Dynamiczne równoważenie hydrauliczne

Czym jest równoważenie dynamiczne?  

W przeciwieństwie do równoważenia statycznego, przypadek częściowego obciążenia instalacji jest uwzględniany w wariancie równoważenia dynamicznego. Dzięki zaworom równoważącym lub niezależnym od zmian ciśnienia zaworom termostatycznym, różnica ciśnień może być utrzymywana na stałym poziomie w całym budynku we wszystkich warunkach. Przepływy są prawidłowo utrzymywane nawet przy częściowym obciążeniu lub zmiennych warunkach obciążenia – stąd nazwa równoważenie dynamiczne.

Chociaż system jest zaprojektowany do pracy przy pełnym obciążeniu, podobnie jak w przypadku równoważenia statycznego, odpowiednia dystrybucja ciepłej wody jest zapewniona nawet w warunkach częściowego obciążenia. Oznacza to, że system grzewczy zapewnia znacznie większe oszczędności energii przez cały rok w obliczu zmieniających się wymagań grzewczych (np. w przypadku zmian ustawień termostatu przez użytkownika). Odgłosy przepływu, które często można usłyszeć podczas równoważenia statycznego, prawie nie występują w wariancie dynamicznym. Występują tylko wtedy, gdy zamiast regulatora różnicy ciśnień lub zaworu termostatycznego niezależnego od zmian ciśnienia zastosowano ogranicznik przepływu na grzejniku. Jeśli różnica ciśnień zostanie zmniejszona do niezbędnego minimum, można wykluczyć hałaśliwe prędkości przepływu również w tym przypadku.

This usually depends on the individual case. In larger apartment buildings and special purpose buildings, for example, this balancing variant is the only viable option, since static balancing is not very expedient here due to the system size. It is also more energy-efficient than the static version. However, the cost of components in dynamic balancing is higher, as pressure-independent valves are required. In terms of price-performance ratio, static balancing is therefore the leader in detached and semi-detached houses, as thermostatic radiator valves with pre-setting are often already in place. The balancing can be carried out quickly and cost-effectively with a simple "recalculation" (e.g. with Danfoss Installer App). The same applies to underfloor heating, as the inertia of such systems means that no significant advantages are achieved with dynamic balancing. In radiator systems, on the other hand, the combination of automatic and dynamic balancing generally produces the best results and, in particular, optimally depicts changing user behavior (more details on this will be provided in the third part of our series). In order to tap further energy-saving potential in large-scale systems, it is worthwhile investing in high-quality valves such as digital actuators, which enable the heating system to be integrated into a superordinate building automation system. 

Zwykle zależy to od indywidualnego przypadku. Na przykład w większych budynkach mieszkalnych i budynkach specjalnego przeznaczenia ten wariant równoważenia jest jedyną realną opcją, ponieważ równoważenie statyczne nie jest wskazane ze względu na wielkość systemu. Wariant dynamiczny jest również bardziej energooszczędny niż wersja statyczna. Jednak koszt komponentów w równoważeniu dynamicznym jest wyższy, ponieważ wymagane są zawory niezależne od zmian ciśnienia. Pod względem stosunku ceny do wydajności, równoważenie statyczne jest zatem liderem w domach jednorodzinnych i bliźniakach, ponieważ termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną są często już zainstalowane. Równoważenie można przeprowadzić szybko i niedrogo za pomocą prostej „ponownej kalkulacji” (np. za pomocą aplikacji Danfoss Installer App). To samo dotyczy ogrzewania podłogowego, gdyż bezwładność takich systemów sprawia, że ​​przy równoważeniu dynamicznym nie osiąga się znaczących korzyści. Z drugiej strony w systemach grzejnikowych połączenie automatycznego i dynamicznego równoważenia daje generalnie najlepsze wyniki, a w szczególności optymalnie obrazuje zmieniające się zachowanie użytkownika (więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w trzeciej części naszej serii). Aby jeszcze lepiej wykorzystać potencjał oszczędności energii w wielkoskalowych instalacjach, warto zainwestować w wysokiej jakości zawory, takie jak cyfrowe siłowniki, które umożliwiają zintegrowanie systemu grzewczego z nadrzędnym systemem automatyki budynku.

