Danfoss District Heating Summit | 23-24 september | Digitalt event

Datum: 23 - 24 september, 2020
Placering: Digitalt event via Go to Webinar

På grund av den rådande pandemin (Covid-19) har vi beslutat oss för att genomföra District Heating Summit digitalt i form av flera olika webinarier.

Under två dagar har vi på Danfoss samlat ihop olika aktörer för att diskutera effekter och möjligheter som digitaliseringen skapar för vår bransch. Det kan vara allt från utmaningar till lösningar inom olika områden. Du ges nu möjligheten att lyssna till olika föredrag online och ställa dina frågor. Deltagandet är kostnadsfritt.

For information in English, scroll down.

Om Danfoss District Heating Summit

Tillsammans med er vet vi att vi skapar vägen för framtidens fjärrvärme. Därför vill vi bjuda in dig till en digital tvådagarskonferens med 100% fokus på just fjärrvärme där vi presenterar nya koncept och trender inom fjärrvärme. Vi diskuterar utmaningar och lösningar med högklassiga branschexperter och kollegor. Du får med dig erfarenheter och kan påverka framtidens fjärrvärme i Sverige. 

Danfoss District Heating Summit består av flera olika webinarier som vi har delat upp under två dagar. Agenda för 23-24 september 2020 finns här nedan. Webinarierna kommer att hållas på svenska eller engelska. Språk anges under respektive registreringslänk.

För att registrera dig, klicka på registreringslänken till respektive webinarie och fyll i registreringsformuläret. Notera att du behöver anmäla dig till varje del som du vill delta på. Alla webinarier är kostnadsfria att delta på.

Efter att du har registrerat dig kommer du att få en bekräftelse med en länk för att delta. Logga in på webinariet minst 5 minuter innan beräknad starttid. 
OBS! En nedladdning kommer vara nödvändig en gång för att kunna delta. 

Det startade för över 60 år sedan...

Fjärrvärmen i Sverige startade för med än 60 år sedan och det finns oerhört
mycket kunskap och erfarenheter inom området. Blickar vi tillbaka tycker vi
kanske inte att det är så mycket som har förändrats. Men det har det!

När det gäller tekniken i fastigheten har vi gått från rörvärmeväxlare till
plattväxlare. “Det här kommer aldrig att fungera” var en kommentar i slutet av 80-talet när plattväxlaren började användas, men se det gjorde det.

Många industrier med spillvärme kan idag i allra största grad använda
den till värme, varmvatten och ventilation. Tidigare gick det bara till
spillo.

Men hur kan vi blicka framåt och använda t ex de digitala verktygen som hjälpmedel i framtidens fjärrvärme? 

 

23 september

Välkommen och öppningsdel med fokus på hur EU:s utvecklingsarbete påverkar fjärrvärmesektorn

23 september 2020
Klockan 09.00-10.15

Eva Holmén, Anton Koller och Susanne Tull, alla representerar Danfoss, kommer att inleda Danfoss District Heating Summit. Anton Koller som arbetar som President of District Energy globalt på Danfoss kommer ge sin infallsvinkel på dagens fjärrvärme. Susanne Tull som arbetar som Senior Manger Public Affairs på Danfoss kommer att prata om hur EU:s utvecklingsarbete påverkar fjärrvärmesektorn. 

This session will be in English.
Webinariet kommer att hållas på engelska. 

Sign up/Registrera dig

Framtidens fjärrvärme

23 september 2020
Klockan 10.30-11.15

Under ca 30 minuter kommer Lina Enskog Broman från Energiföretagen att gå gå igenom utmaningar, möjligheter och omvärldsfaktorer inom framtidens fjärrvärme. Lina Enskog Broman arbetar på Energiföretagen och ansvarar för kraftvärme, fjärrvärme och kyla. 

This session will be an Swedish speaking session.
Webinariet kommer att hållas på svenska. 

