Konkurs Devi

REGULAMIN KONKURSÓW „80 lat DEVI”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w serii Konkursów pod nazwą „80 lat DEVI” (zwane dalej „Konkursami”).

2. Organizatorem Konkursów jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS: 0000018540, NIP: 586-000-58-44, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 31.922.100,  zwana dalej „Organizatorem”.

3. Celem Konkursów jest promocja marki DEVI oraz fanpage’u Danfoss East Europe pod adresem https://www.facebook.com/danfosseasteurope/.

4. Konkursy prowadzone są na terytorium Polski, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowany do osób zamieszkałych na terytorium Polski.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursów będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”). Zadaniem Komisji będzie wyłonienie zwycięzców na podstawie kryteriów, o których mowa w § 2 oraz w § 4.

6. Organizator informuje, że Konkursy nie są w żadnym zakresie sponsorowane, wspierane, administrowane, ani stowarzyszone z portalem www.facebook.com, Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc., z siedzibą przy 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94 025. Informacje podawane przez Uczestników Konkursów są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursów przez Organizatora.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSACH

1. Uczestnictwo w Konkursach jest nieodpłatne i dobrowolne. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Uczestnikiem Konkursów może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki niniejszego Regulaminu.

2. W Konkursach nie mogą brać udziału: pracownicy Danfoss Poland sp. z o.o., osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

3. Udział w Konkursach jest uzależniony od rozwiązania zadań konkursowych określonych w ust. 4 poniżej.

4. Odpowiedzi na zadania konkursowe zwane dalej „Zgłoszeniami” polegają na:

A.       Wstawieniu pod postem konkursowym odpowiedzi na zadane pytania zamknięte np. W którym roku rozpoczęto produkcję DEVI w Polsce?

B.        Wstawieniu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytania otwarte np. Co przemawia za wyborem ogrzewania elektrycznego DEVI?

5. Z momentem opublikowania odpowiedzi na zadania konkursowe przez Uczestnika, Uczestnik Konkursów wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanych przez siebie odpowiedzi na zadania konkursowe w celu promocji marki DEVI oraz Danfoss Poland sp. z o.o.

6. Warunkiem przystąpienia do Konkursów jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursów następuje przez opublikowanie Zgłoszenia (odpowiedzi) w formie komentarza pod jednym z postów konkursowych na fanpage facebook.com/danfosseasteurope/. Przyjmuje się, że przez przystąpienie do Konkursów w sposób wyżej opisany, Uczestnik Konkursów zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na udział w Konkursach na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Zgłoszenia będą podlegać ocenie Komisji, która wyłoni zwycięskie odpowiedzi.

8. W każdym zadaniu konkursowym nagrody otrzyma 5 osób, które najszybciej udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie zamknięte lub wstawią najbardziej kreatywne odpowiedzi w komentarzach pod postami konkursowymi w odpowiedzi na pytanie otwarte.

9. Komisja zastrzega, że nie będzie oceniać Zgłoszeń, które zawierają treści niezgodne z prawem lub celem Konkursów, jak również niezgodnych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego albo powszechnie obowiązującym prawem. Zgłoszenie nie może zawierać treści związanych z przemocą, pornografią, nie może być wulgarne, nie może obrażać żadnej grupy społecznej, wiązać się z dyskryminacją ani ranić niczyich uczuć. Zgłoszenie nie może przedstawiać marki Danfoss i DEVI w negatywnym świetle, ani nie może zawierać znaków towarowych czy oznaczeń marek konkurencyjnych do marki Danfoss.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do kasowania Zgłoszeń niezgodnych z punktem 9 powyżej.

11. Zgłoszenia w formie odpowiedzi pod odpowiednimi postami konkursowymi można składać do godziny 23:59 dnia opublikowania zadania konkursowego.

11. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone na profilu facebook.com/danfosseasteurope/., najpóźniej kolejnego dnia od od zakończenia każdego z Konkursów. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranych w komentarzach pod postami konkursowymi.

