Používání energie ve správný čas může ve Spojeném království a EU ušetřit 40 milionů tun emisí CO2 ročně, odhaluje nová bílá kniha

pondělí 8. ledna 2024

Nová studie společnosti Danfoss ukazuje, že zavedení technologie flexibility na straně poptávky může do roku 2030 dosáhnout ročních úspor společenských nákladů ve výši 10,5 miliardy EUR a 7% úspor na účtech za elektřinu pro domácnosti.


Nová analýza zadaná společností Danfoss odhaluje, že ambiciózní, ale realistické zavedení technologie flexibility na straně poptávky v EU a Spojeném království může do roku 2030 ušetřit 40 milionů tun emisí CO2 ročně, což je více než domácí klimatická stopa Dánska. Kromě toho mohou EU a Spojené království dosáhnout ročních úspor společenských nákladů ve výši 10,5 miliardy EUR do roku 2030 a 15,5 miliardy EUR do roku 2050. Tyto úspory již představují většinu nákladů na implementaci infrastruktury flexibility na straně poptávky.
Během nedávné energetické krize vyčlenily země EU 681 miliard EUR a Spojené království 90 miliard liber (103 miliard EUR). Zavedení technologií flexibility na straně poptávky může učinit síť odolnější a snížit potřebu vládních dotací v tomto rozsahu. V celé EU a Spojeném království by průměrný spotřebitel mohl do roku 2030 ušetřit 7 % na účtech za elektřinu a 10 % do roku 2050.

Kim Fausing, prezident a generální ředitel společnosti Danfoss, říká: „Opouštíme éru fosilních paliv, ale nepřipravili jsme náš energetický systém na budoucnost, protože zanedbáváme energetickou účinnost jako jeden z hlavních nástrojů ke snížení emisí. Síť není připravena využívat všechnu energii z obnovitelných zdrojů, k jejichž výrobě děláme rychlý pokrok. Musíme podniknout kroky k využití řešení energetické účinnosti – jako jsou technologie flexibility na straně poptávky – které nám nejen pomohou spotřebovávat méně energie, ale také využívat správnou energii ve správný čas. Máme řešení, ale potřebujeme jednat."

Pružnost na straně poptávky se týká vyrovnávání spotřeby energie, aby se předešlo obdobím současné vysoké poptávky a nízké nabídky, což je zvláště důležité pro energetický systém založený na obnovitelných zdrojích. Zavedení technologií flexibility na straně poptávky může snížit poptávku během drahých špiček a snížit množství fosilních paliv v energetickém mixu.


Například v budovách mohou technologie řízené umělou inteligencí ušetřit až 20 % nákladů na energii budovy tím, že kombinují údaje o budovách, počasí a uživatelích a předpovídají poptávku po vytápění a větrání. Pozorování 100 000 bytů vybavených touto technologií, sídlících převážně ve Finsku, ukazuje, že maximální spotřeba energie byla snížena o 10–30 %. Automatizovat lze také řazení zátěže, aby se mrazicí boxy v supermarketech ochladily na mnohem nižší teplotu, než je potřeba mimo dobu špičky, přičemž mrazničky efektivně fungují jako baterie akumulující energii. Tato technika „přechlazení“ znamená, že chladničky mohou být vypnuty během špičkových hodin poptávky po energii, což snižuje zátěž sítě a šetří peníze pro supermarket.


Má-li být dosaženo cílů Pařížské dohody, musí do roku 2050 obnovitelné zdroje tvořit 70 % energetického mixu. Energetický systém však ještě není připraven zvládnout přirozené špičky a poklesy dodávek energie z obnovitelných zdrojů.


Nový dokument společnosti Danfoss „Energetická účinnost 2.0: Vytváření energetického systému budoucnosti" představuje nákladově nejefektivnější způsob přípravy na budoucí energetický systém. Zaměřuje se na nasazení plné elektrifikace společnosti, opatření flexibility na straně poptávky, rozumné využívání vodíku a skladování a maximalizaci využití přebytečného tepla.

