Fjernkontroller

  • Oversikt
  • FAQ
  • Videoer
  • Verktøy og apper

Ved begrenset tilgang til kjelleren eller varmesystemet kan en fjernkontroll, ECA 30/31, brukes i tillegg til den elektroniske styreenheten (ELC). Den kan plasseres på et hvilket som helst sted i bygningen.

Dette muliggjør overvåking og styring av romtemperatur, enkel tilkobling og ekstern tilgang for å overstyre alle funksjonene til ECL Comfort-styreenheten.

Fjernkontrollene ECA 30 og 31 brukes til romtemperaturstyring og til å overstyre styreenhetene ECL Comfort 210 og 310.

Fjernkontrollene kobles til ECL Comfort-styreenhetene ved hjelp av 2 x tvunnet parkabel for kommunikasjon og strømforsyning (ECL 485 kommunikasjonsbuss).

Fjernkontrollen ECA 61 brukes til romtemperaturstyring og til å overstyre ECL Comfort 110-styreenheten. DLG er en gateway som brukes til å koble ECL Comfort 110 med Danfoss Living™ radiatortermostater.

Funksjoner og fordeler

Kan plasseres på et hvilket som helst sted i bygningen

Muliggjør overvåking, styring og enkel tilkobling av ECL Comfort-styreenheten

Du sparer 11–15 % eller mer på energiforbruket i bygningen, i tillegg til å redusere CO2-utslippet.

FAQ

ECA 32 plasseres i sokkeldelen på ECL 310. Kommunikasjon med ECL 310: På baksiden av ECL 310-styreenheten sitter det 2 x 5 hannpinner. Disse kobles til de tilhørende 2 x 5 hunnpinnene på ECA 32 når ECL 310 er plassert i dens sokkeldel.

Temperaturfølere, pulsinnganger og analoge utganger kobles til via klemmene 49–62. 4 x reléutganger via klemmene 39–46.

ECA 32 brukes kun sammen med ECL 310 og applikasjoner med ECA 32-relaterte funksjoner.

I tillegg kan ECA 32 brukes som overvåkingsmodul:
6 x temperaturfølerinnganger (Pt 1000)ECL 310. I ECA-favorittdisplayet vil ECA 31 vise den relative fuktigheten.

Maks. 2 Denne begrensningen skyldes strømbehovet til hver ECA 30.

I varmekretsstyringen i ECL 210 / 310 er parameterne 1x182 og 1x183 satt til 0,0.
T.rommet vises fortsatt.

En lytter er en slavestyreenhet med adresse 0 i et master/slavesystem. En lytter mottar t.ut, klokkeslett og dato fra masteren. En lytter kan ikke brukes med en ECA 30/31.

ECA 30/31 kan ikke kommunisere med adresse 0!

Når en applikasjon lastes opp i ECL 210-/310-styreenheten, går kommunikasjonen mellom ECA 30 og ECL sakte.
Når applikasjonen er lastet opp i ECL-styreenheten, er ECA 30 blitt oppdatert og reagerer mye raskere.

Nei!
ECA 30/31 er utviklet for bruk med ECL 210-/310-serien.

Fremgangsmåte for å konfigurere ECL Comfort-styreenheter (B-typer) med en ECA 30.

Eksempel:
Tre styreenheter, ECL 210 B (uten display og betjeningshjul)
Én master: Applikasjon A266
To slaver: Applikasjon A260, adressenummer 1 og 2.
Én ECA 30.

Krav:
- Masteren må sende t.ut til slavene
- ECA 30 må brukes for å stille inn alle 3 x ECL 210 B-styreenhetene
- ECA 30 må brukes til overvåkning

Det tas utgangspunkt i at alle tilkoblinger for følere, ECL 485-buss, aktuatorer og pumper er utført.
Utetemperaturføleren må kobles til sokkeldelen på hovedstyreenheten.

Fremgangsmåte:
1. ECL-styreenheter må ikke plasseres i sokkeldeler.
2. Koble ECA 30 til ECL485-bussen (kabeltype: 2 x tvunnet parkabel)

Forsikre deg om at ECL485-busstilkoblingene deler den felles klemmen (30) og +12 V (31) for alle sokkeldelene med ECL485-bussens A- og B-tilkoblinger.

3. I dens sokkeldel setter du inn ECL-styreenheten, som må adresseres med det laveste slavenummeret, for eksempel «1».

4. Start enhetene. ECL og ECA 30 antas å være nye fra fabrikk.

4.a. Dersom styreenheten ikke er ny fra fabrikk, gjør du som følger:
I ECA 30:
> ECA MENY, > ECA fabrikk > Tilbakestill ECL-adr. > Tilbakestill ECL-adr. > «Ja».
Etter ti sekunder går ECA tilbake til «ECA fabrikk»-menyen. ECL-adressen er nå satt til 15. (Se tilleggsinfoen «Tilbakestill ECL-adresse» på slutten av dette dokumentet).

4.b. Hvis ECA 30 ikke er ny fra fabrikk, gjør du som følger:
> ECA MENY, > ECA fabrikk > ECA standard, > Tilbakestill fabrikk, > (Velg fabrikk) > «Ja».
Dette sikrer at ECA har adresse A og er koblet til adresse 15, som kreves for å kunne installere en applikasjon i ECL-styreenheten.

