Danfoss siktar på koldioxidneutralitet senast 2030

torsdag 6 februari 2020
 Danfoss påbörjar nu en ambitiös resa för att uppnå koldioxidneutralitet i alla företagets globala verksamheter senast 2030.
Kim Fausing, VD för Danfoss

Danfoss påbörjar nu en ambitiös resa för att uppnå koldioxidneutralitet i alla företagets globala verksamheter senast 2030. Danfoss har i årtionden varit en global leverantör av teknik och lösningar som hjälper till att spara energi och minska koldioxidutsläppen över hela världen.

Danfoss-koncernen har under de senaste åren sänkt sin globala energiintensitet avsevärt. Nu påbörjas ytterligare aktiviteter för att minska energiförbrukningen ännu mer och att få det återstående energibehovet vid alla Danfoss-verksamheter att övergå till förnybar energi. Dessutom åtar sig Danfoss att se till att företagets bilpark blir helt elektrisk senast 2030. Dessa initiativ är alla steg mot att uppnå koldioxidneutralitet i alla företagets globala verksamheter senast 2030. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera våra planer för att hålla jämna steg med vetenskapen.

För att ytterligare betona Danfoss engagemang för att bekämpa global uppvärmning går Danfoss med i UN Global Compacts kampanj ”Business Ambition for 1.5°C - Our Only Future” och åtar sig att sätta vetenskapligt baserade mål. Härmed ansluter Danfoss till den globala rörelsen av ledande företag som anpassar sina företag till Parisavtalets mest ambitiösa mål, att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer.

”Att fokusera på energieffektivitet, sektorsanslutning och elektrifiering är de viktigaste stegen mot en hållbar framtid. Detta är själva kärnan i vår verksamhet och de lösningar som vi erbjuder våra kunder. Att avkarbonisera vår verksamhet, till exempel genom att använda överskottsenergi från vår processvärme i produktion och datacentra, är ett naturligt steg. Att arbeta för elektrifiering och integrera förnybar energi gör att vi vidtar klimatåtgärder och uppnår våra mål. Vi är på god väg och vi kommer fortsätta att arbeta för att visa att grön tillväxt verkligen är möjlig”, säger Kim Fausing, chef och VD för Danfoss-koncernen.

Danfoss siktar på koldioxidneutralitet senast 2030

Danfoss arbetar nu på detaljerade planer för hur man ska uppnå målen, inklusive hur man ska balansera potentiell koldioxidpåverkan, kommersiella villkor och långsiktiga överväganden rörande fabriksfotavtryck. Den övergripande strategin är ”energieffektivitet först”, som också stöder en hög andel förnybara energikällor. Ett minskat behov av grön energi innebär att färre investeringar behövs för nätutbyggnad, energilagring, reservkapaciteter och energiimporter. Slutligen är elektrifiering, som drivs av förnybara energikällor, ett möjliggörande verktyg som gör att Danfoss kommer att kunna avkarbonisera verksamheten.

”Hållbarhet är en bra affär för våra kunder, för planeten och för människan. Som ett ledande företag bevisar vi att det är möjligt att uppnå ambitiösa klimatmål – både genom att avkarbonisera vår egen verksamhet och genom att tillhandahålla de lösningar som behövs för att separera ekonomisk tillväxt från energiförbrukning och därmed minska den energi som behövs överhuvudtaget”, säger Kim Fausing, VD för Danfoss.

2016 anslöt sig Danfoss till EP100-initiativet, som syftar till att fördubbla företagets energiproduktivitet jämfört med 2007 års nivåer senast 2030, och idag har Danfoss redan förbättrat sin energiproduktivitet med 80 %. Nu påbörjas ytterligare aktiviteter för att minska energiförbrukningen ännu mer och säkerställa att all Danfoss-verksamhet börjar övergå till förnybar energi. I december 2019 anslöt sig Danfoss till både RE100- och EV100-initiativet. Danfoss vill dessutom göra hela företagets bilpark elektrisk när infrastruktur blir tillgänglig, senast 2030.

2019 var Danfoss det första globala teknikföretaget som anslöt sig till alla tre åtgärdsinitiativen för företag från The Climate Group och detta åtagande kommer att ytterligare säkerställa en systematisk uppföljning av företagets klimatmål för energiproduktivitet, förnybar el och elfordon.

Helen Clarkson, VD för The Climate Group, sade: ”Globala företag spelar en viktig roll i att påskynda energiövergången. Genom att ansluta sig till EP100 och sätta smart energianvändning i centrum för sin affärsstrategi föregår Danfoss redan med gott exempel. Vi är glada över att Danfoss nu också ansluter sig till EV100 och RE100, vilket gör dem till ett av förhoppningsvis många fler företag som gör alla tre åtaganden och visar att smartare energi och transport går hand i hand”.

Om The Climate Groups initiativ: 

RE100 är ett globalt företagsledningsinitiativ som samlar inflytelserika företag som har åtagit sig att arbeta för 100 % förnybar el. RE100 leds av The Climate Group i samarbete med CDP (Carbon Disclosure Project) och dess syfte är att påskynda en övergång till koldioxidfria nät på en global skala.

EP100 är ett globalt initiativ av The Climate Group i samarbete med Alliance to Save Energy. Initiativet samlar en växande grupp energismarta företag som har åtagit sig att förbättra sin energiproduktivitet och göra mer med mindre. Energiproduktivitet är förhållandet mellan ekonomisk produktion och energiförbrukning – att förbättra energiproduktiviteten innebär att man får ut en ökad ekonomisk produktion av varje enhet energi som förbrukas.

EV100 är ett globalt initiativ som samlar företag som har åtagit sig att påskynda övergången till elfordon (EV) och göra eldrivna transporter till den nya normen senast 2030. Eldrivna transporter är en viktig lösning för att kunna minska de årliga växthusgasutsläppen med miljoner ton, samt för att begränsa transportrelaterade luft- och bullerföroreningar.

Om Business Ambition for 1.5°C-löftet:

”Business Ambition for 1.5°C — Our Only Future” är ett gemensamt initiativ av United Nations Global Compact, Science Based Targets-initiativet (SBTi) och koalitionen We Mean Business. Genom att avge 1,5 °C-löftet formaliserar organisationer sin ökade ambition och signalerar sitt engagemang för en utsläppsfri framtid för andra organisationer, investerare, beslutsfattare, kunder, leverantörer, organisationer i det civila samhället och andra intressenter.

För mer information:
Danfoss Media Relations
Telefon: +45 70 20 44 88