Politika privatnosti

 

Danfoss poštuje vašu privatnost. Bilo da kupujete jedan od kvalitetnih proizvoda kompanije Danfoss ili samo pregledate njene veb sajtove, Danfoss želi da budete bezbrižni uz našu politiku privatnosti i bezbednosne mere koje preduzimamo kako bismo zaštitili vaše lične podatke.


Iz tog razloga, kompanija Danfoss je implementirala niz obavezujućih korporativnih pravila, koja uvode globalni standard zahteva za zaštitu podataka koje svi Danfoss subjekti moraju da poštuju. Evropske agencije za zaštitu podataka su odobrile ova obavezujuća korporativna pravila i ona čine osnovu za obradu podataka od strane kompanije Danfoss.


Ukoliko prosledite lične podatke kompaniji Danfoss ili mi prikupimo lične podatke o vama iz drugih izvora, Danfoss će ih tretirati u skladu sa ovom politikom u sklopu koje se nalazi i glavna sadržina obavezujućih korporativnih pravila kompanije Danfoss. Danfoss preporučuje da pročitate ovu politiku privatnosti u celosti.

 

1. Opšta načela obrade ličnih podataka

Da bismo osigurali da se vaši lični podaci obrađuju ispravno i uz odgovarajući nivo zaštite podataka, kompanija Danfoss je usvojila sledeća načela obrade:

 • Lični podaci se obrađuju u skladu sa zakonom, pošteno i na transparentan način;
 • Lični podaci se prikupljaju samo u određene, jasne i legitimne svrhe i ne obrađuju se dalje na način koji ne odgovara ovim svrhama.
 • Lični podaci su adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.
 • Lični podaci biće tačni i, tamo gde je neophodno, ažurirani, a netačni ili nepotpuni lični podaci biće ispravljeni ili izbrisani ili će njihova dalja obrada biti obustavljena.
 • Lični podaci se neće čuvati na način koji dopušta identifikaciju vlasnika podataka duže nego što je potrebno za ono zbog čega su podaci prikupljeni ili zbog čega se dalje obrađuju.
 • Lični podaci će biti obrađeni na način koji garantuje odgovarajuću bezbednost ličnih podataka.

Danfoss će vas uvek obavestiti o prikupljanju i obradi vaših ličnih podataka, osim ako imamo opravdan razlog da to ne učinimo.

 

2. Vrste ličnih podataka

Prikupljaćemo i obrađivati vaše lične podatke na razne načine kada se povežete sa nama putem brojnih postojećih sredstava.


Neke lične podatke moramo da obradimo da bismo vam obezbedili usluge koje ste tražili, a neke lične podatke možete da pružite dobrovoljno ako to odaberete. Uvek ćemo vam dati do znanja koji lični podaci su neophodni (npr. uz pomoć zvezdice (*)), a posledice nepružanja tih podataka su, na primer, to da nećemo moći da (u potpunosti) ispunimo vaš zahtev.


Lični podaci koje prikupljamo i obrađujemo mogu se uopšteno podeliti u sledeće kategorije:

 • Kontakt informacije kao što su ime, adresa, broj telefona, e-adresa, titula, gde radite itd.
 • Podaci koje prosleđujete kada kontaktirate sa nama putem kontaktnih obrazaca na mreži, e-pošte ili telefona
 • Podaci o profilu u slučaju da kreirate profil ili nalog kod nas, uključujući korisničko ime i lozinku
 • Podaci o korisniku kao što su tehnički podaci u vezi sa korišćenjem i pregledanjem, u koje se ubrajaju i
  • naziv dobavljača internet usluge,
  • podaci koji se odnose na lokaciju sa koje nas posećujete i podaci u vezi sa stranicama na našoj lokaciji koje posećujete, kao i vreme i datum posete,
  • korišćeni veb-pregledač i operativni sistem,
  • IP adrese kada posetite naše veb sajtove ili aplikacije, uključujući one na sajtovima trećih strana
  • tražene datoteke i količina prenetih podataka.
 • Podaci o transakcijama, uključujući podatke o kreditnim karticama kada kupujete proizvode ili usluge od nas
 • Podaci do kojih se dolazi putem pametnog merenja, merenja potrošnje grejanja, hlađenja, vode i ostalih komunalnih usluga
 • Podaci o prijavi, uključujući vašu radnu biografiju, u slučaju da konkurišete za posao kod kompanije Danfoss. U tom slučaju ćete primiti zasebne informacije u vezi sa obradom ličnih podataka kada podnesete prijavu.
 • Podaci primljeni putem naše dežurne službe za etičko poslovanje (Ethics Hotline)

Kao opšte pravilo, posebne kategorije ličnih podataka (posebne lične podatke) o vama obrađujemo samo ako nam date izričit pristanak za to ili ako smo u obavezi da to uradimo kako bismo postupili u skladu sa odgovarajućim propisom.

