ECL-styrenheter

  • Översikt
  • Dokument
  • Programvara
  • Vanliga frågor

Elektroniska styrenheter (ECL) är intelligenta temperaturregulatorer för fjärrvärme- och tappvarmvattensystem. Med hjälp av väderkompensering och applikationsnycklar kan de anpassas för en mängd olika värmesystem tex fjärrvärme och erbjuda utmärkt komfort och optimalt energiutnyttjande.

Ett gemensamt kännetecken för alla styrenheter är att de är lättanvända. De mer avancerade styrenheterna i ECL Comfort-serien har intelligent teknik som hämtas från en applikationsnyckel och bilderna på styrenheternas grafiska display gör det enkelt att få en snabb överblick av systemet.

Alla menyer och avläsningar av systemdata visas på ditt eget språk på den grafiska displayen och den logiska menystrukturen gör driften smidig och intuitiv.

Funktioner och fördelar

En elektronisk värmeregulator ger kortare installations- och driftsättningstid, mindre oplanerat underhåll, fördelen med en kortare inlärningskurva och lägre energiförbrukning.

Enkel installation och driftsättning med ett urval ECL-applikationsnycklar

Du kan minska fastighetens energiförbrukning med 11–15 % eller mer, men också minska CO2-utsläppen.

Du hittar datablad och detaljerad produktinformation via vår "Produktkatalog" som du även hittar i högra hörnet. 

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp

Programvara

Vanliga frågor

Givaren för utomhustemperatur är kopplad till masterenheten. De flesta vanliga fel beror på att man glömt att göra en inställning i slavens adressmeny. Den får inte anges till adressen 15. Tillåtna adresser är 0–9. Utöver värdet för utomhustemperatur får slaven också information om datum och tid från masterenheten.

Förenklat uttryckt har resistansen i kabeln mellan temperaturgivaren och ECL-styrenheten en viss mindre inverkan på den uppmätta temperaturen.
Den maximala längden på kopparkablar av olika dimensioner för en temperaturavläsning som är en grad högre är:
44 m vid 0,4 mm²
55 m vid 0,5 mm²
83 m vid 0,75 mm²
110 m vid 1,0 mm²
165 m vid 1,5 mm²
275 m vid 2,5 mm²

Pt står för metallen platina.
1000 står för 1 000 ohm vid 0 °C (noll grader).
Enheten ohm är ett uttryck för den elektriska resistansen. Platina har en positiv temperaturkarakteristik (PTC). Detta innebär att den initiala resistansen för metallen ökar när dess temperatur stiger. Resistansen ökar med 3,85 ohm per grad Celsius. Karakteristiken är mycket linjär i temperaturintervallet -60 till 200 °C. Exempel: En uppmätt resistans på 1 077 ohm motsvarar en temperatur på 20 °C.

När regulatorn mäter skillnader i temperatur använder man sig av Kelvin (K). 

1 K = 1 °C

Ett konstant flöde kommer från sidan för kallvattenstillflöde. Trevägsventilen skapar ett delflöde genom värmeväxlaren och ett delflöde genom ventilens B-port.
Dessa två flöden är olika, beroende på behovet av kyla.

Ja, vi erbjuder möjligheten att kombinera fjärrstyrningsenheten ECA 31 med ECL 310. Via favoritmenyn i ECA 31 går det att visa den relativa luftfuktigheten.

ECA 32 placeras i basen av ECL 310. Kommunikation med ECL 310: En hankontakt med 2 x 5 stift på baksidan av ECL 310-styrenheten ansluts till honkontakten med samma stiftkonfiguration på ECA 32 när ECL 310 placeras i bassektionen.

Temperaturgivare, pulsinsignaler och analoga utsignaler ansluts till plintuttag 49–62. 4 x reläutsignaler ansluts till plintuttag 39–46.

ECA 32 används bara tillsammans med ECL 310 och applikationer med ECA 32-relaterade funktioner.

ECA 32 kan också användas som övervakningsmodul:
6 ingångar för temperaturgivare (Pt1000), ECL 310. Via favoritmenyn i ECA 31 går det att visa den relativa luftfuktigheten.

Ett masterslavsystem är flera ECL-styrenheter som är internt ihopkopplade via ECL 485-bussen.

Mastern (adress 15) sänder signalerna T ut, datum och tid till slavarna. Mastern kan ta emot T-flödesreferens från slavarna.
Slavarna med adress 0 till 9 är lyssnare (tar emot information om T ut, datum och tid från mastern).
Slavar med adress 1–9 (en adress per slav) kan sända ett T-flödesreferensvärde till masterenheten.

Högst två. Denna begränsning beror på effektbehovet för varje ECA 30.

Ett masterslavsystem är flera ECL Comfort 110-styrenheter som är internt ihopkopplade via ECL-bussen.

En utomhustemperaturgivare är ansluten till master-enheten. T-utsignalen sänds till slavarna och ECA 60/61 via ECL-bussen.

Exempel:
Flera ECL 110 i ett flerfamiljshus kan ha en gemensam T-utgivare.

ECL 110 kan inte anslutas till ECL 485-bussnätet med ECL 210 eller ECL 310.

I värmekretsstyrningen i ECL 310 ställs parametrarna 1x182 och 1x183 in på 0.0.
T-rum visas fortfarande.

Alla inställningar låses efter 20 minuter eller efter återanslutning av strömmen. Alla inställningar kan fortfarande visas.

En slav är en slavstyrenhet med adressen 0 (noll) i ett masterslavsystem. En slav tar emot T-ut, datum och tid från masterenheten. En slav kan inte användas tillsammans med en ECA 30/31.

ECA 30/31 kan inte kommunicera med adress 0!

Totalt 20.
När slaven bara ska ta emot T-utsignalen måste adressen ställas in på ”0”.

Närslaven behöver ta emot T-utsignalen och returnera T-flödesreferensen till masterenheten måste adressen ställas in på 1–9.

Nej!
ECL 110 har en buss som kallas för ECL-buss.
ECL 310 har en annan buss som kallas för ECL 485-bussen. Dessa bussar är helt olika.

När en applikation överförs till ECL 310-styrenheten blir kommunikationen mellan ECA 30 och ECL långsammare.
När applikationen har överförts till ECL-styrenheten kommer ECA 30 att uppdateras och reaktionstiden blir mycket kortare.

Nej!
ECA 30/31 är avsedd för användning med ECL 310-serien.

Det finns ingen rumspanel till ECL comfort 110.

Det går att komplettera ECL comfort 110 med en rumsgivare ESM-10. Vill du ha full kontroll över din inomhuskomfort är Danfoss ECL 110 kompatibel med Danfoss Link™.