12. O momencie przystąpienia do Konkursów decyduje data zarejestrowania odpowiedzi na zadania konkursowe przez system teleinformatyczny serwisu Facebook.com.

13. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń przez cały okres trwania Konkursów, ale wygrać może tylko 1 nagrodę.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, zmiany w treści Zgłoszeń, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik przesyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia przez Uczestnika.

15. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki sprzętu fotograficznego, komputerowego lub oprogramowania, wpływające na przesłane przez Uczestnika Zgłoszenia.

16. Uczestnik powinien być jedynym autorem odpowiedzi na zadanie konkursowe. Poprzez dokonanie Zgłoszenia wyraża on zgodę na wykorzystanie treści Zgłoszenia konkursowego do promocji marki Danfoss i DEVI.

17. Zgłoszenie nie może naruszać Regulaminu Konkursów, w tym praw osób trzecich, w szczególności w zakresie własności intelektualnej albo praw autorskich. Organizator zastrzega sobie możliwość kasowania Zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich, w szczególności w przypadku znacznego podobieństwa Zgłoszeń przysyłanych przez różnych Uczestników, nasuwającego uzasadnione podejrzenie co do naruszenia praw autorskich. Komisja konkursowa dokona weryfikacji nadesłanych Zgłoszeń z dołożeniem należytej staranności w tym zakresie.

18. Uczestnik, który dopuści się naruszenia praw osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób naruszy Regulamin Konkursów lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za takie naruszenie. Poprzez przystąpienie do Konkursów Uczestnik zwalnia Danfoss w najdalej idącym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo z odpowiedzialności za roszczenia jakie mogą zostać wywiedzione z tytułu albo w związku z takim niezgodnym z niniejszym Regulaminem Zgłoszeniem. 

19. W przypadku pociągnięcia Danfoss do odpowiedzialności prawnej z tytułu lub w związku ze Zgłoszeniem Uczestnika, Uczestnik niniejszym zobowiązuje się zwrócić Danfoss wszystkie poniesione przez Organizatora wydatki mające na celu obronę przed taką odpowiedzialnością wraz z kosztami obsługi prawnej w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz zobowiązuje sie - w miarę prawnej dopuszczalności - wstąpić do toczącego się postępowania w miejsce albo obok Danfoss.

§ 3. NAGRODY

1. Organizator Konkursów przewiduje przyznanie łącznie 25 nagród, które zostaną przyznane 25 Zwycięzcom Konkursów. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową podczas trwania Konkursów.

2. W Konkursach zostaną przyznana następujące nagrody: 5 ręczników, 5 toreb sportowych, 5 butelek ze stali nierdzewnej, 5 parasolek, 5 zestawów (torba płócienna, zeszyt A5, otwieracz do butelek).

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do domagania się Nagrody na osoby trzecie.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody rzeczowej, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Komisji konkursowej zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi, którego Zgłoszenie spełnia kryteria wskazane w § 2, i które zostanie wybrane przez Komisję na podstawie kryteriów opisanych w par. 4.

 

§ 4. KOMISJA KONKURSOWA, ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

1. O tym, które Zgłoszenia zostaną nagrodzone decyduje Komisja konkursowa, w której skład wchodzić będzie 2 przedstawicieli Danfoss.

2. Kryteria, którymi kierować będzie się Komisja to: zgodność z celem Konkursów, pomysłowość i kreatywność w przypadku pytań otwarych oraz kolejność zgłoszeń w przypadku prawidłowych odpowiedzi do pytań zamkniętych. W przypadku podobieństwa w Zgłoszeniach różnych Uczestników decydującym kryterium przyznania nagrody będzie forma i staranność wykonania zadania konkursowego (Zgłoszenia).

3. Komisja konkursowa obradować będzie po zakończeniu etapu przyjmowania zgłoszeń i ogłosi Laureatów Konkursu najpóźniej w ciągu następnego po zakończeniu każdego z Konkursów.

4. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który spełni warunki udziału w Konkursach, a jego Zgłoszenie konkursowe zostanie najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.

