Podmienky použitia

Predtým, ako začnete používať internetové stránky Danfoss, pozorne si prečítajte tieto predpisy a podmienky. Používaním internetových stránok Danfoss dávate najavo súhlas s týmito podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, naše internetové stránky. Podmienky definujú Vaše práva a povinnosti a upravujú ostatné podmienky používania  a súdnej jurisdikcie v prípade akýchkoľvek sporov. Prečítajte si pozorne celý nasledujúci text. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky internetové stránky Danfoss Group, vrátane stránok vyhradených pre registrovaných užívateľov. 

Vlastníctvo internetových stránok
Internetové stránky Danfoss vlastní a prevádzkuje spoločnosť Danfoss A/S (ďalej len Danfoss) so sídlom v Nordborgu. Táto spoločnosť je zaregistrovaná v dánskom obchodnom registri a patrí pod jurisdikciu Dánskeho kráľovstva.

Užívateľské práva
Užívatelia môžu navštevovať naše internetové stránky bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť Danfoss Vám dovoľuje prehliadať si svoje internetové stránky a sťahovať tu zobrazené materiály pre Vaše súkromné nekomerčné použitie, pokiaľ súhlasíte bez akýchkoľvek výhrad tu uvedených podmienok a pokiaľ budete rešpektovať ochranné značky, autorské práva a ostatné právne predpisy. Užívatelia nesmú kopírovať, sťahovať a distribuovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom využívať obsah internetových stránok Danfoss, vrátane textov, obrázkov a audio- a video- sekvencií pre verejné alebo komerčné účely bez písomného súhlasu spoločnosti Danfoss. Užívatelia tiež nesmú akokoľvek využívať obsah internetových stránok Danfoss v rámci iných internetových stránok. Vstupom na internetové stránky dávate najavo súhlas s vyššie uvedenými podmienkami bez akýchkoľvek výhrad. Ďalej súhlasíte a zaväzujete sa, že nebudete používať internetové stránky Danfoss a ich obsah pre nezákonné alebo nemorálne účely alebo pre účely, ktoré sú zakázané v týchto podmienkach.

Použitie užívateľských údajov
Akákoľvek údaje a informácie, ktoré zašlete e-mailom alebo iným spôsobom na internetové stránky Danfoss, nie sú považované za dôverné a za Váš majetok. Akékoľvek údaje, ktoré ste zaslali na internetové stránky Danfoss, môže spoločnosť Danfoss použiť pre akýkoľvek účel. Užívatelia nesmú na internetové stránky Danfoss posielať žiadne výhražné, ohováračské, obscénne, pornografické alebo nejaké iné materiály, ktoré porušujú platné zákony.

Odkazy na iné internetové stránky
Spoločnosť Danfoss môže mať na svojich internetových stránkach odkazy na internetové stránky iných subjektov. Internetové stránky tretích strán nie sú pod kontrolou  spoločnosti Danfoss a spoločnosť Danfoss nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za obsah týchto stránok, ani obsah ďalších internetových stránok, na ktoré sú tu odkazy. Spoločnosť Danfoss žiadnym spôsobom nepreferuje spoločnosti alebo výrobky, na ktoré sa odkazuje vo svojich internetových  stránkach. Spoločnosť Danfoss si tiež vyhradzuje právo vyradiť akýkoľvek odkaz alebo odkazovací program zo svojich internetových stránok. Pokiaľ sa rozhodnete navštíviť internetové stránky tretích strán, na ktoré sú odkazy na stránkach Danfoss, konáte tak na vlastné riziko. Tretie strany môžu umiestniť na svoje stránky iba odkazy na hlavnú internetovú stránku Danfoss. Odkazy na iné internetové stránky Danfoss nemožno umiestňovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Danfoss.

Obsah
Spoločnosť Danfoss venuje veľkú starostlivosť tvorbe a údržbe svojich internetových stránok a snaží sa poskytovať presné a aktuálne informácie o svojich výrobkoch a cenách. Obsah internetových stránok je nutné často meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Danfoss preto neručí za správnosť a aktuálnosť obsahu internetových stránok. Návštevníci internetových stránok Danfoss súhlasia s tým, že spoločnosť Danfoss  nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za obsah svojich internetových stránok, za software umiestnený na týchto stránkach alebo za ich použitie.

Autorské práva
Texty, obrázky, nákresy, databázy a iné položky umiestnené na internetových stránkach Danfoss i samotné internetové stránky sú chránené autorskými zákonmi a zákonmi na ochranu počítačových databáz. Niektoré názvy, značky a logá na internetových stránkach Danfoss patria medzi ochranné známky alebo obchodné značky.

Užívatelia nemajú žiadne právo používať akúkoľvek ochrannú známku zobrazenú na internetových stránkach Danfoss bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Danfoss alebo tretej strany, ktorá vlastní ochranné známky zobrazené na internetových stránkach Danfoss. Kopírovanie, úpravy, preklady alebo akékoľvek iné použitie ochranných známok alebo ich častí, zobrazených na internetových stránkach Danfoss, je prísne zakázané.

Ochrana údajov
Spoločnosť Danfoss zhromažďuje a spracováva informácie o správaní návštevníkov svojich internetových stránok pre štatistické a marketingové účely. Užívateľ má právo odmietnuť bez akýchkoľvek poplatkov spracovanie svojich osobných údajov pre marketingové účely a má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo opravovať tieto údaje. Detailné informácie o údajoch, ktoré spoločnosť Danfoss zhromažďuje o návštevníkoch svojich internetových stránok, a o vnútorných predpisoch Danfoss na ochranu osobných údajov užívateľov nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov klientov Danfoss. 

