Panele zdalnego sterowania

  • Przegląd
  • Narzędzia i aplikacje
  • FAQ
  • Filmy

W przypadku ograniczonego dostępu do piwnicy lub układu ogrzewania panel zdalnego sterowania ECA 30/31 może stanowić uzupełnienie regulatora elektronicznego (ELC). Panele można umieścić w dowolnym miejscu w budynku.

Umożliwia to monitorowanie temperatury pomieszczenia i sterowanie nią, zapewnia łatwy dostęp do interfejsu i zdalny dostęp do nadrzędnego sterowania wszystkich funkcji regulatora ECL Comfort.

Panele zdalnego sterowania ECA 30 i 31 służą do regulacji temperatury pomieszczenia i pozwalają na nadrzędne zasterowanie regulatorami ECL Comfort 210 i 310.

Panele zdalnego sterowania podłącza się do regulatorów ECL Comfort za pomocą 2x skrętki dwużyłowej do komunikacji i zasilania (magistrala komunikacyjna ECL 485).

Panel zdalnego sterowania ECA 61 służy do regulacji temperatury pomieszczenia i nadrzędne zasterowanie regulatorem ECL Comfort 110. DLG to brama służącą do połączenia regulatora ECL Comfort 110 z termostatami grzejnikowymi Danfoss Living™.

Cechy i korzyści

Można go umieścić w dowolnym miejscu w budynku.

Umożliwia monitorowanie, regulację i łatwe podłączenie regulatora ECL Comfort.

Co najmniej 11–15% oszczędności w zakresie zużycia energii w budynku, a także zmniejszenie emisji CO2.

Narzędzia i aplikacje

Narzędzia programowe

FAQ

Moduł ECA 32 montuje się w podstawie regulatora ECL 310. Połączenia zapewniające komunikację z regulatorem ECL 310 są następujące: Złącze męskie 2 x 5 z tyłu regulatora ECL 310 łączy się z powiązanym złączem żeńskim 2 x 5 modułu ECA 32 przy montażu w podstawie.

Czujniki temperatury, wejścia impulsowe i wyjścia analogowe są podłączane poprzez styki 49–62, a 4 wyjścia przekaźnikowe poprzez styki 39–46.

Moduł ECA 32 jest używany tylko razem z regulatorem ECL 310 i tylko w zastosowaniach wykorzystujących funkcje obsługiwane przez moduł ECA 32.

Ponadto modułu ECA 32 można używać jako modułu monitorującego:
Umożliwia to monitorowanie 6 wejść czujników temperatury (Pt 1000) w regulatorze ECL 310. Na ekranie ulubionych wskazań panelu ECA 31 będzie wyświetlana wilgotność względna.

Maksymalnie 2. To ograniczenie wynika ze stosunkowo dużego zużycia energii przez każdy panel ECA 30.

Należy przejść do sekcji ustawień sterowania obiegiem grzewczym w regulatorze ECL 210/310 i zmienić wartość parametrów 1x182 oraz 1x183 na 0,0.
Temperatura w pomieszczeniu będzie nadal wyświetlana.

Urządzenie nasłuchujące to regulator podrzędny z adresem 0 w systemie „master-slave”. Urządzenie nasłuchujące odbiera sygnały Tzewn., Czas i Data od urządzenia nadrzędnego. Urządzenia nasłuchującego nie można używać w połączeniu z panelem ECA 30/31.

Panel ECA 30/31 nie jest w stanie komunikować się z adresem 0!

Podczas przesyłania aplikacji do regulatora ECL 210/310 komunikacja pomiędzy panelem ECA 30 a regulatorem ECL jest powolna.
Gdy przesyłanie aplikacji do regulatora ECL dobiegnie końca, panel ECA 30 zostanie zaktualizowany i będzie działać znacznie szybciej.

Nie!
Panel ECA 30/31 jest przeznaczony do współpracy z regulatorami serii ECL 210/310.

Poniżej przedstawiono procedurę konfiguracji regulatorów ECL Comfort (typu B) do współpracy z jednym regulatorem ECA 30.

Przykład:
3 regulatory ECL 210 B (bez wyświetlacza i pokrętła)
Jedno urządzenie nadrzędne: aplikacja A266
Dwa urządzenia podrzędne: aplikacja A260, adresy 1 i 2.
Jeden panel ECA 30.

