Zásada o ochrane osobných údajov

 

Spoločnosť Danfoss rešpektuje vaše súkromie. Či už kupujete niektorý z kvalitných výrobkov spoločnosti Danfoss, alebo si len prehliadate jej webové stránky, spoločnosť Danfoss vás chce informovať o svojej zásade o ochrane osobných údajov a bezpečnostných opatreniach, ktoré prijmeme s cieľom chrániť vaše osobné údaje.


Z tohto dôvodu spoločnosť Danfoss zaviedla súbor záväzných firemných pravidiel (BCR), teda globálny štandard pre požiadavky na ochranu osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetky subjekty spoločnosti Danfoss. BCR boli schválené európskymi agentúrami na ochranu osobných údajov a tvoria základ pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Danfoss.


Ak poskytnete spoločnosti Danfoss svoje osobné údaje alebo ich zhromaždí z iných zdrojov, bude s nimi zaobchádzať v súlade s touto zásadou, ktorá obsahuje aj hlavný obsah BCR spoločnosti Danfoss. Spoločnosť Danfoss vás vyzýva, aby ste si túto zásadu o ochrane osobných údajov prečítali v plnom rozsahu.

 

1. Všeobecné zásady spracovania osobných údajov

Aby sa zabezpečilo správne spracovanie vašich osobných údajov s vhodnou úrovňou ochrany údajov, spoločnosť Danfoss prijala nasledujúce zásady spracovania:

 • Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentným spôsobom.
 • Osobné údaje sa zhromažďujú iba pre špecifikované, explicitné a oprávnené účely a nebudú sa ďalej spracovávať spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi.
 • Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené len na to, čo je potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré sa spracúvajú.
 • Osobné údaje musia byť presné a v prípade potreby aktualizované. Nepresné alebo neúplné osobné údaje budú opravené alebo vymazané, prípadne bude ich ďalšie spracovanie pozastavené.
 • Osobné údaje sa nesmú uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, na dlhšiu dobu, než je potrebná na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené alebo na ktoré sa ďalej spracovávajú.
 • Osobné údaje sa spracúvajú spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť osobných údajov.

Spoločnosť Danfoss vás bude vždy informovať o zhromažďovaní a spracovaní vašich osobných údajov, pokiaľ nebude mať oprávnený dôvod tak neurobiť.

 

2. Druhy osobných údajov

V prípadoch, keď s nami budete komunikovať prostredníctvom rôznych existujúcich kanálov, budeme zhromažďovať a spracovávať vaše osobné údaje mnohými spôsobmi.


Niektoré osobné údaje musia byť spracované, aby sme vám mohli poskytnúť služby, ktoré ste požadovali. Niektoré osobné údaje nám môžete poskytnúť dobrovoľne podľa vlastného rozhodnutia. Vždy vás budeme informovať, ktoré osobné údaje sú potrebné (napr. použitím hviezdičky (*)) a o dôsledkoch neposkytnutia nám takýchto údajov, napríklad, že nebudeme schopní (plne) uspokojiť vašu žiadosť.


Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, možno vo všeobecnosti rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 • Kontaktné informácie, ako napríklad meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, funkcia, miesto výkonu práce atď.
 • Informácie, ktoré poskytnete pri kontakte s nami prostredníctvom online kontaktných formulárov, emailov alebo telefónu
 • Informácie o profile v prípade, že si u nás založíte profil alebo účet vrátane používateľského mena a hesla
 • Informácie o používateľovi, ako napríklad technické údaje týkajúce sa používania a prezerania stránok vrátane
  • mena poskytovateľa internetových služieb,
  • údajov týkajúcich sa stránok, z ktorých nás navštívite, a údajov týkajúcich sa našich stránok, ktoré navštívite, vrátane dátumu a času návštevy,
  • použitého webového prehliadača a operačného systému,
  • IP adries, keď navštívite naše webové stránky alebo aplikácie, ako aj stránky tretích strán
  • požadovaných súborov a preneseného objemu údajov
 • Informácie o transakciách vrátane informácií o kreditných kartách, keď od nás kupujete tovar alebo služby
 • Informácie z inteligentného merania, merania spotreby teplej a studenej vody a ďalších médií
 • Informácie zo žiadosti vrátane vášho životopisu v prípade, že žiadate o prácu v spoločnosti Danfoss. Keď odošlete svoju žiadosť, pošleme vám osobitné informácie o spracovaní vašich osobných údajov.
 • Informácie získané prostredníctvom našej linky Ethics Hotline

Vo všeobecnosti nebudeme o vás spracovávať žiadne osobitné kategórie osobných údajov (osobitné osobné údaje), pokiaľ ste k tomu neposkytli svoj výslovný súhlas, alebo pokiaľ sa to od nás nevyžaduje s cieľom dodržiavať platné predpisy.

