12 često postavljanih pitanja o softstarterima

utorak, 19. maj 2020.

FAQ: Softstarter

Odeljenje za tehničku podršku odgovara na 12 često postavljanih pitanja o softstarterima.

Soft starteri su mnogo fleksibilniji od pokretača sa automatskim transformatorima i pružaju mnogo glatkiji start, uglavnom po nižoj ceni. Pokretači sa automatskim transformatorima ne mogu da se prilagode uslovima promenljivog opterećenja (npr. startovi sa ili bez opterećenja) i startni momenat se ne može slobodno podesiti u skladu sa karakteristikama motora i opterećenja.
Oštećenja usled prevelikog obrtnog momenta i udarnih kratkotrajnih struja i dalje se javljaju na međufaznim koracima i nisu u stanju da obezbede meko zaustavljanje. Pokretači sa automatskim transformatorima su veliki i skupi, posebno ako je potrebna visoka startna frekvencija.

Postoje tri vrste soft startera koji nude različite karakteristike i načine upravljanja motorom.

 1. Regulatori obrtnog momenta upravljaju samo jednom fazom tokom pokretanja. Ovo smanjuje obrtni momenat pri startu, ali ne smanjuje startnu struju. Regulatori obrtnog momenta moraju se koristiti zajedno sa starterima za direktno upuštanje.
 2. Soft starteri koji upravljaju dvema fazama mogu umanjiti startnu struju i ukloniti udarni kratkotrajni obrtni momenat, i pogodni su za normalna i velika opterećenja, ali ne i teška opterećenja. Startna struja u nekontrolisanoj fazi je neznatno veća od struja dve kontrolisane faze.
 3. Soft starteri koji upravljaju svim trima fazama pružaju maksimalni nivo mekog upuštanja i jedino su soft start rešenje pogodno za teške primene.

Meko upuštanje povećava performanse pokretanja motora na više načina.

 • Postepenim povećanjem napona ili struje izbegavaju se naponski i strujni udari koji su povezani sa elektro-mehaničkim starterima sniženog napona.
 • Zaletanje je takođe glatkije, jer mekim upuštanjem se izbegava kratkotrajni vršni obrtni momenat povezan sa elektro-mehaničkim starterima sniženog napona.
 • Konstantna kontrola struje daje veći obrtni momenat pri zaletanju motora, što rezultira nižim startnim strujama i / ili kraćim vremenom zaletanja.
 • Performanse zaletanja se mogu prilagoditi motoru i opterećenju,
  uključujući preciznu kontrolu nad graničnom strujom.
 • Meko upuštanje pruža pouzdane performanse čak i kod učestalih
  startova ili ako se karakteristike opterećenja razlikuju između startova (npr. startovi sa ili bez opterećenja).
  Soft starteri takođe nude niz funkcija koje nisu dostupne kod ostalih pokretača koji snižavaju izlazni napon. Ovo uključuje meko zaustavljanje i jednosmernu kočnicu, što pomaže uklanjanju vodenog čekića.

Sa vezom unutar trougla (veza motora sa šest provodnika) SCR-ovi soft startera su serijski povezani sa svakim namotajem motora tako da soft starter upravlja samo faznom strujom, a ne linijskom strujom. Soft starter može na taj način kontrolisati motor sa većom strujom punog opterećenja od normalne. Veza unutar trougla je moguća samo na motorima koji dozvoljavaju da se svaki kraj tri namotaja motora odvojeno povežu i ne mogu se svi soft starteri povezati unutar trougla. Linijski kontaktor ili prekidač za isključivanje MCCB se uvijek moraju koristiti za isključenje motora i soft startera sa napajanja u slučaju pojave greške.
Veza unutar trougla pojednostavljuje zamenu pokretača zvezda / trougao jer se postojeće ožičenje može izkoristiti. U novim instalacijama, veza unutar trougla može smanjiti veličinu i troškove soft startera, ali postoje dodatni troškovi za linijski kontaktor / prekidač isključenja MCCB i dodatno kabliranje.

Soft starteri su mnogo fleksibilniji od pokretača zvezda/ trougao i omogućuju glatko zaletanje bez rizika od vršnih udara. Pokretači zvezda/ trougao ne mogu da se prilagode uslovima promenljivog opterećenja (npr. startovi sa ili bez opterećenja) i startni obrtni momenat ne može biti prilagođen karakteristikama motora i opterećenja. Dodatno, otvoreni prelaz između zvezde i trougla uzrokuje štetni obrtni momenat i struju. Pokretači zvezda/ trougao ne omogućavaju meko zaustavljanje.
Međutim, pokretači zvezda/ trougao mogu biti jeftiniji od soft startera i mogu ograničiti startnu struju na niži nivo od soft startera kada se koriste za pokretanje izuzetno laganog opterećenja. Međutim, preveliki obrtni momenat i udarna kratkotrajna struja se i dalje mogu pojaviti.

