VARTOJIMO SĄLYGOS

Prieš pradėdami naudotis „Danfoss“ svetaine (toliau – Svetainė) atidžiai perskaitykite šias sąlygas (toliau – Sąlygos). Naudodamiesi Svetaine jūs sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate laikytis Sąlygų, nesinaudokite Svetaine. Šiomis Sąlygomis apibrėžiamos jūsų teisės ir pareigos, pateikiami svarbūs teiginiai apie atsakomybės neprisiėmimą, nurodoma, kokiais įstatymais vadovaujamasi ir kokios sąlygos taikomos forumams. Atidžiai perskaitykite. Sąlygos taikomos visoms „Danfoss Group“ svetainėms, įskaitant svetaines, skirtas registruotiems vartotojams.

Svetainės nuosavybė.
Svetainė priklauso ir ją valdo bendrovė „Danfoss A/S“ (toliau – Danfoss), įsteigta pagal Danijos įstatymus; bendrovės būstinė yra Nordborge.

Vartotojo licencija
Galite nevaržomai naršyti Svetainėje. „Danfoss“ suteikia jums leidimą peržiūrėti šią Svetainę bei atsispausdinti ir atsisiųsti Svetainėje pateikiamą medžiagą asmeniniam nekomerciniam naudojimui, su sąlyga, kad sutinkate laikytis ir nekeisti šios šioje sutartyje nustatytų pranešimų ir sąlygų bei pranešimų, susijusių su autorių teisėmis, prekių ženklais ir kita nuosavybe. Be „Danfoss“ rašytinio leidimo jūs negalite bet kokiu būdu kopijuoti, atkurti, iš naujo skelbti, įkelti, perduoti ir platinti Svetainės turinio, įskaitant tekstą, vaizdus, garso ir vaizdo medžiagą, viešiems ar komerciniams tikslams. Jums taip pat neleidžiama bet kokiu būdu naudoti bet kurį Svetainės turinį rėmelyje kitoje interneto svetainėje.

Jūsų teisė naudotis Svetaine grindžiama jūsų sutikimu laikytis čia nurodytų pranešimų ir sąlygų ir jų nekeisti. Teisę naudotis Svetaine jūs taip pat gaunate su sąlyga, kad bendrovei „Danfoss“ pareikšite ir užtikrinsite, jog nenaudosite Svetainės neteisėtiems, moralei prieštaraujantiems tikslams ar tikslams, kuriuos draudžia minimos sąlygos ir pranešimai.

Vartotojų pateikiama medžiaga
Bet kokie pranešimai ar medžiaga, kurią pateiksite Svetainei el. paštu ar kitu būdu, yra ir bus laikomi nekonfidencialia ir neturinčia nuosavybės teisių informacija. Bet kokią medžiagą, kurią perduodate ar persiunčiate, „Danfoss“ gali panaudoti bet kokiems tikslams. Jums draudžiama Svetainėje skelbti arba iš Svetainės perduoti bet kokią neteisėtą, garbę ir orumą žeminančią, šmeižiančią, nešvankią, pornografinę ir kitą medžiagą, kurią draudžia įstatymai.

Nuorodos į kitas medžiagas ir iš kitų medžiagų
„Danfoss“ gali pateikti hipersaitus į trečiųjų šalių svetaines. „Danfoss“ nekontroliuoja svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos, ir nėra jokiu būdu atsakinga už tokių svetainių arba kitų svetainių, su kuriomis šios svetainės yra susijusios, skelbiamą turinį. „Danfoss“ nereklamuoja svetainių, į kurias gali būti pateikti hipersaitai, bei jų gaminiai ir „Danfoss“ turi teisę apie tai informuoti Svetainėje. „Danfoss“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pašalinti bet kokią nuorodą ar nuorodos programą. Jei nuspręsite apsilankyti trečiosios šalies svetainėje, į kurią Svetainė pateikia nuorodą, jūs prisiimate su tuo susijusią riziką. 

