Tekniske artikler

 • Argumentasjon for fjernkjøling
  PDF 313 KB
  I dag brukes cirka 10 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon til luftkondisjonering. I henhold til internasjonale studier vil etterspørselen etter kjøling av nærings- og boligbygg øke betydelig de neste årene, særlig i høyinntektsland og vekstøkonomier som India, Kina og Sør-Amerika.
 • Ventilkarakteristika for motoriserte ventiler i fjernvarmetrafoer
  Ventilkarakteristika for motoriserte ventiler i fjernvarmetrafoer
  PDF 3,512 KB
  Denne artikkelen beskriver resultatene av en undersøkelse som ble utført i forbindelse med utviklingen av en ny ventilkarakteristikk for motoriserte reguleringsventiler for varmtvannsdrift i fjernvarmetrafoer. Fra et teoretisk perspektiv behandler denne artikkelen grunnleggende reguleringsteorier og fysiske forhold av stor betydning for denne anvendelsen, herunder de svært viktige forholdene mellom varmeveksler, regulator, motor (bryter) og reguleringsventil. I tillegg til den teoretiske analysen støttes undersøkelsen av dynamiske simuleringer og resultater fra laboratorieforsøk. Resultatet av undersøkelsen var utvikling av en ny ventilkarakteristikk som beskrevet i denne artikkelen.
 • Optimal styring av varmevekslere
  PDF 4,811 KB
  Denne artikkelen drøfter regulering av høyeffektive varmevekslere for varmtvannsdrift. Noen av de grunnleggende reguleringsteoriene og deres svært viktige forhold analyseres fra et teoretisk perspektiv. En nyutviklet regulering beskrives, og de forskjellige elementene i utførelsen settes i et reguleringsteoretisk perspektiv.
 • Fordelingssystemer i leilighetskomplekser
  Fordelingssystemer i leilighetskomplekser
  PDF 3,278 KB
  I et leilighetskompleks er de to hovedfordelingssystemene for varme og varmtvann stigerørsystemet og det desentraliserte systemet med flate stasjoner. I det første tilfellet kan varmetapene fra varmtvannssystemet være større enn netto varme for klargjøring av varmtvannet.
 • Dynamisk simulering av fjernvarmehusstasjoner
  Dynamisk simulering av fjernvarmehusstasjoner
  PDF 3,185 KB
  Danfoss fortsetter å utvikle simuleringsmetoder for VVS-komponenter, herunder reguleringsutstyr som selskapet produserer for sentral- og fjernvarmesystemer. I denne artikkelen gir vi noen eksempler. Vi gir et eksempel på en simulert driftsstasjon for varmtvann.
 • Hvordan trykksvingninger kan unngås i fjernvarmesystemer
  Hvordan trykksvingninger kan unngås i fjernvarmesystemer
  PDF 5,074 KB
  Denne artikkelen forklarer arten av differansetrykkregulator i forhold til svingning. Vi presenterer noen operative hint for å eliminere eller redusere trykksvingninger. Takket være applikasjonskunnskapen innenfor differansetrykkregulering er det nå mulig å løse trykksvingningsproblemer i allerede eksisterende applikasjoner og tilby spesifikk rådgivning vedrørende riktig utførelse av nye applikasjoner for å eliminere risikoen for trykksvingninger. Les hele artikkelen for å finne ut mer.
 • Automatisk justering og motorvern som del av forhåndsinnstillingsprosedyren i et varmesystem
  PDF 819 KB
  Automatisk justering: Adaptiv innstilling av en varmtvannsregulator. Motorvern: Automatisk innstilling av en regulator under lav ytelse. En forutsetning for et velfungerende varmesystem er at riktige innstillinger fastsettes før det settes i drift. Justeringer er nødvendige for å forhåndsinnstille reguleringsparameterne. Denne artikkelen behandler hvordan automatisk innstilling av systemreguleringsparametere utføres, og hvilke fordeler dette gir.
 • Pilotstyrt ventil uten hjelpeenergi for varme- og kjølesystemer
  PDF 406 KB
  Den parallelle installasjonen av to ventiler med forskjellige dimensjoner muliggjør et bredt posisjoneringsområde også for regulatorer uten hjelpeenergi. Høy reguleringsstabilitet for lav- og dellastområdet kan derfor sikres. Disse pilotstyrte styreenhetene består av en hovedventil,
 • Styrekonsepter for fjernvarmekompaktstasjoner
  PDF 706 KB
  Denne artikkelen beskriver den grunnleggende funksjonen til fire styrekonsepter: en termostatregulator, en proporsjonalregulator og en parallell- og seriekobling av disse. Fokus er på styring med platevarmeveksler, og undersøkelsen er basert på dynamiske simuleringer, dvs. modeller verifisert mot praktiske målinger.
 • Hydraulisk balanse i et fjernkjølingssystem
  PDF 756 KB
  Å opprette hydraulisk balanse i et system er ofte et spørsmål om å styre differansetrykket til et nivå som er nødvendig for å drive trafoen og dermed også styre strømningshastigheten i individuelle grener. Styring av differansetrykk og strømningshastighet i systemet kan ha fordeler for kunder og kraftleverandører.
 • Reduksjon av svingninger i et VVS-system
  PDF 338 KB
  I så vel et VVS-system som i et prosessanlegg eller et fjernvarme- og fjernkjølingsanlegg kan det forekomme periodisk svingning av styresløyfen. Det har flere grunner. Prosessens ikke-linearitet, overdreven forsterkning av regulatoren og et overdimensjonert system er bare noen av grunnene.