ECL-styreenheter

  • Oversikt
  • Dokumenter
  • FAQ
  • Software
  • Verktøy og apper

Elektroniske styreenheter (ECL) er intelligente temperaturregulatorer for systemer for fjernvarme og varmt tappevann. Ved hjelp av værkompensering og programnøkler kan de tilpasses en rekke forskjellige fjernvarmesystemer, noe som sikrer et høyt komfortnivå og optimal energiutnyttelse.

Utvalget omfatter svært enkle elektroniske styreenheter med tradisjonell analog funksjon, i tillegg til avanserte elektroniske styreenheter med heldigitalt grensesnitt.

Det som er felles for alle styreenhetene, er at de er enkle å bruke. De mer avanserte styreenhetene i ECL Comfort-serien bruker intelligent USB-teknologi, og figurene på det grafiske displayet på styreenhetene gjør det enkelt å få et raskt overblikk over systemet.

All navigasjon og samhandling med ECL-styreenheten eller ECA-fjernkontrollen skjer ved å dreie eller trykke på betjeningshjulet på frontpanelet. Alle menyer og avlesninger av systemdata vises på det grafiske displayet på morsmålet ditt, og den logiske menystrukturen er lett og intuitiv å bruke.

Det er ingen blinkende lamper eller mengder av knapper og brytere, men mulighetene er likevel ubegrenset. Dette sikrer korrekt igangsetting og enkel daglig drift, noe som igjen fører til optimal komfort og pålitelighet.

Funksjoner og fordeler

Elektroniske varmeregulatorer gjør det mulig for deg å spare installasjons- og igangsettingstid, redusere uplanlagt vedlikehold, dra nytte av en kortere læringskurve og redusere energiforbruket

Enkel installasjon og igangsetting med en rekke ECL-programnøkler

Du sparer 11–15 % eller mer på energiforbruket i bygningen, i tillegg til å redusere CO2-utslippet.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype

FAQ

2-punkts styring, også kalt PÅ-AV-styring, brukes av en elektronisk styreenhet eller en elektronisk termostat for å slå PÅ eller AV for eksempel en gasskjele, en oljebrenner, en varmepumpe, en sirkulasjonspumpe og så videre.

Utetemperaturføleren er koblet til masteren. Den vanligste feilen skyldes en glemt innstilling i slavens adressemeny. Det må ikke være adresse 15. Det kan være 0, 1, 2 ... 9. I tillegg til utetemperaturverdien mottar også slaven informasjon om klokkeslett og dato fra masteren.

Motstanden på kabelen mellom temperaturføleren og ECL-styreenheten har en svak påvirkning på den målte temperaturen.
Maks. lengde på kobberkabel, i ulike dimensjoner, for én grad høyere avlesning av temperaturen, er:
44 m @ 0,4 mm²
55 m @ 0,5 mm²
83 m @ 0,75 mm²
110 m @ 1,0 mm²
165 m @ 1,5 mm²
275 m @ 2,5 mm²

«Pt» står for Platina, som er et metall.
«1000» betyr tusen ohm ved 0 (null) °C.
Enheten «ohm» er et uttrykk for den elektriske motstanden. Platina har en positiv temperaturkarakteristikk (PTC). Dette betyr at startmotstanden til metallet øker når dets temperatur øker. Motstanden øker med 3,85 ohm per grad (Celsius). Karakteristikken er svært lineær i temperaturområdet mellom -60 til 200 °C. Eksempel: En målt motstand på 1077 ohm betyr en temperatur på 20 °C.

En temperaturforskjell i grader på Celsius-skalaen.
Eksempel: Klokken 10.00 var utetemperaturen 14 °C, og klokken 13.00 var utetemperaturen 19 °C. Utetemperaturen har økt med 5 K.

Fra kaldtvannsforsyningen er det kontinuerlig gjennomstrømning. Treveisventilen fører en del av strømmen gjennom varmeveksleren og en del av strømmen gjennom ventilens B-port.
Disse to gjennomstrømningene er ulike, avhengig av kjølebehovet.

Ja, vi har et alternativ som kombinerer den eksterne enheten, ECA 31, i en applikasjon med ECL 210 eller ECL 310. I ECA-favorittdisplayet vil ECA 31 vise den relative fuktigheten.

