Podmínky používání internetových stránek Danfoss

Před použitím internetových stránek Danfoss si pozorně přečtěte tyto předpisy a podmínky. Použitím internetových stránek Danfoss dáváte najevo souhlas s těmto podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte, prosím, naše internetové stránky. Podmínky definují Vaše práva a povinnosti a upravují ostatní podmínky použití a soudní jurisdikci v případě jakýchkoli sporů. Pročtěte si pozorně celý následující text. Tyto podmínky se vztahují na všechny internetové stránky skupiny Danfoss, včetně stránek vyhrazených pro registrované uživatele.

Vlastnictví internetových stránek
Internetové stránky Danfoss jsou vlastněny a provozovány společností Danfoss A/S (dále jen "Danfoss") se sídlem v Nordborgu. Tato společnost je zaregistrována v dánském obchodním rejstříku a spadá pod jurisdikci Dánského království.

Práva uživatelů
Uživatelé mohou navštěvovat naše internetové stránky bez jakýchkoli omezení. Společnost Danfoss Vám dovoluje prohlížet své internetové stránky a stahovat zde zobrazené materiály pro Vaše soukromé nekomerční použití, pokud souhlasíte bez jakýchkoli výhrad se zde uvedenými podmínkami a pokud budete respektovat ochranné značky, autorská práva a ostatní právní předpisy. Uživatelé nesmí kopírovat, stahovat, distribuovat nebo jakýmkoli jiným způsobem využívat obsah internetových stránek Danfoss, včetně textů, obrázků a audio- a video- sekvencí, pro veřejné nebo komerční účely bez písemného souhlasu společnosti Danfoss. Uživatelé také nesmí jakkoli využívat obsah internetových stránek Danfoss v rámci jiných internetových stránek.
Vstupem na internetové stránky dáváte najevo souhlas s výše uvedenými podmínkami bez jakýchkoli výhrad. Dále souhlasíte a zavazujete se, že nebudete používat internetové stránky Danfoss a jejich obsah pro nezákonné nebo nemorální účely nebo pro účely, které jsou zakázány v těchto podmínkách. 

Použití dat uživatelů
Veškerá data a informace, které zašlete e mailem nebo jiným způsobem na internetové stránky Danfoss, nejsou považována za důvěrné a za váš majetek. Veškerá data, které jste zaslali na internetové stránky Danfoss, může společnost Danfoss použít pro jakýkoli účel. Uživatelé nesmí na internetové stránky Danfoss posílat žádné výhrůžné, pomlouvačné, obscénní, pornografické nebo jakékoli jiné materiály, které porušují platné zákony. 

Odkazy na jiné internetové stránky
Společnost Danfoss může mít na svých internetových stránkách odkazy na internetové stránky jiných subjektů. Internetové stránky třetích stran nejsou pod kontrolou společnosti Danfoss a společnost Danfoss není žádným způsobem zodpovědná za obsah těchto stránek, ani obsah dalších internetových stránek, na něž jsou zde odkazy. Společnost Danfoss žádným způsobem nepreferuje společnosti nebo produkty, na které odkazuje na svých internetových stránkách. Společnost Danfoss si také vyhrazuje právo vyřadit jakýkoli odkaz nebo odkazovací program ze svých internetových stránek. Pokud se rozhodnete navštívit internetové stránky třetích stran, na které jsou odkazy na stránkách Danfoss, činíte tak na vlastní riziko. Třetí strany mohou umístit na své stránky pouze odkazy na hlavní internetovou stránku Danfoss. Odkazy na jiné internetové stránky Danfoss nelze umísťovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Danfoss. 

Obsah
Společnost Danfoss věnuje velkou péči tvorbě a údržbě svých internetových stránek a snaží se poskytovat přesné a aktuální informace o svých produktech a cenách. Obsah internetových stránek je nutné často měnit bez předchozího upozornění. Společnost Danfoss proto neručí za správnost a aktuálnost obsahu internetových stránek.
Návštěvníci internetových stránek Danfoss souhlasí s tím, že společnost Danfoss nenese žádnou právní zodpovědnost za obsah svých internetových stránek, za software umístěný na těchto stránkách nebo za jejich použití. 

Autorská práva
Texty, obrázky, nákresy, databáze a jiné položky umístěné na internetových stránkách Danfoss i samotné internetové stránky jsou chráněny autorskými zákony a zákony na ochranu počítačových databází. Některé názvy, značky a loga na internetových stránkách Danfoss patří mezi ochranné známky nebo obchodní značky.
Uživatelé nemají žádné právo používat jakoukoli ochrannou známku zobrazenou na internetových stránkách Danfoss bez předchozího písemného souhlasu společnosti Danfoss, nebo třetí strany, která vlastní ochranné známky zobrazené na internetových stránkách Danfoss. Kopírování, úpravy, překlady nebo jakékoli jiné použití ochranných známek nebo jejich částí, zobrazených na internetových stránkách Danfoss, je přísně zakázáno.

Ochrana dat
Společnost Danfoss shromažďuje a zpracovává informace o chování návštěvníků svých internetových stránek pro statistické a marketingové účely. Uživatel má právo odmítnout bez jakýchkoli poplatků zpracování svých osobních dat pro marketingové účely a má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo opravovat tyto údaje. Detailní informace o datech, které společnost Danfoss shromažďuje o návštěvnících svých internetových stránek, a o vnitřních předpisech Danfoss na ochranu osobních údajů uživatelů naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů klientů Danfoss. 

Právní odpovědnost majitele stránek
Použití firemních internetových stránek jde na vlastní riziko uživatele. Společnost Danfoss neručí za to, že software používaný těmito stránkami a data, on line aplikace a jakékoli další služby poskytované prostřednictvím těchto stránek neobsahují chyby nebo že jejich používání nebude přerušeno. Společnost Danfoss výslovně odmítá veškerou zodpovědnost týkající se výše uvedených záležitostí. Společnost Danfoss není v žádném případě zodpovědná za jakékoli ztráty zisku, nepřímé i náhodné, nebo jiné podobné škody vzniklé v důsledku nebo ve spojení s použitím svých internetových stránek nebo jakýchkoli služeb doporučovaných na těchto stránkách. 

ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI DANFOSS
MATERIÁLY A OBSAH ZOBRAZENÝ NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZE STRANY SPOLEČNOSTI DANFOSS. SPOLEČNOST DANFOSS NERUČÍ ZA SPRÁVNOST A VYUŽITELNOST OBSAHU STRÁNEK PRO JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ ÚČEL A ZA PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV JINÝCH SUBJEKTŮ. SPOLEČNOST DANFOSS NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, NARUŠENÍ PROVOZU A ZTRÁTY DAT ), VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK DANFOSS NEBO NAOPAK NEMOŽNOSTI JEJICH POUŽITÍ, A TO I KDYŽ UŽIVATEL PŘEDEM KONZULTOVAL MOŽNOSTI TAKOVÝCH ZTRÁT SE SPOLEČNOSTÍ DANFOSS.
Protože zákony některých zemí neumožňují omezit odpovědnost majitele za následné nebo náhodné škody, výše uvedené omezení pro Vás nemusí platit. Společnost Danfoss neručí ani za přesnost nebo úplnost uváděných informací a odkazů, které byly poskytnuty třetími stranami.

Objednávání produktů přes internet
Přestože společnost Danfoss vynakládá veškeré úsilí, aby splnila všechny požadavky svých zákazníků, nemůže garantovat dostupnost všech produktů inzerovaných na firemních internetových stránkách. Společnost Danfoss si vyhrazuje právo ukončit prodej jakéhokoli produktu uvedeného na internetových stránkách v jakémkoli okamžiku a bez předchozího upozornění. 

Změna podmínek
Společnost Danfoss si vyhrazuje právo měnit a aktualizovat v jakémkoli okamžiku zde uvedené podmínky použití a interní předpisy na ochranu osobních údajů uživatelů stránek. Všechny tyto změny a aktualizace jsou závazné pro všechny uživatele a návštěvníky internetových stránek Danfoss a jejich znění bude uvedeno zde. 

Vlastnictví a použití softwaru
Jako uživatelé nemáte žádné vlastnické právo k softwaru nebo související dokumentaci, nebo jakýmkoli doplňkům a změnám týkajícím se téhož, které Vám mohou být poskytnuty pro přístup do chráněných internetových stránek Danfoss. Uživatelé nesmí poskytovat nebo převádět licenci k používání tohoto softwaru na jakékoli jiné osoby a jakýkoli pokus o převod nebo poskytnutí této licence je právně neplatný. Uživatelé nesmí žádným způsobem kopírovat, distribuovat nebo měnit tento software, nebo vytvářet programy odvozené z tohoto softwaru. 

Právní příslušnost v případných sporech
Internetové stránky Danfoss jsou uloženy na serveru v sídle firmy v dánském Nordborgu. Uživatelé souhlasí, že podmínky použití těchto stránek se řídí dánskými zákony.
Uživatelé tímto souhlasí, že veškeré případné spory (a) vzniklé v souvislosti nebo týkající se těchto internetových stránek a/nebo zde uvedených podmínek použití, (b) spory, při nichž jsou internetové stránky Danfoss nebo zde uváděné podmínky předmětem sporu, nebo (c) spory obsahující odkazy na internetové stránky Danfoss nebo zde uvedené podmínky spadají do jurisdikce dánských soudních institucí a budou rozhodovány podle dánských zákonů. Společnost Danfoss usiluje při tvorbě a údržbě svých internetových stránek o dodržování veškerých právních předpisů jednotlivých zemí, které jsou jí známy, ale neručí za to, že materiály na těchto internetových stránkách jsou plně v souladu se zákony jednotlivých zemí. Uživatelé stránek jsou sami zodpovědní za dodržování platných zákonů jednotlivých zemí. Jakékoli použití internetových stránek nerespektující zde uvedené podmínky nebo jejich částí jde na vlastní riziko uživatele a pokud je jakákoli část z těchto podmínek neplatná nebo nevymahatelná podle zákonů platných v příslušné zemi, bude neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení nahrazeno platným a právně vymahatelným ustanovením, které svým obsahem v maximální možné míře odpovídá původnímu znění, a zbytek podmínek zůstane nezměněn.