Adatvédelmi irányelvek

 

A Danfoss komolyan veszi az adatvédelmet. Akár egy minőségi Danfoss terméket vásárol, akár a Danfoss webhelyeit böngészi, adatvédelmi irányelveinkkel és a személyes adatai védelmére szolgáló biztonsági intézkedéseinkkel szeretnénk ezt kényelmesebbé tenni az Ön számára.


A Danfoss ennek érdekében Kötelező erejű vállalati szabályokat (KVSZ) vezetett be, amelyek globális adatvédelmi követelmények teljesítését írják elő a Danfoss valamennyi egysége számára. A Danfoss személyesadat-kezelési gyakorlata az európai adatvédelmi ügynökségek által is jóváhagyott KVSZ-re épül.


Ha Ön személyes adatokat ad meg a Danfoss részére, vagy ha egyéb forrásokból személyes adatokat gyűjtünk Önről, a Danfoss ezeket az adatokat a Danfoss KVSZ-e főbb pontjait is tartalmazó jelen irányelveknek megfelelően kezeli. A Danfoss azt tanácsolja, hogy olvassa végig a jelen adatvédelmi irányelveket.

 

1. A személyes adatok kezelésének általános alapelvei

A Danfoss az alábbi adatkezelési alapelveket fogadta el a személyes adatok helyes kezelésének és megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében:

 • A személyes adatok kezelése jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon történik.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet, és nincs mód a további kezelésükre e célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 • A személyes adatok pontosak és ahol szükséges, naprakészek kell, hogy legyenek; a pontatlan vagy hiányos személyes adatokat helyesbíteni vagy törölni kell, illetve fel kell függeszteni a további kezelésüket.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.
 • A Danfoss mindig tájékoztatja Önt a személyes adatai gyűjtéséről és kezeléséről, kivéve, ha jogos indok szól ennek ellenkezője mellett.

 

2. A személyes adatok típusai

Számos módon gyűjtjük és kezeljük személyes adatait, amikor Ön a különféle meglévő csatornákon kapcsolatba lép velünk.


Egyes személyes adatok kezelése szükséges az Ön által igényelt szolgáltatások biztosításához, egyéb személyes adatokat pedig önkéntes alapon adhat meg. Mindig tájékoztatjuk róla, hogy melyek a szükséges személyes adatok (pl. csillag (*) használatával), és hogy mivel jár, ha nem adja meg ezeket az adatokat – például előfordulhat, hogy ebben az esetben nem tudjuk (hiánytalanul) teljesíteni a kérését.


Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok általában véve az alábbi kategóriákba sorolhatók:

 • Elérhetőségi adatok, úgymint név, cím, telefonszám, e-mail-cím, beosztás, munkahely stb.
 • Az akkor megadott adatok, amikor online kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben vagy telefonon megkeres bennünket
 • Profiladatok, amennyiben profilt vagy fiókot hoz létre nálunk, beleértve a felhasználónevet és a jelszót
 • Felhasználói adatok, úgymint a használattal és a megtekintéssel kapcsolatos műszaki adatok, köztük az alábbiak:
  • Az internetszolgáltató neve
  • Azon webhelyre vonatkozó adatok, amelyről Ön meglátogat minket, valamint a webhelyünkön meglátogatott oldalakra vonatkozó adatok, úgymint a látogatás időpontja és dátuma
  • A használt webböngésző és operációs rendszer
  • IP-címe, ha meglátogatja webhelyeinket vagy alkalmazásainkat, a harmadik felek webhelyein találhatókat is beleértve
  • Az igényelt fájlok és az átvitt adatmennyiség
 • Ügyletekkel kapcsolatos adatok, a hitelkártyaadatokat is beleértve, ha árut vagy szolgáltatást vásárol tőlünk
 • Az intelligens mérés, a fűtési, hűtési, víz- és egyéb közműfogyasztások mérésének adatai
 • Jelentkezési adatok, az életrajzát is beleértve, amennyiben állásra jelentkezik a Danfossnál. A jelentkezés beküldésekor külön tájékoztatást kap a személyes adatok ilyen kezeléséről.
 • Az Ethics Hotline-unkon keresztül kapott adatok

 

Általános szabályként nem kezelünk Önre vonatkozó, speciális kategóriákba tartozó személyes adatokat (speciális személyes adatok), kivéve, ha kifejezett hozzájárulását adja ehhez, vagy ha ezt a vonatkozó előírások szükségessé teszik.