 

3. Účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje, a právny základ

Vaše osobné údaje spracovávame iba za účelom sledovania oprávneného účelu a spravidla spracujeme vaše osobné údaje len vtedy, ak:

 • ste nám poskytli svoj súhlas s takýmto spracovaním alebo
 • spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo
 • spracovanie je nevyhnutné pre splnenie si svojej zákonnej povinnosti alebo
 • spracovanie je nevyhnutné na účely zaistenia oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, a takéto spracovanie sa nepovažuje za škodlivé vo vzťahu k vám.

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • poskytovanie výrobkov, služieb a informácií, ktoré od nás požadujete alebo
 • posielanie informačných bulletinov alebo iného marketingového materiálu vrátane prieskumov alebo
 • riadenie našich obchodných vzťahov a vyjednanie a plnenie dohôd alebo
 • riadenie účasti na školeniach alebo webinároch alebo
 • poskytovanie všeobecných služieb a podpory zákazníkom alebo
 • získanie informácií o zákazníkoch a vedomostí o tom, ako sa využívajú rôzne naše služby vrátane webových stránok, aplikácií a výrobkov, ako aj ich hodnotenie a zlepšovanie alebo
 • komunikovanie s vami o rôznych záležitostiach alebo
 • dokončenie vyšetrovaní hlásení, ktoré ste podali prostredníctvom nášho systému ohlasovania na linke Ethics Hotline alebo
 • spracúvanie žiadostí o vzorky a produkty;
 • dodržiavanie platných zákonov.

 

4. Súbory cookie

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach alebo v našich aplikáciách. Viac informácií o používaní súborov cookie nájdete naspodu každej webovej stránky.


Účely spracovania údajov zozbieraných s použitím súborov cookie sú nasledovné:

 • prevádzkovať a zlepšovať webové stránky a ich služby a optimalizovať výkonnosť a skúsenosť používateľov s prácou s nimi,
 • vykonať analýzu a segmentáciu zákazníkov a používateľov s cieľom viac porozumieť našim používateľom a poskytovať lepšie a na mieru šité služby používateľom vrátane vás,
 • štatistické účely.

 

5. Používanie vašich osobných údajov v celej skupine Danfoss

Spoločnosť Danfoss je globálna organizácia so subjektmi na celom svete. Vo všeobecnosti bude prevádzkovateľom údajov vo vzťahu k vašim spracovávaným osobným údajom miestny subjekt spoločnosti Danfoss, ktorého zákazníkom ste, s ktorým máte kontakt, alebo s ktorým uzavriete zmluvu. Aby sme však mohli plniť účely uvedené vyššie v časti 3, môžeme zdieľať vaše osobné údaje s inými subjektmi skupiny Danfoss, a to buď na realizovanie úlohy podľa pokynov prevádzkovateľa údajov (príjemca konajúci ako sprostredkovateľ údajov) alebo na sledovanie vlastného oprávneného účelu (príjemca konajúci ako individuálny prevádzkovateľ údajov) za predpokladu, že také sprístupnenie alebo zverejnenie vašich osobných údajov nie je zákonom obmedzené.


Pokiaľ ide o subjekty spoločnosti Danfoss zriadené v krajinách mimo EHP, ktoré sa nepovažujú za bezpečné tretie krajiny (t. j. nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov), potom BCR spoločnosti Danfoss slúžia ako oprávnený základ pre prenos vašich osobných údajov.

 

6. Zverejňovanie, prenos a sprístupňovanie osobných údajov príjemcom

Zverejňovanie a prenos vašich osobných údajov z našej strany príjemcom (fyzickým alebo právnickým osobám, verejným orgánom, agentúram alebo inému orgánu, ktorému sú osobné údaje zverejnené) je obmedzené na minimum a závisí od existencie primeranej úrovne ochrany údajov.


Osobné údaje môžeme zverejniť alebo sprístupniť príjemcom za týchto okolností:

 • príjemcovia, ktorí vykonávajú služby v našom mene, napr. hosting, cloud computing, IT podpora, marketingové služby, administratívne služby, školiace služby alebo iné spracovanie dát. Takíto
 • príjemcovia môžu spracovávať osobné údaje iba v súlade s našimi pokynmi a tento vzťah sa bude riadiť dohodou o spracovaní písomných údajov alebo
  preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich zákonných práv alebo
 • ak ste poskytli svoj predchádzajúci súhlas so zverejnením osobných údajov príjemcovi alebo
 • v prípade akejkoľvek fúzie, predaja, zriadenia spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo iného nakladania s celým majetkom alebo s akoukoľvek jeho časťou alebo s akciami spoločnosti Danfoss (ako aj, okrem iného, v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo obdobným konaním) alebo
 • ako je uvedené v našej zásade o súboroch cookie, ako je uvedené v časti 4 vyššie.

