastuussa edellä olevan kohdan 11 mukaisesti. Jos jokin kolmas osapuoli nostaa tässä kohdassa kuvatun kaltaisen vahingonkorvauskanteen joko Danfossia tai Asiakasta vastaan, vastaajana oleva osapuoli ilmoittaa siitä välittömästi toiselle osapuolelle kirjallisesti. Jos Danfossia vastaan on esitetty korvausvaatimuksia Tuotteen väitetysti aiheuttamien vahinkojen perusteella, Asiakas on velvollinen suostumaan siihen, että se voidaan kutsua tuomioistuimeen tai välimiesoikeuteen, joka tarkastelee korvausvaatimuksia.

13. Vastuunrajoitus
Danfoss ei ole Asiakasta kohtaan vastuussa mahdollisista seuraavanlaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat syntyneet näiden Ehtojen alaisen Tilauksen yhteydessä: 1) voittojen, liiketoiminnan, sopimusten, ennakoitujen säästöjen, liikearvon tai liikevaihdon saamatta jääminen, Tuotteiden tai niihin liittyvien laitteiden käyttömahdollisuuksien saamatta jääminen, pääomakustannukset, korvaavien laitteiden, tilojen tai palveluiden kustannukset tai käyttökatkoista aiheutuneet kustannukset; tai 2) tietojen menetys tai vahingoittuminen; tai 3) mikä tahansa välillinen, erityinen, rangaistusluonteinen, kolmannen osapuolen kärsimä rangaistus tai seurannainen menetys tai vahinko, vaikka Danfossille olisi etukäteen ilmoitettu sen mahdollisuudesta, ja riippumatta siitä, perustuuko se jonkin takuun rikkomiseen, sopimussuhteen ulkopuoliseen vahingonkorvausvastuuseen, lainsäädäntöön, viivästykseen, Tuotteiden virheeseen, tuotevastuuseen, takaisinkutsuun tai muuhun seikkaan, ja vaikkei mahdollinen takuu nimenomaisessa muodossaan täyttäisi tarkoitustaan.
Näiden Ehtojen alaisen Tilauksen yhteydessä syntyvä tai tällaiseen sopimukseen liittyvä Danfossin kokonaisvastuu ei ylitä määrää, jonka Danfoss on sopimuksen nojalla laskuttanut Asiakkaalta.
Asiakas tiedostaa ja on yhtä mieltä siitä, että Danfoss on määrittänyt hintansa ja ryhtynyt liiketoimeen näissä Ehdoissa esitettyihin vastuunrajoituksiin luottaen ja että vastuunrajoitukset kuvaavat myös osapuolten välistä riskinjakoa, joka on osapuolten välisen sopimuksen olennainen perusta.

14. Pakottavaan lainsäädäntöön perustuva vastuu
Mikään näissä Ehdoissa sanottu (mukaan luettuina kohtien 11–13 mukaiset rajoitukset) ei millään tavoin sulje pois tai rajoita kummankaan osapuolen vastuuta toiselle kuolemasta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu osapuolen huolimattomuudesta tai petollisesta viettelystä, eikä muutakaan vastuuta, jota ei lain nojalla voi sulkea pois tai rajoittaa.

15. Vaatimuksista ilmoittaminen
Asiakkaan on toimitettava Tuotteiden virheitä ja/tai viivästyneitä toimituksia koskevat vaatimukset tai reklamaatiot Danfossille viipymättä ja kirjallisesti näissä Ehdoissa asetettujen muiden aikarajojen mukaisesti.

16. Immateriaalioikeudet ja ohjelmistojen käyttö
Jos Tuotteissa on sulautettu ohjelmisto, Asiakkaalle myönnetään ei-yksinomainen ohjelmistolisenssi, joka kattaa oikeuden käyttää ohjelmistoa vain kyseisen Tuotteen spesifikaatioissa kuvattuihin tarkoituksiin ja mahdollisesti toimitettujen soveltuvien lisenssiehtojen mukaisesti. Tätä oikeutta lukuun ottamatta Asiakkaalle ei myönnetä mitään oikeuksia, kuten Tuotteisiin liittyviä lisenssejä, patentteja, tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia tai muita yksinoikeuden piiriin kuuluvia immateriaalioikeuksia. Asiakkaalle ei myönnetä ohjelmiston lähdekoodia koskevia oikeuksia. Erikseen toimitettu ohjelmisto tarjotaan ”sellaisena kuin se on” riippumatta siitä, miten Danfoss sen tarjoaa. Tällaisia ohjelmistoja on käytettävä vain niihin tarkoituksiin, joihin ne on suunniteltu, ja aina soveltuvien lisenssiehtojen mukaisesti. Danfoss ei ota mitään vastuuta virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat tai seuraavat erikseen toimitettujen ohjelmistojen tai niihin liittyvän kolmannen osapuolen ohjelmiston käytöstä.