 

3. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Személyes adatait csak törvényes célból és rendszerint csak akkor kezeljük, ha:

 • Ön hozzájárulását adta az ilyen adatkezeléshez; vagy
 • az adatkezelés szükséges egy szerződés teljesítéséhez; vagy
 • az adatkezelés szükséges egy olyan jogi kötelezettségnek való megfelelés biztosításához, amelynek cégünk az alanya; vagy
 • az adatkezelés szükséges cégünk, illetve harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez, és nem tekinthető hátrányosnak Önre nézve.

Személyes adatai kezelésének céljai a következők lehetnek:

 • az Ön által igényelt termékek, szolgáltatások és információk biztosítása; vagy
 • hírlevelek és egyéb marketinganyagok küldése, ideértve a felméréseket is; vagy
 • üzleti kapcsolataink kezelése, megállapodások megtárgyalása és végrehajtása; vagy
 • a képzéseken vagy webináriumokon történő részvétel kezelése; vagy
 • altalános ügyfélszolgálat és -támogatás biztosítása; vagy
 • ügyfeleink jobb megismerése, valamint az egyes szolgáltatásaink, köztük webhelyeink és alkalmazásaink használati módjának megismerése, kiértékelésük és tökéletesítésük; vagy
 • az Önnek folytatott kommunikáció különféle ügyekben; vagy
 • a névtelen visszaélés-bejelentő rendszerünk, az „Ethics Hotline” segítségével tett bejelentések kivizsgálása; vagy
 • a mintákra és termékekre vonatkozó kérdések feldolgozása; vagy
 • megfelelés az alkalmazandó jogoknak.

 

4. Cookie-k

Webhelyeinken és alkalmazásainkban cookie-kat használhatunk. A cookie-k használatáról cookie-szabályzatunkból tudhat meg többet, amely valamennyi webhelyünk láblécében megtalálható.


A cookie-k segítségével gyűjtött adatok kezelésének céljai a következők:

 • a webhelyek és szolgáltatásaik üzemeltetése, teljesítményük és az általuk nyújtott felhasználói élmény javítása és optimalizálása;
 • ügyfél- és felhasználóelemzés és -szegmentálás felhasználóink jobb megértése és jobb, személyreszabottabb szolgáltatások biztosítása számukra, Önt is beleértve;
 • statisztikai célok.

 

5. A személyes adatok használata a Danfoss csoportban

A Danfoss globális szervezet, amelynek világszerte vannak egységei. Általános szabályként az Önre vonatkozóan kezelt adatok esetében a Danfoss azon helyi egysége az adatkezelő, amelynek Ön ügyfele, amellyel kapcsolatba lép, illetve amellyel megállapodást köt. A fenti 3. pontban ismertetett célok teljesítése érdekében azonban megoszthatjuk személyes adatait a Danfoss csoport egyéb egységeivel az adatkezelő által kiadott feladatok végrehajtása (a címzett adatfeldolgozóként jár el) vagy az adott egység saját törvényes céljainak teljesítése (a címzett külön adatkezelőként jár el) céljából, feltéve, hogy a törvény nem korlátozza a személyes adatok ilyen hozzáférhetővé tételét vagy közlését.

Az EGT-n kívüli, nem biztonságosnak tekintett (azaz megfelelő szintű adatvédelmet nem biztosító) harmadik országokbeli illetőségű Danfoss egységek esetében a Danfoss KVSZ-e szolgál jogalapul a személyes adatok továbbításához.

 

6. Személyes adatok közlése, továbbítása és hozzáférhetővé tétele

A személyes adatok címzettekkel (az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik) történő közlését vagy címzettekhez történő továbbítását minimális szinten tartjuk, és a megfelelő szintű adatvédelem meglététől tesszük függővé.


Az alábbi körülmények esetén közölhetünk személyes adatokat címzettekkel vagy tehetjük azokat elérhetővé címzettek számára:

 • ha a címzett szolgáltatásokat végez a megbízásunkból, pl. tárhely-, számításifelhő-alapú, IT-támogatási, marketing-, adminisztratív és képzési szolgáltatásokat vagy egyéb adatkezelést. Az ilyen címzettek csak az utasításainknak megfelelően kezelhetnek személyes adatokat. Kapcsolatunkat az ilyen címzettekkel írásbeli adatfeldolgozói megállapodás szabályozza; vagy
 • törvényes jogaink megállapítása, érvényesítése vagy védelme céljából; vagy
 • ha előzetes hozzájárulását adta a személyes adatok megosztásához a címzettel; vagy
 • bármilyen egyesülés, eladás, közös vállalkozássá alakulás, átengedés, átruházás, illetve a Danfoss eszközeinek vagy készletének, illetve ezek bármilyen részének egyéb módon történő elidegenítése esetén (ideértve egyebek között bármilyen csőd- vagy hasonló eljárást); vagy
 • a cookie-szabályzatunkban foglaltaknak megfelelően, lásd a fenti 4. pontot.
  Amennyiben a személyes adatok címzettjének illetősége az EU/EGT területén kívüli, megfelelő szintű adatvédelmet nem biztosító országban van, akkor a személyes adatok ilyen címzett részére történő továbbítását meg kell előznie egy, az Európai Bizottság Általános szerződési feltételein alapuló írásbeli adattovábbítási megállapodás végrehajtásának.

