R407A/F: czynnik chłodniczy o niskim współczynniku GWP, alternatywa dla R404A w komercyjnych systemach chłodniczych

Mieszanina czynników HFC do zastosowań w niskich/średnich temperaturach

W połowie listopada 2012 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję znaczącej redukcji emisji gazów fluorowanych (F-gazów).

Jednym z głównych tematów jest zakaz wprowadzania do obrotu określonych urządzeń z wybranymi czynnikami chłodniczymi w okresie od 2015 do 2020 r.

Zakazy te są szczegółowo określone: czynnik R404A zostanie objęty zakazem stosowania w określonych typach układów, a następnie zakaz obejmie wszystkie czynniki HFC o współczynniku GWP >150 w określonych typach urządzeń (domowe chłodziarki i zamrażarki, zamknięte instalacje komercyjne).

Serwisowanie układów wykorzystujących czynnik R404A w ilości 1,3 kg lub powyżej zostanie zakazane od 2020 roku.

Możliwa alternatywa

R407A/F może być alternatywą dla R404A o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) w nowych układach chłodniczych, a także w modernizowanych istniejących instalacjach chłodniczych.

Czynnik R407A/F został opracowany przez firmę Honeywell i występuje również pod nazwą „Performax™ LT”.

Jest to mieszanina czynników R32, R125 i R134a, i zbliżona składem do R407C, ale pod względem wartości ciśnienia jest bliższa R22.

W związku z rozpoczętą niedawno dyskusją na temat redukcji GWP czynników chłodniczych, R407A/F może być również alternatywą dla R404A/R507. Współczynnik GWP czynnika R407A/F (1800) jest niższy od R404A (3900). R407A/F może stanowić zamiennik w komercyjnych systemach chłodniczych o średniej i niskiej temperaturze. Jest niepalny i charakteryzuje się niską toksycznością.

 

R407F

R404A

Klasa

HFC

HFC

Typ czynnika chłodniczego

Mieszanina

Mieszanina

Poślizg

Umiarkowany

Niski

Typowy środek smarny

POE

POE

Zawiera

R32, R125, R134a

R125, R143a, R134a

Masa cząsteczkowa

82,1

97,6

Temperatura wrzenia przy 1 atm (°F)

-50,9

-51,2

Temperatura zamarzania przy 1 atm (°F)

 

161,88

Temperatura krytyczna (°F) (ASTM D-1321)

180,8

 

Ciśnienie krytyczne* (psia)

689,6

540,82

Gęstość cieczy nasyconej przy 86°F (lb/ft3)

68,3

63,6

Ciepło właściwe cieczy przy 86°F (Btu/lb·°F)

0,39

0,38

Ciepło właściwe pary przy stałym ciśnieniu* (Cp), przy 86°F i 1 atm (Btu/lb ·°F)

0,2

0,19

Zakres palności, % obj. w powietrzu (na podstawie normy 34 ASHRAE, źródło zapłonu – zapałka)

Brak

Brak

Norma ANSI/ASHRAE 36-1992 Klasyfikacja grup bezpieczeństwa

A1

A1

Produkty Danfoss do użytku z R407A/F

Wszystkie zawory marki Danfoss i inne elementy automatyki, które są dopuszczone do stosowania z R22 i R407C, nadają się również do użytku z R407A/F.

Zalecamy wybór termostatycznego zaworu rozprężnego firmy Danfoss, który może być stosowany zarówno z czynnikiem R22, jak i R407C. Zawory te są dostosowane do charakterystyki ciśnienia pary lepiej niż zawory przeznaczone do użytku tylko z czynnikiem R407C. Aby prawidłowo ustawić przegrzanie, należy "otworzyć" zawór TZR o 0,7 K (przy -10°C). Wydajność termostatycznych zaworów rozprężnych dla czynnika R407A/F będzie o około 10% większa niż dla R22.

Więcej informacji na temat współczynników korygujących wydajność termostatycznych zaworów rozprężnych znajduje się w części dotyczącej R407A/F jako alternatywy dla R404A o niższym współczynniku GWP.

Wytyczne Danfoss dotyczące wykorzystania naszego obecnego asortymentu sprężarek do przezbrajania lub budowy nowych układów chłodniczych zostały zaktualizowane o zalecenia techniczne dotyczące zastąpienia R404A potencjalnymi mieszaninami dostępnymi na rynku, takimi jak R407A/F.