Sign up/Registrera dig

Förenkla driften i ett komplicerat fjärrvärmenät

23 september 2020
Klockan 11.30-12.15

Ta ett helhetsgrepp på ert fjärrvärmenät och säkerställ fjärrvärmens plats i den gröna och smarta utvecklingen. Under ca 30 minuter kommer Henrik Johansson, Business Development Manager från Danfoss att prata om just detta. 

This session will be an Swedish speaking session.
Webinariet kommer att hållas på svenska.

Sign up/Registrera dig

Ta kontroll över Ert dT och ett exempel från verkligheten

23 september 2020
Klockan 13.00-14.15

Öka energieffektiviteten och sänk investeringskostnader genom att kontrollera tillopp- och returtemperatur.
Andrej Farazin, Senior Product Manager från Danfoss, kommer att hålla i presentationen. 
Robert Kviberg, Forskning och utveckling på Dunderon, kommer att berätta om ett samarbete mellan Dunderon och Danfoss.

This session will be an English speaking session. 
Webinariet kommer att hållas på engelska. 

Sign up/Registrera dig

24 september

End to end optimized district heating with connected buildings

24 september 2020
Klockan 09.00-09.45

There’s a lot of talk about end-to-end district heating (or E2E), but for many the concept is hazy especially towards the customer end. The presentation will give one interpretation on what end-to-end can be for the customer end and reviews the potential benefits of doing so like better customer satisfaction, lower peak loads, etc. Jukka Aho, Head of Global Key Accounts & Business Development at Danfoss will be speaker during this session.

This session will be an English speaking session.
Webinariet kommer att hållas på engelska. 

Sign up/Registrera dig

Enkel styrning och övervakning av din fjärrvärmecentral med ECL-portalen

24 september 2020
Klockan 10.00-10.45

Peter Laygardt från Danfoss berättar under ca 30 minuter för dig hur du, med hjälp av digitala verktyg, kan optimera din anläggning på bästa möjliga sätt. 

This session will be an Swedish/Danish speaking session. 
Webinariet kommer att hållas på svenska/danska. 

Sign up/Registrera dig

Optimering av drift med mindre säkerhetsmarginaler men bibehållen säkerhet

24 september 2020
Klockan 11.00-12.30

Starta upp och drifta den mest ekonomiska värmekällan och nätverk med hjälp av beräknadeprognos för väder, energipris och slutkundens beteende. Presentatör är Leif Møller Jakobsen, Business Development Manger på Danfoss. 

This session will be an Swedish/Danish speaking session. 
Webinariet kommer att hållas på svenska/danska. 

Sign up/Registrera dig

Detta ingår också i programpunkten till vänster:


Sammanfattning och summering av Danfoss District Heating Summit

Eva Holmén, Head of Heating Verticals Danfoss Sverige, kommer att sammanfatta och summera konferensens två dagar. 

This session will be an Swedish speaking session. 
Webinariet kommer att hållas på svenska. 

Kontaktperson: 
Eva Holmén
010-4400244
eva.holmen[a]danfoss.com

Due to the on-going pandemic (Covid-19) we've decided to go digital with our District Heating Summit. 

We’ve gathered different stakeholders to discuss the possibilities and impact of digitalization within our industry. It can be everything from form challenges to solutions and tools. Now you have the possibility to join online and ask your questions. It's free to participate. The sessions' languages vary, some are in English and some are in Swedish. 

For information in Swedish, scroll up.

About Danfoss District Heating Summit

We know that we, in cooperation with you, will have the possibilities to create the future of district heating. Due to this, we would like to invite you to a conference for two days where we focus 100% on district heating. We discuss challenges and solutions with high-class industry experts and colleagues. You gain experience and can influence the district heating of the future in Sweden.

Danfoss District Heating Summit consists of several different webinars that we have divided into two days. Agenda for 23-24 September 2020 can be found below. The webinars will be held in Swedish or English. Language is stated under each sign up-link.