Danfoss voi harkintansa mukaan vastata Asiakasta vastaan vireille pantuun kanteeseen tai menettelyyn, joka perustuu väitteeseen, että Danfossin toimittama Tuote tai Tuotteen osa loukkaa toimitusmaassa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, mikäli Danfossille ilmoitetaan siitä viipymättä kirjallisesti ja Danfoss saa vastaamista varten tarvittavat valtuudet, tiedot ja tuen, kuitenkin edellyttäen, ettei väitetty loukkaus johdu Asiakkaan määrittelemästä mallista tai muista erityisvaatimuksista eikä siitä, miten Asiakas tai joku muu on käyttänyt Tuotetta. Jos Danfoss päättää vastata tällaiseen kanteeseen tai menettelyyn, Danfoss maksaa kaikki Asiakkaalle kanteen tai menettelyn käsittelyssä määrätyt lopulliset vahingonkorvaukset ja kustannukset. Jos tällaisen Tuotteen tai sen osan katsotaan loukkaavan kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia ja sen käyttö kielletään, Danfoss voi harkintansa mukaan joko (a) hankkia Asiakkaalle oikeuden jatkaa Tuotteen käyttöä, (b) korvata Tuotteen muulla Tuotteella, muilla Tuotteilla tai Tuotteiden osilla, jotka eivät loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, (c) muuttaa Tuotetta niin, ettei se enää loukkaa immateriaalioikeuksia, tai (d) poistaa Tuotteen tai sen osan ja palauttaa kauppahinnan. Danfossilla ei ole Asiakasta kohtaan muuta vastuuta tosiasiallisesta tai väitetystä immateriaalioikeuksien loukkauksesta. Asiakkaan tulee korvata Danfossille kaikki kulut, kustannukset, vaatimukset ja tuomiot, jotka johtuvat tosiasiallisesta tai väitetystä kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkauksesta Asiakkaan Tuotesuunnitelman tai muiden Asiakkaan määrittelemien erityisvaatimusten vuoksi ja/tai Asiakkaan tai muiden osapuolten Tuotteen soveltamisen tai käytön vuoksi, mukaan luettuna muun muassa kaikki Danfossille vaatimuksiin vastaamisesta aiheutuneet kulut ja kustannukset.

17. Päättäminen
Jos toinen osapuolista rikkoo Ehtojen säännöksiä, Ehtoja noudattanut osapuoli voi purkaa Tilauksen päättymään (a) välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti Ehtoja rikkoneelle osapuolelle, jos rikkomus ei ole korjattavissa, tai (b) kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun rikkomuksesta on huomautettu kirjallisesti Ehtoja rikkoneelle osapuolelle, jos Ehtoja rikkonut osapuoli ei ole korjannut rikkomusta tänä aikana. Minkäänlainen Tilauksen päättäminen ei rajoita osapuolille ennen päättämistä muodostuneita oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita.

Danfossilla on aina oikeus irtisanoa Ehtojen alainen jatkuva puite- tai hinnoittelusopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää etukäteen, ellei sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu.