 

7. Automatizált egyedi döntések

Személyes adatain alapuló automatizált döntéshozatalt alkalmazhatunk. Automatizált döntéshozatalra csak abban az esetben kerülhet sor, ha:

 • a döntésre szükség van egy Ön és a Danfoss közötti szerződés létrejöttéhez vagy teljesítéséhez;
 • a döntést engedélyezi a Danfoss esetében irányadó uniós vagy tagállami jog, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • a döntés az Ön hozzájárulásán alapul.

Automatizált döntéshozatal alkalmazása esetén gondoskodunk a megfelelő biztonsági intézkedésekről.
Az automatizált döntéshozatal soha nem használhat fel speciális személyes adatokat, kivéve, ha kifejezett hozzájárulását adja ehhez, vagy ha az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, az alkalmazandó jog alapján.

 

8. Az Ön hozzájárulása

Ahogyan azt fentebb már jeleztük, adatkezelési tevékenységeink egy része az Ön hozzájárulásán alapul. Ilyen esetben Önnek joga van bármikor visszavonni hozzájárulását.


Amennyiben visszavonja hozzájárulását, felhagyunk személyes adatai kezelésével, kivéve, ha és amilyen mértékben a személyes adatok védelméről szóló vonatkozó jogszabályok, illetve egyéb alkalmazandó törvények és rendeletek megengedik vagy előírják a kezelés vagy tárolás folytatását.


Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulása visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Továbbá a hozzájárulása visszavonásának következményeként előfordulhat, hogy nem tudjuk kielégíteni az igényeit vagy biztosítani Önnek szolgáltatásainkat.


Többek között hozzájárulását adhatja a Danfossnak az új, fontos és várható Danfoss termékekkel, megoldásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos marketinginformációk küldéséhez, valamint hírlevelek küldéséhez, például vásárokról és termékbemutatókról.


A Danfoss feliratkozási feltételeiről itt tudhat meg többet.

 

9. Adatmegőrzés

Személyes adatait az alapul szolgáló cél teljesítéséhez szükséges ideig, de legalább a vonatkozó törvényes megőrzési idő végéig tároljuk.


Amint az alapul szolgáló cél vagy a jogalap megszűnik, a személyes adatok törlésre kerülnek.

 

10. Adatbiztonság

Személyes adatai védelme érdekében a Danfoss olyan szintű biztonságot nyújtó, megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket vezetett be, amelyek arányosak a megvédendő személyes adatok jellegével és az adatkezelés kockázataival, tekintettel a mindenkori aktuális körülményekre és a végrehajtás költségeire.


A Danfoss a kockázatok értékelését követően intézkedéseket vezetett be a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés elleni védelem érdekében, különösen, ha a kezelés közben a személyes adatokat hálózaton keresztül továbbítják, továbbá a kezelés minden egyéb jogellenes formája ellen.

 

11. Képzés

Annak biztosítására, hogy mindig eleget tegyünk az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak és a Danfoss KVSZ-ében foglalt követelményeknek, és hogy alkalmazottaink jól ismerjék ezeket az előírásokat, belső adatvédelmi képzési és oktatási programot hoztunk létre, amelyet a személyes adatokba állandó jelleggel vagy rendszeresen betekintő alkalmazottaink az egész világon kötelesek elvégezni.

 

12. Belső ellenőrzések

A Danfoss rendszeresen ellenőrzi a személyes adatok folyamatban lévő kezelését annak biztosítására, hogy a Danfoss valamennyi egysége tiszteletben tartsa a Danfoss KVSZ-ét, és ennek megfelelően kezelje a személyes adatokat.


Az ellenőrzések a KVSZ valamennyi szempontjára kiterjednek, beleértve a Danfossnál a KVSZ vonatkozásában megtalálható összes IT-rendszert, adatbázist, biztonsági irányelvet és normát, képzési programot, adatvédelmi irányelvet és kézikönyvet.

 

13. Az Ön jogai

Önnek joga van hozzáférni az Önnel kapcsolatban kezelt adatokhoz, egyes törvényes kivételektől eltekintve. Joga van továbbá kifogást emelni személyes adatai gyűjtése és további kezelése ellen, és joga van ahhoz, hogy szükség esetén helyesbítse a személyes adatait. Ezenfelül kérheti tőlünk az adatkezelés korlátozását.