Trečiosios šalys gali pateikti hipersaitus tik į pagrindinį „Danfoss“ svetainės puslapį. Nuorodoms į vidinius tinklalapius reikia „Danfoss“ rašytinio sutikimo.

Turinys
„Danfoss“ labai rūpinasi Svetainės kūrimu ir priežiūra bei stengiasi skelbti tikslią ir naujausią informaciją, neapsiribojant gaminių kainomis ir aprašymais. Svetainės turinys gali būti dažnai keičiamas be išankstinio pranešimo. Todėl „Danfoss“ neužtikrina turinio tikslumo ir aktualumo.

Svetainės lankytojai sutinka su „Danfoss“ teiginiais dėl atsakomybės už bet kokį Svetainės turinį, Svetainės programinės įrangos ar bet kokio jos naudojimo neprisiėmimą.

Intelektinė nuosavybė
Tekstai, išdėstymas, paveikslėliai, duomenų bazės ir kiti Svetainės elementai ir pati Svetainė yra apsaugoti autorių teisėmis arba duomenų bazės kūrėjo teisėmis. Kai kuriems Svetainėje naudojamiems pavadinimams, ženklams ar logotipams taikomos prekių ženklų teisės.

Niekas, kas skelbiama Svetainėje, nesuteikia jokio leidimo ar teisės naudoti bet kurį Svetainėje esantį prekės ženklą be „Danfoss“ ar trečiosios šalies, kuriai priklauso prekės ženklas, rašytinio sutikimo.

Draudžiama bet kokia forma ir priemonėmis kopijuoti, adaptuoti, versti, pertvarkyti, keisti ir kitaip naudoti visą Svetainę ar jos dalį arba jos saugomus elementus.

Duomenų apsauga
„Danfoss“ renka ir apdoroja informaciją, susijusią su Svetainės vartotojų elgesiu, statistikos ir rinkodaros tikslais. Vartotojas turi teisę nemokamai reikalauti, kad duomenys apie jį nebūtų apdorojami rinkodaros tikslais ir turi teisę turėti prieigą prie savo duomenų ir juos taisyti. Jei norite sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip „Danfoss“ renka duomenis ir priemones, kurių „Danfoss“ imasi, kad būtų apsaugoti vartotojų duomenys, skaitykite „Danfoss“ privatumo politiką. 

Atsakomybė
Naudodamiesi Svetaine ir joje naršydami jūs prisiimate visą riziką. „Danfoss“ neužtikrina, kad Svetainėje naudojama programinė įranga, informacija, internetinės programėlės ar kitos Svetainėje teikiamos paslaugos yra apsaugotos nuo klaidų arba kad jos veiks nepertraukiamai. „Danfoss“ aiškiai atsisako prisiimti atsakomybę dėl visų garantijų, susijusių su pirmiau minėtai dalykais, įskaitant, tačiau neapsiribojant, nuostatomis dėl tikslumo, būklės, kokybės ir tinkamumo tam tikrai paskirčiai.

Neatsižvelgiant į prieštaraujančias nuostatas dėl Svetainės, „Danfoss“ jokiu būdo neprisiima atsakomybės už pelno ar pajamų praradimą, netiesioginių, specialių, atsitiktinių, pasekminių ar kitų nuostolių atsiradimą naudojantis Svetaine arba bet kuriomis per Svetainę teikiamomis paslaugomis.

