Whitepapers

 • Idag används runt 10 % av världens elproduktion för luftkonditionering. Enligt internationella studier kommer kylningsbehovet för kommersiella byggnader och bostäder att öka exponentiellt under de kommande åren, särskilt i höginkomstländer och de växande ekonomierna i Indien, Kina och Sydamerika.
 • Egenskaper för motorventiler i understationer i fjärrvärmesystem
  Denna artikel beskriver resultatet av en undersökning som genomfördes i samband med utvecklingen av en ny ventilfunktion för motorventiler i understationer i fjärrvärmesystem. Artikeln beskriver grundläggande teorier för styrning och fysiska relationer som är helt avgörande för denna tillämpning, inklusive det viktiga förhållandet mellan värmeväxlaren, styrenheten, motorn (ställdonet) och styrventilen. Utöver den teoretiska analysen stöds undersökningen av dynamiska simulationer och resultat från laboratorieexperiment. Undersökningen resulterade i utvecklingen av den nya ventilfunktionen som beskrivs i denna artikel.
 • Den aktuella artikeln handlar om styrning av högpresterande värmeväxlare för tappvarmvatten. Vissa av de grundläggande styrningsteorierna och dessas viktiga relationer analyseras från ett teoretiskt perspektiv. En nyligen utvecklad styrningsmetod och dess beståndsdelar beskrivs utifrån ett styrningsteoretiskt perspektiv.
 • Distributionssystem för lägenhetsfastigheter
  I en lägenhetsfastighet är de två huvudsakliga distributionsmetoderna för värme och tappvarmvatten stigningsrörssystemet och det decentraliserade systemet med värmeväxlarstationer. I stigningsrörssystem kan värmeförlusterna vara större än nettovärmen som krävs för beredningen av tappvarmvattnet.
 • Hur man undviker tryckskillnader i fjärrvärmesystem
  Denna artikel förklarar skillnader mellan olika tryckregulatorer. En del tips om hur man eliminerar eller minskar tryckskillnader under drift presenteras också. Tack vare kunskapen om tillämpningarna för differentialtrycksreglering går det nu att lösa problem med tryckskillnader i befintliga tillämpningar och erbjuda specifika råd om utformningen av nya tillämpningar för att eliminera risken för tryckskillnader. Läs hela artikeln om du vill veta mer.
 • Analys av värmestationsinstallationer 
  I vissa länder är värmestationer en allt vanligare lösning för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten i lägenhetshus. I andra länder har man precis börjat använda värmestationer. Erfarenheter från dessa länder har gett upphov till ett antal frågor som är relevanta när det gäller förståelse och utvärdering av värmestationsinstallationer.
 • flerfamiljshus
  Detta whitepaper är avsett att fungera som ett stöd för att värmeexperter lättare ska kunna skapa välfungerande och energieffektiva tvårörssystem med radiatorer i byggnader (flerfamiljshus). Riktlinjerna är relevanta för eftermontering, renovationer och nybyggnationer.
 • Automatisk inställning: Anpassningsbar inställning för en tappvarmvattenstyrenhet. Motorskydd: Automatisk inställning av en styrenhet vid låg prestanda. En förutsättning för ett väl fungerande värmesystem är att det är korrekt inställt före driftsättning. Justeringar krävs för förinställning av styrparametrarna. Den här artikeln handlar om hur automatisk inställning av systemets styrparametrar görs och vilka fördelar detta medför.
 • Den här artikeln beskriver grundläggande funktionsprinciper för fyra styrningskoncept: en termostatregulator och en proportionalstyrenhet samt seriekopplade och parallellkopplade varianter av dessa. Fokus är på styrningen av plattvärmeväxlare och undersökningen är baserad på dynamiska simulationer, dvs. simulationer av modeller som jämförs med reella mätningar.
 • För att etablera hydraulisk balans i ett system krävs ofta styrning av differentialtrycket till den nivå som krävs för att driva understationen och därigenom också kontrollera flödeshastigheten i individuella förgreningar. Att ha kontroll över differentialtryck och flödeshastighet i system kan vara fördelaktigt för både kunden och energileverantören.
 • I HVAC-system, processanläggningar, fjärrvärmeverk och fjärrkylningsanläggningar kan styrslingan genomgå periodiska variationer. Det har flera olika orsaker, bland annat: icke linjära processer, överdriven förstärkning av styrenheten och överdimensionerade system.