Wykorzystywanie doanych osobowych przez Urząd Dozoru Technicznego na potrzeby Szkolenia

[ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH]

1. Danymi osobowymi Zgłaszającego, jego pracowników lub innych zgłoszonych osób, do których przetwarzania UDT jest uprawniony, są w szczególności dane osobowe niezbędne do prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji umowy, w tym do wystawiania dokumentów końcowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353.

3. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl)oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl).

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – RODO lub w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit f ww. rozporządzenia.

5. Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator Danych Osobowych, jest przekazywanie danych w celu obsługi technicznej, informatycznej, statystycznej oraz w celu prowadzenia i utrzymania dokumentacji wynikającej z obowiązków wobec jednostek akredytujących.

6. Odbiorcami danych osobowych będą jedynie podmioty przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umowy z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, podmiotom określonym w ust. 1 przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli ma zastosowanie), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI AKADEMII UDT Z DNIA 8 STYCZNIA 2021 r. v.4 Strona 4 z 4 którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

10. Osoby, których dane osobowe zostały przekazane Akademii UDT w związku z wykonaniem umowy, są zobowiązane do zapoznania się z powyższymi zasadami ochrony danych osobowych