Elektroniska styrenheter (ECL) är intelligenta temperaturregulatorer för fjärrvärme- och tappvarmvattensystem. Med hjälp av väderkompensering och applikationsnycklar kan de anpassas för en mängd olika fjärrvärmesystem och erbjuda utmärkt komfort och optimalt energiutnyttjande.

Sortimentet omfattar mycket enkla elektroniska styrenheter med traditionell analog funktion såväl som avancerade elektroniska styrenheter med heldigitalt gränssnitt.

Ett gemensamt kännetecken för alla styrenheter är att de är lättanvända. De mer avancerade styrenheterna i ECL Comfort-serien har intelligent teknik som hämtas från USB-minnen och bilderna på styrenheternas grafiska display gör det enkelt att få en snabb överblick av systemet.

All navigering och hantering av ECL-styrenheten eller den fjärrstyrda ECA-styrenheten sköts genom att vrida och trycka på vredet på framsidan av enheten. Alla menyer och avläsningar av systemdata visas på ditt eget språk på den grafiska displayen och den logiska menystrukturen gör driften smidig och intuitiv.

Det finns inga blinkande lampor eller rader med knappar och strömbrytare, men möjligheterna är obegränsade. Detta säkerställer korrekt driftsättning och enkel daglig drift, vilket i sin tur ger optimal komfort och pålitlighet.

Funktioner och fördelar

En elektronisk värmeregulator ger kortare installations- och driftsättningstid, mindre oplanerat underhåll, fördelen med en kortare inlärningskurva och lägre energiförbrukning.

Enkel installation och driftsättning med ett urval ECL-applikationsnycklar

Du kan minska fastighetens energiförbrukning med 11–15 % eller mer, men också minska CO2-utsläppen.

Dokument

Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Broschyr Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating Svenska Flera 15 sep, 2014 1,9 MB .pdf
Broschyr Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating engelsk Flera 08 jul, 2015 2,3 MB .pdf

Programvara

Verktyg och appar

Programvaruverktyg

Vanliga frågor

Vad är tvåpunktsstyrning?

Tvåpunktsstyrning – kallas även på/av-reglering – används i en elektronisk styrenhet eller elektrisk termostat för att slå PÅ eller stänga AV exempelvis en gaspanna, oljebrännare, värmepump, cirkulationspump, fläkt eller annan utrustning.

Slaven i ett masterslavsystem visar ingen utomhustemperatur.

Givaren för utomhustemperatur är kopplad till masterenheten. De flesta vanliga fel beror på att man glömt att göra en inställning i slavens adressmeny. Den får inte anges till adressen 15. Tillåtna adresser är 0–9. Utöver värdet för utomhustemperatur får slaven också information om datum och tid från masterenheten.

Vilka fördelar finns med att använda Pt1000-temperaturgivare?

Förenklat uttryckt har resistansen i kabeln mellan temperaturgivaren och ECL-styrenheten en viss mindre inverkan på den uppmätta temperaturen.
Den maximala längden på kopparkablar av olika dimensioner för en temperaturavläsning som är en grad högre är:
44 m vid 0,4 mm²
55 m vid 0,5 mm²
83 m vid 0,75 mm²
110 m vid 1,0 mm²
165 m vid 1,5 mm²
275 m vid 2,5 mm²

Vad betyder Pt1000?

Pt står för metallen platina.
1000 står för 1 000 ohm vid 0 °C (noll grader).
Enheten ohm är ett uttryck för den elektriska resistansen. Platina har en positiv temperaturkarakteristik (PTC). Detta innebär att den initiala resistansen för metallen ökar när dess temperatur stiger. Resistansen ökar med 3,85 ohm per grad Celsius. Karakteristiken är mycket linjär i temperaturintervallet -60 till 200 °C. Exempel: En uppmätt resistans på 1 077 ohm motsvarar en temperatur på 20 °C.

Vad är Kelvin (K)?

En temperaturskillnad i grader Celsius.
Exempel: Klockan 10 var utomhustemperaturen 14 °C, och klockan 13 var den 19 °C. Utomhustemperaturen har då ökat med 5 K.

Applikationsnyckeln A230.2, exempel C visar en 3-vägsventil. Hur fungerar detta?

Ett konstant flöde kommer från sidan för kallvattenstillflöde. Treportsventilen skapar ett delflöde genom värmeväxlaren och ett delflöde genom ventilens B-port.
Dessa två flöden är olika, beroende på behovet av kyla.

Kan jag mäta luftfuktigheten och visa värdet?

