Stopniowe wycofywanie HFC (rozporządzenie)

Przepisy prawne, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, stanowią jeden z najważniejszych czynników motywujących do inwestycji w nowe rozwiązania techniczne. Wykresy przedstawiają stopniowe wycofywanie HFC zgodnie z ograniczeniami, które już zostały narzucone branży – zob. również rozdział dotyczący norm i przepisów prawnych w dalszej części niniejszego dokumentu.  

Środki mające na celu ograniczenie zużycia HFC mogą być dowolne lub narzucone przez przepisy prawne (czerwony trójkąt), ale wszystkie oznaczają wprowadzenie ograniczeń na rynku. Konkretne wytyczne dotyczące zmian na rynku, takie jak limity GWP dla niektórych zastosowań, wywołują obawy związane z dostępnością zrównoważonych rozwiązań (zielony trójkąt). Kiedy tworzone są nowe przepisy, mają one na celu uwzględnienie i zrównoważenie środków i obaw oraz przewidywanie możliwych prawdopodobnych rozwiązań, jednakże zawsze pojawia się szereg wyzwań, którym muszą sprostać liderzy branży i ustawodawcy na drodze zmian.

Stopniowe wycofywanie HFC w krajach objętych i nieobjętych artykułem 5Stopniowe wycofywanie HFC w krajach objętych i nieobjętych artykułem 5

Rysunek: Stopniowe wycofywanie czynników chłodniczych (Protokół Montrealski i UE) i jego podstawy.

Szczegółowy przegląd opracowano w odniesieniu do głównych przepisów, w tym Protokołu Montrealskiego, rozporządzenia UE w sprawie F-gazów oraz amerykańskich regulacji SNAP.

Związki HCFC, w szczególności R22, zostały już wycofane w krajach UE, a w USA i innych krajach rozwiniętych proces ten jest już bliski zakończenia. Kraje rozwijające się rozpoczęły proces stopniowego wycofywania HCFC w 2015 r. i będzie on kontynuowany do 2030 roku. Należy pamiętać, że związek HCFC R22 jest wykorzystywany do wielu różnych zastosowań, więc jego wycofanie jest dużym wyzwaniem, zwłaszcza że żaden niepalny czynnik chłodniczy o niskim współczynniku GWP nie może go zastąpić.

W październiku 2016 roku podjęto decyzję o stopniowym wycofywaniu HFC i procedura ta została włączona do Protokołu Montrealskiego, który wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku. Protokół ten oczekuje na ratyfikację przez 20 państw, co w chwili obecnej wydaje się formalnością. Jeżeli poprawka zostanie ratyfikowana po tym terminie, wejdzie w życie 90 dni później. Oprócz omówionych powyżej mechanizmów stopniowego wycofywania i całkowitego wycofania, wiele krajów stosuje środki mające na celu ograniczenie użycia czynnika chłodniczego o wysokim współczynniku GWP, na przykład podatki zależne od GWP. W Hiszpanii, Danii, Norwegii i Szwecji nałożono podatki na HFC.

Ponadto wiele innych krajów zachęca do stosowania czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP, oferując dotacje na ten cel.

Globalny przegląd przepisów dotyczących czynników chłodniczych

Zasoby zewnętrzne

Więcej informacji można znaleźć, klikając poniższe łącza