Frekvensomformere for kommersielle kompressorer

  • Oversikt
  • Kontakt oss
  • Produkter

Kompressorstyring for ventilasjon og luftkondisjonering i bygninger

Variabel hastighetsstyring av en kjøler gjør at du kan opprettholde konstant trykkregulering mens kapasiteten til det faktiske behovet, basert på målinger i systemet, utlignes. Hastighetsstyring er en fordel når en luftkompressor i lange perioder går ved dellast. Reduser driftskostnader ved å la utstyr gå ved lavere hastighet, noe som sparer energiforbruk. Og reduser installasjonskostnader ved å optimere systemet og kompressoren.

Frekvensomformere sikrer færre start/stopp, noe som reduserer mekanisk slitasje. Og spesialfunksjoner som «hopp over resonans» lar deg enkelt identifisere frekvensene for å forhindre støy og skade for frekvensomformeren.

Produkter for kompressorer omfatter mykstartere, høyeffektsfrekvensomformere, AHF harmoniske filtre med innebygget kaskaderegulatoralternativ, DC kjølere og PID regulatorer.

Energi er en av de største kostnadsfaktorene i kjølesystemets livsløp. I mye kjøleutstyr overskrider kapasiteten varmelasten på grunn av sesongmessige variasjoner, produktbelastning, variasjon i belegg, og elektriske apparater som forårsaker strømtap. Moderne, dedikerte frekvensomformere, som Danfoss' utvalg av VLT®-frekvensomformere, er det ideelle middelet til fortløpende å justere utstyrets kapasitet etter den faktiske varmelasten og prosessbehovene. Fordelen er vesentlig lavere energiforbruk og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Intelligent styring av kompressor og kondensator-/fordampervifte er avgjørende i alle optimerte kjølesystem. Du kan typisk oppnå 10–25 prosent lavere energiforbruk ved å bruke frekvensomformere fra Danfoss til å optimere kapasitetsstyringen for kjølekompressorer, -kondensatorer og -fordampere. Ved å skape stabilitet samtidig som kapasiteten balanseres etter den faktiske lasten, forbedres ytelseskoeffisienten i hele systemet, noe som gir betydelige energibesparelser.

Kaskadestyring optimerer energibesparelsene og reduserer livsløpskostnadene

Kaskadekonfigurasjon sikrer optimal interaksjon mellom en innretning og en frekvensomformer under dellast. Basislasten håndteres med en enkelt innretning, som en kompressor, som styres av en frekvensomformer. Når varmelasten stiger, starter frekvensomformeren opp ytterligere én og én kompressor om gangen. Dette sikrer at utstyret fungerer optimalt, og frekvensomformeren opprettholder maksimal energieffektivitet i hele systemet.

Godt planlagt kaskadestyring sikrer også minimal slitasje på enkeltinnretninger. Ved for eksempel å rotere nettstrømdrevne kompressorer kan vedlikeholdsansvarlige sikre at hver kompressor får et noenlunde likt antall driftstimer og likt slitasjenivå. Dette øker utstyrets levetid og forlenger serviceintervallene, noe som reduserer livsløpskostnadene.

Danfoss Drives’ avanserte flersonede pakkeregulator sørger for effektiv kaskadestyring og styring av opptil seks kompressorpakker. Dette begrenser energiforbruket, forhindrer at inn- og utkobling skjer for ofte, stabiliserer trykk og temperatur og reduserer kompressorslitasje. Likeledes fordeler pumpekaskaderegulatoren driftstimer jevnt mellom alle pumpene, slik at slitasjen på hver enkelt pumpe holdes på et minimum.

Termodynamisk effektivitet ved kommersiell kjøling

Sektoren for kommersiell kjøling omfatter dagligvarebutikker, som supermarkeder, hypermarkeder og nærbutikker. Den omfatter også presisjonsklimaanlegg i datasentre.

Typisk utstyr omfatter stativer og pakker, kondensatorer, fordampere og pumper.