ATSAKOMYBĖS NEPRISIĖMIMAS
SVETAINĖJE MEDŽIAGA IR TURINYS SKELBIAMI TOKIE, KOKIE YRA, BE JOKIŲ JOKIOS RŪŠIES AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GAMINIO KOKYBĖS, INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ NEPAŽEIDIMO AR TINKAMUMO BET KURIAI TAM TIKRAI PASKIRČIAI. „DANFOSS“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIUS NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT NUOSTOLIAIS, SUSIJUSIAIS SU PELNO PRARADIMU, VERSLO NUTRŪKIMU, INFORMACIJOS PRARADIMU), ATSIRADUSIUS DĖL MEDŽIAGOS NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTI MEDŽIAGĄ, NET IR JUO ATVEJU, JEI „DANFOSS“ BUVO ĮSPĖTA, KAD TOKIA NUOSTOLIŲ GALIMYBĖ YRA.
Kadangi kai kurios jurisdikcijos draudžia atsisakyti prisiimti atsakomybę ar riboti atsakomybę už pasekminius ir (ar) atsitiktinius nuostolius, pirmiau minimas ribojimas gali būti jums netaikomas. „Danfoss“ neužtikrina, kad informacija apie nuorodas ar kitus dalykus trečiųjų šalių pateikiamoje medžiagoje yra tiksli ir išsami.

Gaminių užsakymai
Nors „Danfoss“ visada stengsis įvykdyti visus užsakymus, bendrovė neužtikrina, kad galės pateikti tam tikrą Svetainėje pristatomą gaminį. „Danfoss“ turi teisę nutraukti bet kurio Svetainėje nurodyto gaminio tiekimą bet kuriuo metu be įspėjimo.

Atnaujinimai
„Danfoss“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai atnaujinti, papildyti, keisti ir taisyti privatumo politikos sąlygas. Visi atnaujinimai, papildymai, pakeitimai ir pataisymai bus skelbiami Svetainėje ir yra privalomi visiems Svetainės vartotojams ir naršytojams.

Programinės įrangos licencijos
Jums nesuteikiama teisė į patentuotą programinę įrangą ir susijusią dokumentaciją arba bet kokius jos pagerinimus ar pakeitimus, kurie jums gali būti pateikti siekiant suteikti prieigą prie tam tikrų Svetainės vietų. Jūs negalite perduoti, perleisti ar suteikti kitiems „Danfoss“ jums suteikto leidimo ir bet koks leidimo perdavimas, perleidimas ar suteikimas bus laikomas negaliojančiu. Jūs jokiu būdu negalite kopijuoti, platinti, keisti, naudoti apgrąžos inžinerijos ar atgaminti tokios programinės įrangos.

Įstatymų pasirinkimas ir forumo nuostatos
Svetainė yra Nordborge, Danijoje esančiame serveryje. Jūs sutinkate, kad šioms Sąlygoms ir jūsų naudojimuisi Svetaine taikomi Danijos įstatymai.

Jūs sutinkate, kad visi ginčai, (a) susiję su Svetaine ir (ar) jos naudojimosi Sąlygomis, (b) kai ginčų klausimas ar faktinės aplinkybės yra Svetainė ir (ar) jos naudojimosi Sąlygos, arba (c) kai Svetainė ir (ar) jos naudojimo Sąlygos yra minimi teismui, tribunolui, agentūrai ar kitai ginčus sprendžiančiai organizacijai pateiktuose dokumentuose, priklauso išskirtinai Danijos teismų, tribunolų, agentūrų ar kitų ginčus sprendžiančių organizacijų jurisdikcijai ir yra juose sprendžiami. Kurdama ir prižiūrėdama Svetainę „Danfoss“ stengiasi laikytis visų teisnių reikalavimų, tačiau neužtikrina, kad Svetainėje skelbiama medžiaga yra tinkama naudoti ir gali būti naudojama bet kokioje tam tikroje jurisdikcijoje. Atsakomybė už galiojančių įstatymų laikymąsi tenka jums. Atsakomybė už bet kokį Svetainės naudojimą, prieštaraujantį šiai nuostatai arba bet kuriai Sąlygų nuostatai, tenka jums; jei kuri nors Sąlygų nuostata yra negaliojanti arba negali būti taikoma pagal galiojančius įstatymus, vietoje negaliojančios arba negalinčios būti taikomos nuostatos taikoma tokia galiojanti ir galinti būti taikoma nuostata, kuri yra artimiausia pagal paskirtį pirmajai nuostatai ir toks taikymas turi būti pagrįstas visomis kitomis Sąlygomis.