Kaukolämpö

 • Yleiskatsaus
 • Työkalut ja sovellukset
 • Asiaan liittyvät sovellukset
 • Videot

Kaukolämmityksen käyttö parantaa energiatehokkuutta ja yksilöllistä mukavuutta

Jos olet töissä kunnallistekniikassa tai vastuussa kaukolämmön suunnittelusta tai jakamisesta, Danfoss tarjoaa sinulle vuosien kokemuksensa ja syvällisen osaamisensa 4G-kaukoenergiasta sekä joukon tuotteita ja palveluita, jotka voivat maksimoida kaukolämpöpotentiaalin. 

Teknisen asiantuntemuksemme myötä olemme huomanneet, että nykyajan kaukolämpölaitokset tekevät paljon muutakin kuin vain toimittavat lämpöä ja jäähdytystä loppukäyttäjille. Ne vaikuttavat poliittisiin energiatavoitteisiin sekä käytettävissä oleviin tekniikoihin ja toimivat niiden mukaan. Danfoss voi näyttää, miten kaukolämpölaitosten rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja kaupunkien energiankulutuksen optimoinnissa on erittäin ratkaiseva. 

Miksi kaukolämpö Danfossin avulla?

Uskomme kaukolämmön olevan kestävin tapa lieventää ilmastonmuutosta ja parantaa energiatehokkuutta, koska se tarjoaa optimoidut ratkaisut ja optimaalisen lämpötilan säädön sekä syöttö- että käyttöpuolelle.  

Kaukoenergiasektorin trendit ovat muuttumassa:

 • Yhdestä lähteestä useampaan lähteeseen
 • Fossiilisista uusiutuviin ja ylimääräenergiaan
 • Korkean lämpötilan kaukolämmöstä matalan lämpötilan kaukolämpöön

Kaukoenergian päähaasteiden ratkaiseminen

1.    ∆T-optimointi

Järjestelmien kierron tasapainottamatta jättäminen johtaa suureen virtaukseen ja korkeisiin paluulämpötiloihin. ∆T vaikuttaa suoraan lämmöntuotannon kustannuksiin ja tehokkuuteen sekä jakeluverkon kustannuksiin ja tehokkuuteen. Kaukoenergian haasteena on verkon ja tuotannon tehostaminen samalla, kun toimitetaan parasta syöttölaatua.

Näiden haasteiden voittaminen vaatii syöttölämpötilan optimoinnin, ∆T:n parantamisen ja tasapainon syöttölämpötilan ja virtauksen välillä. Käyttämällä Danfossin älykkäitä ratkaisuja ja komponentteja voit:

 • Parantaa ensiöpuolen ∆T-arvoa lisäämällä toisiopuolen tehokkuutta;
 • Saavuttaa optimaalisen tasapainon ∆T:n ja virtauksen välille;
 • Vähentää jakelu- ja tuotantokustannuksia.

On arvioitu, että käyttökustannusten pienentymisen ja tehokkuuden parantumisen ansiosta voimme saavuttaa vähintään 1 % vähennyksen primäärienergian tuotantokustannuksissa jokaista ∆T:n 3K:n nousua kohti.

2. Optimaalisen verkon suunnittelu

Vesi- ja lämpöhukat, verkon kriittisten kohtien vaihdot, verkon laajennukset ja monet muut tekijät aiheuttavat korkeita tuotantokustannuksia huonon suunnittelun takia. Kaukoenergian haasteita ovat investointikustannusten minimointi ja kulutustiheyden maksimointi mitoittamalla verkko optimaalisesti sekä taloudellisesti priorisoidut investoinnit.

Näiden haasteiden ratkaisemiseen voidaan käyttää termohydraulista mallia:

 • Vältä ylisuunnittelua;
 • Varmista kapasiteetti ja arvioi vaikutus koko verkossa.

On arvioitu, että kunnollisella verkon suunnittelulla, mitoituksella ja komponenttien mitoitustuella (neuvonta) investointi pienenee 17 % verrattuna perinteiseen suunnitteluun.

3. Hajauttaminen – polttoaineiden moninaisuus

Hajauttaminen ja polttoaineiden moninaisuus tekevät integraatiosta ja ennustamisesta vielä vaikeampaa. Kaukoenergian haasteena on tuotantolähteiden käytön maksimointi mahdollisimman taloudellisesti ja monimutkaisten verkkojen tehokas hallinta samalla, kun parannetaan erilaisten lämmönlähteiden käyttöä mahdollisimman taloudellisilla investoinneille.

Lämmön tuotantoa uusiutuvista lähteistä voidaan priorisoida ja hallita paremmin, jotta laitos saavuttaa tavoitteen (tai ylittää sen).

Ratkaisu haasteisiin on tehokas tuotannon (polttoaineseoksen) suunnittelu hyödyntämällä:

 • tarve-ennustetta
 • reaaliaikaista verkon tasapainotusta
 • lämmöntuotannon simulointia.

Näiden avulla saavutat 27 % EU:n uusiutuvan energian tavoitteesta.

4. Energiansäästövaatimukset

Energiansäästöjä koskeva sääntely edellyttää vuosittaista energiansäästöä ja selkeää dokumentaatiota todisteeksi. Kaukoenergian haasteena on loppukäyttäjien energiansäästötavoitteiden saavuttaminen ja investoiminen toisiolämmityspuoleen, jotta ensiöpuolen tehokkuus parantuisi. Tavoitteena on tehdä älykkäitä investointeja.