ECA 32 plasseres i sokkeldelen på ECL 310. Kommunikasjon med ECL 310: På baksiden av ECL 310-styreenheten sitter det 2 x 5 hannpinner. Disse kobles til de tilhørende 2 x 5 hunnpinnene på ECA 32 når ECL 310 er plassert i dens sokkeldel.

Temperaturfølere, pulsinnganger og analoge utganger kobles til via klemmene 49–62. 4 x reléutganger via klemmene 39–46.

ECA 32 brukes kun sammen med ECL 310 og applikasjoner med ECA 32-relaterte funksjoner.

I tillegg kan ECA 32 brukes som overvåkingsmodul:
6 x temperaturfølerinnganger (Pt 1000)ECL 310. I ECA-favorittdisplayet vil ECA 31 vise den relative fuktigheten.

Et master/slavesystem består av ECL-styreenheter i intern tilkobling ved hjelp av ECL 485-bussen.

Masteren (adresse 15) sender t.ut, klokkeslett og dato til slavene. Masteren kan motta t.gjennomstr.ref. fra slaver den henvender seg til.
Slaver med adresse 0, 1–9 er lyttere (mottar info om t.ut, klokkeslett og dato, sendt fra masteren).
Slaver med adresse 1–9 (én adresse for hver slave) kan sende t.gjennomstr.ref. til masteren.

Maks. 2 Denne begrensningen skyldes strømbehovet til hver ECA 30.

Et master/slavesystem med ECL Comfort 110-styreenheter i intern tilkobling ved hjelp av ECL-bussen.

Masteren har utetemperaturføleren tilkoblet. T.ut-signalet sendes til slavene og ECA 60/61 via ECL-bussen.

Eksempel:
Flere ECL 110 i et flerfamiliehus kan ha en felles t.ut-føler.

ECL 110 kan ikke kobles til ECL 485-bussnettverket med ECL 210 eller ECL 310.

I varmekretsstyringen i ECL 210 / 310 er parameterne 1x182 og 1x183 satt til 0,0.
T.rommet vises fortsatt.

Etter 20 minutter eller en tilbakekobling av strømmen låses alle innstillingene. Alle innstillingene er fortsatt synlige.

En lytter er en slavestyreenhet med adresse 0 i et master/slavesystem. En lytter mottar t.ut, klokkeslett og dato fra masteren. En lytter kan ikke brukes med en ECA 30/31.

ECA 30/31 kan ikke kommunisere med adresse 0!

Totalt 20.
Når lytteren kun behøver å motta t.ut-signalet, skal adressen settes til «0».

Når lytteren behøver å motta t.ut-signalet og sende t.gjennomstr.ref. tilbake til masteren, skal adressen settes til enten 1, 2 ... eller 9.

Nei!
ECL 110 har en buss som kalles ECL-bussen.
ECL 210 og ECL 310 har en annen buss, som kalles ECL 485-bussen. Disse bussene er helt forskjellige.

Når en applikasjon lastes opp i ECL 210-/310-styreenheten, går kommunikasjonen mellom ECA 30 og ECL sakte.
Når applikasjonen er lastet opp i ECL-styreenheten, er ECA 30 blitt oppdatert og reagerer mye raskere.

Fremgangsmåte for å konfigurere ECL Comfort-styreenheter (B-typer) med en ECA 30.

Eksempel:
Tre styreenheter, ECL 210 B (uten display og betjeningshjul)
Én master: Applikasjon A266
To slaver: Applikasjon A260, adressenummer 1 og 2.
Én ECA 30.

Krav:
- Masteren må sende t.ut til slavene
- ECA 30 må brukes for å stille inn alle 3 x ECL 210 B-styreenhetene
- ECA 30 må brukes til overvåkning

Det tas utgangspunkt i at alle tilkoblinger for følere, ECL 485-buss, aktuatorer og pumper er utført.
Utetemperaturføleren må kobles til sokkeldelen på hovedstyreenheten.

Fremgangsmåte:
1. ECL-styreenheter må ikke plasseres i sokkeldeler.
2. Koble ECA 30 til ECL485-bussen (kabeltype: 2 x tvunnet parkabel)

Forsikre deg om at ECL485-busstilkoblingene deler den felles klemmen (30) og +12 V (31) for alle sokkeldelene med ECL485-bussens A- og B-tilkoblinger.