18. Jälleenmyynti- ja käyttörajoitukset tietyissä tarkoituksissa
Danfossin tuotteet on valmistettu siviilikäyttöön. Asiakas ei saa käyttää Tuotteita tai jälleenmyydä niitä sellaisiin tarkoituksiin, joilla on jokin kytkös kemiallisiin tai biologisiin aseisiin tai ydinaseisiin taikka ohjuksiin, joilla näitä aseita voidaan kuljettaa. Asiakas ei saa myydä Tuotteita henkilöille, yhtiöille tai muille organisaatioille, joilla Asiakas tietää tai joilla Asiakkaalla on syytä epäillä olevan jonkinlaisia yhteyksiä terrorismiin tai huumekauppaan tai jotka ovat pakotteiden kohteina olevia henkilöitä tai yhteisöjä. Ellei valtuutettu henkilö Danfossilla ole sitä kirjallisesti sallinut, Asiakas ei saa käyttää Tuotteita tai jälleenmyydä niitä käytettäväksi ydintekniikan, ilmailun, ilma-alusten, junien tai autoteollisuuden sovelluksiin, öljy- tai kaasusovelluksiin, sotilaallisiin tarkoituksiin tai elämää ylläpitäviin tarkoituksiin. Kaikki Tuotteiden käyttö tällaisiin sovelluksiin tai tarkoituksiin tapahtuu yksinomaan Asiakkaan vastuulla.
Tuotteisiin, maihin, asiakkaisiin tai loppukäyttäjiin saatetaan soveltaa vienti- ja tuontikieltoja tai muita vientivalvontarajoituksia. Asiakkaan tulee noudattaa tällaisia soveltuvia kieltoja ja rajoituksia, eikä se saa myydä tai toimittaa Tuotteita suoraan tai epäsuoraan Danfossin rajoituksen kohteena olevien maiden luettelossa (saatavilla osoitteessa Danfoss Restricted Country list) mainittuihin rajoituksen kohteena oleviin maihin tai rajoituksen kohteena oleville alueille eikä tällaisessa maassa tai tällaisella alueella oleville henkilöille, yhtiöille tai organisaatioille. Rajoitukset koskevat kaikkea Tuotteiden käyttöä, jälleenmyyntiä ja siirtoa. Jos Asiakas saa tietoonsa tai sillä on syytä epäillä, että tämän kohdan määräyksiä on rikottu, sen on ilmoitettava siitä välittömästi Danfossille. Jos Danfossilla on syytä epäillä, että Asiakas rikkoo sovellettavia lakeja, asetuksia, määräyksiä, toimivaltaisen viranomaisen sääntöjä tai tämän kohdan ehtoja tai jos Asiakkaaseen sovelletaan vienti- tai tuontirajoituksia, Danfossilla on oikeus keskeyttää tai peruuttaa toimitus, Tilaus tai sopimus, eikä tästä aiheudu Danfossille mitään vastuuta. Jos Danfossia vastaan nostetaan edellä mainittuja seikkoja koskevia vaatimuksia tai kanteita, Asiakkaan on tarjottava Danfossille kaikki tarvittava tieto ja apu ja korvattava Danfossille kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat tällaisesta vaatimuksesta tai kanteesta sekä niistä aiheutuvista sakoista, kustannuksista ja menetyksistä.

19. Ylivoimainen este
Danfossilla on oikeus peruuttaa Tilaus tai keskeyttää Tuotteiden toimitukset, eikä Danfoss vastaa toteutumatta jääneistä, virheellisistä tai viivästyneistä toimituksista, jos syynä tai osasyynä ovat Danfossin kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävät olosuhteet, joita ei voi kohtuudella ennakoida ja joita ei voi ehkäistä tai tehdä vaarattomiksi taloudellisesti kohtuullisin keinoin. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi tulva, räjähdys, luonnonkatastrofi, mellakka, levottomuudet, julistettu tai julistamaton sota, terrorismi, vandalismi, kyberhyökkäys, tulipalo, kapina, pakko-otto, takavarikko, valtion asettama tai kansainvälinen saarto tai asetus, karanteeni, sulkutila, epidemia, alihankkijoiden toimitusten virhe tai viivästys, lakko, työsulku, hidastelulakko, kuljetusmahdollisuuksien puuttuminen tai raaka-aine- tai energiapula. Yllä tarkoitetuissa olosuhteissa Asiakkaan sopimusperusteiset oikeudet peruuntuvat toistaiseksi tai raukeavat. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada vahingonkorvausta tai esittää vaatimuksia, jos toimitus peruuntuu tai viivästyy tällaisten olosuhteiden vuoksi. Jos Danfoss milloin tahansa havaitsee, että sen Tuotteiden tuotanto- ja/tai toimituskapasiteetti ei riitä vastaamaan kaikkien asiakkaiden (niin sopimusasiakkaiden kuin muiden asiakkaiden) tilausmääriin ja tämä riittämättömyys johtuu yllä mainituista olosuhteista, Danfoss voi jakaa tarjontansa asiakkailleen itse määrittämällään oikeudenmukaisella ja kohtuullisella tavalla ilman, että tällainen jako rikkoo mitään sopimusvelvoitteita.

20. Global Compact -aloite ja korruption torjunta
Danfoss on mukana Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteessa ja on siten sitoutunut noudattamaan kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja korruptiota. Periaatteiden kuvaus ja lisätietoa on saatavilla Global Compactin verkkosivustolla: http://www.unglobalcompact.org. Danfoss suosittelee myös Asiakkaalle näiden perusperiaatteiden noudattamista. Jos Danfossilla on syytä epäillä, että Asiakas rikkoo edellä mainittuihin kymmeneen periaatteeseen sovellettavia tai mitä tahansa muita lakeja, asetuksia, määräyksiä tai toimivaltaisen viranomaisen sääntöjä, Danfossilla on oikeus peruuttaa toimitus tai Tilaus ja/tai päättää sopimus, eikä tästä aiheudu Danfossille mitään vastuuta.