Ja, vi erbjuder möjligheten att kombinera fjärrstyrningsenheten ECA 31 med ECL 210 eller ECL 310. Via favoritmenyn i ECA 31 går det att visa den relativa luftfuktigheten.

Hur gör man anslutningen till ECA 32?

ECA 32 placeras i basen av ECL 310. Kommunikation med ECL 310: En hankontakt med 2 x 5 stift på baksidan av ECL 310-styrenheten ansluts till honkontakten med samma stiftkonfiguration på ECA 32 när ECL 310 placeras i bassektionen.

Temperaturgivare, pulsinsignaler och analoga utsignaler ansluts till plintuttag 49–62. 4 x reläutsignaler ansluts till plintuttag 39–46.

ECA 32 används bara tillsammans med ECL 310 och applikationer med ECA 32-relaterade funktioner.

ECA 32 kan också användas som övervakningsmodul:
6 ingångar för temperaturgivare (Pt1000), ECL 310. Via favoritmenyn i ECA 31 går det att visa den relativa luftfuktigheten.

Vad är ett masterslavsystem med ECL 210/ECL 310?

Ett masterslavsystem är flera ECL-styrenheter som är internt ihopkopplade via ECL 485-bussen.

Mastern (adress 15) sänder signalerna T ut, datum och tid till slavarna. Mastern kan ta emot T-flödesreferens från slavarna.
Slavarna med adress 0 till 9 är lyssnare (tar emot information om T ut, datum och tid från mastern).
Slavar med adress 1–9 (en adress per slav) kan sända ett T-flödesreferensvärde till masterenheten.

Hur många ECA 30 kan anslutas i ett masterslavsystem?

Högst två. Denna begränsning beror på effektbehovet för varje ECA 30.

Vad är ett master-slav-system med ECL 110?

Ett masterslavsystem är flera ECL Comfort 110-styrenheter som är internt ihopkopplade via ECL-bussen.

En utomhustemperaturgivare är ansluten till master-enheten. T-utsignalen sänds till slavarna och ECA 60/61 via ECL-bussen.

Exempel:
Flera ECL 110 i ett flerfamiljshus kan ha en gemensam T-utgivare.

ECL 110 kan inte anslutas till ECL 485-bussnätet med ECL 210 eller ECL 310.

Hur undviker man inverkan på rumstemperaturen som uppmäts med ECA 30?

I värmekretsstyrningen i ECL 210/310 ställs parametrarna 1x182 och 1x183 in på 0.0.
T-rum visas fortfarande.

Hur låser man styrenheterna ECL 210 och 310?

Alla inställningar låses efter 20 minuter eller efter återanslutning av strömmen. Alla inställningar kan fortfarande visas.

Vad är en ”lyssnare” när det gäller ECL 110, ECL 210 och ECL 310?

En lyssnare är en slavstyrenhet med adressen 0 (noll) i ett masterslavsystem. En lyssnare tar emot T-ut, datum och tid från masterenheten. En lyssnare kan inte användas tillsammans med en ECA 30/31.

ECA 30/31 kan inte kommunicera med adress 0!

Hur många lyssnare (ECL 110 behöver endast T-utsignal) kan anslutas till ECL-bussen?

Totalt 20.
När lyssnaren bara ska ta emot T-utsignalen måste adressen ställas in på ”0”.

När lyssnaren behöver ta emot T-utsignalen och returnera T-flödesreferensen till masterenheten måste adressen ställas in på 1–9.

Kan ECL 110 kommunicera med ECL 210 och ECL 310 via bussen?

Nej!
ECL 110 har en buss som kallas för ECL-buss.
ECL 210 och ECL 310 har en annan buss som kallas för ECL 485-bussen. Dessa bussar är helt olika.

ECA 30 verkar ha en långsam reaktionstid.

När en applikation överförs till ECL 210/310-styrenheten blir kommunikationen mellan ECA 30 och ECL långsammare.
När applikationen har överförts till ECL-styrenheten kommer ECA 30 att uppdateras och reaktionstiden blir mycket kortare.

Hur konfigurerar man styrenheter av typen ECL 210 B och ECL 310 B med ECA 30/31?

Procedur för att konfigurera ECL Comfort-styrenheter (typ B) med en ECA 30.

Exempel:
3 styrenheter, ECL 210 B (utan display och inställningsvred)
En master: Applikation A266
Två slavar: Applikation A260, adress 1 och 2.
En ECA 30.

Krav:
- Masterenheten måste sända T-ut till slavarna.
- ECA 30 måste användas för att ställa in alla 3 ECL 210 B-styrenheterna.
- ECA 30 måste användas för övervakning.