Törlünk vagy helyesbítünk minden olyan adatot, amely pontatlan vagy elavult, tekintettel a begyűjtése óta eltelt időre vagy a birtokunkban lévő bármilyen egyéb információra.


Amennyiben erre irányuló írásbeli kérelmet nyújt be, indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes adatait, hacsak nincs jogalapunk az adatkezelés folytatására, például ha az adatkezelés jogi követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.


Amennyiben a fent említett bármely jogával élni kíván, forduljon hozzánk a 17. szakaszban szereplő kapcsolattartási pontok egyikén.


Ilyen kérelem esetén adja meg a szükséges adatokat ahhoz, hogy a kérésnek eleget tudjunk tenni, ideértve a teljes nevét és az e-mail-címét, hogy azonosíthassuk Önt. Kérelmét mielőbb, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszoljuk.


Amennyiben nem ért egyet a személyes adatok általunk végzett kezelésével, panaszt nyújthat be a helyi adatvédelmi ügynökséghez.

 

14. Panaszok

Amennyiben bármilyen panasza van a személyes adatok Danfoss általi kezelését illetően, bármikor kapcsolatba léphet velünk.


A Danfoss létrehozott egy Danfoss Ethics Hotline nevű adatvédelmi panaszbejelentő rendszert, amely lehetővé teszi a panaszok online beküldését. A Danfoss Ethics Hotline itt érhető el.


Panaszát benyújthatja közvetlenül a Danfoss helyi egységéhez vagy a Danfoss A/S anyavállalathoz is:


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg, Dánia
Att. Data Protection Office
GDPO@danfoss.com


Panaszát megvizsgáljuk és kiértékeljük; szükség esetén felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjünk.


Arra törekszünk, hogy minden panaszt vagy kifogást egy hónapos határidővel feldolgozzunk. Amennyiben a döntés egy hónapon belül nem hozható meg, tájékoztatjuk Önt a késedelem okáról és arról, hogy mikorra várható a döntés meghozatala (ez az idő nem haladhatja meg a panasz kézhezvételétől számított 2 hónapot).


Ön a fent leírt panaszkezelési eljárás előtt, alatt és után bármikor panaszt vagy keresetet nyújthat be a helyi adatvédelmi ügynökséghez vagy a Danfoss helyi egysége, illetve a Danfoss A/S székhelye szerinti joghatóság egyéb illetékességgel rendelkező hatóságához.

 

15. Egyéb webhelyek stb. hivatkozásai

Webhelyeink egyéb webhelyek vagy integrált webhelyek hivatkozásait tartalmazzák. Nem vagyunk felelősek az egyéb cégek (harmadik felek) webhelyeinek tartalmáért és az ilyen cégek személyesadat-gyűjtési gyakorlataiért. Ha harmadik fél webhelyére látogat, olvassa el a tulajdonos személyesadat-védelmi irányelveit és egyéb vonatkozó irányelveit.

 

16. A jelen Adatvédelmi irányelvek módosításai

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek jövőbeli módosítására a vonatkozó jogszabályok, a Danfoss KVSZ-ének vagy a Danfoss eljárásainak módosítása esetén. Minden ilyen módosításról tájékoztatjuk.

 

17. Elérhetőségi adatok

Ha kérése vagy kérdése van az Ön személyes adatainak kezelését vagy általában a jelen adatvédelmi irányelveket illetően, akkor forduljon a vállalatcsoport adatvédelmi főtisztviselőjéhez:


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg, Dánia
Att. Data Protection Office
GDPO@danfoss.com


SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
Sigmundstr. 200
90431 Nürnberg
Germany (Németország)
Att. Data Protection Office
compliance@semikron-danfoss.com


SEMIKRON International GmbH
Sigmundstr. 200
90431 Nürnberg
Germany (Németország)
Att. Data Protection Office
compliance@semikron-danfoss.com 

 

 

Az érintett kérelme

A Danfoss elkötelezett a GDPR/adatvédelmi előírások betartása mellett, ami azt jelenti, hogy az Ön személyes adataira és azok módosítására vonatkozó minden kérést teljesítünk.


A személyes adataival kapcsolatos jogainak gyakorlásához kérjük, kövesse a Danfoss DSR kérelem űrlapjára mutató linket.

 

 

2.0 változat, 2022. december 21.

 

Jelen Adatvédelmi irányelvek angol nyelven készültek és lettek közzétéve. Az egyéb nyelvekre készült fordításokból eredő félreértések esetén az angol változat az irányadó.

Lásd az angol változatot