Til våre Drives kunder - Viktig informasjon vedr. valutatillegg

mandag 20. april 2020

Til våre Drives kunder - Viktig informasjon vedr. valutatillegg

På grunn av valutautviklingen den siste tiden med en stadig svakere norsk krone er vi dessverre nødt til å innføre et valutagebyr på alle ordre i NOK. Gjeldene fra 27. april 2020, med justering annenhver uke etter EURO-kursen.

Vi håper at dette er forbigående, og ser på denne prisjusteringen som midlertidig. Vi har nå lagt til et «valutagebyr» på ordrene/fakturaene i steden for å justere listepriser.

Valutagebyret tar utgangspunkt i 1 EUR = 10 NOK.

Gebyr tabell; Over NOK 11 = 10%  / over NOK 12 = 15%

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Prisendringer
Danfoss forbeholder seg retten til å justere priser på ikke-leverte Produkter som følge av endringer i: valuta, materialkostnader, prisøkning på leveranser fra underleverandører, tollavgifter, lønn, fraktkostnader, påbud fra offentlige myndigheter og lignende forhold som Danfoss har begrenset eller ingen mulighet til å kontrollere. Dersom forhold som nevnt i dette avsnitt fører til slik prisøkning, har Kunden rett til å terminere ordre som påvirkes av prisjusteringen innen syv dager fra det tidspunktet Kunden har mottatt orientering om prisøkningen.

 

Force Majeure
Danfoss forbeholder seg retten til å kansellere ordre eller utsette levering av Produktene og har ikke ansvar for manglende levering, feillevering eller forsinket levering, som helt eller delvis er en følge av forhold utenfor Danfoss' rimelige kontroll. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, opptøyer, sivil ulydighet, krig, terrorisme, brann, opprør, rekvisisjon, beslag, handelsforbud, mangel eller forsinkelser i leveranser fra underleverandør, streik, lockout, gå-sakte aksjoner, mangelfull transport, materialmangel og utilstrekkelig energiforsyning. Kundens rettigheter i henhold til kontrakt blir suspendert eller får ikke virkning dersom det inntrer forhold som nevnt i dette avsnittet. Kunden har ikke rett på noen form for erstatning eller kompensasjon dersom forhold som nevnt i dette avsnittet fører til at leveransen blir forsinket eller kansellert.