Energi- och kraftverk

Energiövergång och hybridisering

I världen håller vi ganska snabbt på att utöka våra primära energikällor. Den fossila andelen i världens energimix kommer att minska från den aktuella nivån på 81 % till 52 % till 2050. När behovet av energi hela tiden ökar har det emellertid blivit viktigt att övergå till mer hållbara och förnybara energikällor. Fram till 2050 räknar man med att mer än 80 % av elektriciteten ska komma från förnybara källor.

Danfoss ligger långt framme i arbetet med att utveckla innovativ och hållbar teknik för energiproduktion och distribution samt för att öka effektiviteten i energiförbrukningen.

Snabb decentralisering

När andelen förnybar energi ökar innebär detta att energisystemet snabbt utvecklas för att möjliggöra decentralisering. Fördelarna med vindkraft och solenergi har redan revolutionerat eldistributionen i många delar av världen. Centrala värmekraftverk ersätts snabbt av decentraliserade kombinerade värme- och kraftverk som drivs av gas, biomassa och avfall, i kombination med solvärme, värmepumpar och bergvärme.

Pumpar, transportbanor, fläktar och kompressorer i värme- och kraftverk använder sig av frekvensomriktare för en tillförlitlig och energieffektiv drift. Förnybar energi som sol- och vindkraft förlitar sig på kraftomvandling och lagringslösningar.

Tillämpningar för energilagring

För att kunna bibehålla ett effektivt energiflöde fokuserar energileverantörerna på att balansera utbud och efterfrågan. Det är här som lösningar för energilagring kommer in i bilden.

Fjärrvärme och kylanläggningar utnyttjar tillämpningar för lagring av värme. Danfoss frekvensomriktare är viktiga vid konvertering av överskottsenergi från förnybara källor, till exempel vindkraft, till värme med en värmepump.

Små pumpdrivna vattenkraftsystem ger decentraliserad lagringskapacitet till en låg kostnad, särskilt i bergsområden. Vatten pumpas in i bergen där det finns överskottsenergi och återförs sedan som vattenkraft vid behov. Pumpar och turbiner regleras ofta av frekvensomriktare för att optimera omloppseffektiviteten. Frekvensomriktare med AFE-teknik (mikronät) matas den regenerativa energin tillbaka till nätet.

Med batterilagringssystem maximeras kraftproduktionen från förnybara källor och stabiliserar belastningen i nätet. De är redan nu viktiga vid kraftproduktion och kommer att bli ännu viktigare för energiförbrukning i hushåll, företag och industrier samt vid laddning av elfordon.

Danfoss tillhandahåller de innovationer som krävs för att skapa energilagringskapacitet för el och värme i stormarknader. Med dessa lösningar kan stormarknaderna lämna den normala värmeåtervinningen för att bli decentraliserade värmeproducenter som kan exportera överskottsvärmen till anslutna värmenät. Eftersom kylsystemen i stormarknader är dimensionerade för ”den varmaste dagen på tio år” har ett normalt kylsystemen mycket överskottskapacitet. Upp till 70 % kan användas för externa energisystem.

Tillförlitlig vindkraft

Den allmänna trenden mot större vindkraftverk på avlägsna platser, ofta ute till havs, innebär nya krav på utrustningen och nya standarder för underhåll under hela vindkraftverkets livslängd. För att kontrollera tryck och temperatur i de olika systemen i maskinhuset krävs utmärkta EMC-prestanda samt tillförlitliga och korrekta mätningar.

För att få en underhållsfri och lång livslängd är det viktigt att välja delar till maskinhuset som har utformats för att användas i hydrauliska tillämpningar under hård belastning och som skyddas av syratåligt rostfritt stål (AISI 316) för att undvika korrosion i marina miljöer.

Vid första anblicken kan tryck- och temperaturgivare och brytare verka små och ovidkommande när de jämförs med vindkraftverkens imponerande strukturer. Dock är det så att även ett fel i den minsta givaren kan leda till att vindkraftverket stannar, vilket betyder dyra driftstopp, kostsamt underhåll och förlorade intäkter. Därför är det viktigt att välja komponenter med stor omsorg för att vindkraftverken ska fungera bra. Det ska vara komponenter som uppfyller krav på extrem noggrannhet under den dagliga driften och som håller länge i hårda förhållanden.

Läs mer om Danfoss lösningar för energiproduktion och distribution: