Regulatory ECL

  • Przegląd
  • Oprogramowanie
  • Narzędzia i aplikacje
  • FAQ

Regulatory elektroniczne (ECL) to inteligentne urządzenia do regulacji temperatury w układach ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Regulatory można dostosować do różnych układów ciepłowniczych za pomocą regulacji pogodowej i kluczy aplikacji, zapewniając wysoki poziom komfortu i optymalne wykorzystanie energii.

Asortyment obejmuje bardzo proste regulatory elektroniczne z tradycyjną obsługą analogową oraz zaawansowane regulatory z w pełni cyfrowym interfejsem.

Cechą wspólną wszystkich regulatorów jest ich prosta obsługa. Bardziej zaawansowane regulatory ECL Comfort wykorzystują inteligentne klucze USB, a ilustracje na wyświetlaczu graficznym regulatora ułatwiają szybki podgląd systemu.

W regulatorach ECL i panelach zdalnego sterowania ECA cała nawigacja i obsługa odbywa się prze obracanie i przyciskanie pokrętła umieszczonego na przednim panelu. Wszystkie menu i odczyty danych z systemu są przedstawiane na wyświetlaczu graficznym w języku użytkownika, a logiczna struktura menu sprawia, że obsługa odbywa się w sposób płynny i intuicyjny.

Brak migających lampek czy ogromnej liczby przycisków i przełączników, a możliwości są nieograniczone. Pozwala to na prawidłowe uruchomienie i łatwą codzienną obsługę, co z kolei zapewnia optymalny komfort i niezawodność.

Cechy i korzyści

Elektroniczny regulator ogrzewania pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na instalację i uruchomienie, zredukować liczbę nieplanowanych konserwacji, skrócić ścieżkę uczenia się i zmniejszyć zużycie energii.

Łatwa instalacja i uruchamianie dzięki gamie kluczy aplikacji ECL.

Co najmniej 11–15% oszczędności w zakresie zużycia energii w budynku, a także zmniejszenie emisji CO2.

Oprogramowanie

Narzędzia i aplikacje

Narzędzia programowe

FAQ

Sterowanie sygnałem 2-punktowym, określane również jako sterowanie ON/OFF, jest używane przez regulator elektroniczny lub termostat elektryczny do włączania bądź wyłączania kotła gazowego, palnika olejowego, pompy ciepła, pompy cyrkulacyjnej, wentylatora itp.

Czujnik temperatury zewnętrznej jest podłączony do urządzenia nadrzędnego. Najczęstszy błąd to pominięcie ustawienia w menu adresu urządzenia podrzędnego. Dla adresu nie można wybrać wartości 15. Dopuszczalne wartości to: 0, 1, 2 . . . 9. Poza wartością temperatury zewnętrznej urządzenie podrzędne otrzymuje od urządzenia nadrzędnego informacje o dacie i godzinie.

Najprościej mówiąc,wartość pomiaru temperatury w bardzo niewielkim stopniu zależy od rezystancji kabla pomiędzy czujnikiem temperatury i regulatorem ECL.
Oto maksymalna długość kabla typu miedzianego o różnych przekrojach, przy której odczyt temperatury jest wyższy o jeden stopień:
44 m przy przekroju 0,4 mm²
55 m przy przekroju 0,5 mm²
83 m przy przekroju 0,75 mm²
110 m przy przekroju 1,0 mm²
165 m przy przekroju 1,5 mm²
275 m przy przekroju 2,5 mm²

„Pt” oznacza platynę (rodzaj metalu).
Z kolei „1000” oznacza rezystancję 1000 omów w temperaturze 0 (zero) stopni Celsjusza.
„Om” to jednostka rezystancji elektrycznej. Platyna charakteryzuje się dodatnią charakterystyką temperaturową (PTC). Oznacza to, że rezystancja początkowa tego metalu rośnie wraz ze wzrostem temperatury — o 3,85 oma na każdy stopień (w skali Celsjusza). W zakresie temperatur od -60 do 200°C charakterystyka jest bardzo liniowa. Przykład: wynik pomiaru rezystancji 1077 omów oznacza temperaturę 20°C.

Jest to różnica temperatury w stopniach w skali Celsjusza.
Przykład: O godzinie 10:00 temperatura zewnętrzna wynosiła 14°C, natomiast o 13:00 miała wartość 19°C. Temperatura zewnętrzna wzrosła zatem o 5 K.

Od strony zasilania w zimną wodę występuje stały przepływ. Zawór 3-drogowy powoduje częściowy przepływ przez wymiennik ciepła i częściowy przepływ przez port B zaworu.
Te dwa przepływy mają wartość zależną od zapotrzebowania na chłodzenie.

Tak, można to zrobić, łącząc panel zdalnego sterowania ECA 31 z regulatorem ECL 210 lub ECL 310. Na ekranie ulubionych wskazań panelu ECA 31 będzie wyświetlana wilgotność względna.

Moduł ECA 32 montuje się w podstawie regulatora ECL 310. Połączenia zapewniające komunikację z regulatorem ECL 310 są następujące: Złącze męskie 2 x 5 z tyłu regulatora ECL 310 łączy się z powiązanym złączem żeńskim 2 x 5 modułu ECA 32 przy montażu w podstawie.

Czujniki temperatury, wejścia impulsowe i wyjścia analogowe są podłączane poprzez styki 49–62, a 4 wyjścia przekaźnikowe poprzez styki 39–46.

Moduł ECA 32 jest używany tylko razem z regulatorem ECL 310 i tylko w zastosowaniach wykorzystujących funkcje obsługiwane przez moduł ECA 32.

Ponadto modułu ECA 32 można używać jako modułu monitorującego:
Umożliwia to monitorowanie 6 wejść czujników temperatury (Pt 1000) w regulatorze ECL 310. Na ekranie ulubionych wskazań panelu ECA 31 będzie wyświetlana wilgotność względna.

System „master-slave” to konfiguracja, w której regulatory ECL są połączone wewnętrznie za pomocą magistrali ECL 485.

Urządzenie nadrzędne („master”) o adresie 15 wysyła sygnały T.zewnt., Czas i Data do urządzeń podrzędnych („slave”). Może też odbierać sygnał Twym.zasil. od urządzeń podrzędnych o przydzielonym adresie.
Urządzenia podrzędne o adresach 0, 1–9 nasłuchują (odbierają sygnały T zewn., Czas i Data wysyłane przez urządzenie nadrzędne).
Ponadto urządzenia podrzędne o adresach 1–9 (jeden adres dla każdego urządzenia) mogą wysyłać sygnał Twym.zas. do urządzenia nadrzędnego.

Maksymalnie 2. To ograniczenie wynika ze stosunkowo dużego zużycia energii przez każdy panel ECA 30.

System „master-slave” to konfiguracja, w której regulatory ECL Comfort 110 są połączone wewnętrznie z wykorzystaniem magistrali ECL.

Do urządzenia nadrzędnego jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej. Poprzez magistralę ECL do urządzeń podrzędnych i paneli ECA 60/61 wysyłany jest sygnał T.zewn.

Przykład:
W budynku wielorodzinnym można zastosować wiele regulatorów ECL 110 korzystających ze wspólnego czujnika temperatury zewnętrznej (T.out).

Regulatora ECL 110 nie można podłączyć do sieci z regulatorami ECL 210 lub ECL 310 przyłączonymi z wykorzystaniem magistrali ECL 485.

Należy przejść do sekcji ustawień sterowania obiegiem grzewczym w regulatorze ECL 210/310 i zmienić wartość parametrów 1x182 oraz 1x183 na 0,0.
Temperatura w pomieszczeniu będzie nadal wyświetlana.

Wszystkie ustawienia zostają zablokowane po upływie 20 minut lub ponownym podłączeniu zasilania. Każde z nich jest nadal widoczne.

Urządzenie nasłuchujące to regulator podrzędny z adresem 0 w systemie „master-slave”. Urządzenie nasłuchujące odbiera sygnały Tzewn., Czas i Data od urządzenia nadrzędnego. Urządzenia nasłuchującego nie można używać w połączeniu z panelem ECA 30/31.

Panel ECA 30/31 nie jest w stanie komunikować się z adresem 0!

Łącznie 20.
Jeśli urządzenie nasłuchujące ma odbierać jedynie sygnał Tzewn., należy ustawić adres „0”.

Jeśli urządzenie nasłuchujące ma odbierać sygnał Tzewn. i wysyłać do urządzenia nadrzędnego sygnał Twym.zas, należy ustawić adres 1, 2, . . . lub 9.

Nie!
Regulator ECL 110 korzysta z magistrali ECL.
Z kolei w przypadku urządzeń ECL 210 i ECL 310 jest używana magistrala ECL 485. Są to zupełnie inne rozwiązania.

Podczas przesyłania aplikacji do regulatora ECL 210/310 komunikacja pomiędzy panelem ECA 30 a regulatorem ECL jest powolna.
Gdy przesyłanie aplikacji do regulatora ECL dobiegnie końca, panel ECA 30 zostanie zaktualizowany i będzie działać znacznie szybciej.

Poniżej przedstawiono procedurę konfiguracji regulatorów ECL Comfort (typu B) do współpracy z jednym regulatorem ECA 30.

Przykład:
3 regulatory ECL 210 B (bez wyświetlacza i pokrętła)
Jedno urządzenie nadrzędne: aplikacja A266
Dwa urządzenia podrzędne: aplikacja A260, adresy 1 i 2.
Jeden panel ECA 30.

Wymagania:
- Urządzenie nadrzędne musi wysyłać sygnał T zewn. do urządzeń podrzędnych.
- Panel ECA 30 ma służyć do wprowadzania ustawień wszystkich trzech regulatorów ECL 210 B.
- Panel ECA 30 ma być także używany do monitorowania.

Zakłada się, że podłączono już wszystkie czujniki, magistralę ECL 485, siłowniki i pompy.
Czujnik temperatury zewnętrznej musi być podłączony do podstawy głównego sterownika.

Procedura:
1. Regulatorów ECL nie należy umieszczać w jakiejkolwiek podstawie.
2. Podłącz panel ECA 30 do magistrali ECL 485 (typ kabla: skrętka 2-parowa).

Upewnij się, że połączenia magistrali ECL 485 mają wspólny styk (30) i +12 V (31) z wszystkimi podstawami ze złączem ECL 485 A i B.

3. Umieść w odpowiedniej podstawie regulator ECL, który ma mieć adres o najniższym numerze urządzenia podrzędnego, na przykład „1”.

4. Włącz zasilanie urządzeń. W tym opisie przyjęto założenie, że regulator ECL i panel ECA 30 są fabrycznie nowe.

4.a. Jeśli regulator nie jest fabrycznie nowy, wykonaj następujące czynności:
W panelu ECA 30 wybierz kolejno:
MENU ECA > Ust. fabryczne ECA > Reset adresu ECL > Reset adresu ECL > „Tak”).
Po 10 sekundach na wyświetlaczu panelu ECA ponownie pojawi się menu „Ust. fabryczne ECA”. Adres regulatora ECL został ustawiony na „15”. (Zapoznaj się też z sekcją „Resetowanie adresu regulatora ECL” na końcu tego dokumentu).

4.b. Jeśli panel ECA 30 nie jest fabrycznie nowy, wykonaj następujące czynności:
>MENU ECA > Ust. fabryczne ECA > Ust. domyślne ECA > Przywróć ust. fabryczne > (Wybierz ust. fabryczne) > „Tak”.
Dzięki temu panel ECA będzie mieć adres A i będzie łączyć się z adresem 15, co jest konieczne do zainstalowania aplikacji w regulatorze ECL.

5. Umieść klucz aplikacji A260 w regulatorze ECL (urządzeniu podrzędnym).

6. Wybierz język.

(Czas reakcji panelu w krokach 5–11 jest stosunkowo długi. Wynika to z faktu, że regulator ECL i panel ECA 30 nie są w pełni zsynchronizowane).

7. Wybierz aplikację (nie jest to możliwe w przypadku klucza A260, ponieważ istnieje tylko jeden podtyp).

8. Ustaw datę i godzinę.

9. Wybierz „Dalej”.

10. Na wyświetlaczu pojawi się na krótko komunikat „Aplikacja A260.1 zainstalowana” .
- Aplikacja zostanie załadowana.
- Na 10 sekund zgaśnie podświetlenie ekranu w panelu ECA 30.

11. Na wyświetlaczu pojawi się menu związane z aplikacją.

12. Po 10–30 sekundach pojawi się menu „Kopiuj aplikację” (panel ECA 30 musi „znać” aplikację regulatora ECL).

- Wybierz „Tak” .
(Procedura kopiowania potrwa kilka minut).

13. (Nadaj urządzeniu podrzędnemu adres).
a. Wybierz menu ECL.
b. Wybierz MENU.
c. Wybierz „Ustawienia ogólne regulatora”.
d. Wybierz „System”.
e. Wybierz „Komunikacja”.
f. Wybierz „ECL 485, adres”.
g. Wybierz adres w pozycji „ECL 485, adres” .
- ID = 2048, fabrycznie ustawiona wartość to „15”.
h. Zmień adres na planowany dla tego urządzenia podrzędnego.
i. Po 5 sekundach wybrany numer zmieni się na „0”.
j. Po kolejnych 5 sekundach na wyświetlaczu ponownie pojawi się „ECA MENU”.
- Dodatkowo zostanie wyświetlona ikona regulatora z krzyżykiem.
Oznacza to brak komunikacji pomiędzy regulatorem ECL i panelem ECA 30. W magistrali ECL 485 nie ma urządzenia nadrzędnego.

14. (Skonfiguruj następny regulator ECL).
Umieść w odpowiedniej podstawie regulator ECL, który ma mieć adres o kolejnym numerze urządzenia podrzędnego, na przykład „2”.

15. (Skonfiguruj panel ECA, aby komunikował się pod adresem 15).
a. Wybierz „ECA MENU” 
b. Wybierz „ECA System” .
c. Wybierz „ECA Komunikacja”.
d. Wybierz „Adres podłącz.”.
e. Zmień numer na „15”.
Na wyświetlaczu panelu ECA 30 pojawi się animacja przedstawiająca wkładanie klucza z regulatora ECL.

16. (załaduj aplikację).
Wykonaj kroki 6–13.
Jeśli w urządzeniach podrzędnych 1 i 2 jest używana ta sama aplikacja (ta sama wersja i język), nie jest konieczne ponowne kopiowanie aplikacji (krok 11).

17. (Skonfiguruj następny regulator ECL).
Umieść w odpowiedniej podstawie regulator ECL, który ma być urządzeniem nadrzędnym (o adresie „15”).

18. Wykonaj kroki od 15.a do 15.e.

19. Wykonaj kroki 6–12.

20. Główny sterownik ma fabrycznie ustawiony adres 15, dlatego też nie wymaga adresowania.

21. Konfiguracja ustawień komunikacyjnych jest już zakończona.

22. (Nawiąż komunikację z urządzeniem nadrzędnym lub wybranym urządzeniem podrzędnym).
a. Wybierz „ECA MENU” 
b. Wybierz „ECA System” .
c. Wybierz „ECA Komunikacja”.
d. Ustaw „Adres podłącz.” na „15” (= urządzenie nadrzędne), „1” (= urządzenie podrzędne nr 1), „2” (= urządzenie podrzędne nr 2).

Uwagi:
Komunikacja z urządzeniami podrzędnymi jest możliwa tylko wtedy, gdy w systemie obecne jest urządzenie nadrzędne (o adresie 15).
W nowszych wersjach panelu ECA 30/31 można wybierać numer urządzenia podrzędnego bezpośrednio z wyświetlacza.

Resetowanie adresu regulatora ECL:
„Reset  adresu ECL ”  to opcja specjalna, która umożliwia przywrócenie domyślnego adresu „15” (adresu urządzenia nadrzędnego) we wszystkich regulatorach podłączonych do sieci ECL 485. Dodano ją jako zabezpieczenie, ponieważ istnieje ryzyko zmiany adresu urządzenia nadrzędnego na nieprawidłową wartość, co powoduje w praktyce brak urządzenia nadrzędnego w sieci (magistrala ECL 485 nie działa). Jest to szczególnie ważne, gdy do obsługi głównego sterownika jest wymagana komunikacja z panelem ECA 30/31.
Aby uniemożliwić użycie tej opcji w sytuacji, gdy nie jest to wymagane, wprowadzono zabezpieczenie. Menu „Reset adresu ECL” można aktywować tylko gdy:

* Uaktywnił się tryb braku połączenia ( tylko jedna kreska na pasku nawigacyjnym w prawym dolnym rogu ekranu ECA 30/31).

* Od co najmniej 25 sekund nie odebrano sygnału synchronizacji z urządzeniem nadrzędnym.

Po aktywacji menu resetowania adresu panel ECA 30/31 generuje przez 10 sekund pseudosygnał urządzenia nadrzędnego, aby umożliwić wyjście regulatorów ECL z fazy inicjalizacji. Następnie panel ECA 30/31 zaczyna wysyłać polecenia zmiany adresu w magistrali ECL 485 na wartości 1–14 (dzieje się tak, ponieważ w niektórych wczesnych wersjach regulatorów ECL możliwe było ustawienie adresu 10–14). Trwa to około 15 sekund. Ze względu na to, że wszystkie regulatory ECL w sieci ECL 485 otrzymają adres „15”, przed aktywacją opcji resetowania zaleca się wyłączenie (lub usunięcie z podstawy) każdego regulatora innego niż główny sterownik. Cała operacja trwa około 25 sekund. Jeśli adres „15” zostanie ustawiony dla wielu regulatorów, mogą one ze sobą kolidować. Dlatego po użyciu tej opcji konieczne jest ręczne sprawdzenie i zresetowanie adresów ECL 485 regulatorów podrzędnych.

Nie!
Panel ECA 30/31 jest przeznaczony do współpracy z regulatorami serii ECL 210/310.

Klucz aplikacji A368 był pierwotnie oferowany w postaci podtypów A368.1, A368.2, A368.3 i A368.4.

W styczniu 2014 roku dodano dwa kolejne podtypy klucza A368: A368.5 i A368.6.

Najważniejsze informacje o podtypie A368.5:
F1 to przepływomierz do pomiaru objętości wody uzupełniającej. Impulsy z przepływomierza są przekazywane na wejście impulsowe modułu ECA 32.

S11 to monitorowanie temperatury obiegu CO (wtórnego powrotu).

S13 to monitorowanie temperatury obiegu CWU (powrotu).

Najważniejsze informacje o podtypie A368.6:

S2 to monitorowanie temperatury obiegu CO (wtórnego powrotu).

S8 to monitorowanie temperatury obiegu CWU (powrotu).

Jedna pompa cyrkulacyjna CWU (P1).

Wprowadzono zmiany w instrukcji montażu.

Wprowadzono zmiany w poradniku instalatora w języku angielskim.

Klucz aplikacji A247 był pierwotnie oferowany w postaci podtypów A247.1, A247.2, A347.1 i A347.2.
W styczniu 2014 roku dodano kolejny podtyp klucza A247: A247.3.

Główne różnice w porównaniu do podtypu A247.1:
Brak alarmu.
S7 to temperatura czujnika ładowania CWU.
S4 to temperatura czujnika podgrzewania CWU.
P2 to pompa cyrkulacyjna obiegu pierwotnego CWU.
P4 to pompa ładująca CWU.

Wprowadzono zmiany w instrukcji montażu.
Poradnik instalatora nie został jeszcze zaktualizowany.

W niektórych podstawach do regulatorów ECL 210 prawy blok zacisków został fabrycznie zamontowany odwrotnie. Wskutek tego regulator ECL 210 nie „widzi” poprawnie czujników temperatury.
Blok zacisków powinien być zamocowany w taki sposób, aby nad i pod nim było miejsce na dwa zaciski.
Od początku 2012 roku położenie bloku zacisków jest sprawdzane na linii produkcyjnej.

Ponieważ panel ECA 60 nie jest już produkowany, a model ECA 61 jest przeznaczony tylko do celów serwisowych, obecnie (stan na sierpień 2014 roku) nie mamy w ofercie żadnego panelu. Dostępny jest wyłącznie czujnik temperatury wewnętrznej ESM-10.