Podpora Danfoss Ally™

  • Přehled
  • Videa
  • FAQ
  • Software
  • Dokumenty
Danfoss Ally ™ - inteligentní cloudové řešení vytápění

Danfoss Ally ™ - inteligentní cloudové řešení vytápění

S Danfoss Ally ™ získáte plnou kontrolu nad svým radiátorem a teplovodním podlahovým vytápěním odkudkoli. Bezproblémové připojení k hlasovým asistentům Google Assistant a Amazon Alexa.

Danfoss Ally ™ Vám poskytuje všechny výhody plnohodnotného inteligentního systému vytápění - v jednoduché snadno použitelné aplikaci.

Nabídka produktů Danfoss Ally ™

 

Videa

FAQ

Spravovat oznámení a volit prioritu můžete v menu „Já – „Nastavení“ – „Oznámení“.

Radiátorovou termostatickou hlavici Danfoss Ally™ lze ručně ovládat otáčením kolečka na hlavici. Potlačení plánu platí až do další naplánované události.

Otevřete aplikaci, zvolte požadovanou místnost, stiskněte tlačítko Menu v levém horním rohu, stiskněte tlačítko „Plán“ a nyní můžete přidat až 3 období komfortní teploty za den.

Přejděte do menu „Já“ – „Správa domů“ – Zvolte název domácnosti a stiskněte v seznamu členů domácnosti osobu, kterou chcete odstranit – „Odebrat člena“.

Přejděte do menu „Já“– „Správa domů“ – Zvolte název domácnosti – „Přidat členy“. Po přidání nového člena domácnosti do seznamu aplikace bude daný člen moci spravovat systém chytrého vytápění.

Každý člen domácnosti, který je v seznamu aplikace, může nastavit nový plán nebo potlačit aktuální plán.

Pokud je uživatelské rozhraní chytrého telefonu nastaveno na dánštinu, němčinu, češtinu, italštinu, polštinu nebo francouzštinu, aplikace se automaticky nastaví na stejný jazyk. Jinak se jako výchozí jazyk nastaví angličtina.

Pokud se náhle přeruší připojení k internetu, řešení chytrého vytápění Danfoss Ally™ bude nadále pracovat s aktuálním nastavením. Nicméně dokud nebude připojení k internetu obnoveno, nebude možné ovládat systém pomocí aplikace Danfoss Ally™ App. Radiátorové termostatické hlavice budou regulovat teplotu podle nastavené teploty zobrazené na displeji bez ohledu na to, jestli je k dispozici připojení k internetu/bráně či ne. Poznámka: Připojení k internetu je nutné pro uvedení do provozu a úplné ovládání systému.

Funkce Předehřev (Prognóza) zajišťuje, že bude komfortní teploty dosaženo v určitý zadaný čas. Doba ohřevu se neustále upravuje podle sezónních změn teploty.

1. Adaptivní učení zajistí dosažení požadované teploty v požadovaný čas.

2. Adaptivní učení používá data z předchozích 7 dnů, aby bylo dosaženo správné teploty ve správný čas.

3. Adaptivní učení je citlivé na velké, rychlé změny teploty

Brána Danfoss Ally™ Gateway a chytrý telefon s aplikací Danfoss Ally™ App musí být připojené ke stejné síti Wi-Fi, aby bylo možné navázat spojení mezi bránou a aplikací.

Gateway musí být umístěna v domě někde uprostřed, nebo je potřeba použít zesilovač signálu.

Pokud je v jedné místnosti více radiátorů, automaticky se seskupí do jedné skupiny. To znamená, že není potřeba měnit nastavení teploty pro jednotlivé radiátory. Postačí, když se provede změna na skupinové dlaždici a změna se použije pro všechny radiátory v jedné místnosti. Pokud se však provede změna teploty pouze pro jeden konkrétní radiátor, nebude aplikována na ostatní radiátory v dané místnosti.

Baterie vydrží až 2 roky. Měsíc před úplným vybitím baterií se na displeji hlavice zobrazí symbol vybité baterie a nabízená oznámení vás informují, že je potřeba vyměnit baterie.

Bránu Danfoss Ally™ Gateway lze připojit k internetu pouze kabelem Ethernet – připojení Wi-Fi není podporováno.

