KÄYTTÖEHDOT

Tutustu seuraaviin käyttöehtoihin (jäljempänä "Ehdot") huolellisesti ennen kuin ryhdyt käyttämään Danfossin Internet-sivustoa. Käyttämällä sivustoa käyttäjä osoittaa hyväksyvänsä käyttöehdot. Jos et ole valmis hyväksymään ehtoja, pyydämme sinua olemaan käyttämättä sivustoa. Ehdot käsittelevät lakisääteisiä oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi ja sisältävät vastuuvapauslausekkeita sekä ilmoituksen sovellettavasta lainsäädännöstä ja oikeuspaikasta. Lue ehdot huolellisesti. Ne koskevat kaikkia Danfoss-ryhmän Internet-sivustoja, myös rekisteröidyille käyttäjille tarkoitettuja sivustoja. 

OMISTAJA
Sivuston omistaja ja hoitaja on Danfoss A/S (jäljempänä Danfoss), Tanskan lainsäädännön mukaan rekisteröity osakeyhtiö, jonka kaupparekisteriin merkitty kotipaikka on Tanskan Nordborg.

KÄYTTÖOIKEUDET
Voit selata sivustoa vapaasti. Danfoss antaa käyttäjälle luvan katsella sivustoa ja tulostaa tai ladata sivustolle tallennettua materiaalia henkilökohtaiseen käyttöön, mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä edellyttää, että käyttäjä hyväksyy varauksetta tässä sopimuksessa luetellut käyttöehdot ja noudattaa kaikkia tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja omistusoikeusmääräyksiä. Ilman Danfossin kirjallista lupaa käyttäjä ei kuitenkaan saa kopioida, jäljentää, välittää millään keinoin eteenpäin tai jaella sivuston sisältöä, kuten tekstejä, kuvia, audio- tai videoaineistoja julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin. Edelleen on kiellettyä sijoittaa tämän sivuston aineistoja minkään kolmannen osapuolen sivuston kehyksiin (kehystämiskielto). Tämän sivuston käyttäminen osoittaa, että käyttäjä hyväksyy tässä esitetyt ilmoitukset ja käyttöehdot sellaisinaan. Sivuston käyttäminen osoittaa myös käyttäjän lupaavan Danfossille olla käyttämättä sivustoa mihinkään laittomaan, moraalittomaan tai muuten näiden käyttöehtojen kanssa ristiriidassa olevaan tarkoitukseen.

KÄYTTÄJÄN LÄHETTÄMÄT AINEISTOT
Kaikkia sivustoon sähköpostitse tai muilla keinoin lähetettyjä viestejä tai aineistoja pidetään julkisena ja yleisenä aineistona. Danfoss voi käyttää kaikkia lähetettyjä aineistoja eri tarkoituksiin oman harkintansa mukaan. Sivustoon tai sivustosta ei saa lähettää laitonta, uhkauksia sisältävää, halventavaa, loukkaavaa, siveetöntä tai pornografista aineistoa tai muuta lainvastaista aineistoa.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE
Danfoss voi sisällyttää sivustoon kolmansien osapuolten sivustoille johtavia linkkejä. Danfossilla ei ole määräysvaltaa linkitettyihin sivustoihin nähden, eikä Danfoss vastaa millään tavalla niiden sisällöstä eikä niihin edelleen linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Danfossilla ei ole valtuuksia sellaisiin yrityksiin tai tuotteisiin nähden, joita koskeville sivustoille Danfoss on perustanut linkin, ja Danfoss pidättää itselleen oikeuden ilmoittaa tämä asia sivustollaan. Danfoss pidättää itselleen oikeuden poistaa mikä tahansa linkki tai linkkiohjelmisto oman harkintansa mukaisena ajankohtana. Kun käyttäjä siirtyy jollekin kolmannen osapuolen sivustolle, jonka linkki on tällä sivustolla, hän tekee sen omalla vastuullaan. Kolmannet osapuolet saavat perustaa linkkejä ainoastaan Danfossin sivuston kotisivulle eli pääsivulle. Kaikille muille sivuston sivuille johtavien linkkien perustamiseen tarvitaan Danfossin kirjallinen lupa.

