Prevod energií pre inteligentné siete

Inteligentná konverzia energie pre inteligentné siete

Inteligentné siete sa rozvíjajú vďaka novým nárokom na naše zdroje a dodávku energie. Rozvoj inteligentných sietí úzko súvisí s integráciou obnoviteľných zdrojov energie (RES) a elektromobilov (EV) do distribuovanej výroby (DG) alebo distribuovaných zdrojov energie (DER) v štátnej rozvodnej sieti. Táto integrácia so sebou prináša nové požiadavky z pohľadu noriem a predpisov. Väčšina týchto noriem a predpisov vychádza z požiadaviek štátnych regulačných úradov.

Nájdenie rovnováhy medzi dodávkou a spotrebou v rámci distribuovanej siete je komplexná úloha. Práve v tejto oblasti spoločnosť Danfoss podporuje výrobcov OEM a systémových integrátorov pomocou certifikovaných riešení pre inteligentnú konverziu energií, ktoré šetria čas, náklady aj prácu pri testovaní a certifikácii.

Vo fáze návrhu inteligentnej siete a pri hľadaní a dosiahnutí rovnováhy medzi dodávkou a spotrebou patrí medzi hlavné faktory súlad s miestnymi predpismi a normami. Požiadavky na súlad sa týkajú bezpečnosti, elektromagnetickej kompatibility a kódexov distribučných a prenosových sústav. Takéto kódexy, normy a predpisy ovplyvňujú návrh, konštrukciu, inštaláciu, uvedenie do prevádzky a prevádzku ako celku, s cieľom chrániť všeobecné zdravie, bezpečnosť a blaho.

Jedným z najnovších trendov v oblasti inteligentných sietí je integrácia „chýbajúceho článku“: úložisko energie. Úložisko energie umožňuje sieti plynule reagovať na nepredvídateľné kolísanie medzi výrobu energie a spotrebou odberateľov. Úložisko sa často realizuje vo forme batérií alebo batériových systémov úložiska energie. Systémy úložiska energie samozrejme tiež podliehajú požiadavkám na súlad s miestnymi predpismi.

Inteligentná sieť s úložiskom energie 


Inteligentné siete s integrovaným úložiskom energie umožňujú časový posun v dodávke energií a kompenzujú tak kolísavý charakter výroby energie z mnohých druhov obnoviteľných zdrojov. Tiež slúžia ako záložné zdroje energie v prípade výpadku elektriny alebo špičkových odberov zo siete a umožňujú tak projektantom navrhovať zariadenia menšieho rozsahu určené pre bežnú a nie špičkovú záťaž.

Pozrite sa na tejto animácii, ako to funguje

Kľúč k inteligentnej sieti

Inteligentné siete s integrovaným úložiskom energie umožňujú časový posun v dodávke energií a kompenzujú tak kolísavý charakter výroby energie z mnohých druhov obnoviteľných zdrojov.

Ako úložisko energie zlepšuje kvalitu energie 

Tradičná sieť: Spotreba v odberných miestach spôsobuje výkyvy záťaže energetickej siete. 

Inteligentná sieť: Batériové úložisko tlmí kolísanie záťaže na energetickú sieť, takže v sieti nevznikajú prakticky žiadne výkyvy v dôsledku spotreby v odberných miestach. Dosahuje sa tým vyššia kvalita energie a my môžeme vytvárať projekty s úspornejšou infraštruktúrou a nižšími nákladmi.

 

Zoznámte sa bližšie s hybridizáciou
Navštíviť stránku o hybridizácii

Zoznámte sa bližšie s úložiskom energie využívajúcim lítiové batérie, kondenzátory a zotrvačníky
Čítať blog

Podpora pre sieťové kódexy

 

Objavujú sa nové technológie, distribuovaná výroba energie zvyšuje svoj podiel na energetickom trhu a bezpečnostné normy a predpisy sa stále menia a navyše sa líšia medzi jednotlivými krajinami. Všetky tieto faktory je nutné pri návrhu hybridných systémov riadne posúdiť a začleniť do projektu. Projektanti tak musia riešiť množstvo prekážok a neistých východísk.

Súlad projektu, jeho realizácia, údržby a ďaľšie súvisiace aspekty s predpismi, vyžaduje splnenie celého radu požiadaviek. Platné zákony, normy a predpisy vzťahujúce sa na konkrétne komponenty závisia od nasledujúcich faktorov:

 

  • Krajina/oblasť nasadenia zariadenia/systému
  • Identifikácia kompetentného úradu (Authority Having Jurisdiction, AHJ)
  • Tretie subjekty vykonávajúce činnosť
  • Prípojné miesto (Point of connection, PoC/PCC)
  • VN/NN
  • Využitie technológie

Moderné kódexy, normy a regulácie zvyšujú komplikovanosť a náklady na vývoj nových produktov a systémov v dôsledku nutnosti splnenia rozsiahlych technických nárokov a požiadaviek na testovanie a právne postupy. Každý AHJ môže podniknúť kroky na overenie súladu s predpismi, napríklad požadovať dodanie dokumentácie, vykonanie skúšok a rôzne simulácie. Jedným zo spôsobov, ako zjednodušiť celkový proces certifikácie systému, je individuálna predbežná certifikácia jednotlivých súčastí systému. V záujme zjednodušenia procesov návrhu, testovania, uvedenia do prevádzky a údržby spoločnosť Danfoss neustále aktualizuje a certifikuje svoje produkty pre najnovšie a najdôležitejšie normy. 

Konverzia energie pre inteligentné siete 


Pri integrácii úložiska energie a rôznych zdrojov energie do siete zaisťujú riešenia spoločnosti Danfoss pre inteligentný prevod energií zvýšenie výkonu siete a zníženie nutných kapitálových investícií. Výrobcovia OEM a systémoví integrátori môžu používať referenčné návrhy spoločnosti Danfoss na zjednodušenie a optimalizáciu návrhu a realizácie svojich elektroinštalácií a šetriť tak čas, náklady a prácu pri testovaní a certifikácii. 
Riešenie spoločnosti Danfoss podporuje širokú škálu technológií výroby energie a riešení na ukladanie energie:

Produkty

VACON® NXP DCGuard

VACON® NXP DCGuard™ poskytuje spoľahlivú ochranu proti skratu DC sietí pre plnú selektivitu medzi DC sieťami a zaisťuje rýchle odpojenie v prípade poruchy.

 

VACON® NXP DC/DC Converter

Maximalizuje energetický výnos v hybridných riešeniach a pomáha zlepšovať výkon tým, že energetickú podporu približuje spotrebe.

VACON® NXP Grid Converter

Vzduchom a kvapalinou chladené pohony špeciálne navrhnuté pre aplikácie smart grid, skladovanie energie, premenu energie a riadenie námornej energie.

Case Study - Prípadové štúdie