Frekvensomriktare för pumpning av vatten

  • Översikt
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss
  • Produkter
Produktion av dricksvatten

Produktion av dricksvatten

Oavsett om ytvatten eller grundvatten används för vattenproduktion kan frekvensomriktare från Danfoss bidra till att optimera processen och sänka energi- och underhållskostnader. En vanlig tillämpning är styrningen av pumpar i djupa brunnar, där den inbyggda avancerade övervakning för minimivarvtal säkerställer att pumpen smörjs tillräckligt för att vara skyddad. Energibesparingar uppnås genom att man väljer brunnar med utgångspunkt från vattennivån. VLT® AQUA Drive används mycket i avsaltningsindustrin för att reglera inloppet och högtryckspumparna samt tryckstegringspumpar för att spara energi.

Distribution av dricksvatten

Distribution av dricksvatten

När det gäller vattenförsörjning är distribution av dricksvatten det område som har störst energiförbrukning. Samtidigt är det inte ovanligt med 25–50 % i läckage. Genom att dela in distributionen av vatten i olika tryckzoner kan man ofta sänka medeltrycket med 30–40 %. VLT® AQUA Drive används i stor utsträckning i tryckstegringspumpstationer för att reglera trycket i de olika tryckzonerna. Integrerade programvarufunktioner i tillämpningen, som energisparläge, identifiering av torrkörning, automatisk energioptimering, kaskadreglering, automatisk flödeskompensation och rampningsfunktioner bidrar till att förenkla installationen och göra systemet mer tillförlitligt, minska risken för tryckslag, reglera trycket och minska energiförbrukningen. 

Bevattning

Bevattning

Det blir allt viktigare med effektiv och hållbar bevattning eftersom tillgången på vatten blir allt mindre i vissa delar av världen. Det handlar om att vattna tillräckligt för att få ut så mycket skörd som möjligt utan att använda mer vatten och energi än vad som är absolut nödvändigt. Med Danfoss frekvensomriktare anpassas trycket eller flödeshastigheten till det faktiska behovet. Med inbyggda programvarufunktioner kan man skydda ledningssystemet genom att begränsa tryckstegringen och minska energiförbrukningen.

Den perfekta lösningen, och en snabbt växande trend, för att sänka energiförbrukningen är att använda soldrivna pumpar. Danfoss Drives har utvecklat en serie dedikerade växelriktare för sådana tillämpningar. Produktområdet VACON® innefattar en specialutformad inkapsling för den här miljön och avancerad programvara, vilket innebär att enheten kan användas även när moln delvis hindrar solen från att nå solcellerna.

Kanalsystem för avloppsvatten

Kanalsystem för avloppsvatten

Energioptimering och SCADA-reglering av kanalsystemet för avloppsvatten är också en snabbt växande trend. Genom att använda den inbyggda rensningsfunktionen i VLT® AQUA Drive kan man förbättra pumpens effektivitet med 15–30 % och även minska underhållskostnaderna avsevärt. Rensningsfunktionen gör att pumpens effektivitet bibehålls genom ökad klockning och förlänger pumpens underhållsintervall. Använder man en frekvensomriktare tillsammans med ett SCADA-system kan man även utnyttja volymkapaciteten till fullo i kanalsystemet vid dagvattensöverflöd.

Minskat läckage och lägre energiförbrukning hänger ihop

Minskat läckage och lägre energiförbrukning hänger ihop

Den energi som används i distributionssystemet för vatten utgör normalt 60–80 % av den totala energiförbrukningen i hela vattenförsörjningssystemet. Genom att anpassa trycket till det faktiska behovet med tryckzoner och tryckstegringspumpstationer kan du uppnå energibesparingar på 25–40 %. Samtidigt kan du minska vattenläckaget med 30–40 %.

Att reglera trycket i nätet kan även ge följande fördelar:

  • 40–55 % färre ledningsbrott 
  • minskade underhållskostnader och mindre behov av dyra lednings- och vägreparationer
  • mindre risk för bakterier och föroreningar i dricksvatten (infiltration)
  • nät med längre livslängd 
  • framskjutna investeringar i uppgradering av anläggningen
  • minskad risk för tryckslag.

Fröföretaget Jurex minskar sin energiförbrukning med 35 % för sina bevattningspumpar

Det rumänska fröföretaget Jurex srl installerar frekvensomriktarna VLT® AQUA Drive i sin nya pumpstation för bevattning.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter