Használati feltételek és kikötések

A Danfoss Honlap (továbbiakban: "Honlap") használata előtt gondosan olvassa el jelen használati feltételeket és kikötéseket (a továbbiakban: "Feltételek"). A Honlap használatával Ön jelzi, hogy egyetért a jelen Feltételekkel. Amennyiben Ön nem értene egyet a Feltételekkel, úgy kérjük, ne vegye használatba a Honlapot. A Feltételek foglalkoznak az Ön jogrendszeren belüli jogaival és kötelezettségeivel és tartalmazzák a felelősség kizárás valamint az alkalmazandó joggal és az eljáró bírósággal kapcsolatos rendelkezéseket. Kérjük, hogy a jelen rendelkezéseket alaposan tanulmányozzák át. A Feltételek a Danfoss Csoport minden honlapjára érvényesek, beleértve a regisztrált felhasználóknak szánt honlapokat is.

A Honlap tulajdonjoga
A Honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Danfoss A/S (a továbbiakban: "Danfoss"), mely egy Dánia törvényei alapján bejegyzett gazdasági társaság, amelynek székhelye Nordborg-ban van.

Felhasználói engedély
Ön szabadon barangolhat a Honlapon. A Danfoss engedélyt ad Önnek a Honlap megtekintésére, a Honlapon megjelenített anyag személyes, de nem kereskedelmi célú kinyomtatására vagy letöltésére, feltéve, hogy Ön nem vitatja, hanem módosítás nélkül elfogadja azokat a megjegyzéseket, kikötéseket és feltételeket, amelyek a jelen Feltételekben rögzítésre kerültek, valamint hogy Ön betartja az összes szerzői jogi, védjegy-jogi és az egyéb szellemi tulajdonjogi rendelkezéseket.
Ön azonban a Danfoss előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult arra, hogy a jelen Honlap tartalmát (beleértve a szöveget, a képeket, a hang- és video-anyagokat is) közcélra vagy kereskedelmi célból lemásolja, sokszorosítsa, újra közzétegye, számítógépre feltöltse, továbbítsa vagy egyéb más módon terjessze. Ön nem jogosult továbbá arra, hogy a jelen Honlap bármely tartalmát keretként valamely más internetes honlapon bárminemű módon felhasználja.
A jelen honlap Ön általi használata tanúsítja azt, hogy Ön nem vitatja, hanem módosítás nélkül elfogadja az abban foglalt megállapításokat, kikötéseket és feltételeket. Ezen túlmenően a - jelen honlap Ön általi használatának előfeltételeként Ön kijelenti és szavatolja, , hogy nem fogja a jelen Honlapot olyan célra felhasználni, amely törvényellenes, erkölcstelen, vagy a jelen kikötések, feltételek és megállapítások alapján nem megengedett..

Felhasználóként felvitt anyagok
Minden olyan közlés vagy anyag, - ide nem értve az Ön személyes és egyéb adatait - melyet e-mail vagy más eszköz útján Ön visz fel a Honlapra, olyanként kezelendő, mely nem bizalmas és nem áll szerzői jogi védelem alatt. . Ön nem jogosult arra, hogy a jelen Honlapról vagy a jelen Honlapra olyan anyagot küldjön vagy továbbítson, mely törvényellenes, fenyegető, rágalmazó, hírnévrontó, trágár, pornografikus vagy egyéb más módon törvénysértőnek minősül.

Egyéb anyagokból származó vagy ahhoz kapcsolódó linkek
A Danfoss jogosult arra, hogy harmadik személyek honlapjai felé ún. "hyperlink"-eket biztosítson. Az így bekapcsolt honlapok nincsenek a Danfoss befolyás alatt és a Danfoss semminemű felelősséget nem vállal az így bekapcsolt honlapok tartalmáért, illetve az így bekapcsolt honlapokhoz kapcsolódó honlapok tartalmáért. A Danfoss nem minősíti az általa esetleg behivatkozott/bekapcsolt cégeket vagy termékeket és a Danfoss fenntartja a jogot arra, hogy ezekre a saját honlapján utaljon. . A Danfoss egyoldalúan fenntartja a jogot arra is, hogy bármikor megszüntessen bármely ilyen kapcsolódást vagy csatlakoztató programot. Amennyiben Ön hozzá kívánna férni a jelen Honlaphoz kapcsolt valamely más, harmadik fél által fenntartott honlaphoz, úgy Ön ezt a saját kockázatára teszi. Harmadik felek csakis a Danfoss fő honlapjához nyújthatnak hyperlinkeket. Kizárólag a Danfoss előzetes írásos hozzájárulása alapján lehetséges alárendelt lapokra vonatkozó link-ek megjelenítése.