5. Laureat zostanie powiadomiony o wynikach Konkursu za pośrednictwem komentarza na profilu facebook.com/danfosseasteurope/. oraz w wiadomości prywatnej, wysłanej przez Organizatora w dniu ogłoszenia Laureata. W ww. wiadomości Organizator poinformuje Laureata o trybie wydania nagrody.

6. Laureat, pod rygorem utraty prawa do nagrody, zobowiązany jest są do odesłania odpowiedzi na wiadomość od Organizatora informującą o wygranej w Konkursie, zawierającej imię, nazwisko i adres do korespondencji. Odpowiedź winna zostać udzielona w terminie do 7 dni roboczych od daty wysłania wiadomości przez Organizatora. W przypadku nie przesłania odpowiedzi, o której mowa w zdaniu poprzednim Laureat traci prawo do nagrody.

7. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

8. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji od Laureata.

9. Postanowienia ustępu 6 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku niemożliwości doręczenia Nagrody przez kuriera lub pocztę, z przyczyn dotyczących Laureata.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku niepodania danych, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku Nagroda decyzją Komisji konkursowej zostaną przekazane innemu Uczestnikowi, którego zadanie zostało pozytywnie ocenione przez Komisję.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Laureata, któremu przyznano Nagrodę.

12. W przypadkach stwierdzenia działań niezgodnych z Regulaminem lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursów, dany Uczestnik Konkursów zostanie wykluczony w procesie przyznawania Nagród.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

1. Akceptując Regulamin uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego Zgłoszeń konkursowych („utworów”) do celów Konkursu. Organizator z chwilą wydania nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonego zadania konkursowego.

2. Przeniesienie następuje na potrzeby Organizatora w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji, a w szczególności:

2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2.2. w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

2.3. w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy.

2.4. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów,

2.5. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości.

3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych, odpowiedniego ich opracowania, wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych zadań konkursowych oraz prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z zadań konkursowych. Laureat zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania przysługujących Uczestnikowi autorskich praw osobistych w stosunku do Danfoss, na które to podmioty Organizator może przenieść swoje prawa.

4. Uczestnik Konkursów zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń prawnych osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w momencie wydania nagrody Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia konkursowego (przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych postanowień) Uczestnikowi nie przysługiwały lub że nie przysługiwały mu autorskie prawa osobiste do ww. Zgłoszenia konkursowego.

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursów, uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursów.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajny jest dzień wpłynięcia przesyłki zawierającej reklamacje do siedziby Organizatora.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursów jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursami, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursów oraz doręczeniem nagród Laureatom.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: gdpo@danfoss.com.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia  RODO w celu realizacji Konkursów - prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Danfoss polegających na umożliwieniu Organizatorowi kontaktu z Uczestnikiem w celu realizacji Konkursów oraz wydania nagród, przeprowadzenia procesu reklamacyjnego poprzez wysyłanie korespondencji;

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być np. firmy kurierskie realizujące wysyłkę nagrody.

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7. Posiada Pani/Pan jako Uczestnik Konkursów:

prawo dostępu do swoich danych,  zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO;

·       prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art.16 rozporządzenia RODO;

·       prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

·       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;

·       prawo do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art.21 rozporządzenia RODO

·       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu w jakim zostały zebrane – okres realizacji Konkursów oraz przez okres rozliczeniowy – doręcznie nagród oraz okres przedawnienia roszczeń jakie mogą wyniknąć z tych tytułów.

9. Uczestnik przystępujący do Konkursów wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych, w postaci: imienia i nazwiska albo aliasu albo nicknamu używanego przez użytkownika na www.facebook.com na stronie https://www.facebook.com/danfosseasteurope/ jednakże wyłącznie w kontekście realizacji Konkursów.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przez cały czas trwania Konkursów niniejszy Regulamin będzie do wglądu na stronie https://www.facebook.com/danfosseasteurope/

2. Konkursy nie są grą losową.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursów i obowiązuje przez cały okres ich trwania.