Fjernbetjeninger

 • Overblik
 • Værktøjer og apps
 • FAQ
 • Casestudier
 • Videoer

Hvis der er begrænset adgang til varmeanlægget, eller kælderen i almindelighed, kan den elektroniske regulator (ELC) suppleres med en fjernbetjening, ECA 30/31, som kan placeres hvor som helst i bygningen.

Med denne brugervenlige fjernbetjening kan du overvåge og regulere rumtemperaturen samt tilsidesætte alle funktioner i ECL Comfort-regulatoren.

Fjernbetjeningerne ECA 30 og 30 anvendes til rumtemperaturregulering og overstyring af ECL Comfort 210- og ECL Comfort 310-regulatorer.

Fjernbetjeningerne tilsluttes ECL Comfort-regulatorerne ved hjælp af 2 × parsnoede kabler til kommunikation og strømforsyning (ECL 485-kommunikationsbus).

Fjernbetjeningen ECA 61 anvendes til rumtemperaturregulering og overstyring af ECL Comfort 110-regulatoren. DLG er en gateway, der anvendes til at sammenkæde ECL Comfort 110 med Danfoss Living™-radiatortermostater.

Funktioner og fordele

Kan placeres et hvilket som helst sted i bygningen

Muliggør overvågning, regulering og nem kommunikation med ECL Comfort-regulatoren

En besparelse på 11-15 % på energiforbruget i bygningen – og lavere CO2-udledninger.

Værktøjer og apps

Software-værktøjer

FAQ

ECA 32 placeres i bundparten på ECL 310. Kommunikation med ECL 310: Et 2 x 5 udvendigt stik på bagsiden af ECL 310-regulatoren forbindes til det tilhørende 2 x 5 indvendige stik på ECA 32, når ECL 310 er anbragt på dens bundpart.

Temperaturfølere, pulsindgange og analoge udgange forbindes via terminalerne 49 - 62. 4 x relæudgange via terminalerne 39 - 46.

ECA 32 anvendes kun sammen med ECL 310 og applikationer med ECA 32 relaterede funktioner.

Derudover kan ECA 32 anvendes som overvågningsmodul:
6 x temperaturfølerindgange (Pt 1000) ECL 310. På ECA-favoritdisplayet viser ECA 31 den relative luftfugtighed.

Maks. 2. Denne begrænsning skyldes strømkravet fra hver ECA 30.

I varmekredsløbsstyringen i ECL 210/310 er parametrene 1x182 og 1x183 indstillet til 0,0.
T.rum vises stadig.

En lytter er en slaveregulator med adressen 0 i et master/slavesystem. En lytter modtager T.ude, tid og dato fra masteren. En lytter kan ikke anvendes sammen med en ECA 30/31.

ECA 30/31 kan ikke kommunikere med adresse 0!

Når der uploades en applikation i ECL 210/310-regulatoren, vil kommunikationen mellem ECA 30 og ECL være langsom.
Når applikationen er blevet uploaded i ECL-regulatoren, vil ECA 30 blive opdateret og få en meget hurtigere reaktion.

Nej!
ECA 30 / 31 er udviklet til anvendelse sammen med ECL 210 / 310-serien.

Procedure for opsætning af ECL Comfort-regulatorer (B-type) med én ECA 30.

Eksempel:
3 regulatorer, ECL 210 B (uden display og drejeknap)
Én master: Applikation A266
To slaver: Applikation A260, adressenr. 1 og 2.
Én ECA 30.

Krav:
- Masteren skal sende T.ude til slaverne
- ECA 30 skal anvendes til at indstille alle 3 x ECL 210 B-regulatorer
- ECA 30 skal benyttes til overvågning

Det antages, at alle tilslutninger til følerne, ECL 485-bussen, aktuatorer og pumper er udført.
Udetemperaturføleren skal være sluttet til masterregulatorens bundpart.

