Low-GWP Tool – Czynniki o niskim GWP

  • Przegląd
  • Materiały do pobrania
  • Wsparcie
  • Skontaktuj się z nami

Porównaj przyjazne dla klimatu zamiennie czynniki chłodnicze do retrofitu

Narzędzie Low-GWP jest teraz częścią nowej aplikacji Ref Tools, naszej nieodzownej, kompleksowej aplikacji mobilnej dla techników branży klimatyzacyjnej i chłodniczej. Ref Tools daje dostęp do narzędzi, porad, wsparcia i informacji potrzebnych w warsztacie i w terenie.   
 
Pobierz Ref Tools i uzyskaj dostęp do najnowszej wersji narzędzia Low-GWP.

Brak urządzenia mobilnego? Kliknij tutaj Kliknij tutaj i wypróbuj wersję Ref Tools dla przeglądarki internetowej. 

O narzędziu Low-GWP

Globalny trend w kierunku zrównoważonego rozwoju chłodnictwa sprawia, że wiele układów chłodniczych i klimatyzacyjnych musi przejść proces wymiany czynnika chłodniczego. Retrofit instalacji chłodniczych na bardziej przyjazne dla klimatu czynniki jest o wiele łatwiejszy dzięki odpowiednim narzędziom - a pierwszym, po które należy sięgnąć, jest narzędzie Low-GWP.

Narzędzie Low-GWP zapewnia zgodność zamiennego czynnika chłodniczego z TZR i wykorzystuje proste obliczenia, aby pokazać orientacyjną różnicę wydajności. Wystarczy wprowadzić podstawowe informacje, takie jak typ TZR, rodzaj aktualnego czynnika chłodniczego, parametry robocze i rodzaj zamiennika, a narzędzie LOW-GWP sprawdzi, czy wybrany czynnik chłodniczy jest efektywny i przyjazny dla środowiska oraz czy nadaje się do zastosowania w danym przypadku.

Narzędzie LOW-GWP dostępne jest też w przeglądarkowej wersji aplikacji Ref Tools. 

Materiały do pobrania

Danfoss Low-GWP tool

Wypróbuj wersję na przeglądarkę internetową

Narzędzie Spare Parts dostępne jest też w przeglądarkowej wersji aplikacji Ref Tools. 

Wsparcie

Warunki korzystania z aplikacji Low-GWP

Wyniki obliczeń wykonanych przez aplikację Low-GWP należy traktować tylko jako oszacowanie wydajności układu chłodniczego po wymianie czynnika. Zasadniczo nie zaleca się wymiany czynnika – czy to metodą drop-in czy przezbrojenia (retrofitu) – w układach ze zmienną temperaturą parowania.

Stosując zamienniki typu drop-in bądź przezbrajając instalację na nowy czynnik chłodniczy należy zawsze sprawdzić, a w większości przypadków skorygować nastawę przegrzania.

  • Zalecenie to wynika z faktu, że termostatyczny zawór rozprężny dobrany do dotychczasowego czynnika chłodniczego nie musi być w pełni odpowiedni dla nowego
  • Właściwa nastawa przegrzania ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia sprężarki przed zassaniem kropel cieczy
  • Emotikony wskazują przydatność termostatycznych zaworów rozprężnych w różnych zakresach temperatury parowania, ale nie odnoszą się do możliwej różnicy wydajności
  • Sygnalizowany jest wzrost lub spadek wydajności termostatycznego zaworu rozprężnego pracującego z czynnikiem alternatywnym, w stosunku do wydajności z dotychczasowym czynnikiem chłodniczym
  • W przypadku bardzo dużej różnicy wydajności, środkiem zaradczym może być wymiana dyszy zaworu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub masz sugestie, jak ulepszyć narzedzie Spare Parts, prosimy o e-mail na adres coolapp@danfoss.com

Zastrzeżenie

Aplikacja Low-GWP (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss odżegnuje się od odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunki przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.