Whitepapers

 • Obecnie około 10% światowej produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się do celów klimatyzacji. Międzynarodowe badania pokazują, że zapotrzebowanie na chłodzenie w budynkach handlowo-usługowych i mieszkalnych gwałtownie wzrośnie w kolejnych latach, w szczególności w krajach o wysokim PKB i gospodarkach wschodzących: Indiach, Chinach i Ameryce Południowej.
 • W ostatnim dwudziestoleciu liczba działających układów centralnego chłodzenia gwałtownie wzrosła. Może to być spowodowane faktem, że dzisiejsze układy centralnego chłodzenia mają następujące zalety: • Większa atrakcyjność ekonomiczna • Mniejszy negatywny wpływ na środowisko • Większa wydajność
 • Charakterystyka zaworów z siłownikami stosowanych w węzłach cieplnych
  W tym artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w związku z opracowaniem nowej charakterystyki zaworów regulacyjnych z siłownikami do ciepłej wody użytkowej w węzłach cieplnych SC. W części teoretycznej omówiono podstawowe teorie regulacji i zależności fizyczne o kluczowym znaczeniu dla tego zastosowania, w tym decydujące zależności pomiędzy wymiennikiem ciepła, regulatorem, silnikiem (siłownikiem) i zaworem regulacyjnym. Oprócz analizy teoretycznej badanie jest uzupełnione symulacjami dynamicznymi i wynikami doświadczeń laboratoryjnych. W wyniku badania opracowano nową charakterystykę zaworu opisaną w tym artykule.
 • Ten artykuł dotyczy kwestii regulacji wysokosprawnych wymienników ciepła do ciepłej wody użytkowej. Niektóre podstawowe teorie regulacji i decydujące współzależności między nimi przeanalizowano z teoretycznego punktu widzenia. Opisano nowo powstały układ regulacji poprzez spojrzenie na różne elementy projektu z perspektywy teorii regulacji.
 • Systemy rozdziału w blokach mieszkalnych
  W blokach mieszkalnych stosuje się dwie główne metody rozdziału ciepła i ciepłej wody użytkowej (CWU): pionowa instalacja rurowa i system zdecentralizowany z węzłami mieszkaniowymi. W pierwszym przypadku straty ciepła w instalacji CWU mogą przewyższać ilość ciepła netto zużywaną na przygotowanie CWU.
 • Symulacja dynamiczna domowych węzłów SC
  Firma Danfoss kontynuuje opracowywanie modeli symulacyjnych wytwarzanych przez siebie komponentów HVAC, w tym układów regulacji, do systemów centralnego ogrzewania i układów sieci ciepłowniczej. W tym artykule podano kilka przykładów. Przedstawiono przykład symulacji węzła ciepłej wody użytkowej.
 • Jak uniknąć oscylacji ciśnienia w układach sieci ciepłowniczych
  W tym artykule wyjaśniono działanie regulatora różnicy ciśnień w przypadku występowania oscylacji. Przedstawiono kilka praktycznych wskazówek dotyczących eliminacji lub redukcji oscylacji ciśnienia. Dzięki wiedzy praktycznej z zakresu regulacji różnicy ciśnień możliwe jest obecnie rozwiązywanie problemów związanych z oscylacją ciśnienia w już istniejących instalacjach oraz oferowanie konkretnych porad dotyczących właściwego projektowania nowych instalacji w celu wyeliminowania ryzyka występowania oscylacji ciśnienia. Przeczytaj cały artykuł, aby dowiedzieć się więcej.
 • Auto tuning: adaptacyjne nastawy regulatora ciepłej wody użytkowej. Ochrona siłownika: automatyczne nastawy regulatora przy niskiej wydajności. Warunkiem dobrego funkcjonowania układu ogrzewania jest określenie odpowiednich nastaw przed jego oddaniem do eksploatacji. Nastawianie jest niezbędne do wstępnego ustawienia parametrów regulacji. Artykuł ten dotyczy sposobu stosowania automatycznych nastaw parametrów regulacji układu i wynikających z tego korzyści.
 • W tym artykule opisano podstawowe cechy czterech koncepcji regulacji: regulatora termostatycznego, regulatora proporcjonalnego oraz ich sprzężenia równoległego i szeregowego. Nacisk położono na regulację płytowych wymienników ciepła, a analiza opiera się na symulacjach dynamicznych, tj. na modelach sprawdzonych na podstawie praktycznych pomiarów.
 • Uzyskanie równowagi hydraulicznej w układzie często jest kwestią regulacji różnicy ciśnień do poziomu niezbędnego do obsługi węzła cieplnego, a tym samym również regulacji natężenia przepływu w poszczególnych odgałęzieniach. Regulacja różnicy ciśnień i natężenia przepływu w układzie może przynieść korzyści klientom i przedsiębiorstwom energetyki cieplnej.
 • W systemie HVAC, jak również w instalacji przedsiębiorstwa energetyki cieplnej i chłodniczej, mogą wystąpić okresowe oscylacje pętli regulacji. Jest ku temu kilka powodów. Nieliniowość procesu, nadmierne wzmocnienie regulatora i nadmierny rozmiar układu to tylko niektóre z nich.