To sign up, click on the sign up-link for each webinar and fill in the registration form. Note that you need to sign up for each part that you want to participate in. All webinars are free to attend.

After you have signed up, you will receive a confirmation with a link to participate. Log in to the webinar at least 5 minutes before the estimated start time.


NOTE! A download will be required once to be able to participate.

It all started over 60 years ago...

District heating in Sweden started more than 60 years ago and there is a lot of knowledge and experience out in the field. If we look back, we might think that nothing has changed. But it has!

When it comes to technology development in buildings, we’ve gone from pipe heat exchanger to plate exchanger. A comment in the late ’80s when the plate exchanger began to be used was: This will never work! And what happened... It works fine!

In many industries waste heat is generated this can be recovered for heating,  hot water and ventilation to reduce energy consumption. In the past – it was just waste.

Looking ahead, what possibilities could digital tools bring to the future of district heating?

23rd of September

Welcome and opening part with a focus on how the new legislation in European Union affects the district heating sector

23rd of September 2020
Time 09.00-10.15

Eva Holmén, Anton Koller och Susanne Tull, all represents Danfoss, will start the Danfoss District Heating Summit. Anton Koller who works as President of District Energy globally on Danfoss will give his prespective on today's district heating. Susanne Tull who works as a Senior Manger Public Affairs at Danfoss will talk about how the new legislation in European Union will affect the district heating sector.

This session will be in English.

Sign up

The future of district energy

23rd of September 2020
Time 10.30-11.15

During approx 30 minutes, Lina Enskog Broman from Energiföretagen in Sweden will go through challenges, opportunities and external factors in the district heating of the future. Lina Enskog Broman works at Energiföretagen and is responsible for cogeneration, district heating and cooling. 

This session will be an Swedish speaking session.

Sign up

Simplify operation in a complex district heating network

23rd of September 2020
Time 11.30-12.15

Take a holistic approach on your district heating network and secure it's place in the green and smart future. During a session of approx 30 minutes Henrik Johansson, Business Development Manager from Danfoss will talk about this. 

This session will be an Swedish speaking session.

Sign up

Take controll over your dT and a real example 

23rd of September 2020
Time 13.00-14.15

Increase the energy efficiency and reduce investment costs by controlling supply and return temperatures. 
Andrej Farazin, Senior Product Manager from Danfoss, will be the presenter. 
Robert Kviberg, science and development at Dunderon, will talk about a collaboration between Dunderon and Danfoss. 

This session will be an English speaking session. 

Sign up

24th of September

End to end optimized district heating with connected buildings

24th of September 2020
Time 09.00-09.45

There’s a lot of talk about end-to-end district heating (or E2E), but for many the concept is hazy especially towards the customer end. The presentation will give one interpretation on what end-to-end can be for the customer end and reviews the potential benefits of doing so like better customer satisfaction, lower peak loads, etc. Jukka Aho, Head of Global Key Accounts & Business Development at Danfoss will be speaker during this session.

This session will be an English speaking session.

Sign up

Easy control and monitoring of your district heating plant with the ECL portal

24th of September 2020
Time 10.00-10.45

Peter Laygardt from Danfoss will under approx 30 minutes tell you about how you can optimize your facility in the best possible way - with help from digital tools. 

This session will be an Swedish/Danish speaking session. 

Sign up

Optimization of operation with smaller safety margins but maintained safety

24th of September 2020
Time 11.00-12.30

Start up and operate the most economical heat source and network using calculated forecasts for weather, energy price and end customer behavior. Presenter is Leif Møller Jakobsen, Business Development Manger at Danfoss.

This session will be an Swedish/Danish speaking session. 

Sign up

This is also included in the program item on the left:

Summarize of Danfoss District Heating Summit

Eva Holmén, Head of Heating Verticals Danfoss Sverige, will summarize the conference.

This session will be an Swedish speaking session. 

Contact: 
Eva Holmén
+4610-4400244
eva.holmen[a]danfoss.com