Wymagania:
- Urządzenie nadrzędne musi wysyłać sygnał T zewn. do urządzeń podrzędnych.
- Panel ECA 30 ma służyć do wprowadzania ustawień wszystkich trzech regulatorów ECL 210 B.
- Panel ECA 30 ma być także używany do monitorowania.

Zakłada się, że podłączono już wszystkie czujniki, magistralę ECL 485, siłowniki i pompy.
Czujnik temperatury zewnętrznej musi być podłączony do podstawy głównego sterownika.

Procedura:
1. Regulatorów ECL nie należy umieszczać w jakiejkolwiek podstawie.
2. Podłącz panel ECA 30 do magistrali ECL 485 (typ kabla: skrętka 2-parowa).

Upewnij się, że połączenia magistrali ECL 485 mają wspólny styk (30) i +12 V (31) z wszystkimi podstawami ze złączem ECL 485 A i B.

3. Umieść w odpowiedniej podstawie regulator ECL, który ma mieć adres o najniższym numerze urządzenia podrzędnego, na przykład „1”.

4. Włącz zasilanie urządzeń. W tym opisie przyjęto założenie, że regulator ECL i panel ECA 30 są fabrycznie nowe.

4.a. Jeśli regulator nie jest fabrycznie nowy, wykonaj następujące czynności:
W panelu ECA 30 wybierz kolejno:
MENU ECA > Ust. fabryczne ECA > Reset adresu ECL > Reset adresu ECL > „Tak”).
Po 10 sekundach na wyświetlaczu panelu ECA ponownie pojawi się menu „Ust. fabryczne ECA”. Adres regulatora ECL został ustawiony na „15”. (Zapoznaj się też z sekcją „Resetowanie adresu regulatora ECL” na końcu tego dokumentu).

4.b. Jeśli panel ECA 30 nie jest fabrycznie nowy, wykonaj następujące czynności:
>MENU ECA > Ust. fabryczne ECA > Ust. domyślne ECA > Przywróć ust. fabryczne > (Wybierz ust. fabryczne) > „Tak”.
Dzięki temu panel ECA będzie mieć adres A i będzie łączyć się z adresem 15, co jest konieczne do zainstalowania aplikacji w regulatorze ECL.

5. Umieść klucz aplikacji A260 w regulatorze ECL (urządzeniu podrzędnym).

6. Wybierz język.

(Czas reakcji panelu w krokach 5–11 jest stosunkowo długi. Wynika to z faktu, że regulator ECL i panel ECA 30 nie są w pełni zsynchronizowane).

7. Wybierz aplikację (nie jest to możliwe w przypadku klucza A260, ponieważ istnieje tylko jeden podtyp).

8. Ustaw datę i godzinę.

9. Wybierz „Dalej”.

10. Na wyświetlaczu pojawi się na krótko komunikat „Aplikacja A260.1 zainstalowana” .
- Aplikacja zostanie załadowana.
- Na 10 sekund zgaśnie podświetlenie ekranu w panelu ECA 30.

11. Na wyświetlaczu pojawi się menu związane z aplikacją.

12. Po 10–30 sekundach pojawi się menu „Kopiuj aplikację” (panel ECA 30 musi „znać” aplikację regulatora ECL).

- Wybierz „Tak” .
(Procedura kopiowania potrwa kilka minut).

13. (Nadaj urządzeniu podrzędnemu adres).
a. Wybierz menu ECL.
b. Wybierz MENU.
c. Wybierz „Ustawienia ogólne regulatora”.
d. Wybierz „System”.
e. Wybierz „Komunikacja”.
f. Wybierz „ECL 485, adres”.
g. Wybierz adres w pozycji „ECL 485, adres” .
- ID = 2048, fabrycznie ustawiona wartość to „15”.
h. Zmień adres na planowany dla tego urządzenia podrzędnego.
i. Po 5 sekundach wybrany numer zmieni się na „0”.
j. Po kolejnych 5 sekundach na wyświetlaczu ponownie pojawi się „ECA MENU”.
- Dodatkowo zostanie wyświetlona ikona regulatora z krzyżykiem.
Oznacza to brak komunikacji pomiędzy regulatorem ECL i panelem ECA 30. W magistrali ECL 485 nie ma urządzenia nadrzędnego.