Soft starteri mogu ograničiti polaznu struju na bilo koji nivo, ali praktični minimum zavisi od motora i opterećenja. Smanjenje polazne struje smanjuje obrtni momenat koji proizvodi motor, tako da će opterećenje dovesti do gubitka brzine ako je startna struja preniska. Da bi start bio uspešan, motor mora da proizvede veći momenat ubrzanja nego što zahteva opterećenje u toku samog starta.
Startna struja se može proceniti na osnovu prethodnog iskustva, ili se mogu analizirati krive obrtni momenat / brzina datog motora i opterećenja za dobijanje preciznog proračuna.

Kriterijumi za odabir kablova zavise od strujnog kola i lokacije gde je soft starter povezan unutar strujnog kola.

Maksimalna dužina kabla između soft startera i motora zavisi od pada napona i kapacitivnosti kabla.
Kabl mora biti izabran tako da kada motor radi pod punim opterećenjem, pad napona na terminalima motora ne prelazi granične vrednosti određene lokalnim propisima.
Za udaljenosti veće od 500 metara ili ako se koriste paralelno kabliranje, kapacitivnost kablova može biti ograničavajući faktor. Ako imate sumnje, molim vas da kontaktirate Danfoss, pri čemu treba dostaviti detalje o modelu soft startera, naponu napajanja i frekvenciji. Ako želite da koristite standardne proizvode, preporučujemo upotrebu Linijskih prigušnica.
Proračun
Glavna stvar je ograničiti di / dt tako da SCR-ovi ne budu oštećeni udarnim (inrush) strujama zbog povećane kapacitivnosti kabla. Izlazni induktorski filteri moraju biti instalirani što je moguće bliže soft starteru.
Induktivnost izlaznih induktorskih filtera mora biti manja od induktivnosti motora.
Minimalna nazivna struja je izvedena od nominalne struje motora.
(Uputstvo za izbor soft startera i aplikacija, obično 3 - 4,5 x FLC)

AUZ je sledeća evolucija u soft starter tehnologiji. Upotrebom AUZ-a, soft starter uči performanse vašeg motora tokom zaletanja i zaustavljanja, a zatim podešava upravljanje zbog optimizacije performansi. Soft starter procenjuje potrebnu brzinu motora tokom svakog zaletanja i zaustavljanja AUZ-om i prilagođava snagu motoru, čime obezbeđuje izabrani profil ubrzanja ili usporavanja. Promene opterećenja uglavnom ne utiče na AUZ, što je naročito pogodno za aplikacije sa pumpama.
AUZ nudi tri profila za pokretanje i zaustavljanje: rani, stalni i kasni profil ubrzanja/ usporavanja.

Jednosmerna kočnica i meko kočenje smanjuju vreme zaustavljanja motora, za razliku od mekog zaustavljanja koje povećava vreme zaustavljanja opterećenja sa velikim trenjem. Jednosmerna kočnica koristi DC injekcije kako bi se smanjilo vreme zaustavljanja motora. Soft starter usporava motor do približno 70% njegove pune brzine u radu, a zatim aktivira obrtni momenat kočnice kako bi zaustavio motor u odabranom vremenu kočenja. Jednosmerna kočnica je ugrađena funcija u MCD 600 soft startere, i nije potrebna dodatna oprema. MCD 600 jednosmerna kočnica kontroliše sve tri faze, što smanjuje stres na motor u poređenju sa rešenjima sa dvofaznim kočenjem.
Meko kočenje koristi preusmerene kontaktore na ulaznoj strani startera za pokretanje motora u obrnutom smeru, što primenjuje momenat kočenja na opterećenje.
Meko kočenje uzrokuje manje zagrevanje motora i pruža veći momenat kočenja  za određenu struju od jednosmerne kočnice, i bolji je za opterećenja sa ekstremno velikom inercijom (npr. aplikacije sa tračnom i kružnom testerom).

Harmonici su naponi i struje koje stvaraju neželjeno zagrevanje u motorima, kablovima i drugoj opremi. Harmonici takođe mogu ometati rad druge električne i elektronske opreme.
Soft starteri generišu veoma nizak nivo harmonika, samo u toku vremena zaletanja ili mekog zaustavljanja. Prema IEC 60947-4-2 (8.3.2.1.1), „Emisije harmonika su kratkog trajanja tokom zaletanja, i nema značajnih emisija u stanju normalnog rada“. Nema potrebe za posebnim razmatranjem ili filtriranjem za aplikacije sa soft starterima.

VLT® Soft Starter MCD 600 Upoznajte naše Softstarter-e