Използването на енергия в точното време може да спести 40 милиона тона емисии на CO2 годишно в Обединеното кралство и ЕС, разкрива нова бяла книга

понеделник, 29 януари 2024 г.

Ново проучване на Данфосс показва, че въвеждането на технология за гъвкавост от страна на търсенето може да доведе до годишни икономии на обществени разходи в размер на 10,5 милиарда евро до 2030 г. и до 7% икономии от сметките за електроенергия за домакинствата.

Нов анализ, поръчан от Danfoss, разкрива, че амбициозно, но реалистично внедряване на технология за гъвкавост от страна на търсенето в ЕС и Обединеното кралство може да спести 40 милиона тона емисии на CO2 всяка година до 2030 г., повече от вътрешния климатичен отпечатък на Дания. Освен това ЕС и Обединеното кралство могат да постигнат годишни спестявания на социални разходи от 10,5 милиарда евро до 2030 г. и 15,5 милиарда евро до 2050 г. Тези спестявания вече представляват по-голямата част от разходите за внедряване на инфраструктура за гъвкавост от страна на търсенето.

По време на неотдавнашната енергийна криза страните от ЕС отделиха 681 милиарда евро, а Обединеното кралство - 90 милиарда паунда (103 милиарда евро). Използването на технологии за гъвкавост от страна на търсенето може да направи мрежата по-устойчива и да намали необходимостта от държавни субсидии в такъв мащаб. Освен това то има огромен потенциал за спестяване на средства както на обществено, така и на потребителско равнище. В ЕС и Обединеното кралство средният потребител може да спести 7 % от сметките си за електроенергия до 2030 г. и 10 % до 2050 г.

Ключови изводи от бялата книга:Ключови изводи от бялата книга:

  • С преминаването от енергийна система, използваща изкопаеми горива, към напълно електрифицирана система е възможно да се намали до 40% от крайното потребление на енергия. Електрификацията сама по себе си е форма на енергийна ефективност.
  • Чрез гъвкавостта на търсенето ЕС и Обединеното кралство могат да спестят годишно 40 милиона тона емисии на CO2 и да постигнат годишни икономии на обществени разходи в размер на 10,5 милиарда евро до 2030 г. По същия начин домакинствата могат да спестят средно 7% от сметките си за електроенергия. През 2050 г. се очаква домакинствата да спестят 10 % от сметките за електроенергия и 15,5 млрд. евро годишни обществени разходи.
  • В САЩ оптимизирането на ефективността, гъвкавостта на потреблението и електрификацията на сградите може да доведе до 107 милиарда долара годишни икономии на разходите на енергийната система, както и до 91% намаление на въглеродните емисии от сградите до 2050 г.
  • През 2030 г. до 53% от световното потребление на енергия ще се губи като излишна топлина. Голяма част от тази топлина обаче може да бъде уловена и повторно използвана за отопление на сгради и вода чрез по-задълбочена интеграция на сектора.
  • В световен мащаб теоретично е възможно до 2050 г. да се оползотворят 1,228 TWh излишна топлинна енергия от водорода, произведен чрез електролиза - това се равнява на почти две трети от днешното глобално производство на топлинна енергия от въглища - най-големият източник на топлинна енергия.
  • В ЕС около 83 TWh излишна топлинна енергия могат теоретично да бъдат оползотворени от електролиза още до 2030 г., което е достатъчно за покриване на текущото битово отопление в Германия повече от 1,5 пъти.

Енергийна ефективност 2.0: Проектиране на бъдещата енергийна система