Polityka prywatności dotycząca osób ubiegających się o pracę

Ogłoszenie informacyjne — rekrutacja

Dziękujemy za złożenie podania o pracę w firmie Danfoss. Strona jest obsługiwana przez Danfoss A/S (zwaną dalej Danfoss) oraz w imieniu spółek grupy Danfoss zlokalizowanych na całym świecie („Danfoss” lub „my”).

Poprzez złożenie swojej aplikacji zawierającej dane osobowe za pośrednictwem tej strony — podajesz informacje firmie Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, Dania, będącej podmiotem dominującym Grupy Danfoss. Danfoss A/S jest administratorem danych gromadzonych i przetwarzanych w ramach tej strony. Na Danfoss A/S spoczywa odpowiedzialność zagwarantowania, że wszystkie osoby lub firmy, które mają dostęp do lub przetwarzają dane osobowe będą przestrzegać tej polityki.

W ramach procesu rekrutacji zarejestrujemy Twoją aplikację i będziemy przetwarzać przekazane dane, w tym dane osobowe, jak określono w niniejszej informacji.

Za pośrednictwem niniejszego komunikatu informujemy o przetwarzaniu przez firmę Danfoss Twoich danych osobowych do celów rekrutacyjnych. Oprócz niniejszej informacji/zgody, obowiązują postanowienia Polityki prywatności Danfoss.

1. Przetwarzanie danych osobowych

W celu oceny aplikacji przetwarzamy informacje, w tym dane osobowe, które zostały przekazane w aplikacji i CV. Zalecamy, aby nie ujawniać w aplikacji poufnych danych osobowych, takich jak informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii, przynależności do związków zawodowych, orientacji seksualnej itp.

Twoje dane osobowe będą udostępniane i przetwarzane przez pracowników firmy Danfoss odpowiedzialnych za proces rekrutacji, którzy mogą pracować dla firmy Danfoss na całym świecie. W większości przypadków chodzi o pracowników działu kadr i kierownika działu. W zależności od stanowiska dostęp do danych mogą uzyskać dodatkowi pracownicy firmy Danfoss.

Jeśli stanowisko wymaga wykonania testów osobowości lub podobnych testów, po rozpatrzeniu przez nas danej aplikacji otrzymasz informacje o tym fakcie. Wyniki takich testów będą traktowane jako poufne, ale zostaną uwzględnione w naszej ocenie Twojej aplikacji.

2. Przechowywanie dokumentów aplikacji

Jeśli dostaniesz propozycję pracy w firmie Danfoss, aplikacja i dodatkowe dane osobowe uzyskane w procesie rekrutacji staną się częścią dokumentacji pracowniczej. Otrzymasz osobne informacje dotyczące akt pracowniczych i przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, w ramach procedury obowiązującej wewnątrz firmy Danfoss.

Jeśli nie dostaniesz oferty pracy, przez pewien czas będziemy przechowywać przesłaną aplikację oraz wszelkie dodatkowe dane osobowe uzyskane w procesie rekrutacji:

  • 12 miesięcy w przypadku każdej osoby lub
  • 36 miesięcy w przypadku każdego obywatela USA ubiegającego się o pracę w USA

od momentu odrzucenia oferty. Po wyrażeniu zgody na przechowywanie danych osobowych, będziemy w stanie wziąć pod uwagę Twoją kandydaturę do pracy w przyszłości w firmie Danfoss.

3. Ujawnienie danych osobowych

W celu pozyskania najlepiej wykwalifikowanych kandydatów współpracujemy z różnymi biurami rekrutacyjnymi lub innymi biurami konsultingowymi, które mogą nam pomóc w ocenie Twojej aplikacji, a także w realizacji i przeglądzie testów osobowościowych itp.

4. Gromadzenie danych osobowych od osób trzecich

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane do sprawdzenia historii Twojego zatrudnienia. Nie będziemy kontaktować się z żadnym z Twoich obecnych lub byłych pracodawców, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę. W przypadku ubiegania się o szczególnie odpowiedzialne stanowisko (w tym, lecz nie wyłącznie stanowiska związane z finansami z dostępem do środków), firma Danfoss może wymagać pisemnego zaświadczenia dotyczącego Twojej sytuacji w sprawach karnych i/lub danych dotyczących Twojej sytuacji kredytowej, jak również danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez agencję kredytową w imieniu firmy Danfoss, wyłącznie w sytuacji, gdy wyrazisz na to zgodę i gdy będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków ustawowych. Ponadto użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu i dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych. W razie konieczności użytkownik ma również prawo do korygowania swoich danych

W pewnych okolicznościach możesz również zwrócić się do nas z prośbą o przegląd Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz o przekazanie tych danych do innego administratora danych.

6. Kontakt

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji lub przetwarzania swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Dania lub wysłać wiadomości na adres e-mail: GDPO@danfoss.com. Więcej informacji na temat danych kontaktowych można znaleźć w Polityce Prywatności Danfoss.

W każdej chwili możesz wycofać swoje zgody. W przypadku wycofania zgody firma Danfoss zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i usunie dane, chyba że będzie możliwe kontynuowanie przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych na innej podstawie prawnej lub będziemy do tego zobowiązani w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

7. Skargi

W przypadku skarg dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych zawsze możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, korzystając z powyższych danych kontaktowych, ewentualnie złożyć skargę poprzez Infolinię etyki Danfoss. Skargę możesz również złożyć w duńskiej Agencji ochrony danych, Borgergade 28, 5, 1300 København K, a także w odpowiednich organach ochrony danych w swoim kraju.

Zaloguj się do swojego profilu