3. I dens sokkeldel setter du inn ECL-styreenheten, som må adresseres med det laveste slavenummeret, for eksempel «1».

4. Start enhetene. ECL og ECA 30 antas å være nye fra fabrikk.

4.a. Dersom styreenheten ikke er ny fra fabrikk, gjør du som følger:
I ECA 30:
> ECA MENY, > ECA fabrikk > Tilbakestill ECL-adr. > Tilbakestill ECL-adr. > «Ja».
Etter ti sekunder går ECA tilbake til «ECA fabrikk»-menyen. ECL-adressen er nå satt til 15. (Se tilleggsinfoen «Tilbakestill ECL-adresse» på slutten av dette dokumentet).

4.b. Hvis ECA 30 ikke er ny fra fabrikk, gjør du som følger:
> ECA MENY, > ECA fabrikk > ECA standard, > Tilbakestill fabrikk, > (Velg fabrikk) > «Ja».
Dette sikrer at ECA har adresse A og er koblet til adresse 15, som kreves for å kunne installere en applikasjon i ECL-styreenheten.

5. Sett inn prog.NØKKEL A260 i ECL-styreenheten (slaven)

6. Velg språk

(reaksjonstiden under trinn 5–11 virker langsom. Dette er fordi ECL-styreenheten og ECA 30 ikke er fullstendig synkronisert)

7. Velg applikasjon (ikke mulig for A260, da det kun finnes én undertype).

8. Angi klokkeslett og dato

9. Velg «Neste»

10. Displayet viser kort «applikasjon A260.1 installert»
- applikasjonen er lastet opp.
- displayet på ECA 30 belyses ikke på 10 sek.

11. Displayet viser en meny tilhørende en applikasjon.

12. Etter 10–30 sekunder vises menyen «kopier applikasjon» (ECA 30 må kjenne ECL-applikasjonen)

- Velg «Ja»
(kopieringen tar noen minutter)

13. (Gir slaven et adressenummer)
a Velg en ECL-meny
b. Velg MENY
c. Velg «felles innstillinger for styreenheter»
d. Velg «system»
e. Velg «kommunikasjon»
f. Velg «ECL 485 adr.»
g. Velg «ECL 485 adr.»
- ID = 2048, fabrikkinnstilt verdi er «15»
h. Endre adressen til det planlagte adressenummeret for denne slaven
i. Etter fem sek. endres det valgte adressenummeret til «0»
j. Etter ytterligere fem sek. går displayet tilbake til «ECA MENY»
- i tillegg vises det et ikon for styreenheter med et kryss.
Dette betyr at det ikke er kommunikasjon mellom ECL-styreenheten og ECA 30. En master er ikke til stede på ECL 485-bussen.

14. (Neste ECL-oppsett)
Sett inn ECL-styreenheten i dens sokkeldel, og adresser den med det neste slavenummeret, f.eks. «2»

15. (Konfigurere ECA til å kommunisere med adresse 15)
a. Velg ECA MENY
b. Velg «ECA system»
c. Velg «ECA kommunikasjon»
d. Velg «tilkoblingsadr.»
e. Endre til «15»
En «animasjon for innsetting av nøkkelen» fra ECL-styreenheten vil nå vises på ECA 30.

16. (opplasting av applikasjon)
Følg punktene 6–13
Hvis slave 1 og 2 har samme applikasjon (samme versjon og språk) er det ikke nødvendig å kopiere applikasjonen igjen (punkt 11).

17. (Neste ECL-oppsett)
I dens sokkeldel setter du inn ECL-styreenheten, som må være masteren (adressenummer 15).

18. Følg punktene 15.a–15.e

19. Følg punktene 6–12.

20. Hovedstyreenheten har adresse 15 fra fabrikken, og trenger derfor ikke å adresseres.

21. Hele kommunikasjonsoppsettet er fullført.

22. (kommunisere med masteren og slavene)
a. Velg ECA MENY
b. Velg «ECA system»
c. Velg «ECA kommunikasjon»
d. Velg «tilkoblingsadr. til «15» (= master), «1» (= slavenr. 1), «2» (= slavenr. 2)

Kommentarer:
Kommunikasjon med slavene er kun mulig når en master (adr. 15) er til stede i systemet.
Nyere versjoner av ECA 30/31 har en funksjon som lar deg velge slavenummer direkte fra displayet.

