ChillerROI

  • Przegląd
  • Zrzeczenie się odpowiedzialności
  • Materiały do pobrania
  • Jak to działa?

Porównaj zalety agregatów chłodniczych

Zakup agregatu chłodniczego dla biura, szkoły, szpitala, centrum przetwarzania danych czy innego dużego budynku, to złożona decyzja o długofalowych skutkach. Nie tylko należy wziąć pod uwagę początkowe koszty inwestycyjne i instalacyjne, ale również myśleć w skali długofalowej, w celu utrzymania miesięcznych kosztów energii na możliwie jak najniższym poziomie oraz zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne. 

Aplikacja Danfoss ChillerROI upraszcza proces podejmowania decyzji, umożliwiając oszacowanie zwrotu z inwestycji (ROI) z wykorzystaniem kilku podstawowych informacji. Po prostu wprowadź parametry do aplikacji, a otrzymasz wizualne porównanie wyświetlające spodziewane długo- oraz krótkoterminowe koszty. Dzięki temu będziesz w stanie wybrać najlepszy agregat chłodniczy dla swojego zastosowania.

Dodatkowo, będziesz mieć również możliwość wyeksportowania uzyskanych danych w celu wykorzystania ich we własnych raportach.

Aplikacja ChillerROI oblicza zwrot z inwestycji na podstawie:

  • Danych o efektywności agregatu chłodniczego (IPLV)
  • Kosztu nakładów kapitałowych ($/tonę)
  • Wydajności agregatu chłodniczego
  • Kosztu początkowego
  • Lokalnych stawek za energię elektryczną
  • Przewidywanej liczby godzin pracy

Niezależnie od tego, czy instalujesz agregat chłodniczy we własnym obiekcie, czy też prezentujesz klientowi korzyści płynące z wykorzystywania urządzenia, aplikacja ChillerROI wspomaga szybki i łatwy proces decyzyjny. Pobierz ją już teraz zupełnie za darmo i zacznij wykorzystywać jej zalety.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

ChillerROI (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności względem wszelkich gwarancji i warunków dotyczących Aplikacji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym, lecz nie wyłącznie, warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości i przydatności do określonego celu, dokładności oraz nienaruszalności praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

Zapraszamy do odwiedzenia witryny https://www.danfoss.com/en/products/compressors/dcs/turbocor w celu uzyskania informacji na temat sprężarek Turbocor.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności firmy Danfoss: https://www.danfoss.com/en/terms/privacy/

W przypadku chęci uzyskania pomocy dotyczącej produktu ChillerROI, prosimy o przesłanie e-maila na adres product.support@danfoss.com

Aplikacja ChillerROI jest własnością Danfoss A/S.

Materiały do pobrania

Jak to działa?

Aby rozpocząć, należy wprowadzić dane bazowe dla projektu, w tym wydajność, czas pracy (godziny w ciągu roku) oraz koszt energii elektrycznej. Dane te można zmienić, dokonując konfiguracji względem odpowiedniej wartości docelowej. Można również zmienić określoną wartość ręcznie, naciskając i przytrzymując przez kilka sekund wartość domyślną.  Spowoduje to wyświetlenie klawiatury umożliwiającej wprowadzenie żądanych wartości.

Następnie należy wprowadzić efektywność (IPLV) oraz koszt nakładów kapitałowych ($/tonę) dla agregatu chłodniczego A. Należy pamiętać, że spośród dwóch porównywanych modeli, agregat chłodniczy A powinien posiadać niższą efektywność. Następnie, te same dane należy wprowadzić dla agregatu chłodniczego B (o większej efektywności).

Po wykonaniu tych czynności, w górnej części ekranu aplikacji, w formie graficznej wyświetlone zostaną informacje dotyczące zwrotu z inwestycji (ROI).

Z wygenerowanymi danymi można się również zapoznać przeglądając raport podsumowujący. W tym celu należy wybrać menu znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknąć opcję Export (Eksportuj). Ta sekcja umożliwia również przełączenie trybu wyświetlania danych na jednostki metryczne.