Procedure
1. Placer ikke ECL-regulatorer i nogen bundpart.
2. Slut ECA 30 til ECL 485-bussen (kabeltype: 2 x parsnoet)

Sørg for, at ECL 485-bussens forbindelser deler den fælles terminal (30) og +12 V (31) for alle bundparter med ECL 485'erens A- og B-forbindelser.

3. Indsæt ECL-regulatoren i dens bundpart, der skal adresseres med det laveste slavenummer, f.eks. "1".

4. Tænd for enhederne. ECL og ECA 30 antages at være nye fra fabrikken.

4.a. Hvis regulatoren ikke er ny fra fabrikken, skal du gøre følgende:
I ECA 30:
> ECA menu, > ECA fabrik > Reset ECL adr. > Reset ECL adr. > "Yes".
Efter 10 sek. vender ECA tilbage til "ECA fabrik"-menuen. ECL-adressen er nu indstillet til 15. (Der henvises til afsnittet "Nulstil ECL-adresse" i slutningen af dette dokument).

4.a. Hvis ECA 30 ikke er ny fra fabrikken, skal du gøre følgende:
> ECA menu, > ECA fabrik > ECA standard, > Gendan fabrik, > (Vælg fabrik), > "Yes".
Dette sikrer, at ECA har adresse A og er tilsluttet adresse 15, som er nødvendig for at installere en applikation i ECL-regulatoren.

5. Indsæt appl.-nøglen A260 i ECL-regulatoren (slaven)

6. Vælg sprog

(reaktionstiden under trin 5-11 virker langsom. Det skyldes, at ECL-regulatoren og ECA 30 ikke er fuldkommen synkroniserede).

7. Vælg applikation (ikke muligt for A260, da der kun findes én undertype).

8. Angiv klokkeslæt og dato

9. Vælg "Næste"

10. Displayet viser kort "applikation A260.1 installeret"
- applikationen er uploadet.
- displayet i ECA 30 oplyses ikke i 10 sek.

11. Displayet viser en applikationsrelateret menu.

12. Efter 10-30 sekunder vises menuen "kopianvendelse" (ECA 30 skal kende ECL-applikationen)

- Vælg "Ja"
("kopi"-proceduren varer nogle minutter)

13. (Giver slaven et adressenummer)
a. Vælg en ECL-menu
b. Vælg menu
c. Vælg "Fælles regulatorindstillinger"
d. Vælg "System"
e. Vælg "Kommunikation"
f. Vælg "ECL 485-adr."
g. Vælg "ECL 485-adr."
- ID = 2048, den fabriksindstillede værdi er "15"
h. Skift adressen til det planlagte adressenummer for denne slave
i. Efter 5 sek. ændres det valgte adressenummer til "0"
j. Efter yderligere 5 sek. vender displayet tilbage til "ECA menu"
- der vises desuden et regulator-ikon med et kors.
Det betyder, at der ingen kommunikation er mellem ECL-regulatoren og ECA 30. Der er ikke en master på ECL 485-bussen.

14. (Næste ECL-opsætning)
Indsæt ECL-regulatoren i dens bundpart, Regulatoren skal adresseres med det næste slavenummer, for eksempel "2"

15. (Indstilling af ECA til at kommunikere på adresse 15)
a. Vælg ECA-menuen
b. Vælg "ECA-system"
c. Vælg "ECA-kommunikation"
d. Vælg "Tilslutnings-adr."
e. Skift til "15"
Animationen "Indsæt nøgle" fra ECL-regulatoren vises nu på ECA 30.

16. (applikationsupload)
Følg punkterne 6-13
Hvis slave 1 og 2 har samme applikation (samme version og sprog), er det ikke nødvendigt at kopiere applikationen igen (punkt 11).

17. (Næste ECL-opsætning)
Indsæt ECL-regulatoren, der skal være masteren, i dens bundpart (adressenummer 15).