Bránu Danfoss Ally™ Gateway je možné připojit k hlavnímu regulátoru Danfoss Icon™ prostřednictvím modulu Danfoss Icon™ Zigbee, který umožňuje ovládat teplovodní podlahové vytápění.

Když radiátorová termostatická hlavice Danfoss Ally™ zjistí, že jste otevřeli okno, automaticky vypne vytápění na 30 minut, a po uplynutí této doby se vytápění místnosti automaticky znovu spustí. Vytápění se vypne jen v místnostech, ve kterých termostat nahlásí „otevřené okno“. Pokud je v jedné místnosti více radiátorů, stačí, když otevřené okno zaregistruje jeden z termostatů, aby se vypnuly všechny radiátory v místnosti.

Poznámka:

·        Radiátor musí být umístěn v těsné blízkosti okna (což obvykle bývá). Pokud by byl radiátor vzdálen od okna například 10 metrů, termostat by obtížně zaznamenal prudký pokles teploty, což je zapotřebí pro vypnutí vytápění.

·        Mezi ukončením období „otevřeného okna“ a začátkem nového musí uplynout přinejmenším 45 minut.

·        K první aktivaci funkce „otevřeného okna“ může dojít 75 minut po vložení baterií.

·        Pokud bydlíte v domě bez ventilačního systému, doporučujeme vyvětrat celý dům dvakrát denně nejméně po dobu 5 minut tak, že otevřete okna na protilehlých stranách domu.

Návod k použití je k dispozici zde: odkaz

Danfoss Ally™ Gateway 128 jednotek
Radiátorová termostatická hlavice Danfoss Ally™ 32 jednotek
Opakovač Danfoss Ally™ Zigbee 128 jednotek
Modul Danfoss Icon™ Zigbee 20 jednotek
Hlavní regulátor Danfoss Icon™ (podlahové vytápění) 20 jednotek
Počet místností v aplikaci 128 místností
Počet zařízení na místnost 255 jednotek

V současnosti podporuje Danfoss Ally™ hlasové ovládání Amazon Alexa a Google Assistant, ale nepodporuje systémy jako Apple HomeKit, Google Home, IFTTT nebo Samsung SmartThings. 

Propojení s Amazon Alexa:

Nainstalujte aplikaci Amazon Alexa App z obchodu Google Play nebo App Store.

Otevřete aplikaci Amazon Alexa App a zaregistrujte nový účet. Pokud již účet máte, přihlaste se.

Přejděte do Menu -> Dovednosti a hry -> zadejte příkaz „Danfoss Ally™“ -> zvolte Danfoss Ally™ App -> Povolit k použití -> vyplňte registrační formuláře -> Autorizujte aplikaci a vyhledejte nová zařízení, abyste se připojili. Jakmile přidáte do aplikace Amazon Alexa App nová zařízení, přejděte do menu „Zařízení“ a vyhledejte nově přidaná zařízení, abyste mohli začít používat níže uvedené hlasové příkazy k ovládání systému.

Propojení s Google Assistant:

Nainstalujte aplikaci Google Home App z obchodu Google Play.

Otevřete aplikaci a přihlaste se.

Klepněte v menu na ikonu „+“ a zvolte položku „Nastavení zařízení“.

Zvolte možnost „Nové zářízení“, zadejte Danfoss Ally™ a zvolte aplikaci.

Autorizujte aplikaci a vyhledejte nová zařízení, abyste se připojili. Jakmile přidáte nová zařízení, seskupte je do příslušných místností a můžete začít používat níže uvedené hlasové příkazy k ovládání systému.

Ukázky hlasových příkazů:

– Alexa/Okay Google, what is the temperature in (room name)?

– Alexa/Okay Google, turn up/down the heat in (room name).

– Alexa/Okay Google, set the temperature in (room name) to 24°.

Během vyhledávání zařízení pomocí Danfoss Ally ™ gateway musí na displeji termostatické hlavice blikat symbol antény. Pokud nebliká symbol antény, pak je potřeba obnovit tovární nastavení:
1. Vyjměte jednu baterii
2. Stiskněte a podržte tlačítko během vkládání baterie zpět
3. Držte tlačítko po dobu nejméně 5 sekund nebo dokud se nezačne pohybovat motůrek v hlavici
Krátký stisk tlačítka by měl vést k rozblikání symbolu antény.
Upozorňujeme, že Danfoss Ally ™ gateway může potřebovat až 60 sekund k nalezení zařízení.