Det antas att alla anslutningar för givare, ECL 485-buss, ställdon och pumpar är klara.
Utetemperaturgivaren måste ha anslutits till basen på masterstyrenheten.

Procedur:
1. Placera inte några ECL-styrenheter i någon bassektion.
2. Anslut ECA 30 till ECL 485-bussen (kabeltyp: 2 x tvinnad parkabel)

Se till att ECL 485-bussanslutningarna delar det gemensamma plintuttaget (30) och +12 V (31) för alla bassektioner med ECL 485-enhetens A- och B-anslutningar.

3. I bassektionen ska den ECL-styrenhet som ska bli slaven med den lägsta adressen, till exempel 1, placeras.

4. Starta enheterna. Det antas att ECL och ECA 30 är nya från fabrik.

4.a. Om styrenheten inte är ny från fabrik, gör följande:
I ECA 30:
> ECA MENU > ECA factory > Reset ECL addr. > Reset ECL addr. > Yes.
Efter 10 sekunder återgår ECA:n till menyn ”ECA factory”. ECL-adressen har nu ställts in på 15. (Mer information finns under ”Återställa ECL-adress” i slutet av detta dokument.)

4.b Om ECA 30 inte är ny från fabrik, gör följande:
> ECA MENU > ECA factory > ECA default > Restore factory > (välj fabrik) > Yes.
Detta ser till att ECA får adressen A och att den ansluts till adressen 15. Detta krävs för att det ska gå att installera en applikation i ECL-styrenheten.

5. Sätt in applikationsnyckeln A260 i ECL-styrenheten (slaven).

6. Välj språk.

(Reaktionstiderna under steg 5–11 känns långsamma. Detta beror på att ECL-styrenheten och ECA 30 ännu inte har synkroniserats helt.)

7. Välj applikation (dock inte för A260 eftersom det bara finns en undertyp.)

8. Ställ in tid och datum.

9. Välj ”Next”.

10. På displayen visas helt kort texten ”Application A260.1 installed”.
- Applikationen har överförts.
- Displayen på ECA 30 förblir släckt i 10 sekunder.

11. Displayen visar en applikationsrelaterad meny.

12. Efter 10–30 sekunder visas menyn ”Copy application” (ECA 30 måste veta vilken ECL-applikation det gäller).

- Välj ”Yes”
(proceduren ”Copy” tar några minuter).

13. (Ge slaven en adress.)
a. Välj en ECL-meny
b. Välj MENU
c. Välj ”Common controller settings”
d. Välj ”System”
e. Välj ”Communication”
f. Välj ”ECL 485 addr.”
g. Välj ”ECL 485 addr.”
- ID = 2048, det fabriksinställda värdet är ”15”
h. Ändra adressen till den adress som planerats för slaven i fråga.
i. Efter 5 sekunder ändras valt adressnummer till ”0”
j. Efter ytterligare 5 sekunder återgår displayen till ”ECA MENU”.
- Dessutom visas en styrenhetsikon med ett kryss.
Detta innebär att det inte finns någon kommunikation mellan ECL-styrenheten och ECA 30. Ingen master finns på ECL 485-bussen.

14. (Konfiguration av nästa ECL.)
I bassektionen ska den ECL-styrenhet som ska bli slaven med nästa slavnummer, till exempel 2, placeras.

15. (Ställa in ECA för kommunikation på adress 15.)
a. Välj ECA MENU.
b. Välj ”ECA system”.
c. Välj ”ECA communication”.
d. Välj ”Connection addr.”
e. Ändra till ”15”.
Animeringen för att sätta in en nyckel sänds nu från ECL-styrenheten och visas på ECA 30.

16. (Överföring av applikation)
Följ punkt 6–13.
Om slav 1 och 2 har samma applikation (samma version och språk) är det inte nödvändigt att kopiera applikationen igen (punkt 11).

17. (Konfiguration av nästa ECL.)
I bassektionen ska den ECL-styrenhet som ska bli masterenhet (adress 15) placeras.

18. Följ punkt 15.a till 15.e.

19. Följ punkt 6–12.

20. Masterstyrenheten har ställts in på adress 15 vid fabriken, så den behöver inte tilldelas någon adress.

21. Nu är kommunikationsfunktionen färdiginställd.

22. (Kommunicera med masterenheten eller slavarna.)
a. Välj ECA MENU.
b. Välj ”ECA system”.
c. Välj ”ECA communication”.
d. Välj ”Connection addr.” och ställ in den på ”15” (= Master), ”1” (= slav nummer 1), ”2” (= slav nummer 2).

