Danfoss Uddannelsesfond

Danfoss Uddannelsesfonds hovedformål er at yde økonomisk støtte til studerende med direkte eller indirekte tilknytning til Danfoss. Fonden blev stiftet i 1977 for at markere 40 års jubilæet for Andreas Jepsen, den daværende CEO i Danfoss. 

Læs mere Læs mindre

Fonden blev stiftet i 1977 for at markere 40 års jubilæet for Andreas Jepsen, den daværende CEO for Danfoss. Fonden bar hans navn indtil 2003, hvor den blev sammenlagt med to lignende fonde under det nye navn, Danfoss Uddannelsesfond.

Til sikring af en lysende fremtid

Fondens formål er at sikre, at fremtidige generationer af den udvidede Danfoss familie får den uddannelse, de har brug for, ved at yde økonomisk støtte til: 

 • Uddannelse og videreuddannelse af personer, som har eller har haft direkte eller indirekte tilknytning til virksomheder i Danfoss koncernen i Danmark eller andre lande.
 • Studerende ved Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet i Danmark.
  Det ydes støtte til udstyr til uddannelsesmæssige formål og til studieprojekter, som de studerende selv planlægger og gennemfører.
 • Lærlinge eller lærlingepraktikanter, som er tilmeldt videregående uddannelse ved en højere teknisk uddannelsesinstitution efter enten at have afsluttet deres uddannelse hos Danfoss eller ved en højere teknisk læreanstalt og hos Danfoss.
  Legater tildeles lærlinge i Danfoss koncernen, der efter afsluttet uddannelse beslutter sig for at påbegynde en videreuddannelse ved et ingeniørstudium, og som har udmærket sig på særlig vis under uddannelses-forløbet hos Danfoss. Legater beløber sig til 75.000 kr. for en BA og kan eventuelt forlænges, hvis den studerende vælger at fortsætte på kandidatdelen. Modtagere af legatet udpeges af Danfoss, og legatet kan således ikke søges.

Der uddeles primært legater til studerende på videregående uddannelser, som fagligt lægger sig op ad Danfoss’ kernekompetencer og forretningsprocesser. Som minimum skal det være i form af en videregående uddannelse på bachelorniveau med eventuelle ulønnede praktikperioder. De studerende skal have fuldført det første år af deres studie, før de kan søge.

For at komme i betragtning til et legat skal mindst en af ansøgerens forældre være ansat i Danfoss koncernen – eller have været ansat i en længerevarende periode inden for rimelig nyere tid. En tommelfingerregel siger, at forælderen ikke må have været væk fra Danfoss i længere tid, end ansættelsesforholdet varede.

En ansøger kan også komme i betragtning til et legat på baggrund af egen ansættelse i minimum ét år. Studiet skal være påbegyndt inden for et år efter, at ansøgerens ansættelsesforhold ophørte.

Bestyrelsen

Fondens bestyrelse har tre medlemmer – hver udpeget for en periode på tre år – som mødes fire gange om året for at tage stilling til de modtagne ansøgninger. Bestyrelsens nuværende medlemmer er:

 • Christina Clausen (formand)
 • Ditte Haulund
 • Lone Plesner

Ansøgning

Næste bestyrelsesmøde: 7. oktober 2020
Ansøgningsfrist: 29. september 2020
Ansøgninger modtaget senere, vil blive taget med til mødet i starten af 2021.

Ansøgningen skal sendes til:
Danfoss Uddannelsesfond
Danfoss A/S
Fondssekretariatet, E34
6430 Nordborg
eller på uddannelsesfond@danfoss.com.

Fonden har ingen ansøgningsskema. Ansøgeren skal sende en kort beskrivelse om sig selv, sit valg af uddannelse og sin forbindelse til Danfoss. En bekræftelse fra uddannelsesstedet og en kopi af ansøgerens sidste eksamensresultater skal være vedlagt. Søges der om støtte til et udlandsophold, skal der vedlægges en bekræftelse enten fra universitetet i deres hjemland eller fra universitetet i udlandet.
Fondens bestyrelse, mødes tre gange om året til behandling af modtagne ansøgninger.

 • Birte Purup Poulsen, administrator
 • Tessa Møller, sekretær og bogholderi

Danfoss A/S
Danfoss Uddannelsesfond
DK-6430 Nordborg
Tlf.: +45-7488-3591/3594
E-mail: uddannelsesfond@danfoss.com

 • Bestyrelsesmøde d. 5 februar 2020 - deadline d. 24 januar 2020
 • Bestyrelsesmøde den 27. maj 2020 – deadline d. 19. maj 2020
 • Bestyrelsesmøde den 7. oktober 2020– deadline d. 29. september 2020

Legater fra Danfoss Uddannelsesfond

Danfoss Uddannelsesfond har den 7. oktober uddelt 16 legater til en samlet værdi af 170.000 kroner. 10 af dem var rejselegater til kortere- længerevarende studieophold i udlandet.

Legaterne var på mellem 5.000 - 10.000 kroner og gik til studerende på uddannelser inden for blandt andet teknik og naturvidenskab, jura, kommunikation, IT og økonomi.

Næste uddelingsrunde finder sted i starten af 2021. Ansøgninger, som ønskes behandlet her, skal være fondens sekretariat i hænde primo januar.

Beretning 2019

Danfoss Uddannelsesfond uddelte i 2019 48 legater til et samlet beløb på 480 t.kr.

Fonden modtog 155 ansøgninger til det almindelige studielegat. Af dem blev de 48 imødekommet, de fleste med beløb i størrelsesordenen 5.000-15.000 kroner. 34 af legaterne blev givet til studieophold i udlandet.

105 ansøgere modtog et afslag. Afslagene var begrundet således:

 • 76 havde for lidt eller slet ingen tilknytning til Danfoss
 • 23 faldt uden for støtteområdet
 • 6 havde søgt for tidlig

Fonden har uddelt en bevilling til Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet i Sønderborg. Uddelingen var på 39.375 kroner til indkøb af universitetslicens til softwaren i-Term.

Fonden har derudover til formål at uddele et lærlingelegat til en studerende på et ingeniørstudium, som har taget sin lærlingeuddannelse i Danfoss, og som har udmærket sig på særlig vis. Det har i 2019 ikke været muligt at uddele legatet, idet der ikke fandtes egnede kandidater.

2019 - Uddelinger

 • 48 Studielegater, heraf 34 rejselegater - 480.000 DKK
 • 1 Uddeling til Mads Clausen Instituttet - 39.375 DKK
 • Årets uddelinger i alt - 519.375 DKK