Danfoss Zigbee zesilovač je navržen pro rozšíření rozsahu bezdrátového signálu z Danfoss Ally ™ Gateway do radiátorových termostatických hlavic Danfoss Ally ™ nebo k Danfoss Icon Zigbee modulu. Je-li Danfoss Zigbee zesilovač signálu umístěn v místě, kde není aktivní - tedy žádná ze zařízení nekomunikují přes tento zesilovač, pak začne blikat LED dioda pro indikaci, že není používán. Zkuste tedy přesunout zesilovač signálu na jiné místo.

Režim párování je aktivován krátkým stisknutím tlačítka. Zelená LED dioda musí rychle blikat, zatímco Danfoss Zigbee Repeater je vyhledáván pomocí Danfoss Ally ™ Gateway. V případě, že zelená LED dioda rychle nebliká, pak zkuste obnovit tovární nastavení :
1. Odstraňte ZigBee repeater ze zásuvky
2. Stiskněte a podržte tlačítko během připojování ZigBee zesilovače signálu do zásuvky
3. Držte tlačítko, dokud nebude svítit stabilně červená LED dioda a poté tlačítko uvolněte.
Krátkým stiskem tlačítka by se pak měla LED dioda rychle zeleně rozblikat.
Upozorňujeme, že Danfoss Ally ™ gateway může potřebovat až 60 sekund k nalezení zařízení.

Režim párování je aktivován krátkým stisknutím tlačítka. Zelená LED dioda musí rychle blikat, zatímco probíhá vyhledávání Danfoss Icon ™ Zigbee modulu pomocí Danfoss Ally ™ Gateway . V případě, že zelená LED rychle nebliká, pak je třeba obnovit tovární nastavení :
1. Vyjměte síťový kabel z Danfoss Icon ™ ZigBee modulu
2. Stiskněte a podržte tlačítko během opětovného připojování LAN kabelu
3. Držte tlačítko, dokud nebude trvale svítit LED dioda červeně a poté tlačítko uvolněte.
Krátkým stiskem tlačítka by se poté měla LED dioda rychle zeleně rozblikat.
Upozorňujeme, že Danfoss Ally ™ gateway může potřebovat až 60 sekund k nalezení zařízení.

Danfoss Ally ™ gateway:
Aktualizace softwaru jsou automaticky nainstalovány, když je uvolněna nová verze softwaru.


Radiátorová termostatický hlavice Danfoss Ally ™:
Je-li nový software pro termostatickou hlavici Danfoss Ally ™ k dispozici, obdržíte zprávu, když vstoupíte do nabídky ovládání zařízení. Proces aktualizace termostatické hlavice Danfoss Ally ™ můžete začít okamžitě a může trvat až 90 minut. Je důležité aktualizaci dokončit předtím, než přistoupíte k další Termostatické hlavici Danfoss Ally ™. Aktualizace bude pokračovat i po zavření App a pokud je povoleno oznámení budete upozorněni o dokončení aktualizace.

Verze softwaru pro zařízení se systémem iOS ≥ V10.0, pro zařízení se systémem Android ≥ V5.0.

1. Odstraňte kryt termostatické hlavice Danfoss Ally™
2. Odstraňte jednu ze dvou baterií
3. Stiskněte a přidržte tlačítko vedle digitálního displeje při výměně baterie
4. Vložte baterii a po 10 sekundách tlačítko uvolněte
5. Termostatická hlavice Danfoss Ally™ je obnovena
6. Umístěte zpět zadní kryt termostické hlavice Danfoss Ally™

1. Připojte napájecí kabely a Ethernet kabely do správných výstupů.
2. Stiskněte tlačítko reset na krytu gateway u napájecího kabelu a Ethernet konektorů.
3. Dvě zelené LED diody by měly začít blikat. Gateway se vynuluje.
4. Dvě zelené LED diody svítí trvale zelenou barvou, což je známka toho, že je gateway správně připojena.

V aktuální verzi Danfoss Ally ™ App není možné aktivovat dětský zámek nebo montáž ve vertikální orientaci. Naši vývojáři pracují tvrdě na tom, aby tyto vlastnosti byly součástí další verze softwaru v blízké budoucnosti.

Konektivita vedená rozhraním API je jasným hnacím motorem růstu. Otevřená rozhraní v řešení Ally otevírají další obchodní příležitosti. Po dokončení integrace je škálovatelná na další projekty.

Systémoví integrátoři by měli zájem. Mohou se specializovat na poskytování platforem nebo řešení pro kliniky, kanceláře, školy nebo hotely.

Při integraci pomocí rozhraní Cloud API se obvykle používají webové jazyky jako C#, Java nebo Java skript.

Při integraci pomocí Zigbee 3.0 se obvykle používají jazyky na úrovni zařízení, jako je skript C nebo Java

Přenos rozhraní Cloud API je zabezpečený standardním šifrováním TLS 1,2. Přístup k zařízení je navíc řízen pomocí silných, jedinečných klíčů rozhraní API účtu.

OAuth 2.0 (Open Authorization Protocol verze 2) je standardní protokol pro zabezpečení webových, cloudová rozhraní API.

Více informací naleznete zde:  https://oauth.net/2/

Můžete zapsat aktuální požadovanou teplotu a odečíst aktuální naměřenou teplotu.

V současné době je podporován pouze odečet naměřené teploty a nastavení nových žádaných hodnot.

Pro integraci Cloud API je nutné použít AllyTM Gateway a integrace pak probíhá z cloudu do cloudu. V takovém případě je třeba vytvořit účet AllyTM.

Pro integraci Zigbee to může být brána třetí strany fungující jako "hub" a pak účet AllyTM samozřejmě není potřeba. Naše termostaty jsou pak integrovány prostřednictvím protokolu Zigbee, jako každé jiné zařízení Zigbee.

V konkrétních případech vám rádi nabídneme podporu. Obvykle nastavujeme 30minutovou relaci přímo se zákazníkem a naším výzkumem a vývojem, aby bylo možné přímo odpovědět na všechny technické otázky, abychom zajistili rychlý pokrok.

Nejnovější specifikace clusteru Zigbee si můžete stáhnout z našich stránek podpory AllyTM nebo se nás zeptat přímo.

Ano, Danfoss AllyTM má certifikaci Zigbee 3.0 a to je tržní standard.

Software

Ally™ software

Termostatická radiátorová hlavice Danfoss Ally™

Tento firmware je určen k podpoře integračních partnerů Zigbee, kteří mají integrovanou termostatickou radiátorovou hlavici Danfoss Ally™ ve svém vlastní bráně (ne od společnosti Danfoss).