21. Tietosuoja
Danfoss ja sen läheisyhteisöt tai valtuutetut ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä ja säilyttää Asiakkaan yksittäisten yhteyshenkilöiden henkilötietoja (esimerkiksi nimen ja työpaikan yhteystiedot) globaalisti, myös muualla kuin Asiakkaan sijaintimaassa. Danfoss käyttää henkilötietoja sopimusvelvoitteidensa suorittamiseen (kuten asiakassuhteiden ja maksuliikenteen hallintoon), tuotteidensa ja palveluidensa analysointiin ja parantamiseen ja/tai Danfossin tuotteita, palveluita ja tapahtumia koskevien tietojen lähettämiseen Asiakkaan yhteyshenkilöille. Siltä osin kuin laki edellyttää suostumusta, Asiakas suostuu siihen, että henkilötietoja käytetään ja siirretään yllä kuvatulla tavalla, ja on tietoinen siitä, että henkilötietoihin sovelletaan sen maan lakia, jossa tietoja säilytetään tai jossa asianomainen palvelin sijaitsee. Danfoss suojaa henkilötiedot asianmukaisilla sopimuksilla ja teknisillä ratkaisuilla. Danfoss säilyttää henkilötiedot sopimussuhteen keston ajan. Jos pakottava lainsäädäntö niin määrää ja jos vaaditut ehdot täyttyvät, Asiakkaalla saattaa luonnollisena henkilönä olla oikeus tarkistaa tai korjata henkilötietonsa, esittää niitä koskevia kysymyksiä tai vastustaa niiden käsittelyä. Lisätietoja antaa tarvittaessa Danfossin paikallinen yhteyshenkilö (katso www.danfoss.com). Danfossin yksittäisten yhteyshenkilöiden henkilötietoja (esimerkiksi nimeä ja työpaikan yhteystietoja) voidaan käsitellä ja säilyttää soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja ainoastaan siinä määrin, kuin se on kohtuudella tarpeen, jotta Asiakas voi suorittaa sopimusvelvoitteensa (kuten Asiakkaan ja Danfossin välisen suhteen ja maksuliikenteen hallinnoinnin), ja Asiakas suojaa Danfossin henkilötiedot asianmukaisilla sopimuksilla ja teknisillä ratkaisuilla.

22. Osittainen pätemättömyys
Jos yksi tai useampi näiden Ehtojen kohta tai kohdan osa katsotaan pätemättömäksi, täytäntöönpanokelvottomaksi, lainvastaiseksi tai tehottomaksi, se ei vaikuta muiden kohtien pätevyyteen, täytäntöönpanokelpoisuuteen, laillisuuteen tai tehokkuuteen.

23. Tehtävä
Danfoss ja Asiakas voivat milloin tahansa siirtää tai luovuttaa mitä tahansa Ehtojen mukaisia oikeuksiaan kolmannelle. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tai luovuttaa Ehtojen mukaisia velvollisuuksiaan ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, mutta Danfossilla on tästä huolimatta oikeus kirjallisella ilmoituksella siirtää, delegoida tai luovuttaa velvollisuutensa tai oikeutensa tai osan niistä mille tahansa Läheisyhteisölle tai sellaisen sulautumisen tai divestoinnin yhteydessä, joka koskee myyjänä toimivaa Danfossin yksikköä tai olennaista osaa myyjänä toimivan yksikön varoista.

24. Sovellettava laki ja erimielisyydet
Osapuolten välisiin, Ehtojen alaisista sopimuksista tai Tilauksista johtuviin tai niihin liittyviin erimielisyyksiin sovelletaan sen maan aineellisoikeudellista lakia, jossa myyjänä toimivan Danfossin yksikön toimipaikka sijaitsee. Jos osapuolet eivät pääse sovintoon jostakin Ehtojen alaisesta sopimuksesta tai Tilauksesta johtuvasta tai tällaiseen sopimukseen tai Tilaukseen liittyvästä erimielisyydestä, se ratkaistaan lopullisesti Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen (”Säännöt”) mukaisessa välimiesmenettelyssä yhtä tai useampaa Sääntöjen mukaisesti nimettyä välimiestä käyttäen. Kummallakin osapuolella on oikeus hakea turvaamistoimea tai muuta väliaikaista toimenpidettä. Osapuolet voivat hakea välitystuomion toimeenpanoa miltä tahansa toimivaltaiselta tuomioistuimelta. Välimiesmenettely pidetään sen maan pääkaupungissa, johon myyjänä toimiva Danfossin yksikkö on sijoittautunut. Välimiesmenettelyn kieli on englanti, elleivät osapuolet toisin sovi. Välimiesmenettely ja välitystuomio ovat luottamuksellisia, ja kummankin osapuolen menettelyyn osallistuvat edustajat sitoutuvat pitämään ne salassa.
Yllä mainitusta välityslausekkeesta riippumatta Danfossilla on oikeus periä saatavia missä tahansa myyjänä toimivan Danfossin yksikön tai Asiakkaan toimipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.


Danfoss, 2023-04