 

3. Naši razlozi za obradu vaših ličnih podataka i pravna osnova

Obrađujemo lične podatke samo ako postoji legitiman razlog za to i, uopšteno govoreći, obrađivaćemo vaše lične podatke samo u sledećim slučajevima:

 • Dali ste svoj pristanak za tu obradu; ili
 • Obrada je neophodna za izvršenje ugovora; ili
 • Obrada je neophodna za poštovanje zakonske obaveze kojoj podležemo; ili
 • Obrada je neophodna u cilju zakonskih interesa koje imamo mi ili treća strana i takva obrada se ne smatra štetnom po vas.

Obrađujemo vaše lične podatke u sledećim slučajevima:

 • Da bismo vam obezbedili proizvode, usluge i informacije koje tražite od nas; ili
 • Da bismo vam slali biltene ili drugi reklamni materijal, uključujući ankete; ili
 • Da bismo upravljali svojim poslovnim odnosima i pregovarali o ugovorima i sprovodili ih; ili
 • Da bismo omogućili učestvovanje u obukama ili vebinarima; ili
 • Da bismo obezbedili korisnički servis i podršku; ili
 • Da bismo dobili utiske korisnika i informacije o tome kako se naše razne usluge, uključujući veb sajtove i aplikacije, i proizvodi koriste, kao i o njihovim ocenama i poboljšanju; ili
 • Da bismo komunicirali sa vama u vezi sa različitim pitanjima; ili
 • Da bismo upotpunili istrage o izveštajima koje ste podneli putem našeg upozoravajućeg sistema, „Ethics Hotline“; ili
 • Da bismo obrađivali upite o uzorku i proizvodu,
 • Da bismo ispoštovali važeće zakone.

 

4. Kolačići

Možda ćemo koristiti kolačiće na našim veb sajtovima ili u aplikacijama. Pročitajte više o korišćenju kolačića u našim smernicama za kolačiće, koje možete da pronađete u podnožju svakog veb sajta.


Ciljevi obrade podataka prikupljenih korišćenjem kolačića su sledeći:

 • da upravljamo performansama i korisničkim iskustvom na veb sajtu i njegovim uslugama, kao i da ih poboljšamo i optimizujemo;
 • da sprovodimo analizu i segmentaciju potrošača i korisnika u cilju poboljšanja razumevanja naših korisnika i obezbeđivanja boljih i prilagođenih usluga korisnicima, uključujući vas;
 • u statističke svrhe.

 

5. Korišćenje vaših ličnih podataka u okviru Danfoss grupe

Danfoss je globalna organizacija sa subjektima širom sveta. Kao opšte pravilo, kontrolor podataka u pogledu ličnih podataka o vama koji se obrađuju biće lokalni Danfoss subjekat u kom ste vi klijent, sa kojim stupate u kontakt ili sklapate ugovor. Međutim, da bismo ostvarili ciljeve navedene u odeljku 3, možda ćemo deliti vaše lične podatke sa drugim subjektima Danfoss grupe, bilo da bismo obavili zadatak koji je zadao kontrolor podataka (primalac koji vrši ulogu obrađivača podataka) ili da bismo ostvarili neku nezavisnu legitimnu svrhu (primalac koji vrši ulogu zasebnog kontrolora podataka) pod uslovom da takvo stavljanje vaših ličnih podataka na raspolaganje ili njihovo otkrivanje nije ograničeno zakonom.


Kada su u pitanju Danfoss subjekti koji se nalaze u državama izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP) koje se ne smatraju bezbednim trećim zemljama (tj. ne garantuju adekvatan nivo zaštite podataka), obavezujuća korporativna pravila kompanije Danfoss služe kao legitiman osnov za prenos ličnih podataka.

 

 

6. Otkrivanje, prenos i stavljanje ličnih podataka na raspolaganje primaocima

Naše otkrivanje i prenos ličnih podataka primaocima (fizičkim ili pravnim licima, organima vlasti, agencijama ili drugim telima kojima se lični podaci otkrivaju) svedeno je na minimum i potpada pod adekvatan nivo zaštite podataka.


Možemo otkriti lične podatke ili ih staviti na raspolaganje primaocima pod sledećim uslovima:

 • Primaoci koji vrše usluge u naše ime, poput npr. hostinga, računarstva u oblaku, IT podrške, reklamnih usluga, administrativnih usluga, usluga obučavanja ili druge obrade podataka. Takvim primaocima je jedino dozvoljeno da obrađuju lične podatke u skladu sa našim uputstvima i takav odnos se reguliše pisanim ugovorom o obrađivaču podataka; ili
 • Da bismo ustanovili, primenjivali ili branili naša zakonska prava; ili
 • Ako ste primaocu već dali saglasnost za otkrivanje ličnih podataka; ili
 • U slučaju spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, dodeljivanja, prenosa ili drugog razmeštaja svih ili bilo kog dela sredstava ili deonica kompanije Danfoss (uključujući bez ograničenja eventualan stečaj ili sličan postupak) ili
 • Kao što je istaknuto u našim smernicama za kolačiće, pogledajte prethodni odeljak 4.