Pålitelighet og termodynamisk effektivitet er nøkkelfaktorer for et kommersielt kjølesystem. En rekke funksjoner som er skreddersydde for kjøleteknisk utstyr, sikrer allsidig kompatibilitet, stabil ytelse, systempålitelighet og optimal energieffektivitet.

Kjølere

Variabel hastighetsstyring av en kjøler gjør at du kan opprettholde konstant prosesstemperatur samtidig som kapasiteten til det faktiske behovet baseres på målinger i systemet. Hastighetsstyring er fordelaktig når en kompressor går ved dellast over lengre perioder. Reduser driftskostnader ved å la utstyr gå ved lavere hastighet, noe som sparer energiforbruk. Og reduser installasjonskostnader ved å optimere systemet og kompressoren.

Frekvensomformere sikrer færre start/stopp, noe som reduserer mekanisk slitasje. Og dedikerte funksjoner som håndtering av oljeretur, høytrykks-/lavtrykkssikkerhet og hopp-over-resonansfrekvenser sikrer sikker drift av kjølerne.

Produkter for kompressorer omfatter mykstartere, høyeffektsfrekvensomformere, AHF harmoniske filtre med innebygget kaskaderegulatoralternativ, DC kjølere og PID regulatorer.

Oppstart og topplaststrategier

Oppstart er den kritiske fasen av kompressordriften. VLT Refrigeration Drive minimerer antallet starter som kreves, ved å variere kompressorhastigheten for å justere kapasiteten under drift. Høyeste antall start-/stoppsykluser i en gitt periode kan konfigureres ved hjelp av kontrollpanelet.

VLT Refrigeration Drive leverer 135 prosent av det beregnede startmomentet i en kort periode. Under normal drift er 110 prosent av det beregnede momentet tilgjengelig i 60 sekunder.

For å forlenge frekvensomformerens levetid kan en trykkavlastningsventil åpnes for å la kompressoren starte opp raskt uten last.

135 prosent startmoment

VLT Refrigeration Drive leverer 135 prosent av det beregnede startmomentet i en periode på 30 sekunder. Under normal drift er 110 prosent av det beregnede momentet tilgjengelig i 60 sekunder.

Start uten last

For å forlenge frekvensomformerens levetid kan en trykkavlastningsventil åpnes for å la kompressoren starte opp raskt uten last.

Mindre kompressorer med samme topplast

Korte topplaster kan håndteres ved å konfigurere systemet med en mindre kompressor, som frekvensomformeren kjører på opptil 90 Hz. Derfor er det ikke alltid nødvendig med en større kompressor bare for å håndtere topplaster.

Nøytral sone

VLT Refrigeration Drive fortsetter å styre kompressorer med fast hastighet i situasjoner der kompressoren med variabel hastighet ikke virker. I en slik situasjon stilles den nøytrale sonen inn med en spesialparameter, «Nøytral sone med fast hastighet», noe som muliggjør færre starter ved å utvide den nøytrale sonen.

Optimaliseringsfunksjoner
P0-optimalisering

VLT Refrigeration Drive støtter tilkobling av en ADAP-KOOL® LonWorks regulator for P0 optimalisering.

Dag- og nattstyring

Varier kompressorens settpunkt og tidsplanene for viftehastigheten til fordamperen ved å tilpasse til dag- og nattlast, og unngå unødvendig energiforbruk.

Sluttemperaturovervåking ved kondens

Ved å overvåke flytehodets høytrykksnivåstyring via temperatursensorer reduseres hastigheten før det høye trykket når en kritisk verdi.

Les mer om frekvensomformere i Kjøling og luftkondisjonering og Bil og transport/frekvensomformere for kompressorer.

Danfoss og Inertech endrer fremtiden for kjøling av datasentre

Håndtering av datasenterets kapasitet og pålitelighet er komplisert. Derfor utviklet Inertech sin innovative, modulbaserte løsning for datasenterkjøling, som muliggjør utvidelse uten å svekke sikkerheten eller driften. Gjennom innovative løsninger endrer Danfoss og Inertech fremtiden for kjøling og drift av datasentre.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter