Fjärrvärme

Direktiv om förnybar energi

Fjärrvärmens potential
För att genomföra övergången till förnybar energi måste vi sluta använda fossila bränslen till uppvärmning och kylning. Hälften av all energi vi förbrukar går till värme- och kylsystem och 75 procent av denna energi kommer från fossila bränslen. 

Fjärrvärme kan spela en viktig roll i övergången och utvecklingen av morgondagens värme- och kylsystem genom att förena energieffektivitet med användning av förnybara energislag.

Fjärrvärmenätverken försörjer byggnader med lokalproducerad energi och kan använda spillvärme som annars bara skulle slösas bort, från till exempel industriprocesser och stormarknader. Fjärrvärme kommer att minska nettokostnaden för energisystemet genom kapaciteten för integrering av förnybar energi, återvinning av lokal spillvärme och kyla samt lagring av överskottsel från förnybara källor som värme. Lagring av värme är 100 gånger billigare än lagring av el. 

För att främja integreringen av fjärrvärme och snabba på övergången måste direktivet om förnybar energi fokusera på dessa tre punkter:

  1. Främja fjärrvärme och driva utvecklingen av befintliga nät: Ökad användning av fjärrvärme kommer att minska kostnaderna för energiinfrastrukturen avsevärt genom användning av lokalproducerad värme och kyla och kommer även att minska behovet av dyr importerad energi. Många befintliga nätverk i Europa har stora värmeförluster och behöver bättre styrning av distributionen av värme och kyla.
  2. Behandla oundvikligt spill av värme och kyla som lika värdefulla resurser som värme och kyla från förnybara energikällor: Detta kommer att sporra marknaden att investera i lågtemperaturnätverk och i återvinning av de stora mängder spillvärme och kyla som till exempel kylsystem och industriprocesser ger upphov till, och som annars bara slösas bort.
  3. Säkra att kommersiella aktörer som stormarknader och datacenter kan leverera överskottsvärme till nätverket för en rimlig ersättning. 

Utforska våra referensobjekt