5. Sett inn prog.NØKKEL A260 i ECL-styreenheten (slaven)

6. Velg språk

(reaksjonstiden under trinn 5–11 virker langsom. Dette er fordi ECL-styreenheten og ECA 30 ikke er fullstendig synkronisert)

7. Velg applikasjon (ikke mulig for A260, da det kun finnes én undertype).

8. Angi klokkeslett og dato

9. Velg «Neste»

10. Displayet viser kort «applikasjon A260.1 installert»
- applikasjonen er lastet opp.
- displayet på ECA 30 belyses ikke på 10 sek.

11. Displayet viser en meny tilhørende en applikasjon.

12. Etter 10–30 sekunder vises menyen «kopier applikasjon» (ECA 30 må kjenne ECL-applikasjonen)

- Velg «Ja»
(kopieringen tar noen minutter)

13. (Gir slaven et adressenummer)
a Velg en ECL-meny
b. Velg MENY
c. Velg «felles innstillinger for styreenheter»
d. Velg «system»
e. Velg «kommunikasjon»
f. Velg «ECL 485 adr.»
g. Velg «ECL 485 adr.»
- ID = 2048, fabrikkinnstilt verdi er «15»
h. Endre adressen til det planlagte adressenummeret for denne slaven
i. Etter fem sek. endres det valgte adressenummeret til «0»
j. Etter ytterligere fem sek. går displayet tilbake til «ECA MENY»
- i tillegg vises det et ikon for styreenheter med et kryss.
Dette betyr at det ikke er kommunikasjon mellom ECL-styreenheten og ECA 30. En master er ikke til stede på ECL 485-bussen.

14. (Neste ECL-oppsett)
Sett inn ECL-styreenheten i dens sokkeldel, og adresser den med det neste slavenummeret, f.eks. «2»

15. (Konfigurere ECA til å kommunisere med adresse 15)
a. Velg ECA MENY
b. Velg «ECA system»
c. Velg «ECA kommunikasjon»
d. Velg «tilkoblingsadr.»
e. Endre til «15»
En «animasjon for innsetting av nøkkelen» fra ECL-styreenheten vil nå vises på ECA 30.

16. (opplasting av applikasjon)
Følg punktene 6–13
Hvis slave 1 og 2 har samme applikasjon (samme versjon og språk) er det ikke nødvendig å kopiere applikasjonen igjen (punkt 11).

17. (Neste ECL-oppsett)
I dens sokkeldel setter du inn ECL-styreenheten, som må være masteren (adressenummer 15).

18. Følg punktene 15.a–15.e

19. Følg punktene 6–12.

20. Hovedstyreenheten har adresse 15 fra fabrikken, og trenger derfor ikke å adresseres.

21. Hele kommunikasjonsoppsettet er fullført.

22. (kommunisere med masteren og slavene)
a. Velg ECA MENY
b. Velg «ECA system»
c. Velg «ECA kommunikasjon»
d. Velg «tilkoblingsadr. til «15» (= master), «1» (= slavenr. 1), «2» (= slavenr. 2)

Kommentarer:
Kommunikasjon med slavene er kun mulig når en master (adr. 15) er til stede i systemet.
Nyere versjoner av ECA 30/31 har en funksjon som lar deg velge slavenummer direkte fra displayet.

Tilbakestill ECL-adresse:
«Tilbakestill ECL-adresse» er en spesiell nødfunksjon som kan tilbakestille ECL 485-adressene for alle styreenheter som er koblet til ECL 485-nettverket, til «15» (masteradresse). Denne funksjonen er laget fordi det er mulig å endre masterens adresse til noe annet, hvilket vil føre til at nettverket står uten master og at ECL485-bussen derfor ikke lenger vil fungere. Dette er viktig hvis hovedstyreenheten er en blind styreenhet, som trenger å kommunisere med ECA 30/31 for å kunne brukes.
For å sikre at funksjonen ikke brukes med mindre det er nødvendig, kan menyen «tilbakestill ECL-adresse» bare aktiveres dersom:

* modus for død tilkobling aktiveres (kun én linje i navigasjonslinjen i hjørnet nederst til høyre på displayet til ECA 30/31)

* et mastersynkroniseringssignal er ikke mottatt på minst 25 sekunder

Når tilbakestillingsmenyen er aktivert, sender ECA 30/31 pseudo-mastersendinger i ti sekunder for å bringe ECL-styreenhetene ut av en initialiseringsfase. ECA 30/31 begynner deretter å sende kommandoer for adresseendring til ECL 485-adressene 1–14 (fordi det i noen tidlige ECL-versjoner var mulig å angi adressen til 10–14). Dette vil ta cirka 15 sekunder. Siden alle ECL-styreenheter på ECL 485-nettverket vil få ECL 485-adressene sine endret til 15, anbefales det at alle andre styreenheter, unntatt den tiltenkte hovedstyreenheten, slås av (eller fjernes fra sokkeldelen) før denne funksjonen aktiveres. Hele prosedyren vil ta cirka 25 sekunder. Hvis flere styreenheter ender opp med adresse 15, er det fare for at de vil komme i konflikt med hverandre. Det er derfor nødvendig å kontrollere og tilbakestille ECL 485-adressene for slavestyreenheter manuelt etter at denne funksjonen er brukt.

Videoer

Verktøy og apper

Programvareverktøy