14. (Skonfiguruj następny regulator ECL).
Umieść w odpowiedniej podstawie regulator ECL, który ma mieć adres o kolejnym numerze urządzenia podrzędnego, na przykład „2”.

15. (Skonfiguruj panel ECA, aby komunikował się pod adresem 15).
a. Wybierz „ECA MENU” 
b. Wybierz „ECA System” .
c. Wybierz „ECA Komunikacja”.
d. Wybierz „Adres podłącz.”.
e. Zmień numer na „15”.
Na wyświetlaczu panelu ECA 30 pojawi się animacja przedstawiająca wkładanie klucza z regulatora ECL.

16. (załaduj aplikację).
Wykonaj kroki 6–13.
Jeśli w urządzeniach podrzędnych 1 i 2 jest używana ta sama aplikacja (ta sama wersja i język), nie jest konieczne ponowne kopiowanie aplikacji (krok 11).

17. (Skonfiguruj następny regulator ECL).
Umieść w odpowiedniej podstawie regulator ECL, który ma być urządzeniem nadrzędnym (o adresie „15”).

18. Wykonaj kroki od 15.a do 15.e.

19. Wykonaj kroki 6–12.

20. Główny sterownik ma fabrycznie ustawiony adres 15, dlatego też nie wymaga adresowania.

21. Konfiguracja ustawień komunikacyjnych jest już zakończona.

22. (Nawiąż komunikację z urządzeniem nadrzędnym lub wybranym urządzeniem podrzędnym).
a. Wybierz „ECA MENU” 
b. Wybierz „ECA System” .
c. Wybierz „ECA Komunikacja”.
d. Ustaw „Adres podłącz.” na „15” (= urządzenie nadrzędne), „1” (= urządzenie podrzędne nr 1), „2” (= urządzenie podrzędne nr 2).

Uwagi:
Komunikacja z urządzeniami podrzędnymi jest możliwa tylko wtedy, gdy w systemie obecne jest urządzenie nadrzędne (o adresie 15).
W nowszych wersjach panelu ECA 30/31 można wybierać numer urządzenia podrzędnego bezpośrednio z wyświetlacza.

Resetowanie adresu regulatora ECL:
„Reset  adresu ECL ”  to opcja specjalna, która umożliwia przywrócenie domyślnego adresu „15” (adresu urządzenia nadrzędnego) we wszystkich regulatorach podłączonych do sieci ECL 485. Dodano ją jako zabezpieczenie, ponieważ istnieje ryzyko zmiany adresu urządzenia nadrzędnego na nieprawidłową wartość, co powoduje w praktyce brak urządzenia nadrzędnego w sieci (magistrala ECL 485 nie działa). Jest to szczególnie ważne, gdy do obsługi głównego sterownika jest wymagana komunikacja z panelem ECA 30/31.
Aby uniemożliwić użycie tej opcji w sytuacji, gdy nie jest to wymagane, wprowadzono zabezpieczenie. Menu „Reset adresu ECL” można aktywować tylko gdy:

* Uaktywnił się tryb braku połączenia ( tylko jedna kreska na pasku nawigacyjnym w prawym dolnym rogu ekranu ECA 30/31).

* Od co najmniej 25 sekund nie odebrano sygnału synchronizacji z urządzeniem nadrzędnym.

Po aktywacji menu resetowania adresu panel ECA 30/31 generuje przez 10 sekund pseudosygnał urządzenia nadrzędnego, aby umożliwić wyjście regulatorów ECL z fazy inicjalizacji. Następnie panel ECA 30/31 zaczyna wysyłać polecenia zmiany adresu w magistrali ECL 485 na wartości 1–14 (dzieje się tak, ponieważ w niektórych wczesnych wersjach regulatorów ECL możliwe było ustawienie adresu 10–14). Trwa to około 15 sekund. Ze względu na to, że wszystkie regulatory ECL w sieci ECL 485 otrzymają adres „15”, przed aktywacją opcji resetowania zaleca się wyłączenie (lub usunięcie z podstawy) każdego regulatora innego niż główny sterownik. Cała operacja trwa około 25 sekund. Jeśli adres „15” zostanie ustawiony dla wielu regulatorów, mogą one ze sobą kolidować. Dlatego po użyciu tej opcji konieczne jest ręczne sprawdzenie i zresetowanie adresów ECL 485 regulatorów podrzędnych.

Filmy