Ukoliko se primalac ličnih podataka nalazi u zemlji izvan EU/EEP koja ne garantuje odgovarajući nivo zaštite podataka, prenećemo lične podatke tim primaocima jedino nakon primene pisanog ugovora o prenosu, zasnovano na standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije.

 

7. Automatske pojedinačne odluke

Možda ćemo koristiti automatsko donošenje odluka zasnovano na vašim ličnim podacima. Do automatskog donošenja odluka dolazi jedino ako je ta odluka:

 • neophodna za sklapanje ili primenu ugovora između vas i kompanije Danfoss;
 • odobrena od strane zakona Unije ili države članice kojim se obavezuje kompanija Danfoss i koji takođe određuje odgovarajuće mere kako bi se zaštitili vaša prava i slobode i zakonski interesi; ili
  zasnovana na vašem pristanku.
 • U slučaju da upotrebimo automatsko donošenje odluka, uverićemo se da su primenjene odgovarajuće sigurnosne mere.

Posebni lični podaci ni u kom slučaju neće biti predmet automatskog donošenja odluka, osim u slučaju da date izričit pristanak ili ako je obrada neophodna zbog znatnog javnog interesa, zasnovano na važećem zakonu.

 

8. Vaš pristanak

Kako je prethodno navedeno, neke od naših aktivnosti u vezi sa obradom biće zasnovane na vašem pristanku. U tom slučaju, imaćete pravo da povučete pristanak u bilo kom trenutku.


Ukoliko povučete pristanak, prestaćemo da obrađujemo vaše lične podatke, osim u onoj meri u kojoj su dalja obrada ili skladištenje dozvoljeni ili neophodni prema važećim propisima o ličnim podacima ili drugim važećim zakonima i uredbama, ako su uopšte dozvoljeni.


Imajte u vidu da povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena pre povlačenja. Dalje, ako povučete pristanak, možda nećemo biti u mogućnosti da ispunimo vaše zahteve ili vam pružimo naše usluge.


Dajete svoj pristanak kompaniji Danfoss da biste se, između ostalog, prijavili za primanje marketinških informacija o novim, značajnim i predstojećim Danfoss proizvodima, rešenjima i uslugama, kao i za biltene o, recimo, sajmovima i prezentacijama proizvoda.


Pročitajte više o Danfoss uslovima i odredbama pretplate ovde.

 

9. Zadržavanje podataka

Vaše lične podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni osnovna svrha, međutim, ne duže od važećeg zakonskog perioda zadržavanja.


Čim se osnova svrha ili zakonska osnova ispune, lični podaci će biti izbrisani.

 

10. Bezbednost podataka

Kako bi zaštitila vaše lične podatke, kompanija Danfoss primenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bi osigurala nivo bezbednosti koji odgovara rizicima koje nose obrada i priroda ličnih podataka koje treba zaštititi, uzimajući u obzir trenutno stanje i troškove njihove primene.


Nakon procene rizika, kompanija Danfoss preduzima mere u cilju zaštite ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, posebno tamo gde obrada uključuje prenos ličnih podataka preko mreže, kao i od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

 

11. Obuka

Kako bismo bili sigurni da uvek poštujemo važeće zakonske propise o zaštiti podataka i zahteve koje propisuju obavezujuća korporativna pravila kompanije Danfoss i kako bismo se uverili da su naši zaposleni upoznati sa tim pravilima, organizovali smo internu obuku o privatnosti i program edukacije koje su naši zaposleni širom sveta sa stalnim ili redovnim pristupom ličnim podacima obavezni da završe.

 

12. Interne revizije

Kompanija Danfoss vrši interne revizije tekuće obrade ličnih podataka kako bi osigurala da svi Danfoss subjekti poštuju obavezujuća korporativna pravila kompanije Danfoss i obrađuju podatke u skladu sa njima.


Revizije pokrivaju sve aspekte obavezujućih korporativnih pravila, uključujući sve IT sisteme, baze podataka, bezbednosne smernice/standarde, programe obuke, politike privatnosti i priručnike kompanije Danfoss koji se tiču obavezujućih korporativnih pravila.

 

13. Vaša prava

Imate pravo da pristupate obrađenim podacima o vama, što podleže određenim zakonskim izuzecima. Dalje, možete da se usprotivite prikupljanju i daljoj obradi vaših ličnih podataka. Pored toga, imate pravo da ispravite svoje lične podatke, ukoliko je potrebno. Takođe možete i da zahtevate od nas da ograničimo obradu.


