Hybrydyzacja

Przyszłość energii nadeszła – jest nią magazynowanie

Światowe zapotrzebowanie na energię gwałtownie rośnie, a możliwości jego zaspokojenia są liczne. Świat systematycznie i dość szybko rozszerza swoje główne źródła energii. Przechodzimy od paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa i węgiel, do gazu ziemnego i energii jądrowej oraz dalej do odnawialnych źródeł energii zależnych od pogody, więc rośnie potrzeba przezwyciężenia luk powstających w sytuacji niezrównoważenia skali zaopatrzenia w energię i zapotrzebowania na nią.

Przewiduje się, że do 2035 r. zużycie energii wzrośnie o jedną trzecią, co oznacza, że musimy sprostać wyzwaniu polegającemu na dostosowaniu podaży do popytu poprzez wykorzystanie najlepszych technologii, jakimi dysponujemy w zakresie wytwarzania, dystrybucji i efektywności zużycia energii. Rozwiązania, których potrzebujemy, są dostępne już dzisiaj i istnieje ogromny potencjał w zakresie wdrażania technologii wydajnych energetycznie: 63% potencjału w zakresie oszczędzania energii występuje w przemyśle i budownictwie, a 90% budynków w UE nie zostało poddanych renowacji pod kątem sprawności energetycznej. Jednocześnie udowodniono, że wartość PKB wzrasta o 1% rocznie bezpośrednio w wyniku wprowadzenia rozwiązań w zakresie wydajności energetycznej.

„Wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii w wielu częściach świata zrozumienie pojęcia elastyczności i zarządzanie nią staje się kamieniem węgielnym rynków energii”.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna, 2017

W Stanach Zjednoczonych straty energii w systemie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej spadły o ponad 25% od 1980 r. Do 2050 r. przewiduje się zbiorowe ograniczenie zużycia energii o 40–60% w porównaniu z obecnymi prognozami.

Aby sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, kraje Azji Południowo-Wschodniej w coraz większym stopniu realizują politykę w zakresie wydajności energetycznej, i uzgodniły wspólny cel, jakim jest zmniejszenie energochłonności o 30% do 2025 r. w porównaniu z poziomem z 2005 r., poza realizowaniem celów krajowych w niektórych państwach.

Oczekuje się, że w 2017 r. światowy rynek magazynowania energii wzrośnie o 47% pod względem nowej pojemności magazynowej w porównaniu z już rekordowym rokiem 2016. Tak więc siły rynkowe napędzają przyspieszone wykorzystanie istniejących rozwiązań, jak również rozwój nowych technologii.

Przetwornice do systemów zhybrydyzowanych