Dokumenty

Dokumenty
Typ Jméno Jazyk Valid for Aktualizováno Stáhnout Typ souboru
Brochure Ally leaflet_M65 German Austria 08 říj, 2020 536.8 KB .pdf
Data sheet Ally Radiator thermostat German Multiple 12 srp, 2022 1.9 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet__Say hello to Ally German Germany 10 dub, 2024 2.1 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 French France 28 říj, 2020 1.3 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 German Switzerland 26 zář, 2022 2.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 French Switzerland 26 zář, 2022 2.1 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Estonian Estonia 11 led, 2021 1.9 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Hungarian Hungary 29 zář, 2020 600.9 KB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Polish Poland 29 zář, 2020 1.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Danish Denmark 11 led, 2024 1.5 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Croatian Croatia 26 čvn, 2023 1.6 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 English Multiple 22 úno, 2022 1.2 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Czech Czech Republic 29 říj, 2020 4.6 MB .pdf
Brochure Ally™ leaflet_M65 Finnish Finland 19 bře, 2021 1.3 MB .pdf
Brochure Danfoss Ally Leaflet M65 Swedish Sweden 28 led, 2021 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally Starter Pack German Multiple 20 říj, 2022 1.3 MB .pdf
Brochure Danfoss AllyTM – the new smart heating solution with open API English Multiple 10 lis, 2020 1.1 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Czech Czech Republic 29 led, 2021 7.9 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Danish Denmark 02 úno, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Polish Poland 02 úno, 2021 2.7 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) German Germany 02 úno, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Russian Central Asia Unit 20 čvc, 2021 9.4 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) Italian Italy 02 úno, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) French France 02 úno, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ (User Guide) English Multiple 22 srp, 2023 6.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Boiler Relay (Data Sheet) English Multiple 23 říj, 2023 719.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Spanish, Castilian Spain 21 srp, 2023 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 08 čvn, 2021 3.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Finnish Finland 16 zář, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 zář, 2020 1.7 MB .pdf
Warranty Danfoss Ally™ End User License Agreement Polish Poland 20 zář, 2022 637.5 KB .pdf
Warranty Danfoss Ally™ End User License Agreement English Multiple 19 zář, 2022 759.6 KB .pdf
Warranty Danfoss Ally™ End User License Agreement Danish Denmark 19 zář, 2022 658.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Ukrainian Ukraine 05 srp, 2022 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway German Multiple 14 říj, 2022 987.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Dutch, Flemish Netherlands 02 úno, 2023 579.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) English Multiple 22 srp, 2023 565.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Turkish Turkey 13 říj, 2022 953.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Swedish Sweden 29 srp, 2022 919.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Czech Czech Republic 13 říj, 2022 958.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) French France 14 říj, 2022 956.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Slovak Slovakia 13 říj, 2022 959.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Icelandic Iceland 13 říj, 2022 954.2 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Italian Italy 13 říj, 2022 951.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Latvian Latvia 12 říj, 2022 956.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Croatian Croatia 13 říj, 2022 868.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 08 čvn, 2021 715.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Estonian Estonia 13 říj, 2022 944.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) German Germany 14 říj, 2022 969.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) French Switzerland 14 říj, 2022 956.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Danish Denmark 13 říj, 2022 944.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Norwegian Bokmål Norway 31 bře, 2023 618.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Polish Poland 13 říj, 2022 982.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Slovenian Slovenia 05 srp, 2022 952.5 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Russian Central Asia Unit 30 bře, 2021 842.3 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; French; Italian; Polish; Ukrainian Multiple 11 čvn, 2021 921.6 KB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Turkish Turkey 25 dub, 2021 2.5 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Slovenian Slovenia 25 dub, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Latvian Latvia 25 dub, 2021 2.6 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Slovak Slovakia 29 led, 2021 5.4 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Spanish, Castilian Spain 18 kvě, 2022 3.3 MB .pdf
User guide Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Estonian Estonia 25 dub, 2021 2.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Finnish Finland 06 zář, 2023 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Spanish, Castilian Spain 05 srp, 2022 963.2 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Russian Central Asia Unit 05 srp, 2022 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 zář, 2020 575.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24 V Data Sheet Italian Italy 25 dub, 2023 799.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24 V Data Sheet Danish Denmark 31 kvě, 2024 780.9 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24 V Data Sheet Spanish, Castilian Spain 25 dub, 2023 806.0 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Power Module 24V (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; Spanish, Castilian; French; Italian; Dutch, Flemish; Polish; Swedish; Ukrainian Multiple 21 bře, 2023 848.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet German Germany 25 dub, 2023 817.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet Dutch, Flemish Netherlands 25 dub, 2023 800.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet Polish Poland 25 dub, 2023 831.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet Ukrainian Ukraine 03 kvě, 2023 848.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet Czech Czech Republic 25 dub, 2023 805.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet French France 25 dub, 2023 806.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet English Multiple 21 bře, 2023 773.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Power Module 24V Data Sheet Swedish Sweden 25 dub, 2023 798.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA Dutch, Flemish Netherlands 02 úno, 2023 747.