Odpowiednimi elementami do dynamicznego równoważenia hydraulicznego są niezależne od zmian ciśnienia zawory termostatyczne, takie jak Danfoss RA-DV lub RLV-KDV, w połączeniu z mechanicznymi termostatami grzejnikowymi, takimi jak np. RA2000; elektroniczne termostaty grzejnikowe z automatycznym czujnikiem jak Danfoss Ally ; oraz zawory regulacyjneniezależne od zmian ciśnienia, takie jak Danfoss ASV-PV i zawór współpracujący ASV-BD.

W przypadku systemów ogrzewania podłogowego zalecamy instalację rozdzielacza ogrzewania podłogowego ze sterowaniem Icon i zaworem regulacyjnym niezależnym od zmian ciśnienia Danfoss AB-PM przed każdym rozdzielaczem.

W przypadku instalacji ciepłej wody użytkowej zalecamy stosowanie termicznych (zależnych od temperatury) zaworów równoważących MTCV. Dzięki temu system jest bardziej energooszczędny, a także zwiększa bezpieczeństwo użytkowników przed skażeniem legionellą i ryzykiem obrażeń spowodowanych zbyt wysoką temperaturą wody.

Related products

 • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon2™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon2™ } else { Danfoss Icon2™ }
  Danfoss Icon2™

  Zaawansowane termostaty pokojowe do wodnego ogrzewania podłogowego i innych aplikacji z siłownikami. Zaprojektowane tak, aby uzupełnić każde wnętrze. Bezprzewodowe termostaty Danfoss Icon2™ otwierają nowe możliwości rozmieszczenia termostatów. Można je po prostu umieścić w dowolnym miejscu. 

 • Wsparcie Danfoss Icon™

  Kliknij tutaj, aby znaleźć dokumentację, informacje o oprogramowaniu, filmy instalacyjne i instrukcje.

 • if (isSmallPicture) { Automatyczne zawory równoważące AB-PM – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Automatyczne zawory równoważące AB-PM – Danfoss } else { Automatyczne zawory równoważące AB-PM – Danfoss }
  Automatyczne zawory równoważące AB-PM

  AB-PM jest wielofunkcyjnym zaworem równoważącym zapewniającym zarówno regulację ciśnienia różnicowego, jak i ograniczenie przepływu. Zawory eliminują wahania ciśnienia przy pełnym i częściowym obciążeniu i mogą być wyposażone w siłownik umożliwiający regulację strefową.

 • if (isSmallPicture) { Automatyczne zawory równoważące – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Automatyczne zawory równoważące – Danfoss } else { Automatyczne zawory równoważące – Danfoss }
  Automatyczne zawory równoważące

  Automatyczne zawory równoważące firmy Danfoss stanowią dynamiczne rozwiązanie do równoważenia hydraulicznego dwururowych układów grzewczych i chłodzących w systemach HVAC.

 • if (isSmallPicture) { Termiczne zawory równoważące MTCV; } else if (isBigColumns) { Termiczne zawory równoważące MTCV } else { Termiczne zawory równoważące MTCV }
  MTCV i CCR2+

  Termiczne zawory równoważące MTCV zapewniają dynamiczne, oparte na temperaturze rozwiązanie do zastosowań w układach c.u.w. W połączeniu ze sterownikiem CCR2 + stworzono inteligentne i energooszczędne elektroniczne rozwiązanie do monitorowania i dezynfekcji systemów układów ciepłej wody użytkowej.

Przeczytaj więcej o równoważeniu hydraulicznym

heating system

Jak poprawić efektywność energetyczną instalacji grzewczej?

Przy przejściu z gazu ziemnego na ogrzewanie miejskie lub pompę ciepła należy zawsze brać pod uwagę pewne aspekty.