Tartalom
A Danfoss nagy gondot fordít a jelen Honlap kialakítására és fenntartására/karbantartására, valamint arra, hogy pontos és naprakész tartalmi adatokat nyújtson egyebek mellett az árjegyzék-kivonatok és a termékismertetések terén is. Mindemellett a jelen Honlap tartalma minden előzetes tájékoztatás nélkül is gyakran módosulhat. Éppen ezért a Danfoss nem garantálja az említett tartalmi elemek helytállóságát és naprakész érvényességét. A Honlap látogatói ezennel elfogadják, hogy a Honlap tartalma, a Honlapon található szoftver valamint a Honlap mindennemű használata tekintetében mentesítik a Danfoss-t mindennemű felelősség alól.

Szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjog
A Honlap maga és a hozzá tartozó oldalakon található szövegek, elrendezések, rajzok, adatbázisok és egyéb tartalmi elemek szerzői jogvédelem és az adatbázis előállítójának jogai alatt állnak. A jelen Honlapon található egyes nevek, jelek és logók védjegyvédelem vagy kereskedelmi elnevezési jogvédelem alatt állnak. A jelen Honlapon található tartalom alapján semmi sem értelmezhető úgy, hogy az engedélyt nyújtana vagy feljogosítana valamely, a Honlapon található védjegy használatára, hacsak a Danfoss vagy az a harmadik fél mint a Honlapon megjelenített védjegyek esetleges jogosultja ahhoz előzetesen írásban nem járult hozzá.. A jelen Honlap védett elemei összességének vagy bármely részének bármilyen formában vagy eszközzel történő másolása, adaptálása, lefordítása, rendezése, módosítása vagy bárminemű más hasznosítása szigorúan tilos.

Adatvédelem
A Danfoss statisztikai és marketing céllal a jelen Honlap használóinak a Honlap használatával kapcsolatos viselkedéséről információkat gyűjt és dolgoz fel. A felhasználónak térítésmentesen joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtíltsa a rá vonatkozó adatok marketing-célú feldolgozását és joga van hozzáférni a személyes adataihoz és joga van azok helyesbítéséhez. A Danfoss által gyűjtött adatokra vonatkozóan a bővebb információkat és azokat az intézkedéseket, melyekkel a Danfoss a felhasználói adatok titkosságát őrzi, lásd a honlap Danfoss "Adatvédelmi Politika" oldalát

Kötelezettség
Jelen honlap használata és az azon való böngészés az Ön saját felelőssége. A Danfoss nem garantálja, hogy a honlaphoz felhasznált szoftver, valamint a honlap által nyújtott adatok, on-line alkalmazások, vagy egyéb szolgáltatások hibamentesek, illetve, hogy azok használata folyamatosan biztosított. A Danfoss tehát a fentiek tekintetében semmiféle felelősséget nem vállal, különös tekintettel, de nem kizárólagosan, azok pontosságára, állapotára, piacképességére és adott célra való alkalmasságára. Függetlenül jelen honlap tartalmától, a Danfoss semmilyen körülmények között nem felelős a jelen honlap használatából, illetve jelen honlap által kínált szolgáltatások használatából eredő nyereségelmaradásért, bevételkiesésért, közvetlen, speciális, eseti, közvetett, valamint egyéb hasonló károkért. 