18. Følg punkterne 15.a - 15.e

19. Følg punkterne 6-12.

20. Masterregulatoren har adresse 15 som fabriksindstilling, så den behøver ikke at blive adresseret.

21. Hele kommunikationsopsætningen er fuldført.

22. (for at kommunikere med slavernes master)
a. Vælg ECA-menuen
b. Vælg "ECA-system"
c. Vælg "ECA-kommunikation"
d. Vælg "Tilslut adr. til "15" (= Master), "1" (= Slave nr. 1), "2" (= Slave nr. 2)

Bemærkninger:
Det er kun muligt at kommunikere med slaverne, når der er en master (adr. 15) til stede i systemet.
Med nyere versioner af ECA 30 / 31 er det muligt at vælge slavenummer direkte fra displayet.

Nulstil ECL-adresse:
"Nulstil ECL-adresse" er en særlig nødfunktion, der kan nulstille ECL 485-adressen på samtlige regulatorer tilsluttet ECL 485-netværket til "15" (masteradressen). Denne funktion er blevet implementeret, da det er muligt at ændre masteradressen til noget andet, hvilket vil efterlade netværket uden en master, og ECL 485-bussen vil således ikke længere fungere. Dette er kritisk, hvis masterregulatoren er en blind regulator, som har brug for at kommunikere med en ECA 30/31 for at kunne betjenes.
For at sikre, at funktionen ikke anvendes, medmindre det er nødvendigt, er den designet således, at menuen “Nulstil ECL-adresse” kun kan aktiveres, hvis:

* Tilstanden "død tilslutning" aktiveres (kun én bar i navigationsbjælken i nederste højre hjørne af displayet på ECA 30 / 31)

* Der ikke er modtaget et sendesignal for mastersynkronisering i mindst 25 sekunder

Når nulstillingsmenuen er blevet aktiveret, vil ECA 30 / 31 udsende pseudosignaler for masteren i 10 sekunder for at bringe regulatorerne ud af initialiseringsfasen. ECA 30 / 31 vil derefter begynde at udsende kommandoer om adresseskift til ECL 485-adresserne 1-14 (eftersom det i nogle tidligere ECL-versioner var muligt at indstille adressen til 10-14). Dette varer cirka 15 sekunder. Eftersom alle ECL-regulatorer på ECL 485-netværket vil få deres ECL 485-adresse ændret til 15, anbefales det, at alle andre regulatorer, undtagen den aktuelle masterregulator, er slukket (eller fjernet fra sin bundpart), før denne funktion aktiveres. Hele processen varer cirka 25 sekunder. Hvis flere regulatorer ender med at få adresse 15, er der risiko for, at de kommer i konflikt med hinanden. Det er derfor nødvendigt manuelt at kontrollere og nulstille ECL 485-adresserne for slaveregulatorerne efter anvendelse af denne funktion.

Casestudier

 • if (isSmallPicture) { One unified control for all HVAC systems; } else if (isBigColumns) { One unified control for all HVAC systems } else { One unified control for all HVAC systems }
  Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg

  ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvands- og ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke mindst, at ECL Comfort 310 gør kommunens egne installatører og serviceteknikere til daglige eksperter – og at administrationen er sikret det komplette energioverblik.

 • if (isSmallPicture) { Marienlund plejecenter styres af Danfoss ECL 310; } else if (isBigColumns) { Marienlund plejecenter styres af Danfoss ECL 310 } else { Marienlund plejecenter styres af Danfoss ECL 310 }
  Marienlund plejecenter styres af Danfoss ECL 310

  Da Silkeborg Kommune skulle realisere visionen om at skabe fremtidens plejecenter, faldt valget på Danfoss ECL Comfort 310 til styring af både forbrugsvand, varme og ventilation.

 • if (isSmallPicture) { Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmen; } else if (isBigColumns) { Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmen } else { Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmen }
  Bo-glas genindvinder, genanvender og videresælger overskudsvarmen

  Med et nyt system til genindvinding af overskudsvarme producerer bo-glas årligt 530.000 kWh, hvilket svarer til 35 parcelhuses samlede varmeforbrug. Løsningen er skabt med den elektroniske temperaturregulator ECL Comfort 310 fra Danfoss.

Videoer