Kommentarer:
Det går bara att kommunicera med slavarna när en masterenhet (adress 15) finns i systemet.
Nyare versioner av ECA 30/31 har en funktion som gör att du kan välja slavnummer direkt från displayen.

Återställa ECL-adressen:
”Reset ECL address” är en speciell nödfunktion som kan återställa ECL 485-adressen för alla styrenheter som är anslutna till ECL 485-nätverket till ”15” (masteradressen). Den här funktionen finns eftersom det går att ändra masterenhetens adress och detta innebär att nätet inte längre har någon masterenhet och att ECL 485-bussen därför inte längre kommer att fungera. Detta är mycket viktigt om masterstyrenheten är en ”blind” styrenhet som behöver kommunicera med en ECA 30/31 för att kunna användas.
För att säkerställa att den här funktionen inte används i onödan är den konstruerad så att menyn ”Reset ECL address” bara kan aktiveras om:

* Läget ”Dead Connection” är aktiverat (endast en stapel i navigeringsfältet längst ned till höger i displayen på ECA 30/31.)

* Ingen synkroniseringssignal från masterenheten har tagits emot på minst 25 sekunder.

När återställningsmenyn har aktiverats kommer ECA 30/31 att sända ut fiktiva master-signaler i 10 sekunder för att se till att ECL-styrenheterna lämnar initieringsfasen. Därefter börjar ECA 30/31 att sända ut kommandon om adressändringar till ECL 485-adresserna 1–14 (detta beror på att det i tidigare ECL-versioner gick att ställa in adressen till 10–14). Detta tar ungefär 15 sekunder. Eftersom alla ECL-styrenheter i ECL 485-nätverket får sin ECL 485-adress ändrad till 15 rekommenderar vi att alla andra styrenheter än den tilltänkta masterstyrenheten stängs av (eller avlägsnas från bassektionen) innan funktionen aktiveras. Hela åtgärden tar ungefär 25 sekunder. Om flera styrenheter får adressen 15 kommer en konflikt att uppstå dem emellan. Man måste i så fall kontrollera och återställa ECL 485-adresserna på slav-styrenheterna manuellt efter att den här funktionen har använts.

Kan ECA 30/31 användas tillsammans med ECL Comfort 110?

Nej!
ECA 30/31 är avsedd för användning med ECL 210/310-serien.

A368 har nya undertyper. Vad är nytt?

Applikationsnyckeln A368 innefattade till att börja med A368.1, A368.2, A368.3 och A368.4.

Från och med januari 2014 innehåller applikationsnyckeln A368 två extra undertyper, A368.5 och A368.6.

Huvudobjekten i A368.5:
F1 är en flödesmätare för mätning av påfyllningsvattenvolymen. Pulserna från flödesmätaren sänds till ECA 32-modulens pulsingång.

S11 är temperaturövervakning av värme, sekundärretur.

S13 är temperaturövervakning av tappvattencirkulation, retur.

Huvudobjekten i A368.6:

S2 är temperaturövervakning av värme, sekundärretur.

S8 är temperaturövervakning av tappvattencirkulation, retur.

En cirkulationspump för tappvarmvatten (P1).

Monteringsanvisningen har uppdaterats.

Monteringsanvisningen på engelska har uppdaterats.

A247 har en ny undertyp. Vad är nytt?

A247 innefattade till att börja med A247.1, A247.2, A347.1 och A347.2.
Från och med januari 2014 innehåller applikationsnyckeln A247 en extra undertyp, A247.3.

De viktigaste skillnaderna jämfört med A247.1:
Inget larm
S7 är laddningstemperaturen för tappvarmvatten. Givare
S4 är uppvärmningstemperaturen för tappvarmvatten. Givare
P2 är den primära kretsens cirkulationspump för tappvarmvatten
P4 är laddningspumpen för tappvarmvatten.

Monteringsanvisningen har uppdaterats.
Monteringsanvisningen har ännu inte uppdaterats.

ECL 210 visar inte de faktiska temperaturerna.

Vi har upptäckt att vissa ECL 210-bassektioner tyvärr har fått positionen för kopplingsplinten omkastad i lodrät riktning. Det innebär att temperaturgivarna inte kan avläsas korrekt från ECL 210.
Den rätta positionen är med två plintutrymmen ovanför och under kopplingsplinten.
Från och med 2012 testar produktionslinjen att kopplingsplinten är korrekt placerad.

Vilka fjärrstyrningspaneler är tillgängliga för ECL Comfort 110?

Eftersom ECA 60 har utgått och ECA 61 endast är avsedd för service har vi i nuläget (augusti 2014) inget att erbjuda för rumsgivare ESM-10.