Tilbakestill ECL-adresse:
«Tilbakestill ECL-adresse» er en spesiell nødfunksjon som kan tilbakestille ECL 485-adressene for alle styreenheter som er koblet til ECL 485-nettverket, til «15» (masteradresse). Denne funksjonen er laget fordi det er mulig å endre masterens adresse til noe annet, hvilket vil føre til at nettverket står uten master og at ECL485-bussen derfor ikke lenger vil fungere. Dette er viktig hvis hovedstyreenheten er en blind styreenhet, som trenger å kommunisere med ECA 30/31 for å kunne brukes.
For å sikre at funksjonen ikke brukes med mindre det er nødvendig, kan menyen «tilbakestill ECL-adresse» bare aktiveres dersom:

* modus for død tilkobling aktiveres (kun én linje i navigasjonslinjen i hjørnet nederst til høyre på displayet til ECA 30/31)

* et mastersynkroniseringssignal er ikke mottatt på minst 25 sekunder

Når tilbakestillingsmenyen er aktivert, sender ECA 30/31 pseudo-mastersendinger i ti sekunder for å bringe ECL-styreenhetene ut av en initialiseringsfase. ECA 30/31 begynner deretter å sende kommandoer for adresseendring til ECL 485-adressene 1–14 (fordi det i noen tidlige ECL-versjoner var mulig å angi adressen til 10–14). Dette vil ta cirka 15 sekunder. Siden alle ECL-styreenheter på ECL 485-nettverket vil få ECL 485-adressene sine endret til 15, anbefales det at alle andre styreenheter, unntatt den tiltenkte hovedstyreenheten, slås av (eller fjernes fra sokkeldelen) før denne funksjonen aktiveres. Hele prosedyren vil ta cirka 25 sekunder. Hvis flere styreenheter ender opp med adresse 15, er det fare for at de vil komme i konflikt med hverandre. Det er derfor nødvendig å kontrollere og tilbakestille ECL 485-adressene for slavestyreenheter manuelt etter at denne funksjonen er brukt.

Nei!
ECA 30/31 er utviklet for bruk med ECL 210-/310-serien.

A368-prog.nøkkelen ble opprinnelig laget med A368.1, A368.2, A368.3 og A368.4.

Per januar 2014 inneholder A368-prog.nøkkelen to ekstra undertyper, A368.5 og A368.6.

Hovedelementer i A368.5:
F1 er en strømningsmåler som måler påfyllingsvannets volum. Pulsene fra strømningsmåleren sendes til ECA 32-modulens pulsinngang.

S11 er temp.overvåking av oppvarming, sekundær retur.

S13 er temp.overvåking av sirkulasjon i varmtvannssystem, retur.

Hovedelementer i A368.6:

S2 er temp.overvåking av oppvarming, sekundær retur.

S8 er temp.overvåking av sirkulasjon i varmtvannssystem, retur.

En sirkulasjonspumpe for varmtvannssystem (P1).

Monteringsveiledningen er oppdatert.

Installasjonsveiledning på engelsk er oppdatert.

A247 ble opprinnelig laget med A247.1, A247.2, A347.1 og A347.2.
Per januar 2014 inneholder A247-prog.nøkkelen en ekstra undertype, A247.3.

Hovedforskjeller sammenlignet med A247.1:
Ingen alarm
S7 er ladetemp. for varmtvannssystem Føler
S4 er oppvarmingstemp. for varmtvannssystem Føler
P2 er varmtvannssystemets sirkulasjonspumpe for primærkrets
P4 er ladepumpe for varmtvannssystem.

Monteringsveiledningen er oppdatert.
Installasjonsveiledningen er ikke oppdatert ennå.

I enkelte ECL 210-sokkeldeler har vi dessverre sett at den høyre rekkeklemmens stilling har endret seg i opp-ned-retning. Dette betyr at temperaturfølere ikke ses riktig fra ECL 210.
Den har riktig stilling når det er to klemmers mellomrom over og under rekkeklemmen.
Siden begynnelsen av 2012 har produksjonslinjen testet riktig stilling på rekkeklemmen.

Siden ECA 60 ikke lenger produseres og ECA 61 kun er for service, har vi per dags dato (august 2014) ikke noe tilbud, til tross for romføleren ESM-10.

Software

Verktøy og apper

Programvareverktøy