 

Klíčové informace z „Bílé knihy“:

• Přechodem z fosilního energetického systému na plně elektrifikovaný je možné snížit až 40 % konečné spotřeby energie. Elektrifikace je sama o sobě formou energetické účinnosti.
• Prostřednictvím flexibility na straně poptávky mohou EU a Spojené království ročně ušetřit 40 milionů tun emisí CO2 a dosáhnout ročních úspor společenských nákladů ve výši 10,5 miliardy EUR do roku 2030. Podobně mohou domácnosti ušetřit v průměru 7 % na účtech za elektřinu. Odhaduje se, že v roce 2050 domácnosti ušetří 10 % na účtech za elektřinu a 15,5 miliardy EUR ročně na společenských nákladech.
• V USA může optimalizace účinnosti, flexibility poptávky a elektrifikace v budovách ušetřit až 107 miliard USD na ročních úsporách nákladů na energetický systém spolu s 91% snížením emisí uhlíku z budov do roku 2050.
• V roce 2030 bude až 53 % celosvětového energetického vstupu promarněno jako přebytečné teplo. Velkou část tohoto tepla však lze zachytit a znovu využít k vytápění budov a vody prostřednictvím hlubší integrace sektorů.
• V celosvětovém měřítku je teoreticky možné do roku 2050 získat zpět 1,228 TWh přebytečného tepla z vodíku vyrobeného elektrolýzou – to odpovídá téměř dvěma třetinám dnešní globální výroby tepla z uhlí, největšího zdroje tepla.
• V EU lze již do roku 2030 teoreticky získat zpět z elektrolýzy asi 83 TWh přebytečného tepla, což je dostatečné množství na pokrytí současného vytápění domácností v Německu více než 1,5krát.

 

Kim Fausing dodává:Elektrifikace, flexibilita na straně poptávky, konverze, skladování a integrace odvětví musí být ústředním bodem budoucího energetického systému umožňujícího energetickou síť poháněnou obnovitelnými zdroji. Vidět znamená věřit a lidé s rozhodovací pravomocí často jednoduše nevědí, že již máme řešení, která potřebujeme nejen ke snížení emisí uhlíku, ale také k dosažení podstatných ekonomických úspor jak na úrovni společnosti, tak na úrovni zákazníků. Je načase, aby osoby s rozhodovací pravomocí na všech úrovních upřednostnily energetickou účinnost a nastavili správný regulační a ekonomický rámec tak, aby do roku 2050 dosáhl čisté nuly."

Profesor Nick Eyre, profesor energetické a klimatické politiky na Oxfordské univerzitě a vedoucí výzkumný pracovník v energetice na Institutu změny životního prostředí, říká: „Musíme přehodnotit energetickou účinnost a umístit ji do středu závodu směrem k úplné dekarbonizaci. To znamená umožnit elektrifikaci koncových uživatelů, které dříve nebyly zásobovány elektřinou. Znamená to také vytvoření vysoce flexibilního energetického systému, který zabrání špičkám poptávky náročné na uhlík. Historicky energetická účinnost přinesla největší podíl na snižování emisí skleníkových plynů a její znovuobjevení pro éru obnovitelných zdrojů nám umožní pokračovat v tomto trendu a do roku 2050 dosáhnout čisté nuly."


Toby Morgan, Senior Manager, Built Environment ve společnosti Climate Group, říká: „Vzhledem k tomu, že elektrifikujeme vše, co můžeme, a budujeme flexibilní síť vhodnou pro budoucnost, nemůžeme zapomínat na energetickou účinnost. Nejekologičtější formou energie je úspora energie a účinnost znamená, že potřebujeme méně větrných elektráren a méně bateriových zařízení. Umělá inteligence může pomoci dosáhnout pokroku v oblasti energetické účinnosti a optimalizovat spotřebu elektřiny v kteroukoli denní dobu. Role umělé inteligence při propojování klimaticky inteligentních technologií v jedné integrované energeticky úsporné budově je však skutečně vzrušující. Umělá inteligence může optimalizovat využití solární energie na střeše, když je slunečno, rozhodovat o tom, kdy čerpat z bateriového úložiště budovy, nebo o bateriích elektromobilů připojených k nabíjecím bodům a navíc zvolit optimální dobu pro prodej obnovitelné elektřiny zpět do sítě, když je poptávka vysoká."

 

Energetická účinnost 2.0: Vytváření energetického systému budoucnosti