VLT® HVAC Basic Drive FC 101

 • 概述
 • 文档
 • 图纸
 • 软件
 • 相关应用
 • 故障排除
 • 案例故事

便捷、紧凑的 HVAC 控制

VLT® HVAC Basic Drive 内置多种功能,可以减少初始投资,并优化风机、泵和压缩机的可靠运行,提高生产率。这款用户友好型变频器是同类产品中最紧凑的设备。

 • 集成的直流电抗器可减少谐波,并且无需外部设备所需的额外成本和空间。
 • VLT® Control Panel LCP 32 提供 8 种可选语言,更方便对变频器进行编程

VLT® HVAC Basic Drive FC 101 可高效控制感应电机和永磁 (PM) 电机,节能高达 50%。实际上,自动能量优化器从您打开它的那一刻起就能节省 3-5% 的能量。通过专门用于通风、供暖和制冷应用的变频器实现最低拥有成本。

供电电压和功率范围

 • 3 x 200-240 V...0.25-45 kW
 • 3 x 380-480 V...0.37-90 kW
 • 3 x 525-600 V...2.2-90 kW

特点和优势

变频器内置 HVAC 功能和谐波抑制,可实现低复杂度安装并降低投资成本

节能高达 50%,降低运营成本

无可比拟的耐用性确保最长正常运行时间

用户友好,减少调试和运行的时间和成本

使用 VLT® Mains-Free Interface 附件,您可以在安装之前设置变频器参数,而无需连接主电源

由于 FC 101 已通过 UL LZGH2 认证,符合 UL60335-2-40 和 UL60335-2-89,因此您可以在 HVAC/R 系统中使用 A2L 制冷剂

阅读有关 VLT® HVAC Basic Drive FC 101 的更多信息

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
资料单 VLT® HVAC Basic Drive FC 101 - English 英語 Multiple 20 10月, 2023 450.9 KB .pdf
资料单 VLT® HVAC Basic Drive FC 101 - US English 英語 美國 27 7月, 2023 1.1 MB .pdf
产品手册 VLT® HVAC Basic Drive FC 101 Selection Guide | English 英語 Multiple 05 12月, 2023 7.5 MB .pdf
产品手册 VLT® HVAC Basic Drive FC 101 Selection Guide | US English 英語 美國 20 6月, 2023 6.9 MB .pdf
Design guide VLT® HVAC Basic Drive FC 101 SW4.2x 英語 Multiple 01 4月, 2018 5.3 MB PDF
Programming guide VLT® HVAC Basic FC 101 英語 Multiple 18 5月, 2018 3.6 MB PDF
Installation guide VLT® Mains-Free Interface Installation G 英語 Multiple 01 4月, 2022 1.3 MB PDF