Právna zodpovednosť majiteľa stránok
Použitie firemných internetových stránok ide na vlastné riziko užívateľa. Spoločnosť Danfoss neručí za to, že software používaný týmito stránkami a údaje, on-line aplikácie a akékoľvek ďalšie služby  poskytované prostredníctvom týchto stránok neobsahujú chyby alebo že ich používanie nebude prerušené. Spoločnosť Danfoss výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť týkajúcu sa vyššie uvedených záležitostí. Spoločnosť Danfoss nie je v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek straty zisku, nepriame i náhodné, alebo iné podobné škody vzniknuté v dôsledku alebo v spojení s použitím svojich internetových stránok alebo akýchkoľvek služieb doporučených na týchto stránkach.

ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI DANFOSS
MATERIÁLY A OBSAH ZOBRAZENÝ NA TÝCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKACH SÚ POSKYTOVANÉ PRE POUŽITIE BEZ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ  ALEBO PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY ZO STRANY SPOLOČNOSTI DANFOSS. SPOLOČNOSŤ DANFOSS NERUČÍ ZA SPRÁVNOSŤ A VYUŽITEĽNOSŤ OBSAHU STRÁNOK PRE AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL A ZA PORUŠENIE AUTORSKÝCH PRÁV INÝCH SUBJEKTOV.  SPOLOČNOSŤ DANFOSS NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ  ZA AKÉKOĽVEK  ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU, NARUŠENIA PREVÁDZKY A STRATY DÁT), KTORÉ VZNIKLI V DOSLEDKU POUŽITIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK DANFOSS ALEBO NAOPAK NEMOŽNOSTI  ICH POUŽITIA, A TO I KEĎ UŽÍVATEĽ VOPRED KONZULTOVAL MOŽNOSTI TAKÝCHTO STRÁT SO SPOLOČNOSŤOU DANFOSS.

.Keďže zákony niektorých krajín neumožňujú obmedziť zodpovednosť majiteľa za následné alebo náhodné škody, vyššie uvedené obmedzenia pre Vás nemusia platiť. Spoločnosť Danfoss neručí ani za presnosť alebo úplnosť uvádzaných informácií a odkazov, ktoré boli poskytnuté tretími stranami.

Objednávanie výrobkov cez internet
Aj keď spoločnosť Danfoss vynakladá veľké úsilie, aby splnila všetky požiadavky svojich zákazníkov, nemôže garantovať dostupnosť všetkých výrobkov inzerovaných na firemných internetových stránkach. Spoločnosť Danfoss si vyhradzuje právo ukončiť predaj akéhokoľvek výrobku uvedeného na internetových stránkach v akomkoľvek okamžiku a bez predchádzajúceho  upozornenia.

Zmena podmienok
Spoločnosť Danfoss si vyhradzuje kedykoľvek právo na zmenu a aktualizáciu tu uvedených podmienok použitia a interných predpisov na ochranu osobných údajov užívateľov stránok. Všetky tieto zmeny a aktualizácie sú záväzné pre všetkých užívateľov a návštevníkov internetových stránok Danfoss a ich znenie bude tu uvedené.

Vlastníctvo a použitie software
Ako užívatelia nemáte žiadne vlastnícke právo na software alebo súvisiacu dokumentáciu, alebo na akýmkoľvek doplnok a zmeny týkajúce sa toho istého, ktoré Vám môžu byť poskytnuté pre prístup do chránených internetových stránok Danfoss. Užívatelia nesmú poskytovať alebo prenášať licenciu k používaniu tohto software na akékoľvek iné osoby, a akýkoľvek pokus o prevod alebo poskytnutie tejto licencie je právne neplatný. Užívatelia nesmú  žiadnym spôsobom kopírovať, distribuovať alebo meniť tento software, alebo vytvárať programy odvodené z tohto software.

Právna príslušnosť v prípadných sporoch
Internetové stránky Danfoss sú uložené na serveri v sídle firmy v Nordborgu. Užívatelia súhlasia, že podmienky použitia týchto stránok sa riadia dánskymi zákonmi.

 Užívatelia týmto súhlasia, že všetky prípadné spory (a) vzniknuté v súvislosti alebo týkajúce sa týchto internetových stránok a/alebo tu uvedených podmienok použitia, (b) spory, pri ktorých sú internetové stránky Danfoss alebo tu uvedené podmienky predmetom sporu, alebo (c) spory obsahujúce odkazy na internetové stránky Danfoss alebo tu uvedené podmienky spadajúce do jurisdikcie dánskych súdnych inštitúcií a budú o nich rozhodovať podľa dánskych zákonov.

Spoločnosť Danfoss sa snaží pri tvorbe a údržbe svojich internetových stránok o dodržiavanie akýchkoľvek právnych predpisov jednotlivých krajín, ktoré sú ňou známe, ale neručí za to, že materiály na týchto internetových stránkach sú plne v súlade so zákonmi jednotlivých krajín. Užívatelia stránok sú sami zodpovední za dodržiavanie platných zákonov  jednotlivých krajín. Akékoľvek použitie internetových stránok nerešpektujúcich  tu uvedené podmienky alebo ich časť,  ide na vlastné riziko užívateľa a pokiaľ je akákoľvek časť z týchto podmienok neplatná alebo nevymáhateľná podľa zákonov platných v príslušnej krajine, bude neplatné alebo právne nevymáhateľné ustanovenie nahradené platným a právne vymáhateľným ustanovením, ktoré svojím obsahom v maximálnej možnej miere zodpovedá pôvodnému zneniu, a zostatok podmienok zostáva nezmenený.