Ak sa príjemca osobných údajov nachádza v krajine mimo EÚ/EHP, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany údajov, vaše osobné údaje prevedieme tomuto príjemcovi po uzatvorení písomnej dohody o prevode založenej na štandardných zmluvných doložkách Európskej Komisie.

 

7. Automatické individuálne rozhodnutia

Na základe vašich osobných údajov môžeme uplatňovať automatické rozhodovanie. Automatické rozhodovanie sa uskutoční iba vtedy, ak je rozhodnutie:


• potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Danfoss,
• je povolené právnymi predpismi Únie alebo členského štátu, ktorým podlieha spoločnosť Danfoss, a ktoré tiež stanovujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov alebo
• na základe vášho súhlasu.

V prípade, že použijeme automatické rozhodovanie, zabezpečíme zavedenie vhodných bezpečnostných opatrení.

Osobitné osobné údaje nebudú v žiadnom prípade podliehať automatickému rozhodovaniu, pokiaľ ste neposkytli k tomu svoj výslovný súhlas, alebo spracovanie nie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe platných právnych predpisov.

 

8. Váš súhlas

Tak, ako bolo uvedené vyššie, niektoré naše činnosti spracovania budú založené na vašom súhlase. V takom prípade budete mať právo kedykoľvek svoj súhlas stiahnuť.


Ak odoberiete svoj súhlas, prestaneme spracovávať vaše osobné údaje, okrem prípadu a v rozsahu, v akom sa ich ďalšie spracovanie alebo uchovávanie povoľuje alebo vyžaduje podľa platných právnych predpisov o osobných údajoch alebo iných platných zákonov a predpisov.


Upozorňujeme, že odobratie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania uskutočneného pred jeho odobratím. Zároveň v dôsledku odobratia vášho súhlasu nemusíme byť schopní uspokojiť vaše požiadavky alebo poskytnúť vám naše služby.


Okrem iného môžete spoločnosti Danfoss poskytnúť svoj súhlas, ak sa chcete prihlásiť na odber marketingových informácií o nových, relevantných a pripravovaných produktoch, riešeniach a službách spoločnosti Danfoss, ako aj informačných bulletinov, napr. o veľtrhoch a prezentáciách produktov.


Ďalšie informácie o všeobecných podmienkach spoločnosti Danfoss týkajúcich sa odberu si prečítate tu.

 

9. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie základného účelu, nie však kratšie ako platná zákonná lehota uchovávania.


Hneď ako pominie základný účel alebo právny základ, osobné údaje odstránime.

 

10. Zabezpečenie údajov

V záujme ochrany vašich osobných údajov spoločnosť Danfoss zaviedla príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá zodpovedá rizikám spojeným so spracovaním a povahou osobných údajov, ktoré sa majú chrániť, so zreteľom na technologický pokrok a náklady na ich realizáciu.


Po vyhodnotení rizika spoločnosť Danfoss prijala opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom, a to najmä ak spracovanie zahŕňa prenos osobných údajov cez sieť, a pred všetkými ostatnými, nezákonnými formami spracovania.

 

11. Školenie

Aby sme mohli vždy dodržiavať platné právne predpisy na ochranu údajov a požiadavky stanovené v BCR spoločnosti Danfoss a s cieľom zabezpečiť, aby boli naši zamestnanci oboznámení s takýmito právnymi predpismi, vytvorili sme interný program odbornej prípravy a vzdelávania v oblasti ochrany osobných údajov, ktorý musia absolvovať naši zamestnanci na celom svete, ktorí majú trvalý alebo pravidelný prístup k osobným údajom.

 

12. Interné audity

Spoločnosť Danfoss vykonáva pravidelné audity prebiehajúceho spracovania osobných údajov s cieľom zabezpečiť, aby všetky jej subjekty dodržiavali BCR spoločnosti Danfoss a zodpovedajúcim spôsobom spracovali osobné údaje.


Audity pokrývajú všetky aspekty BCR vrátane všetkých systémov IT, databáz, bezpečnostných zásad/noriem, školiacich programov, zásad o ochrane osobných údajov a príručiek, ktoré sú v rámci spoločnosti Danfoss zavedené v súvislosti s BCR.