SISÄLTÖ
Danfoss on suunnitellut tämän sivuston huolellisesti ja ylläpitää sitä muun muassa huolehtimalla hintatietojen ja tuotekuvausten oikeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta. Sivuston sisältöä voidaan usein muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Siksi Danfoss ei takaa, että sisältö on aina oikea ja ajankohtainen. Sivustolla kävijöiden on hyväksyttävä, että Danfoss ei ole millään tavalla vahingonkorvausvelvollinen sivuston sisältöön tai siihen kuuluviin ohjelmistoihin nähden tai sen suhteen, mihin näitä on käytetty.

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET
Tekstit, asettelut, piirrokset, tietokannat ja muut tämän sivuston osat sekä itse sivusto ovat tekijänoikeuden sekä tietokantojen tuottajan oikeuksien suojaamia. Sivustossa esiintyy nimiä, tavaramerkkejä ja logoja, jotka ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mitään sivustossa olevaa ei saa tulkita minkäänlaisen lisenssioikeuden tai muun tavaramerkin käyttöön oikeuttavan luvan myöntämiseksi. Sivustossa esiintyvän tavaramerkin käyttämiseen tarvitaan Danfossin tai tavaramerkin omistavan kolmannen osapuolen kirjallinen lupa. Sivuston tai sen osan tai sen suojattujen elementtien kopiointi, käsittely, kääntäminen, muuntaminen tai muu käyttö on ankarasti kielletty.

TALLENNETTUJEN TIETOJEN SUOJAAMINEN
Danfoss kerää ja käsittelee sivuston käyttöä koskevia tietoja tilasto- ja markkinointitarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus veloituksetta kieltää häntä koskevien tietojen markkinointitarkoituksiin tapahtuva käsittely, ja hänellä on myös oikeus tarkastella henkilötietojaan ja tehdä korjauksia niihin. Lisätietoja Danfossin keräämistä tiedoista ja niistä toimenpiteistä, jotka Danfoss suorittaa tallentamiensa tietojen suojaamiseksi on kohdassa Tietosuojakäytäntö (katso edellä olevaa linkkiä).

VASTUUT
Sivuston käyttäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Danfoss ei takaa, että sivustolla oleva ohjelmisto, tiedot, on-line -sovellukset tai muut sivuston palvelut olisivat täysin virheettömiä tai että niiden käyttäminen voisi aina tapahtua keskeytyksettä. Danfoss irtisanoutuu erityisesti kaikesta edellä mainittuihin asioihin liittyvästä vastuusta ja kaikista tarkkuutta, toimintakelpoisuutta, markkinoitavuutta ja erityistarkoituksiin sopivuutta koskevista vastuuvelvoitteista. Sivustossa mahdollisesti esiintyvistä päinvastaisista maininnoista huolimatta Danfoss ei missään olosuhteissa ole vastuussa voittojen tai tuottojen menetyksistä, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, seurannaisluonteisista tai näihin verrattavista vahingoista, jotka voisivat johtua tästä sivustosta tai sivustossa mainittujen palvelujen käyttämisestä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Sivuston materiaali ja sisältö on toimitettu sellaisenaan ilman minkäänlaisia suoraan tai epäsuorasti ilmaistuja takuita, mukaan lukien tuotteen markkinoitavuutta koskevat takuut, ilman, että ne loukkaavat teollis- tai tekijänoikeuksia, tai ilman, että niiden soveltuvuus johonkin tiettyyn tarkoitukseen on taattu. Danfossia ei missään olosuhteissa pidetä vahingonkorvausvelvollisena mistään vahingosta (kuten voittojen menetyksistä, liiketoiminnan keskeytymisistä johtuvista, seurannaisluonteisista tai tietojen menettämiseen liittyvistä vahingoista), joiden syynä olisi aineiston käyttäminen tai se, että aineistoa ei ole voinut käyttää. Edellä sanottu on voimassa myös silloin, kun Danfossille on annettu ilmoitus mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuuden olemassaolosta.