Ratkaise haasteet seuraavasti:

 • Hanki ja kehitä osaamista potentiaalien mittauksesta ja säästöjen todentamisesta.
 • Toisiopuolen toimenpiteiden toteuttaminen siten, että kustannus-hyötysuhde ensiöpuolella olisi paras.

Loppujen lopuksi voit saavuttaa yli 1,5 % loppukäyttäjäsäästöä vuosittain (EU:n energiadirektiivin tavoite, joka koskee vain niitä maita, joilla on velvoiteohjelmat).

5. Energian kulutushuiput

Huippulämpökuormat ja kalliit polttoaineet rasittavat kaukolämpölaitosten resursseja ja tekevät lämmityksestä kallista sekä kaukolämpölaitoksille että loppukäyttäjille. Sillä on suuri vaikutus myös käyttöomaisuusinvestointeihin (CAPEX) sekä käyttökustannuksiin (OPEX). Kaukoenergian haasteena on huippuenergiatarpeen vaikutuksen lieventäminen verkon käyttökustannuksissa ja huipputarpeen kattaminen tavanomaisilla lämmönlähteillä alentaen samalla investointi- ja käyttökustannuksia.

Ratkaise haasteet seuraavasti:

 • Lämmöntuotannon simulointi;
 • Rakennuksiin ja verkkoon kertyvän lämmön maksimaalinen hyödyntäminen;
 • Lämpöramppien hallintatoimenpiteet.

Näillä toimenpiteillä voit saavuttaa jopa 20 %:n huippuenergiatarpeen laskun.

6. Perinteinen SCADA

Perinteiset SCADA-järjestelmät tekevät tietojen integroinnista vaikeaa ja aikaa vievää. Kaukolämmön haasteena on tietojen integroinnin helpottaminen ja nopeuttaminen alentaen samalla investointi- ja ylläpitokustannuksia.

Ratkaisuna ajan ja rahan säästämiseen on modernin SCADAn käyttäminen:

 • Avoin pääsy tietokantaan
 • Avoin yhdistettävyys
 • Automaattisesti tuotetut avainprosessit ja suorituskykyindikaattorit
 • Automaattiset käyttöönottotoiminnot

Kaikki edellä mainitut korjaustoimenpiteet auttavat vapauttamaan piileviä resursseja ja voivat lisätä tehokkuutta jopa 30 % perinteiseen SCADAan verrattuna.

7. Keskittyminen asiakaspalveluun

Kaukolämmön haasteena on kaukolämpöyhtiön asiakaspalveluiden laajentaminen ja asiakkaiden käsitysten vahvistaminen kaukolämpöyhtiöstä luotettavana, avoimena ja joustavana kumppanina.

Ratkaisuna on esittää kaukolämpöyhtiö energiatehokkuuden asiantuntijana ja tehdä siitä loppukäyttäjille selvä valinta seuraavilla toimilla:

 • Lisäpalveluiden, kuten turvallisuusvalvonnan ja huoltosopimusten, tarjoaminen;
 • Tukityökalujen tarjoaminen, esim. Enspire ja Heat Selector;
 • Koulutuksen ja suositusten antaminen toisiojärjestelmän nykyaikaistamiseen;
 • Ratkaisujen tarjoaminen järjestelmän nykyaikaistamiseen ja optimointiin.

Tämä tukee ensiö- ja toisiopuolen integraatiota ja lisää asiakastyytyväisyyttä.

8. Keskittyminen uusiin liiketoiminta-alueisiin

Kaukolämmön haasteena on selviytyminen lisääntyvästä kilpailusta kaukolämmön alalla, uusien liiketoiminta-alueiden kehittäminen kannattavuuden varmistamiseksi ja pysyminen digitalisaation vauhdissa mukana.

Ratkaisuna on esittää kaukolämpöyhtiö energiatehokkuuden asiantuntijana ja tehdä siitä loppukäyttäjille selvä valinta seuraavilla toimilla:

 • Lämmityskulujen vähentämisen ja ylläpidon optimoinnin tarjoaminen;
 • Täydellisen paketin tarjoaminen toisiopuolelle, mukaan lukien laitteet (Enspire, patteriventtiilit, lämmönjakokeskukset, ASV).

Tällä kaikella kaukolämpöyhtiö voi parantaa kilpailukykyään ja lisätä kannattavuuttaan käyttämällä uusia myyntikanavia. Kaukolämpöyhtiö on silloin ajan tasalla ja kannattava.

Kuinka voimme auttaa sinua?

Tuotevalikoima kaukolämpö- ja kaukojäähdytysratkaisuihin verkoissa ja rakennuksissa

Konsultointia ja asiakaskeskeisyyttä

Innovaatiot, tekninen optimointi ja suorituskyky

Turvallisuus ja luotettavuus yhteistyössä

Maailmanlaajuinen toimija, vahva paikallinen läsnäolo ja osaaminen

Yksi kokenut kumppani optimaaliseen laitokseen toimintaan, optimaaliseen verkon toimintaan ja täydellisen palvelun tarjoamiseen asiakkaille.

Kaukolämmön infografiikka

Lisää tietoa kaukolämmöstä

Työkalut ja sovellukset

Asiaan liittyvät sovellukset

Videot