 

13. Vaše práva

Máte právo na prístup k údajom, ktoré spracovávame o vás, s výhradou určitých zákonných výnimiek. Okrem toho môžete namietať proti zhromažďovaniu a ďalšiemu spracovaniu svojich osobných údajov. Zároveň máte právo opraviť svoje osobné údaje, ak je to potrebné. Môžete tiež požiadať o obmedzenie ich spracovania.


Akékoľvek informácie, ktoré sú nepresné alebo neaktuálne z dôvodu času, ktorý uplynul od ich zhromaždenia, alebo z dôvodu akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré máme k dispozícii, vymažeme alebo opravíme.


Na základe vašej písomnej žiadosti taktiež vymažeme vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu, pokiaľ nemáme právny základ na pokračovanie v ich spracovaní, napr. ak nie je spracovanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právneho nároku alebo potrebné na plnenie zmluvy s vami.


Aby ste mohli využiť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných miest uvedených v časti 17.


Pokiaľ ide o takéto žiadosti, uveďte nám príslušné informácie, aby sme mohli riešiť vašu žiadosť, vrátane svojho celého mena a emailovej adresy, aby sme vás mohli identifikovať. Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr v rámci jedného mesiaca.


Ak nesúhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov z našej strany, potom môžete podať sťažnosť miestnej agentúre na ochranu údajov.

 

14. Sťažnosti

Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov vykonávaných spoločnosťou Danfoss, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.


Spoločnosť Danfoss zriadila systém podávania sťažností týkajúcich sa porušenia ochrany osobných údajov − Ethics Hotline spoločnosti Danfoss − v rámci ktorej budete môcť svoju sťažnosť podať online. Ethics Hotline spoločnosti Danfoss je k dispozícii tu:


Môžete tiež podať sťažnosť priamo u svojho miestneho subjektu spoločnosti Danfoss alebo u materskej spoločnosti Danfoss A/S:


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Do rúk: Data Protection Office
GDPO@danfoss.com


Vašu sťažnosť preskúmame a vyhodnotíme a v prípade potreby vás môžeme kontaktovať, aby sme získali ďalšie informácie.


Usilujeme sa o spracovanie každej sťažnosti alebo námietky do jedného mesiaca. Ak nie je možné rozhodnúť do jedného mesiaca, budeme vás informovať o dôvodoch omeškania a o lehote (najviac 2 mesiace od prijatia), v rámci ktorej sa dá očakávať, že rozhodnutie poskytneme.


Kedykoľvek pred, počas alebo po skončení vyššie opísaného procesu podania sťažnosti môžete podať sťažnosť/prípad u svojej miestnej agentúry na ochranu údajov alebo u iných orgánov v rámci jurisdikcie príslušného miestneho subjektu spoločnosti Danfoss alebo spoločnosti Danfoss A/S.

 

15. Odkazy na iné webové stránky atď.

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo na integrované stránky. Nezodpovedáme za obsah webových stránok iných spoločností (webové stránky tretích strán), ani za postupy takýchto spoločností, pokiaľ ide o zhromažďovanie osobných údajov. Pri návšteve webových stránok tretích strán by ste si mali prečítať zásady ich vlastníkov o ochrane osobných údajov a ďalšie príslušné zásady.

 

16. Zmeny tejto zásady o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeny tejto zásady o ochrane osobných údajov v budúcnosti v dôsledku zmien platných právnych predpisov, BCR spoločnosti Danfoss alebo procesov spoločnosti Danfoss. O takýchto zmenách vás budeme informovať.

 

17. Kontaktné informácie

Ak máte žiadosť alebo otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov alebo všeobecne tejto zásady o ochrane osobných údajov, obráťte sa na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov v skupine:


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Do rúk: Data Protection Office
GDPO@danfoss.com


SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
Sigmundstr. 200
90431 Nürnberg
Germany (Nemecko)
Att. Data Protection Office
compliance@semikron-danfoss.com


SEMIKRON International GmbH
Sigmundstr. 200
90431 Nürnberg
Germany (Nemecko)
Att. Data Protection Office
compliance@semikron-danfoss.com 

 

 

Žiadosť subjektu údajov

Spoločnosť Danfoss sa zaväzuje dodržiavať nariadenie GDPR/nariadenia o ochrane osobných údajov, čo znamená, že vyhovieme všetkým žiadostiam týkajúcim sa vašich osobných údajov a ich zmien.


Ak chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov, postupujte podľa odkazu na formulár žiadosti spoločnosti Danfoss DSR.

 

 


Verzia 2.0, 21. decembra 2022

 

Táto Zásada o ochrane osobných údajov bola pripravená a uverejnená v anglickom jazyku. V prípade nedorozumení vyplývajúcich z jej prekladu do iných jazykov prevláda anglická verzia.

Pozrite si anglickú verziu