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA Russian Central Asia Unit 10 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data sheet) Swedish Sweden 10 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data sheet) Ukrainian Ukraine 10 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data sheet) Polish Poland 10 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data sheet) Spanish, Castilian Spain 10 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data Sheet) English Multiple 10 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data Sheet) German Germany 10 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data Sheet) Czech Czech Republic 10 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data Sheet) French France 10 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data Sheet) Italian Italy 10 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Protect RA (Data Sheet) Danish Denmark 10 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat Ukrainian Ukraine 19 srp, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) French Switzerland 22 srp, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) German Germany 12 srp, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Polish Poland 19 srp, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Czech Multiple 15 srp, 2022 2.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Swedish Sweden 29 srp, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Latvian Latvia 19 zář, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Estonian Estonia 13 zář, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) French France 22 srp, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Danish Denmark 03 říj, 2022 1.5 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Turkish Turkey 19 zář, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Norwegian Bokmål Norway 31 bře, 2023 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Croatian Croatia 04 říj, 2022 1.8 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Slovak Slovakia 28 zář, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Italian Italy 29 srp, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Dutch, Flemish Netherlands 02 úno, 2023 1.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Icelandic Iceland 17 říj, 2022 1.9 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) English Multiple 19 srp, 2022 1.9 MB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; Spanish, Castilian; French; Italian; Dutch, Flemish; Polish; Swedish; Ukrainian Multiple 24 srp, 2022 3.9 MB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Russian Central Asia Unit 05 kvě, 2021 3.4 MB .pdf
Fact sheet Danfoss Ally™ Radiator Thermostat 1.20 and 0.20 Zigbee Cluster Specifications English Multiple 01 srp, 2023 522.2 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Radiator thermostat Data Sheet CS 014G2460 Czech Czech Republic 15 srp, 2022 2.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Italian Italy 09 srp, 2022 843.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) English Multiple 09 srp, 2022 828.6 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Russian Central Asia Unit 09 srp, 2022 858.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Spanish, Castilian Spain 09 srp, 2022 849.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Slovak Slovakia 29 zář, 2022 851.1 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Norwegian Bokmål Norway 31 bře, 2023 450.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Danish Denmark 09 srp, 2022 834.3 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Swedish Sweden 09 srp, 2022 841.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) French France 09 srp, 2022 871.2 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Ukrainian Ukraine 09 srp, 2022 856.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Polish Poland 09 srp, 2022 874.0 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Dutch, Flemish Netherlands 02 úno, 2023 461.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Czech Czech Republic 09 srp, 2022 871.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) German Germany 09 srp, 2022 860.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Room Sensor (Data Sheet) Finnish Finland 12 říj, 2022 835.6 KB .pdf
Installation guide Danfoss Ally™ Room Sensor (Quick Guide) Czech; Danish; German; English; French; Italian; Polish; Russian; Swedish; Ukrainian Multiple 28 pro, 2022 657.9 KB .pdf
Fact sheet Danfoss Ally™ software and device compatibility overview English Multiple 07 lis, 2023 138.0 KB .pdf
Fact sheet Danfoss Ally™ software versions overview English Multiple 09 kvě, 2024 220.5 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) German Germany 20 říj, 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Icelandic Iceland 19 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Latvian Latvia 19 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Norwegian Bokmål Norway 05 dub, 2023 988.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Swedish Sweden 29 srp, 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Czech Czech Republic 19 říj, 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Finnish Finland 06 zář, 2023 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Slovenian Slovenia 17 srp, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Danish Denmark 19 říj, 2022 1.1 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) French Switzerland 20 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) French France 20 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Lithuanian Lithuania 01 čvn, 2021 2.6 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Dutch, Flemish Netherlands 02 úno, 2023 960.8 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Croatian Croatia 20 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 25 zář, 2020 961.7 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Turkish Turkey 19 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Slovak Slovakia 20 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Italian Italy 19 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Polish Poland 19 říj, 2022 1.3 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Estonian Estonia 19 říj, 2022 1.2 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Russian Central Asia Unit 30 pro, 2021 1.0 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) English Multiple 22 srp, 2023 918.4 KB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Ukrainian Ukraine 19 srp, 2022 1.4 MB .pdf
Data sheet Danfoss Ally™ Starter Pack Data Sheet Spanish, Castilian Spain 16 srp, 2022 1.3 MB .pdf
Fact sheet Danfoss E-error codes description Danish Denmark 18 lis, 2022 627.5 KB .pdf
Fact sheet Danfoss E-error codes description English Multiple 29 bře, 2022 632.3 KB .pdf
Programming guide Feature Catalogue Danfoss Ally™ electronic Radiator Thermostat (eTRV) English Multiple 28 úno, 2024 1.5 MB .pdf
Warranty Privacy policy Danish Denmark 19 zář, 2022 564.2 KB .pdf
Warranty Privacy policy English Multiple 19 zář, 2022 638.6 KB .pdf
Warranty Privacy policy Polish Poland 19 zář, 2022 560.1 KB .pdf