图纸

无法找到您要查找的 3D 模型或图纸?使用列顶部的图标对下表进行排序与筛选。

类型 名称 语言 已更新 下载 文件类别
EPLAN-files 132B0200_Eplan 06 2月, 2024 477.5 KB ZIP
EPLAN-files FC-101P11KT2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 4.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P11KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 1.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P11KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 4.1 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P11KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 4.1 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P11KT6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 2.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P11KT6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 2.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P15KT2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 5.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 5.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P15KT2E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 5.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P15KT2E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 5.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P15KT2P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 5.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P15KT2P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 5.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P15KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P15KT2P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 5.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P15KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 1.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P15KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 4.1 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P15KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 4.1 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P15KT6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 2.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P15KT6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 2.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P18KT2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P18KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P18KT2E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P18KT2E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P18KT2P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P18KT2P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P18KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P18KT2P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P18KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 4.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P18KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 4.1 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P18KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 4.1 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 3.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 3.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P1K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 19.9 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P1K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 19.9 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT2E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT2E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT2P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT2P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT2P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 4.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 24.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 20.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 20.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 20.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P22KT6P20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 4.0 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P2K2T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 4.0 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P2K2T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 19.9 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P2K2T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 19.9 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P2K2T6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.0 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P2K2T6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.0 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT2E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT2E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT2P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT2P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT2P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 20.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 20.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 5月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 5月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 20.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 20.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P30KT6P20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT2E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT2E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT2P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 5月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT2P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 5月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT2P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 20.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 20.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 20.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P37KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 20.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 4.0 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P3K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 19.9 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P3K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 19.9 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P3K0T6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.0 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P3K0T6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.0 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P3K7T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 3.9 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT2E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT2E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT2P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT2P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT2P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 1.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 1.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 6.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 1.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 1.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P45KT6P20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 4.0 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 19.9 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P4K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 19.9 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 1.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 1.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 1.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 12月, 2020 1.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P55KT6P20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P5K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 1.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 3.9 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P5K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 3.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P5K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 3.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P5K5T6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.0 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P5K5T6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.0 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 7.2 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P75KT6P20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 1.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 3.9 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P7K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 3.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 11月, 2020 3.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P7K5T6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.0 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P7K5T6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.0 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 6月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 1.3 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 4月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT6P20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101P90KT6P20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 7月, 2021 8.4 MB ZIP
EPLAN-files FC-101PK25T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 3.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 3.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 3.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101PK75T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 3.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 3.6 MB ZIP
EPLAN-files FC-101PK75T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 19.9 MB ZIP
EPLAN-files FC-101PK75T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 01 9月, 2020 19.9 MB ZIP
EPLAN-files LCP 102 01 3月, 2019 931.9 KB ZIP
M-Drawing MCAD FC 101 H10 IP20 30 11月, 2020 2.0 MB DXF
M-Drawing MCAD FC 101 H10 IP20 30 11月, 2020 1.5 MB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 H3 IP20 03 3月, 0011 9.1 MB STP
M-Drawing MCAD FC 101 H3 IP20 03 3月, 0011 608.5 KB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 H3 IP20 03 3月, 0011 35.9 MB STP
M-Drawing MCAD FC 101 H3 IP20 03 3月, 0011 5.7 MB DXF
M-Drawing MCAD FC 101 H3 IP21 01 11月, 2012 12.1 MB STP
M-Drawing MCAD FC 101 H3 IP21 01 11月, 2012 2.3 MB DXF
M-Drawing MCAD FC 101 H3 IP21 01 11月, 2012 348.6 KB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 H4 IP20 01 3月, 2011 813.5 KB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 H4 IP20 01 3月, 2011 7.6 MB DXF
M-Drawing MCAD FC 101 H4 IP20 01 3月, 2011 44.2 MB STP
M-Drawing MCAD FC 101 H4 IP20 01 3月, 2011 9.4 MB STP
M-Drawing MCAD FC 101 H4 IP21 01 11月, 2012 753.1 KB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 H4 IP21 01 11月, 2012 43.0 MB STP
M-Drawing MCAD FC 101 H4 IP21 01 11月, 2012 4.3 MB DXF
M-Drawing MCAD FC 101 H5 IP20 01 3月, 2011 10.5 MB STP
M-Drawing MCAD FC 101 H5 IP20 01 3月, 2011 8.6 MB DXF
M-Drawing MCAD FC 101 H5 IP20 01 3月, 2011 993.3 KB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 H5 IP20 01 3月, 2011 49.6 MB STP
M-Drawing MCAD FC 101 H5 IP21 01 11月, 2012 48.1 MB STP
M-Drawing MCAD FC 101 H5 IP21 01 11月, 2012 477.9 KB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 H5 IP21 01 11月, 2012 3.2 MB DXF
M-Drawing MCAD FC 101 H6 IP20 01 5月, 2011 698.7 KB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 H6 IP20 01 5月, 2011 6.0 MB DXF
M-Drawing MCAD FC 101 H6 IP20 01 5月, 2011 12.8 MB STP
M-Drawing MCAD FC 101 H6 IP21 01 11月, 2012 13.9 MB STP
M-Drawing MCAD FC 101 H6 IP21 01 11月, 2012 414.4 KB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 H6 IP21 01 11月, 2012 2.9 MB DXF
M-Drawing MCAD FC 101 H8 IP20 29 6月, 2016 4.6 MB DXF
M-Drawing MCAD FC 101 H8 IP20 29 6月, 2016 2.0 MB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 H9 IP20 29 6月, 2016 1.6 MB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 H9 IP20 29 6月, 2016 2.5 MB DXF
M-Drawing MCAD FC 101 I6 IP54 05 7月, 2016 2.0 MB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 I6 IP54 05 7月, 2016 4.4 MB DXF
M-Drawing MCAD FC 101 I7 IP54 05 7月, 2016 4.7 MB DXF
M-Drawing MCAD FC 101 I7 IP54 05 7月, 2016 2.0 MB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 I8 IP54 05 7月, 2016 2.1 MB PDF
M-Drawing MCAD FC 101 I8 IP54 05 7月, 2016 4.9 MB DXF
M-Drawing MCAD FC101 H7 IP20 01 8月, 2022 41.7 MB STP
M-Drawing MCAD FC101 H8 IP20 01 8月, 2022 32.3 MB STP
E-Drawing Wiring Schematic FC 101 01 3月, 2016 277.5 KB PDF

软件

VLT® Motion Control Tool MCT 10 帮助您调试 VLT® HVAC Basic Drive FC 101。在表格中搜索其他有用的下载。

类型 名称 语言 已更新 版本 状态 下载 文件类别
Software Tools MFI Drivers for VLT® HVAC Basic Drive 15 7月, 2022 RL 1.5 MB ZIP
PLC LIBRARIES VLT® AOI for Rockwell Studio 5000 17 12月, 2019 1.00 RL 7.2 MB ZIP
VLT MCT 10 Support File VLT® HVAC Basic Support File V4.00 06 12月, 2017 4.00 RL 361.1 KB ZIP
PLC LIBRARIES VLT® Library for B&R Automation 17 12月, 2019 1.00 RL 7.1 MB ZIP
PLC LIBRARIES VLT® Library for TIA Portal 17 12月, 2019 1.12 RL 11.9 MB ZIP
PLC LIBRARIES VLT® Library for TwinCAT 3 17 12月, 2019 1.12 RL 8.4 MB ZIP
PLC LIBRARIES VLT® Library for Unity Pro 17 12月, 2019 1.00 RL 9.7 MB ZIP
Software Tools VLT® Motion Control Tool MCT10 14 7月, 2022 5.50 RL 944.1 MB ZIP
Software Tools VLT® Motion Control Tool MCT31 17 10月, 2017 2.0.4 RL 25.2 MB ZIP

相关应用

即将推出...

即将推出...

案例故事

即将推出...

即将推出...