Využijte náš měnič jako inteligentní snímač pro vaši aplikaci jako celek

utorok 4. mája 2021

V súčasnosti sú frekvenčné meniče viac ako len prvky na jednoduchú zmenu otáčok motora. Naše frekvenčné meniče boli vďaka špeciálnemu softvéru vylepšené na inteligentné snímače. Teraz dokážu merať, spracovávať, ukladať a analyzovať údaje o motore, aplikácii a jej správaní bez toho, aby museli posielať citlivé údaje o vašej aplikácii mimo brány závodu (nepotrebujú cloud ani nadradený server, ale dokážu to tiež). Vďaka tomu sú dnes dôležitými prvkami moderných automatizačných systémov.

Integrovaný doplnok softvéru CBM na monitorovanie, vyhodnocovanie a predpovedanie stavu vášho zariadenia vám umožní lepšie plánovať údržbu, ušetriť peniaze s ohľadom na plánovanie opráv a ušetriť čas vašich technikov. Vyskúšajte aplikovať náš CBM - údržbu založenú na stave - do vašej aplikácie.

Čo je inteligentný menič?

V dnešných aplikáciách zohráva frekvenčný menič dôležitú úlohu a vyznačuje sa funkciami, ktoré - okrem iného - umožňujú:

 • Bezpečné pripojenie: menič možno bezpečne pripojiť k iným prvkom. Medzi ďalšie sieťové prvky môžu patriť meniče, jednotky PLC, snímače a cloud.
 • Menič funguje ako senzor: frekvenčný menič využíva analýzu prúdu a napätia motora na snímanie výkonu motora a aplikácie.
 • Menič funguje ako kombinátor: jednotka získava údaje z externých snímačov súvisiacich s procesom riadeným meničom a spracúva ich (jednoduchým príkladom je PID regulácia).
 • V niektorých prípadoch môže menič plne nahradiť jednotku PLC.
 • Bezdrôtové pripojenie k inteligentným zariadeniam (smartfón, tablet).

Informácie z meniča možno identifikovať nasledovne:

 • Okamžité signály: signály, ktoré sú priamo merané meničom pomocou zabudovaných snímačov. Údaje ako prúd motora, napätie, teplota meniča a ich derivácia, výkon, ktorý je násobkom prúdu a napätia, alebo krútiaci moment motora. Okrem toho možno menič použiť ako rozbočovač na pripojenie externých snímačov, ktoré poskytujú okamžité signály.
 • Spracované signály: signály odvodené z okamžitých signálov. Napríklad štatistické rozdelenie (maximálne, minimálne, priemerné hodnoty a štandardná odchýlka), analýza frekvenčnej oblasti alebo profilové ukazovatele.
 • Analytické signály: Signály, ktoré poskytujú informácie o stave meniča, motora a aplikácie. Signály sa používajú na spustenie údržby alebo na zlepšenie návrhu systému. 

Hĺbková analýza prúdu motora umožňuje striedaču monitorovať stav motora a aplikácie. Táto technika môže potenciálne odstrániť fyzické snímače alebo včas extrahovať chybové signály, ktoré predtým neboli zistiteľné. Pomocou tejto techniky je možné napríklad včas odhaliť zhoršený stav izolácie vinutia alebo mechanickú excentricitu záťaže.

Výhody používania inteligentného frekvenčného meniča

Údržba založená na zhromažďovaní aktuálnych údajov z aplikácie je najjednoduchší a najintuitívnejší spôsob údržby. Zozbierané údaje sa používajú na monitorovanie technického stavu zariadenia. Na identifikáciu vznikajúcich porúch sa ako indikátory vyberajú kľúčové parametre. Stav zariadenia sa zvyčajne časom zhoršuje. Tu je to znázornené na krivke P-f, ktorá ukazuje typický priebeh zhoršovania. K poruche dochádza vtedy, keď zariadenie prestane plniť svoju určenú funkciu. Myšlienkou údržby založenej na stave je odhaliť potenciálnu poruchu skôr, ako dôjde k skutočnej poruche.

P-f krivka znázorňujúca typický priebeh degradácie

 

V tomto prípade prináša plánovanie údržby mnoho výhod, napríklad:

 • Obmedzenie prestojov.
 • Eliminácia neočakávaných prestojov vo výrobe
 • Optimalizácia údržby
 • Zníženie zásob náhradných dielov

Frekvenčné meniče sú už často súčasťou automatizačných systémov, a preto predstavujú veľkú príležitosť na prechod na priemysel 4.0.

To so sebou prináša možnosť využívať monitorovanie správania aplikácií na základe monitorovania stavu a predpovedania správania - t. j. CBM. Softvérová nadstavba CBM je nezávislá od cloudového riešenia, ale dá sa do tejto štruktúry jednoducho zapojiť. Tento licencovaný softvér pre meniče radu VLT a Vacon je ideálny pre aplikácie, v ktorých sa napríklad ešte nepoužíva predikcia stavu, ale v ktorých sú stále zapojené dôležité prvky výroby, výrobného procesu alebo aplikácie. Softvér CBM si môžete jednoducho objednať priamo z výroby spolu s meničom alebo ho k meniču pridať dodatočne. Neváhajte a vyskúšajte výhody CBM, vylepšite svoj frekvenčný menič o inteligentný snímač s predikciou stavu pre vašu aplikáciu a pridajte sa k mnohým zákazníkom, ktorí v tomto riešení objavili spomínané výhody.

Integrácia meniča do platformy Industry 4.0

Vplyv Industry 4.0 na motorové systémy spočíva v prechode od "automatizačnej pyramídy" k "sieťovým systémom". To znamená, že jednotlivé prvky systému, ako sú motory, pohony, snímače a ovládacie prvky, sú prepojené a prepojené s cloudom - dátovým centrom, kde sa ukladajú, spracúvajú, analyzujú a prijímajú rozhodnutia.

Pyramída automatizácie

Automatizačná sieť

V automatizačnej sieti sa nachádza značné množstvo údajov. Keďže údaje sa získavajú najmä zo snímačov, počet snímačov v moderných automatizačných systémoch sa zvyšuje. Motory a poháňané stroje, ako sú ventilátory, čerpadlá a dopravníky, nie sú najviditeľnejšími účastníkmi dátovej siete. Preto sú na zber údajov z týchto strojov potrebné snímače. Tieto snímače sú pripojené k dátovej sieti rôznymi prostriedkami, ktoré spracúvajú údaje. Počas zavádzania pokročilého systému monitorovania stavu sa dodatočné náklady na snímače a pripojenie často považujú za prekážku.

Moderné meniče s premenlivou rýchlosťou otvárajú nové možnosti v automatizačných sieťach Industry 4.0. Frekvenčné meniče sa tradične považujú za procesory na riadenie otáčok motorov. Dnes sú meniče aj súčasťou informačného reťazca, ktorý využíva integrovaný výpočtový výkon, pamäťovú kapacitu a komunikačné rozhrania.