Izbrisaćemo ili ispraviti bilo koju informaciju koja je neispravna ili nevažeća zbog vremena koje je proteklo od trenutka kada je prikupljena ili zbog bilo koje druge informacije koja je u našem posedu.


Ako nam uputite pismeni zahtev, takođe ćemo izbrisati vaše lične podatke bez nepotrebnog odlaganja, osim u slučaju da imamo pravni osnov za to da nastavimo obradu, npr. ako je obrada neophodna da bi se podneo, prihvatio ili odbio pravni zahtev ili je neophodna za primenu ugovora sa vama.


Da biste iskoristili bilo koje od gore navedenih prava, obratite nam se putem kontakata navedenih u odeljku 17.


Što se tiče tih zahteva, navedite relevantne informacije koje su potrebne za obradu zahteva, uključujući vaše ime, prezime i e-adresu, da bismo mogli da vas identifikujemo. Odgovorićemo na vaš zahtev što je pre moguće, a najkasnije za mesec dana.


Ukoliko se ne slažete sa našom obradom vaših ličnih podataka, imajte u vidu da možete da podnesete žalbu kod vaše lokalne agencije za zaštitu podataka.

 

14. Žalbe

Ukoliko imate bilo kakve primedbe u vezi sa obradom ličnih podataka koju sprovodi kompanija Danfoss, slobodno nam se obratite u bilo kom trenutku.


Kompanija Danfoss je uspostavila sistem za žalbe u vezi sa privatnošću – Danfoss Ethics Hotline – gde možete da podnesete žalbu na mreži. Služba Danfoss Ethics Hotline je dostupna ovde


Takođe možete da podnesete žalbu direktno kod vašeg lokalnog Danfoss subjekta ili kod roditeljske kompanije Danfoss A/S:


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Att. Data Protection Office
GDPO@danfoss.com


Pregledaćemo i proceniti vašu žalbu, a možda ćemo vam se i obratiti kako bismo dobili dalje informacije ako to bude potrebno.


Nastojimo da obradimo sve žalbe ili primedbe u roku od mesec dana. Ukoliko nije moguće da se donese odluka u roku od mesec dana, obavestićemo vas o razlozima kašnjenja i o vremenu (neće prekoračiti 2 meseci od prijema) kada se očekuje da odluka bude doneta.


U bilo kom trenutku pre, za vreme i nakon prethodno opisanog žalbenog procesa, možete takođe podneti žalbu/pokrenuti postupak kod vaše lokalne agencije za zaštitu podataka ili drugih vlasti koje potpadaju pod pravnu nadležnost datog Danfoss subjekta ili kompanije Danfoss A/S.

 

15. Linkovi ka drugim veb sajtovima, itd.

Naši veb sajtovi mogu da sadrže linkove ka drugim veb sajtovima ili ka integrisanim sajtovima. Nismo odgovorni za sadržaje veb sajtova drugih kompanija (veb sajtovi trećih strana) niti za prakse tih kompanija u vezi sa prikupljanjem ličnih podataka. Kada posećujete veb sajtove trećih strana, trebalo bi da pročitate smernice vlasnika o zaštiti ličnih podataka i ostale bitne smernice.

 

16. Promene ove politike privatnosti

Zadržavamo pravo na izmenu ove politike privatnosti u budućnosti zbog promena važećih zakonskih propisa, obavezujućih korporativnih pravila kompanije Danfoss ili procesa kompanije Danfoss. Obavestićemo vas o svim izmenama ove vrste.

 

17. Kontakt informacije

Ukoliko imate bilo kakve zahtev ili pitanje u vezi sa obradom ličnih podataka ili uopšteno o ovoj politici privatnosti, obratite se našem referentu za zaštitu podataka grupe:


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Att. Data Protection Office
GDPO@danfoss.com


SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
Sigmundstr. 200
90431 Nuremberg
Nemačka
Att. Služba za zaštitu podataka
compliance@semikron-danfoss.com 

SEMIKRON International GmbH
Sigmundstr. 200
90431 Nuremberg
Nemačka
Att. Služba za zaštitu podataka
compliance@semikron-danfoss.com 

 

 

Захтев за предмет података

Данфосс је посвећен поштовању ГДПР/о приватности података, што значи да ћемо поштовати све захтеве у вези са вашим личним подацима и изменама истих.


Да бисте остварили своја права у вези са личним подацима, молимо вас да пратите везу до обрасца захтева Данфосс ДСР.

 

 

 

Verzija 2.0, 21. decembar 2022.

 

Ova politika privatnosti je pripremljena i objavljena na engleskom jeziku. U slučaju nastanka nesporazuma prilikom prevoda na druge jezike, verzija na engleskom jeziku ima prvenstvo.

Pogledajte verziju na engleskom jeziku