Felelősség kizárására ill. korlátozására vonatkozó jogi nyilatkozat
WEBHELYÜNKET ÉS ANNAK TELJES TARTALMÁT A MINDENKORI ADOTT ÁLLAPOTBAN BIZTOSÍTJUK, ÉS KIZÁRUNK AZZAL KAPCSOLATBAN MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁT, ÍGY A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A SZELLEMI TULAJDON MEGSÉRTÉSÉNEK KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁT IS. A DANFOSS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ANYAGOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL VAGY IGÉNYBE NEM VEHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN ESETLEGESEN ELSZENVEDETT SEMMILYEN KÁRÉRT (S EZEN BELÜL PÉLDÁUL AZ ELMARADT HASZONÉRT, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FENNAKADÁSÁÉRT, VAGY AZ INFORMÁCIÓVESZTÉSÉRT), MÉG AKKOR SEM, HA A DANFOSS-T FIGYELMEZTETTÉK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE.
Egyes joghatóságok nem engedik meg a következményes, illetve eseti kárfelelősség korlátozását vagy a kizárását, így a fenti korlátozás esetleg nem vonatkozik Önre. A Danfoss ezen felül a webhelyünkhöz harmadik felek által szolgáltatott linkek és egyéb anyagok pontosságát és teljeskörűségét sem garantálja.

Termék rendelések
Bár a Danfoss minden megrendelés teljesítése érdekében megtesz minden erőfeszítést , a Danfoss mégsem tudja garantálni azt, hogy jelen Honlapon szerepeltetett minden egyes termék adott időpontban rendelkezésre álljon. A Danfoss fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor megszüntesse bármely, a jelen Honlapon szerepeltetett termék értékesítését.

Frissítések
A Danfoss egyoldalúan fenntartja a jogot arra, hogy bármikor frissítse, módosítsa, megváltoztassa és lecserélje a Feltételeket és a "Privacy Policy" című adatvédelmi szabályokat. Az összes ilyen, ezen a helyen közzétett frissítés, módosítás, csere és megváltoztatás kötelező érvényű és vonatkozik a a jelen Danfoss Honlap minden felhasználójára és megtekintőjére..

Szoftverlicencek
Ön nem szerez jogokat az olyan jogvédett szoftverek és a hozzájuk tartozó dokumentáció tekintetében, sem pedig azok továbbfejlesztései és módosításai tekintetében, amelyek az Ön rendelkezésére állnak a Honlap valamely meghatározott részeinek a használatához. A Danfoss által nyújtott licenceket Ön nem adhatja al-licencbe (sublicence), nem ruházhatja át és adhatja tovább, ennek megfelelően mindennemű olyan cselekmény, amely a fenti al-licencbe-adásra, átruházásra vagy továbbadásra irányul, érvénytelennek és semmisnek minősül. Ön az ilyen szoftvereket nem másolhatja, nem terjesztheti, nem módosíthatja, nem fejtheti vissza, valamint azokból nem hozhat létre származtatott (derivált) termékeket.

Alkalmazandó jog és az eljáró bíróság kérdése
A jelen Honlap egy Nordborg-ban (Dánia) található szerverre lett telepítve. Tekintettel azonban arra, hogy a jelen Honlap a Danfoss A/S magyar leányvállalata, a Danfoss Kereskedelmi Kft.-re vonatkozó adatokat tartalmaz, valamint az e társaság által forgalmazott termékek kerülnek megjelenítésre jelen Honlapon, ezért Ön ezennel elfogadja,hogy a jelen Feltételekre és a jelen Honlap Ön általi használatára a magyar jog alkalmazandó. . Ön ezennel minden olyan jogvita tekintetében elfogadja a az illetékes magyar bíróságok, döntőfórumok, és egyéb vitarendezési szervezetek kizárólagos illetékességét, melyek (a) a jelen Honlapból és/vagy Feltételekből erednek vagy azokkal kapcsolatban lépnek fel (b) amelyekben a jelen Honlapra és/vagy Feltételekre hivatkoznak a valamely bíróságra, döntőfórumhoz, vagy egyéb vitarendezési szervezethez benyújtott iratokban. A jelen Honlap létrehozása és karbantartása során a Danfoss igyekezett megfelelni az összes általa ismert jogszabályi követelménynek, de nem állítja, hogy a jelen Honlapon található anyagok valamely adott jogrendszer szabályai szerint a használatra alkalmasak vagy megfelelőek. A vonatkozó törvények betartásáért Ön a felelős. Az ezen rendelkezéseket vagy a jelen Feltételek kikötéseit sértő bárminemű használat az Ön saját kockázatára történik, és amennyiben a jelen Feltételek valamely része a vonatkozó törvények mellett érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy az ilyen érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel kell pótolni, mely a lehető legjobban megközelíti az eredeti rendelkezés célját azzal, hogy a használatra a jelen Feltételek érvényben maradó része fog vonatkozni.