Koska eräillä oikeudenkäyttöalueilla seurannaisluonteisista tai satunnaisista vahingoista johtuvan vahingonkorvausvelvollisuuden poistaminen tai rajoittaminen on kiellettyä, edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske kaikkia käyttäjiä. Danfoss ei myöskään takaa, että linkitettyjen, kolmansien osapuolten julkaisemien Internet-sivustojen sisältämät tiedot ovat oikeat tai täydelliset.

TUOTETILAUKSET
Danfoss pyrkii toimittamaan kaikki tilaukset, mutta Danfoss ei voi taata minkään sivustossa esiintyvän tuotteen saatavuutta. Danfoss pidättää itselleen oikeuden keskeyttää sivustossa esiintyvän tuotteen myyminen oman harkintansa mukaisena ajankohtana ilman ennakkoilmoitusta.

PÄIVITYKSET
Danfoss pidättää itselleen oikeuden päivittää, muokata ja muuttaa käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöään (katso edellä olevaa linkkiä) oman harkintansa mukaisena ajankohtana. Kaikki päivitykset, muokkaukset ja muutokset ovat kaikkia käyttäjiä ja Danfossin sivustolla satunnaisesti käyviä henkilöitä sitovia silloin, kun niitä esiintyy.

OHJELMISTOJEN KÄYTTÖOIKEUDET
Käyttäjällä ei ole oikeuksia sivuston eri osista käytettävissä olevan tekijänoikeuden alaisen ohjelmiston, sen dokumentaation eikä näihin tehtävien lisäysten ja muutosten suhteen. Käyttäjällä ei ole oikeutta välittää niiden käyttöoikeutta eteenpäin eikä siirtää kolmannelle osapuolelle mitään Danfossin hänelle luovuttamia ohjelmistojen käyttöoikeuksia. Sellaista välittämistä tai siirtämistä pidetään pätemättömänä. Muunlainen edellä tarkoitettujen ohjelmistojen kopiointi, jakelu, muokkaus, uudelleenjärjestely tai jalostaminen on samoin kielletty.

SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA
Sivuston kotipaikka on Tanskassa Nordborgissa sijaitseva palvelin. Käyttäjä hyväksyy, että käyttöehtojen ja sivuston käytön osalta noudatetaan voimassa olevaa Tanskan lainsäädäntöä. Käyttäjä hyväksyy, että ainoana oikeudenkäyttöalueena ja oikeuspaikkana ovat Tanskan tuomioistuimet, virastot ja muut riita-asioita käsittelevät organisaatiot kaikkien sellaisten riita-asioiden yhteydessä, jotka (a) johtuvat tästä sivustosta, liittyvät siihen tai koskevat sitä ja/tai näitä käyttöehtoja tai joissa (b) tämä sivusto ja/tai nämä käyttöehdot ovat tärkeä esillä oleva kysymys tai olennainen tekijä tai joissa (c) sivustoon ja/tai käyttöehtoihin viitataan tai niistä jompikumpi on mainittu tuomioistuimen, välimiesoikeuden, viraston tai muun riita-asioista käsittelevän organisaation käsittelemässä asiakirjassa. Danfoss on pyrkinyt sivustoa suunnitellessaan ja sitä ylläpitäessään noudattamaan kaikkia tuntemiaan säädöksiä, mutta yritys ei takaa, että sivustossa oleva materiaali on sopivaa tai käytettävissä millään erityisesti nimetyllä oikeudenkäyttöalueella. Käyttäjä on itse vastuussa voimassa olevien säädösten noudattamisesta. Jos sivua käytetään tämän määräyksen tai jonkin muun käyttöehdoissa annetun määräyksen vastaisesti, se tapahtuu käyttäjän omalla kustannuksella ja vastuulla. Mikäli osa käyttöehdoista on voimassa olevien säädösten mukaan pätemätön tai sitä ei voida panna täytäntöön, eniten alkuperäisten määräysten tarkoitusta vastaavat, voimassa olevat ja täytäntöönpanokelpoiset määräykset syrjäyttävät määräykset, jotka ovat pätemättömiä tai joita ei voida panna täytäntöön, ja muilta osin sovelletaan niitä osia käyttöehdoista, jotka ovat voimassa.